F. Gökben HIZLI SAYAR, MD

Professor of Psychiatry (Adult Psychiatry)

gokben.hizlisayaruskudar.edu.tr

(0216) 418 15 00

ORCID ID: 0000-0002-2514-5682

Citation : 1368 | h-index : 19 | i10-index : 34


Short CV

Dr. Gökben Hızlı Sayar, is an Assoc Prof of Department of Psychology, Üsküdar University, Istanbul. She received her medical training from Hacettepe University in Turkey in 1999 and completed her residency in psychiatry at the Baskent University, Faculty of Medicine in 2005. She is maintaining psychopharmacology practice and conducting neuromodulation techniques as a psychiatrist at the Feneryolu Health and Research Center. She he became an Associated Professor in psychiatry in 2015. Currently, she is the director of Institute of Social Sciences at Üsküdar University and teaching various courses such as Pharmacotherapy, Interpersonal Counseling, Psychoeducation, Neuromodulation.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Dikkat Eksikliği Olan Yetişkin Bireyler İçin Bir Psikoeğitim Modeli, 2023.
 • Davranım Bozukluğu Gösteren Çocukların Ebeveynlerinde Psikoeğitim, 2022.
 • Pandemi Sürecinde Sosyal Medya Bağımlılığı ve Duygu Düzenleme Güçlüğü, 2021.
 • Kişilerarası Danışmanlık Eğitimi Yüz yüze ve Çevrimiçi Modülleri, 2021.
 • Migren Tanısı Alan Bireylerde Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi Modülü Geliştirilmesi, 2021.
 • Şizofreni Hastalarında Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi ve Sanat Terapisi Uygulamalarının Depresif Belirti, Pozitif ve Negatif Belirti Düzeyleri Üzerine Etkisi, 2021.
 • Yetişkinlerin Çocukluk Döneminde Deneyimledikleri Annelik Algısı ile Yetişkin Dönem baş Etme Stratejileri ve Stres Algıları Arasındaki İlişki, 2021.
 • Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocukların Annelerinde Algılanan Sosyal Destek , Problem Çözme Becerisi ve Depresyon İlişkisi, 2020.
 • Tedaviye dirençli olan ve olmayan kronik OKB hastalarında aleksitimi düzeylerinin karşılaştırılması, 2020.
 • Montessori sistemi ile verilen eğitimin 48-72 aylık okul öncesi öğrencilerinin öz düzenleme beceri düzeyine etkisinin incelenmesi, 2020.
 • Çocukların ve Ebeveynlerinin Mutluluk ve Umut Düzeylerinin Karşılaştırılması, 2020.
 • Evlilik Uyumunun Kişilik Özellikleri ve Eş ile Çatışmada Benimsenen Yöntem ile İlişkisi, 2020.
 • Bağlanma Temelli Duyarlı Ebeveynlik Psikoeğitim Modeli, 2020.
 • Bağlanma Kuramının Biyolojik İşaretlenmesi ve Bireyler Üzerindeki Fizyolojik Etkilerinin İncelenmesi, 2020.
 • Sınav Kaygısında Bilgisayarlı Bilişsel-Davranışçı Terapi’nin Etkililiği, 2020.
 • Yeme Bozuklukları Psikoterapisinde EMDR Kullanımı, 2020.
 • Sosyal Kaygı ve Kaçınma Davranışlarının Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisi, 2020.
 • Mikro İfadeler Tanıma Yeteneğinin Mikro İfadeler Eğitimi İle Geliştirilebirliği, 2019.
 • Batı Karadeniz bölgesinde sigara bağımlılığı ile bağlanma özellikleri ve kişisel iyi oluş ilişkisinin incelenmesi, 2019.
 • Otizmli çocuğa sahip ebeveynlerde yaşam kalitesi ve ihmal istismar algısı, 2019.
 • Doğuştan ve sonradan görme engelli bireylerde depresyon ve anksiyete düzeylerinin karşılaştırması, 2019.
 • Akdeniz Bölgesi'nde sigara bağımlılığı ile pozitif - negatif duygu ilişkisinin incelenmesi, 2019.
 • Doğu Marmara bölgesinde sosyal medya bağımlılığı ile kişisel iyi oluş ilişkisi, 2019.
