Prof.Dr. Emine YENİTERZİ

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü - Müdür Yardımcısı / Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı

emine.yeniterziuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2876

ORCID ID: 0000-0002-9448-6309

Citation : 721 | h-index : 16 | i10-index : 20


Kısa Özgeçmiş

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1981’de mezun oldu.  Eski Türk Edebiyatı alanında; “Divan Şiirinde Hz. Peygamber’in İsim ve Sıfatları-Esmâ-i Nebî” adlı teziyle yüksek lisansını (1983), “Divan Şiirinde Na’t” konulu tezi ile doktorasını (1989) tamamladı. Akademik hayatına 1981-2011 yılları arasında Selçuk Üniversitesinde, 2011-2015 yılları arasında da İstanbul Medeniyet Üniversitesinde devam etti. Halen Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsünde çalışmaktadır. Başlıca çalışma alanları: Klasik Türk şiiri, metin şerhi, dinî-ahlakî-tasavvufî mesneviler, manzum dinî türler ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’dir. Dokuz kitabı, bilimsel dergilerde yayımlanmış makaleleri, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirileri vardır. 

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • 16. Yüzyıl Türk Edebiyatında Devriyyeler, 2022.
 • Tercemetü’l-İşrâk fî-Mekârimi’l-Ahlâk (İnceleme ve Metin), 2021.
 • YÛNUS EMRE DÎVÂNI’NDA BİRLİK DÜŞÜNCESİ, 2021.
 • Hasan Sezâyî-İ Gülşenî Dîvânı’nda Tasavvuf Terminolojisinin İşlevsel Sözlüğü, 2021.
 • Nâbî’nin Türkçe Dîvânı’ndaki İlk Na’t (Dil İçi Çeviri-Tahlil), 2021.
 • Tarkovsky Sineması Üzerinden Bir Tefekkür Aracı Olarak Sinema, 2021.
 • Şemseddîn-i Sivâsî’nin Gülşen-Âbâd Mesnevisindeki Çiçeklerin Tasavvuf Terminolojisindeki Yerleri, 2020.
 • Kemâl-i Ümmî Dîvânı’nda Tasavvuf Terminolojisinin İşlevsel Sözlüğü, 2020.
 • Azîz Mahmûd Hüdâyî Dîvânı’nda Tasavvuf Terminolojisinin İşlevsel Sözlüğü, 2020.
 • Tasavvufî Bir Kavram Olarak Rızâ ve Travmatik Yaşantılarla Başa Çıkmadaki Rolü, 2020.
 • Batı Trakya’da Mevlid Geleneği, 2020.
 • Türk Edebiyatında Manzum Derviş-nâmeler, 2020.
 • Mevlâna’nın Mesnevî’sinden Seçme Hikayelerin Laswell Kuramı Işığında İncelenmesi, 2019.
 • İngilizce Bir Esma-i Hüsna Manzumesi: Edwin Arnold, Pearls of the Faith (İnancın İncileri) (Çeviri-İnceleme), 2019.
 • Niyâzî-i Mısrî Divanı’nda Hakikat Bilgisini İdrak Edebilme, 2019.
 • Eşrefoğlu Rûmî’nin Müzekki’n-Nüfûs ve Dîvânı’nda Seyr ü Sülûk Anlayışı, 2019.
 • Âşık Paşa’nın Garîbnâme’sinde Dört Sayısı ve Simgesel Anlamı, 2019.
 • Yûnus Emre Dîvânı’nda Dervişlik, 2019.
 • Osman Kemâlî’nin Şiirlerinde Basîret Anlayışı, 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 1

Klasik Türk Şiirinde Ülke ve Şehirlerin Meşhur Özellikleri

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi-Klâsik Türk Edebiyatının Kaynakları Özel Sayısı-Prof. Dr. Turgut Karabey Armağanı (2010)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Mevlana Aşığı Konyalı Bir Şair Veysel Öksüz ve Şiirleri, 2021.
 • Sevginin Evrensel Mühendisi Mevlâna, 2020.
 • Muhammed İzzeddîn Doğanhisârî’nin Mevlid ve Kasideleri, 2018.
 • “Warnings Derived from the Creation of Adam in Rumi’s Masnawî”, 2018.
 • Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, 2006.

Projeler > Projeler

 • Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 • Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 • Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 • Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 • Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 • Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 • Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • Uluslararası Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Mehmed ÇAVUŞOĞLU Anısına) 10-12 Mayıs 2012, 2021.
 • Fütüvvet Sultanı Ebû'l Hasan Harakanî Uluslararası Sempozyumu, 2019.

İdari Faaliyetler

 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, İş ve Çalışma Ahlakı Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 • Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Web Komisyonu Başkanlığı (Fakülte/MYO/Enstitü), (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)
 • Enstitü Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Institute, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, (2016 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2015 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2015 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2015 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Tasavvufî Türk Edebiyatında Mesnevîler, (Doktora / 2019-2020 Güz)
 • Tasavvufî Türk Edebiyatı Metin Çalışmaları, (Doktora / 2019-2020 Güz)
 • Seminer, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Tasavvufi Türk Edebiyatında Zirve Şahsiyetler, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Osmanlı Türkçesi, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Seminer, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Tasavvuf ve Şiir, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Osmanlı Türkçesi Tasavvuf Metinleri, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Tasavvuf Edebiyatı ve Metin Tahlilleri, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Osmanlı Türkçesi, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index