Dr.Öğr. Üyesi F. Cangüzel GÜNER ZÜLFİKAR

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı / İTBF / Tarih

canguzel.gunerzulfikaruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

ORCID ID: 0000-0002-4345-4999

Kısa Özgeçmiş

Ankara Üniversitesi DTCF Genel Türk Tarihi bölümünden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Tarih Anabilim Dalında Aziz Mahmud Hüdayi Külliyesi’nin Kuruluşu ve İlk Yüzyılı başlıklı doktora tezini tamamladı. North Carolina Chapel Hill ve Duke Üniversitelerinde tasavvuf ve İslam Medeniyeti konularında dersler vermiştir. UNC-Chapel Hill’de Orta Doğu ve Müslüman Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde başkan yardımcısı olarak çalışmıştır (2006-2010). UNC-Chapel Hill’de Turkish Studies Programını (2009) kurmuş ve Aralık 2013’e dek programın hocalığı görevini sürdürmüştür. Ekim 2013’te Türkiye’ye dönmüş, Ticaret ve Haliç Üniversitelerinde görev yapmıştır. Halen Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde dersler vermektedir. 

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • SÂMİHA AYVERDİ’NİN MESİHPAŞA İMAMI ROMANINDAKİ TEVHİDÎ TARİH ANLAYIŞI, 2022.
 • SÂMİHA AYVERDİ’NİN KÖLELİKTEN EFENDİLİĞE İSİMLİ ESERİNDE İ'LÂ-YI KELİMETULLAH KAVRAMI, 2022.
 • PROF. DR. AHMET HALÛK DURSUN’UN HAYATI VE ESERLERİ, 2022.
 • SÂMİHA AYVERDİ’NİN İNSAN VE ŞEYTAN ROMANINDA ESARET ve HÜRRİYET KAVRAMI, 2022.
 • MEHMED MUİZZÜDDÎN CELVETÎ 'NİN TERCEME-İ TECELLİYAT-I HÜDÂYÎ ADLI ESERİ (METİN - TAHLİL), 2022.
 • MİKRO TARİH YAZIMINA BİR ÖRNEK: SAFİYE EROL’UN CİĞERDELEN ROMANINDA TASAVVUF ANLAYIŞI, 2022.
 • HASAN SEZÂÎ GÜLŞENÎ’NİN MEKTÛBAT’INDA İRŞAT YÖNTEMLERİ VE GÜNÜMÜZE YANSIMALARI, 2021.
 • Tasavvufta Konuşma ve Sohbet Âdabı, 2021.
 • ŞEYH GȂLİB’İN HÜSN Ü AŞK MESNEVÎ'SİNDE SEYR U SÜLÛK, 2021.
 • Derviş-Âlim Ali Yardım ve Anadolu İslâm Kültür ve Sanatına Katkıları, 2020.
 • Hz. Üftâde’nin Dîvân’ında Tevhid Kavramı, 2020.
 • Çağdaş Alperenlerden Osman Hâdî (Yücebilgiç) Efendi’nin Hayatı ve Dînî - Tasavvufî Görüşleri, 2020.
 • Ahmed Hüsâmî Dîvân'ında Tasavvuf Terminolojisinin İşlevsel Sözlüğü, 2020.
 • Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın Mârifetnâme'sinde Beslenmenin Önemi, 2020.
 • Muhammediye ve Envârü'l-Âşıkîn'de Hz. Ali, 2020.
 • Eşrefoğlu Rûmî'nin Tarîkatnâme'sindeki Hz. Ali Tasavvuru, 2020.
 • Lütfi Paşa ve Devletli Ahlâkı, 2020.
 • İbn Meserre'nin Yeni Bulunan Eserleri Çerçevesinde Endülüs Emevîlerinin Erken Dönem Tasavvuf Anlayışı, 2020.
 • Meşkure Sargut'un Hayatı ve Eserleri, 2019.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 1

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 3

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Belgeleri Konuşturan Sorularla Osmanlı Dönemi Vakıf Akarlarının Araştırılması: Bir Model Analizi Olarak Mihrimâh Sultan’ın Mevkūfātı, Bir Ömür Tarih Kitabı içinde, 2022.
 • Carl Ernst’s Methodology of Sufi Studies in Words of Experience, Translating Islam with Carl W. Ernst, 2021.
 • İslâm Kültüründe Fetih ve İlâ-yı Kelimetullah Kavramı, 2021.
 • Tasavvuf Öğretileri, 2019.
 • Mihrimâh Sultan’ın Vakıflarının Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Hizmetleri, Kanuni Sultan Süleyman Dönemi ve Bursa kitabı içinde, 2019.
 • Searching for New Horizons in Sufi Studies' Methodology in Turkey, 2018.
 • Beauty and Light: Mystical Discourses by a Female Sufi Master, 2017.
 • Hz. Muhammed'in Yolunda İslâmiyeti Günümüz Dünyasında Yeniden Düşünmek, 2005.

Projeler > Projeler

 • Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 • Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 • Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 • Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 • Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 • Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 • Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • Meşkûre Sargut'un Hatırasına: 9 Sene-i Devriyesinde Meşkûre Sargut'u Anma Paneli, 2022.
 • Canadian Society for Advancement of Turkish Studies, 2021.
 • Düzce Üniversitesi Hz. Mevlânâ'yı Anma Toplantısı, 2018.
 • Islamic Studies and the Study of Sufism in Academia: Rethinking Methodologies, May 20-21, 2017, 2017.

İdari Faaliyetler

 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 • Enstitü Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Institute, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, (2018 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, SHMYO / Fakülte / Enstitü Yaz Okulu Koordinatörlüğü, (2018 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, TASAVVUF ÇALIŞMALARI KULÜBÜ, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2017 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • İslâm Tarihi Okuma ve Yazma Yöntemleri, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Farsça, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Tasavvuf Kültürü ve Sanat, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index