 • The Relationship of Interpersonal Style, Percieved Social Support, Mental Well-Being, and Quality of Life in Parents of Children with Special Needs, 2019.
 • Akdeniz ve Ege Bölgelerinde Alışveriş Bağımlılığı ile İlişkili Faktörler, 2019.
 • Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Bağlanma Stilleri ile Ebeveyn Bağlanma Stilleri ve Ayrılma Anksiyeteleri Arasındaki İlişki, 2019.
 • Marmara Bölgesinde cinsellik ve pornografi bağımlılığının psikolojik belirtilerle olan ilişkisi, 2019.
 • Akademisyenlerdeki İş Doyumunun Sosyal Beceri ile İlişkisinin İncelenmesi, 2019.
 • GENÇ YETİŞKİNLERDE EBEVEYNE DUYGUSAL ERİŞEBİLİRLİK VE ALGILANAN EBEVEYNLİK BİÇİMİNİN BENLİK SAYGISI İLE İLİŞKİSİ, 2019.
 • BATI MARMARA BÖLGESİ’NDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI İLE BAĞLANMA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • AKDENİZ BÖLGESİNDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI BULUNAN BİREYLERİN PSİKOLOJİK SEMPTOMLARININ İNCELENMESİ, 2019.
 • AKADEMİSYENLERDEKİ İŞ DOYUMUNUN ALGILANAN SOSYAL DESTEKLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • DOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE SİGARA KULLANAN BİREYLERİN PSİKOLOJİK SEMPTOMLARIYLA ve KİŞİSEL İYİ OLUŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • AKDENİZ ve EGE BÖLGESİNDE MADDE KULLANIMI OLAN BİREYLERDE ALEKSİTİMİ VE POZİTİF-NEGATİF DUYGU DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDE OYUN BAĞIMLILIĞI İLE BAĞLANMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • EGE BÖLGESİ’NDE ALKOL KULLANAN BİREYLERİN PSİKOLOJİK SEMPTOMLARI VE ALEKSİTİMİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • AKDENİZ BÖLGESİNDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI VE BAĞLANMA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • SİLAH TAŞIMANIN BAĞLANMA BİÇİMİ VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ İLE İLİŞKİSİ, 2019.
 • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE GENEL ERTELEME VE AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞI İLE SAVUNMA MEKANİZMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI İLE BAĞLANMA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • Kocası Şehit Olan Kadınlarda Şehitlik Algısının Yas Sürecine ve Benlik Saygısına Olan Etkilerinin İncelenmesi: 15 Temmuz 2016 Örneği, 2019.
 • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI İLE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • YEME BAĞIMLILIĞI BULUNAN BİREYLERDE ALEKSİTİMİ İLE CİNSİYET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • EGE BÖLGESİ’NDE YEME BAĞIMLILIĞI VE ALEKSİTİMİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • Doğu Marmara Bölgesi'nde Yeme Bağımlılığı ile Pozitif ve Negatif Duygudurum İlişkisinin İncelenmesi, 2019.
 • DOĞU MARMARA BÖLGESİ’NDE YEME BAĞIMLILIĞI BULUNAN BİREYLERİN PSİKOLOJİK SEMPTOMLARININ İNCELENMESİ, 2019.
 • İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE YEME BAĞIMLILIĞI BULUNAN BİREYLERİN PSİKOLOJİK SEMPTOMLARININ İNCELENMESİ, 2019.
 • Doğu Anadolu Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Duygudurum İlişkisinin İncelenmesi, 2019.
 • BATI KARADENİZ BÖLGESİNDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI İLE BAĞLANMA STİLLERİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • ANADOLU BÖLGESİNDE SİGARA BAĞIMLILIĞI BULUNAN KİŞİLERİN ALEKSİTİMİ VE KİŞİSEL İYİ OLUŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ, 2019.
 • OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN BAĞLANMA STİLİNİN EBEVEYN DUYGU DIŞA VURUMU VE DÜRTÜSELLİĞİ İLE İLİŞKİSİ, 2019.
 • Genç Yetişkinlerde Ebeveyne Duygusal Erişilebilirlik ve Algılanan Ebeveynlik Biçiminin Başa Çıkma Tutumları ile İlişkisi, 2019.
 • Parasosyal Etkileşimin Bağlanma, Yetişkin Ayrılık Anksiyetesi ve Parasosyal Ayrılık ile İlişkisi, 2019.
 • Anadolu'da Kumar Bağımlılığı ile Psikolojik Belirtilerin İlişkisinin İncelenmesi, 2019.
 • Doğu Anadolu'da Alkol Kullanımı ile Bağlanma ve Kişisel İyi Oluş Düzeyi İlişkisinin İncelenmesi, 2019.
 • Ege Bölgesi'nde Alkol Kullanımı ile Aleksitimi ve Psikiyatrik Belirti İlişkisi, 2019.
 • Ege ve Akdeniz Bölgelerinde Kumar Bağımlılığı ile Psikolojik Belirtilerin İlişkisinin İncelenmesi, 2019.
 • İç Anadolu Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Aleksitimi İlişkisinin İncelenmesi, 2019.
 • İç Anadolu Bölgesi'nde sosyal Medya Bağımlılığı ile Kişisel İyi Oluş İlişkisinin İncelenmesi, 2019.
 • Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Yeme Bağımlılığı ve Aleksitimi İlişkisi, 2019.
 • Anadolu Bölgesi'nde Oyun Bağımlılığının Psikolojik Belirtilerle Olan İlişkisinin İncelenmesi, 2019.
 • Marmara Bölgesi'nde Dijital Oyun Bağımlılığının Psikolojik Belirtilerle Olan İlişkisi, 2019.
 • DOĞU MARMARA BÖLGESİ’NİN SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI BULUNAN BİREYLERİN PSİKOLOJİK SEMPTOMLARI VE POZİTİF VE NEGATİF DUYGU DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • Karadeniz Bölgesi’nde Alkol Kullanan Bireylerin Psikolojik Semptomları ve Aleksitimi Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2019.
 • Doğu Anadolu Bölgesinde Yeme bağımlılığı ve Pozitif negatif duygurumların incelenmesi, 2019.
 • Toplumda damgalama eğilimi ve hükümlülere yönelik sosyal mesafe ile ilişkili faktörler, 2019.
 • Doğu Anadolu Bölgesinde sosyal Medya Bağımlılığın Psikolojik İyi Oluş ile İlişkisi, 2019.
 • Akdeniz ve Ege Bölgesinde Sigara Bağımlılığı ile Pozitif ve Negatif Duygudurum İlişkisinin İncelenmesi, 2019.
 • Psikolojik Yardım Almanın Önündeki Pratik Engellerin İncelenmesi, 2019.
 • Karadeniz Bölgesi’nde Sosyal Medya Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Psikolojik Semptomlarının İncelenmesi, 2019.
 • İstanbul'da Yeme Bağımlılığı ile Bağlanma Stilleri İlişkisinin İncelenmesi, 2019.
 • Doğu Marmara Bölgesi’nde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Kişisel İyi Oluş İlişkinin İncelenmesi, 2019.
 • Karadeniz Bölgesinde Alışveriş Bağımlılığı ve Psikolojik Semptom İlişkisinin İncelenmesi, 2019.
 • İstanbul Bölgesi’nde Yeme Bağımlılığı İle Kişisel İyi Oluş İlişkisinin İncelenmesi, 2019.
 • DOĞU MARMARA BÖLGESİNDE SİGARA BAĞIMLILIĞI OLAN BİREYLERDE ALEKSİTİMİ VE PSİKOLOJİK SEMPTOMLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • Madde Bağımlılığı'nın Psikolojik Semptomlar ve Aleksitimi ile İlişkisi, 2019.
 • Ege Bölgesi’ nde Alkol Kullanan Bireylerin Kişisel İyi Oluşları Ve Psikolojik Semptomları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2019.
 • MARMARA BÖLGESİ’NDEKİ ALKOL KULLANAN BİREYLERİN PSİKOLOJİK SEMPTOMLARIYLA VE ALEKSİTİMİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • İÇ ANADOLU BÖLGESİ’NDE SİGARA BAĞIMLILIĞI BULUNAN BİREYLERİN BAĞLANMA STİLLERİ VE PSİKOLOJİK SEMPTOMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNDE KİŞİLERARASI İLİŞKİ TARZI İLE DANIŞMANLIK ÖZ-YETERLİĞİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ, 2019.
 • Akıcı Konuşma Bozukluğu Olan ve Olmayan Yetişkinlerin Çocukluk Çağı Travmaları Bakımından Karşılaştırması, 2019.
 • EVLİLİK DOYUMUNUN DOĞUM YAPMA KORKUSU ÜZERİNE ETKİSİ, 2019.
 • SOSYAL FOBİ BELİRTİ DÜZEYLERİ İLE KENDİNE YANSITMA VE İÇGÖRÜ İLİŞKİSİ, 2019.
 • PSİKOLOJİK YARDIM ALMAYA İLİŞKİN TUTUMLARIN BENLİK SAYGISI VE FONKSİYONEL OLMAYAN TUTUMLAR İLE İLİŞKİSİ, 2019.
 • Bağlanma biçimleri ile duygu düzenlemede güçlük arasındaki ilişkinin incelenmesi Investigation of the relationship between attachment styles and difficulty in emotion regulation, 2018.
 • Anne baba ile iletişimin, yakınlığın ve rol bilincinin ergenlerdeki benlik algısı ile birliktelik derecesi, 2018.
 • Pozitif psikoloji uygulamaları eğitiminin öğretmenlerin psikolojik sermaye ve öznel iyi oluş düzeylerine etkisi The effect of positive psychology practices training on teachers' psychological capital and subjective well-being levels, 2018.
 • Bağlanma biçimleri ile duygu düzenlemede güçlük arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2018.
 • Atatürk Havalimanı saldırısından 6 ay sonra personelde görülen travma sonrası stress belirtileri ve travma sonrası büyüme ile ilişkili faktörler Traumatic stress indicators in personnel 6 months after attack at Atatürk Airport and factors related to post-, 2018.
 • Bağlanma, somatizasyon ve duyguları ifade etme arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma The investigation of the relationships between attachment, somatization and expression of emotion: A research on university st, 2018.
 • Hemodiyaliz hastalarının eşlerinde depresyon, anksiyete düzeyleri ve stresle baş etme ilişkisi The correlation between depression, level of anxiety and coping with stress in hemodialysis patient spouses, 2018.
 • Sağlık çalışanlarının fark edilmeyen gebeliklerle ilgili farkındalık ve tutumları Awareness and attitudes of healthcare professionals on unperceived pregnancies, 2018.
 • Üniversite öğrencilerinde sosyal kaygının kendini sabotaj ve erteleme davranışı ile ilişkisi The relationship between social anxiety, self-handicapping and procrastination behavior in university students, 2018.
 • Yeme tutumlarının duygu düzenlemede zorluk ve dürtüsellik ile ilişkisi, 2018.
 • Kişilerarası ilişkiler psikoterapisi eğitimi almanın, subjektif mutluluk, empati, duyguları ifade etme ve yakın ilişkilerde yaşantılar üzerindeki etkisinin incelenmesi The effects of interpersonal relationship psychotherapy training on subjective happines, 2018.
 • Kadınlarda göç ve somatizasyon ilişkisi Migration and somatization relationship in women, 2018.
 • Yurtta kalan ve ailesiyle birlikte yaşayan üniversiteli kız öğrencilerde uyku bozuklukları ve ilişkili faktörlerin incelenmesi Examine of the sleeping problems of university girls students staying in dormitory and living with their families and connected , 2018.
 • Uyku Bozukluklarının Zaman Perspektifi ile İlişkisi, 2018.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 51

Denial of pregnancy

European Psychiatry (2018)

Late onset mania secondary to stroke: a case report

Journal of Mood Disorders (2016)

Risk Evaluation and Mitigation Strategy for Clozapine

KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY (2016)

Psychobiotics: The Potential Therapeutic Promise of Microbes in Psychiatry

KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY (2016)

A futuristic approach to psychiatric diagnosis

BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY (PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY) (2015)

Over-the-Counter Purchase and Off-Label Use of Modafinil

Klinik Psikofarmakoloji Bulteni ( PSİKİYATRİ VE KLİNİK PSİKOFARMAKOLOJİ) (2015)

Sertraline induced galactorrhea

NÖROPSİKİYATRİ ARŞİVİ (2015)

Therapeutic drug monitoring: perspectives of psychiatrists in Turkey

International Journal of Psychiatry in Clinical Practice (2014)

Transcranial magnetic stimulation during pregnancy

ARCHIVES OF WOMENS MENTAL HEALTH (2014)

Effect of valproate on the plasma concentrations of aripiprazole in bipolar patients

International journal of psychiatry in clinical practice (2014)

Decreased mean platelet volume in panic disorder

Neuropsychiatric Disease and Treatment (2014)

Seizure in a patient receiving transcranial magnetic stimulation treatment

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY (2013)

Predictors of posttraumatic stress in children and adolescents

Children and Youth Services Review (2009)

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 108

Stigma Tendency in Society and Factors Related to Social Distancing for Convicts

Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi (2022)

An Investigation of Biological Markers of Adult Attachment in Framework of Polyvagal Theory

International Journal of Social Science and Human Research (2022)

Depression, anxiety and anger levels in spouses of hemodialysis patients

The Journal of Neurobehavioral Sciences (2021)

Validity and Reliability Studies of the Psycho‑Political Safety Scale

The Journal of Neurobehavioral Sciences (2021)

The Impact of Social Isolation on Romantic Relationships During the COVID-19 Pandemic

International Journal of Social Science And Human Research (2021)

A Review of the Mental Health Effects of the COVID‑19 Pandemic

The Journal of Neeurobehavioral Sciences (2021)

Psikiyatrik Bozuklukların Psikososyal Yönü

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology (2021)

Bağlanma, Aleksitimi ve Psikolojik Belirtilerin Öznel İyi Oluş Üzerindeki Yordayıcı Etkisi

Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry (2021)

Salgın Hastalık Kaygı Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry (2021)

Turkey’s Map of Emotions and Its Political Reflections

New England Journal of Public Policy (2020)

Depression and Somatization in Immigrant Women

The Journal of Neurobehavioral Sciences (2020)

Smart-phone Addiction

Current Addiction Research (2020)

Akademisyenlerde İş Doyumunun Algılanan Sosyal Destekle İlişkisinin İncelenmesi

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2019)

Procrastination and Academic Procrastination

The Journal of Neurobehavioral Sciences (2019)

Kişisel İyi Oluş

The Journal of Neurobehavioral Sciences (2019)

Personalized Psychiatry

Behavioural Science and Psychology (2019)

Yeme Bağımlılığı

Current Addiction Research (2018)

Suç ve Medya

Etkileşim (2018)

Superimposed psychological suffering

The Journal of Neurobehavioral Sciences (2018)

Examination of the Relationship Between Adolescents Social Anxiety, Cognitions, and Attitudes

Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research (2018)

Transkraniyal Manyetik Uyarımın Kısa Tarihçesi

Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Konular - Transkraniyal Manyetik Uyarım (2017)

Bipolar Bozuklukta Transkraniyal Manyetik Uyarım Tedavisi

Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Konular - Transkraniyal Manyetik Uyarım (2017)

Şizofrenide Tekrarlayıcı Transkraniyal Manyetik Uyarım Kullanımı

Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Konular - Transkraniyal Manyetik Uyarım (2017)

Transkraniyal Manyetik Uyarım Tedavisinde Güvenlik ve Yan Etkiler

Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Konular - Transkraniyal Manyetik Uyarım (2017)

Texting as a Tool of Communication

EC Psychology and Psychiatry (2017)

Depresyon Tedavisinde Transkraniyal Manyetik Uyarım Uygulama Protokolleri

Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Konular (2017)

Travma Sonrası Stres Bozukluğu Genetiği

Türkiye Klinikleri Psikiyatri Genetiği Özel Sayısı (2016)

Non-pharmacological Treatment Approach to Pain

The Journal of Neurobehavioral Sciences (2016)

Psikiyatrik hastalıklar ve damgalama

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2016)

GENE THERAPY AND GENE DELIVERY TO THE BRAIN USING VIRAL VECTORS

The Journal of Neurobehavioral Sciences (2016)

Gebelikte Depresyonun Somatik Tedavisi

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar (2015)

N-acetylcysteine in treatment of trichotillomania

The Journal of Neurobehavioral Sciences (2015)

Eşik Altı Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar (2015)

NICOTINE AND ALCOHOL DEPENDENCE IN SCHIZOPHRENIA

THE JOURNAL OF NEUROBEHAVIORAL SCIENCES (2014)

Man transforming into wolf: A rare case of clinical lycanthropy

The Journal of Neurobehavioral Sciences (2014)

Elektrokonvulsif Tedavi Üzerine Bir Gözden Geçirme

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar (2014)

Habit Reversal Training in Trichotillomania

The Journal of Neurobehavioral Sciences (2014)

A Creutzfeld Jakob disease case presenting with psychiatric symptoms

THE JOURNAL OF NEUROBEHAVIORAL SCIENCES (2014)

Basic Principles of Interpersonal Social Rhythm Therapy in Bipolar Disorder

Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry (2013)

Olfactory Reference Syndrome: A Case Treated with Sertraline and Olanzapine

Scholars Journal of Medical Case Reports (2013)

Parasomniyalar / Parasomnias

NPAkademi (2012)

Majör depresyonda elektroensefalografi ve serum ilaç düzeyi ilişkisi: Antidepresan tedaviye yanıtın yordanması / The relationship between electroencephalography and serum drug level in major depression: Predicting the response to antidepressant treatment

NP Akademi (2012)

Majör depresyonda duloksetinin tedavisel kan düzeyini etkileyen etkenler / Factors affecting therapeutic blood level of duloxetine in major depression

NP Akademi (2012)

Transkraniyal doğru akım uyarımı: Bir gözden geçirme / ., Transcranial direct current stimulation: A Review

NPAkademi (2012)

Atipik antipsikotik kan düzeyi izleminin önemi Bir olgu sunumu / , Importance of atypical antipsychotic blood level monitoring: A case report

NP Akademi (2011)

Progresif supra nükleer palsi ile seyreden bir bipolar bozukluk tip 1 vakası / A case of bipolar disorder type 1 presenting with progressive supra nuclear palsy

NPAkademi (2011)

Klozapin kan düzeyi izlemi ve relaps. Retrospektif bir çalışma / Clozapine blood level monitoring and relapse. A retrospective study

NP Akademi (2011)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • New Diagnosis and Treatment Approaches to Post-Traumatic Stress Disorder, 2022.
 • Peptides in Brain Disorders, 2021.
 • GEBELİKTE ve DOĞUM SONRASI DÖNEMDE RUHSAL BOZUKLUKLARIN SAĞALTIM KILAVUZU- Gebelikte ve Doğum Sonrası Dönemde Transkranial Manyetik Uyarım Tedavisi., 2021.
 • GEBELİKTE ve DOĞUM SONRASI DÖNEMDE RUHSAL BOZUKLUKLARIN SAĞALTIM KILAVUZU- Gebelik İnkârı, 2021.
 • Kaplan & Sadock’s COMPREHENSIVE TEXTBOOK OF PSYCHIATRY- Transkültürel Psikiyatri, 2021.
 • Kaplan & Sadock’s COMPREHENSIVE TEXTBOOK OF PSYCHIATRY- Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi, 2021.
 • Transkültürel Psikiyatri, 2021.
 • Aviation Psychology - Chapter Ten, 2020.
 • Travmayı Anlamak/1.Travma Kongresi Konuşmaları, 2020.
 • Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu, 2020.
 • Şiddet ve Travmaya Psikiyatrik Bakış, 2020.
 • COVID-19: KORKULAR, KAYGILAR, OLGUNLAŞMA, 2020.
 • Klinik Uygulamada Zihin ve Beden Tıbbı kitabında Anksiyete ve Depresyon bölümü, 2020.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sonuç Raporu, 2019.
 • Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kişilerarası Danışmanlık, 2019.
 • Gruplar İçin Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi - Klinisyen El Kitabı, 2019.
 • Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi - Klinisyen El Kitabı, 2019.
 • Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Nedir?, 2019.
 • Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisinin Kuramsal Temelleri ve Etki Mekanizması, 2019.
 • A Preliminary Study of Seed Based Functional Connectivity Analysis for Classification of MDD and Healthy Subjects Using Graph Metrics, 2019.
 • Psikiyatrik Hastalıklarda Transkranial Stimülasyon Teknikleri, Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi / Transcranial Stimulation Techniques in Psychiatric Diseases, Surgical Anatomy of Function, 2018.
 • Psikiyatride Nöromodülasyon Teknikleri - Temel ve Klinik Psikiyatri / Neuromodulation Techniques in Psychiatry - Basic and Clinical Psychiatry, 2018.
 • Psikiyatride Transkranial Manyetik Uyarım Tedavisi Kullanımı - fonksiyonun cerrahi anatomisi / Transcranial Stimulation Techniques in Psychiatric Diseases, Surgical Anatomy of Function, 2018.
 • Use of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in Schizophrenia / Schizophrenia Treatment, 2016.
 • Psikiyatrik Bozukluklarda Kognitif Belirtiler / Davranış Nörolojisi, 2015.
 • Barbitüratlar ve Benzeri İlaçlar / Kaplan & Sadock’s Synopsis of Psychiatry Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry, 2015.
 • Aile - Eş Terapileri, 2013.
 • Parasomnias, 2012.

Academic Activities > Editörlük

 • The Journal of Neurobehvioral Sciences, ISSN:2149-1909, 2018.

Projects > Projects

 • Biz Geleceğiz, 2022.
 • Türkiye Koronafobi Haritası ve Salgınla İlişkili Duygular Araştırması, 2020.
 • Türkiye Koronafobi Haritası, Korkular, Kaygılar, olgunlaşma (Map of Coronaphobia in Turkey, Fears, Anxieties, Maturation), 2020.
 • İstanbul Politik Psikolojik Güvendelik Çalışması (Istanbul Political Psychological Security Study), 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası, 2019.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • 5. Psikoloji Günleri, 2022.
 • 21st Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 2022.
 • 4. Uluslararası Pozitif Psikoloji Kongresi, 2022.
 • 3. Havacılık, Uzay ve Psikoloji Kongresi, 2021.
 • 9th Conference of the International Society of Interpersonal Psychotherapy., 2021.
 • 9th Conference of the International Society of Interpersonal Psychotherapy, 2021.
 • 9th Conference of the International Society of Interpersonal Psychotherapy, 2021.
 • 9th Conference of the International Society of Interpersonal Psychotherapy, 2021.
 • 4. Uluslararası 14. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2021.
 • G20 Summit/ Neuroscience 20 World Brain Mapping & Therapeutic Initiative, 2020.
 • 7. Uluslararası İletişim Günleri, 2020.
 • Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu, 2020.
 • Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu, 2020.
 • Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu, 2020.
 • Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu, 2020.
 • Anne ve Bebek Ruh Sağlığı Sempozyumu, 2020.
 • 12. Psikofarmakoloji Kongresi, 2020.
 • 5. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi, 2020.
 • 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, 2020.
 • 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, 2020.
 • 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, 2020.
 • 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, 2020.
 • 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, 2020.
 • 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, 2020.
 • Multidisipliner Nörodejenerasyon Kongresi, 2020.
 • Multidisipliner Nörodejenerasyon Kongresi, 2020.
 • MEDKON - İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Öğrencileri Kongresi, 2020.
 • Havacılık, Uzay ve Psikoloji Kongresi, 2019.
 • Şiddetin Önlenmesi Uluslararası Çalıştayı, 2019.
 • Şiddetin Önlenmesi Çalıştayı, 2019.
 • 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT), 2019.
 • 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT), 2019.
 • 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT), 2019.
 • 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT), 2019.
 • 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT), 2019.
 • 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT), 2019.
 • 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT), 2019.
 • 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT), 2019.
 • 8th Biennial of Interpersonal Psychotherapy, 2019.
 • Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy, 2019.
 • 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT), 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • Annual Conference of Centre for the Resolution of Intractable Conflict, 2019.
 • Meeting of American Academy of Forensic Sciences, 2019.
 • Meeting of American Academy of Forensic Sciences, 2019.
 • 23. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 2019.
 • 3. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi 2019, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • 4. Ulusal Hava ve Uzay Tıbbı Kongresi, 2018.
 • ECNS Conference, 2018.
 • ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), 2018.
 • 26th European Congress of Psychiatry - 2018, 2018.
 • 26th European Congress of Psychiatry, 2018.
 • 1. Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Sempozyumu, 2018.
 • 2017 Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping (OHBM), 2017.
 • 11. Uluslararası Kognitif Nörobilim Kongresi, 2014.
 • CINP Pharmacogenomics and Personalised Medicine in Psychiatry, Jerusalem, 2013.
 • 1st Istanbul – Eurasian Regional Congress of Biological Psychiatry, 2012.
 • 1 st Istanbul – Eurasian Regional Congress of Biological Psychiatry, 2012.
 • 5th Biennial conference of the International Society for Bipolar Disorders, 14-17 March, İstanbul, 2012.
 • ECNS ISBET-ISNIP-EPIC Conference, Bristol, USA,, 2012.
 • . ECNS-ISBET ISNIP-EPIC Conference, Bristol, USA, 2012.
 • Bulletin of clinical psychopharmacology, 22 (Suppl. 1): 42. PD Psikofarmakoloji Tedavi Güncellemesi Toplantısı, Antalya, Türkiye, 2012.
 • WPA Thematic Conference: Rethinking Quality in Psychiatry: Education, Research, Prevention, Diagnosis & Treatment, İstanbul, 2011.
 • 4th International Congress on Psychopharmacology, November, Antalya, 2011.
 • 1st Annual Joint Meeting of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS), the International Society for NeuroImaging in Psychiatry (ISNIP), the International Society for Brain Electromagnetic Topography, 2010.
 • 1st Annual Joint Meeting of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS), the International Society for NeuroImaging in Psychiatry (ISNIP) and the International Society for Brain Electromagnetic Topography, 2010.
 • 1st Annual Joint Meeting of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS), the International Society for NeuroImaging in Psychiatry (ISNIP) and the International Society for Brain Electromagnetic Topography (ISBET, 2010.
 • 6. Annual Joint Meeting of the ECNS and the International Society for NeuroImaging in Psychiatry, 2009.
 • Cognitive IV symposium, 2008.

Administrative Activities

 • Merkez Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Research Center, ÜSBDT Müdür Yardımcısı, (2021 - Devam ediyor.)
 • Ana Bilim Dalı Koordinatörü / Coordinator of Department, Psikoloji Doktora Programı Ana Bilim Dalı Koordinatörü, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Vizyon Komisyonu Üyeliği, (2019 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, ARGEYEP Yürütme Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Politik Psikoloji Araştırma Çalışma Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Yönetim / Management, Senato Üyesi, (2019 - 2022)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Enstitü Disiplin Komisyonu, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)
 • Yönetim / Management, Enstitü Müdürü, (2018 - 2022)
 • Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Psikoloji Doktora Programı, (2018 - 2022)
 • Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Klinik Psikoloji, (2018 - 2022)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 151-200 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - Devam ediyor.)
 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, ÜSBDT, (2018 - 2020)
 • Ü.Ü. Basılı ve Çevrimiçi Süreli Yayın Editör Yardımcılığı (Co-editor), Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayında Editör Yardımcılığı, (2018 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2018 - 2022)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Epidemiyolojik Araştırmalar Çalışma Grubu, (2018 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 • Laboratuvar, Laboratuvar Sorumlusu, (2012 - Devam ediyor.)

Awards

 • Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu, En İyi Araştırma Başarı Belgesi, (Üsküdar Üniversitesi), 2020.
 • Best Research Award, (International Society of Interpersonal Psychotherapy), 2019.
 • Best Clinical Research Award, (International Society of Interpersonal Psychotherapy), 2019.
 • Araştırma İkincilik Ödülü, (Türkiye Psikiyatri Derneği), 2019.
 • Genç Araştırmacı Ödülü, (EEG & Clinical Neuroscience Society), 2015.

Scientific Memberships

 • Havacılık Tıbbı Derneği 2021
 • Tedavisel Beyin Haritalaması Derneği 2021
 • International Society of Interpersonal Psychotherapy 2021

Education and Training Activities

 • University Culture II, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Seminer, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Tez Önerisi, (PhD / 2021-2022 Bahar)
 • Klinik Çalışma, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Klinik Çalışma, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Kişilerarası Danışmanlık, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Kişilerarası Danışmanlık, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Kişilerarası Danışmanlık, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Tez Çalışması 1, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Seminer, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Seminer, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Tez Çalışması 2, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Seminer, (PhD / 2021-2022 Güz)
 • Seminer, (Master / 2021-2022 Güz)
 • İleri Psikopatoloji (Çocuk-Ergen-Yetişkin), (Master / 2021-2022 Güz)
 • İleri Psikopatoloji (Çocuk-Ergen-Yetişkin), (Master / 2021-2022 Güz)
 • İleri Psikopatoloji (Çocuk-Ergen-Yetişkin), (Master / 2021-2022 Güz)

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 5 16

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index