Prof.Dr. Emine YENİTERZİ

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü - Müdür Yardımcısı / Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı

emine.yeniterziuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2876

Kısa Özgeçmiş

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1981’de mezun oldu.  Eski Türk Edebiyatı alanında; “Divan Şiirinde Hz. Peygamber’in İsim ve Sıfatları-Esmâ-i Nebî” adlı teziyle yüksek lisansını (1983), “Divan Şiirinde Na’t” konulu tezi ile doktorasını (1989) tamamladı. Akademik hayatına 1981-2011 yılları arasında Selçuk Üniversitesinde, 2011-2015 yılları arasında da İstanbul Medeniyet Üniversitesinde devam etti. Halen Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsünde çalışmaktadır. Başlıca çalışma alanları: Klasik Türk şiiri, metin şerhi, dinî-ahlakî-tasavvufî mesneviler, manzum dinî türler ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’dir. Dokuz kitabı, bilimsel dergilerde yayımlanmış makaleleri, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirileri vardır. 

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • İngilizce Bir Esma-i Hüsna Manzumesi: Edwin Arnold, Pearls of the Faith (İnancın İncileri) (Çeviri-İnceleme), 2019.
 • Niyâzî-i Mısrî Divanı’nda Hakikat Bilgisini İdrak Edebilme, 2019.
 • Eşrefoğlu Rûmî’nin Müzekki’n-Nüfûs ve Dîvânı’nda Seyr ü Sülûk Anlayışı, 2019.
 • Âşık Paşa’nın Garîbnâme’sinde Dört Sayısı ve Simgesel Anlamı, 2019.
 • Yûnus Emre Dîvânı’nda Dervişlik, 2019.
 • Osman Kemâlî’nin Şiirlerinde Basîret Anlayışı, 2018.

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Muhammed İzzeddîn Doğanhisârî’nin Mevlid ve Kasideleri, 2018.
 • “Warnings Derived from the Creation of Adam in Rumi’s Masnawî”, 2018.

İdari Faaliyetler

 • Ana Bilim Başkanı, Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı 2020.
 • Enstitü Müdür Yardımcısı, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü 2020.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Tasavvufî Türk Edebiyatında Mesnevîler, (doktora) Güz.
 • Tasavvufî Türk Edebiyatı Metin Çalışmaları, (doktora) Güz.
 • Seminer, (lisansustu) Güz.
 • Tasavvufi Türk Edebiyatında Zirve Şahsiyetler, (lisansustu) Güz.
 • Osmanlı Türkçesi, (lisansustu) Güz.
 • Seminer, (lisansustu) Bahar.
 • Tasavvuf ve Şiir, (lisansustu) Bahar.
 • Osmanlı Türkçesi Tasavvuf Metinleri, (lisansustu) Bahar.
 • Tasavvuf Edebiyatı ve Metin Tahlilleri, (lisansustu) Bahar.
 • Osmanlı Türkçesi, (lisansustu) Bahar.
 • Seminer, (lisansustu) Güz.
 • Osmanlı Türkçesi Tasavvuf Metinleri, (lisansustu) Güz.
 • İbn-i Arabi Düşüncesine Giriş, (lisansustu) Güz.
 • Tasavvuf Edebiyatı ve Metin Tahlilleri, (lisansustu) Güz.
 • Osmanlı Türkçesi, (lisansustu) Güz.
 • Dönem Projesi, (lisansustu) Bahar.
 • Tasavvuf ve Şiir, (lisansustu) Bahar.
 • Osmanlı Türkçesi Tasavvuf Metinleri, (lisansustu) Bahar.
 • Tasavvufi Türk Edebiyatında Zirve Şahsiyetler, (lisansustu) Bahar.
 • Tasavvuf Edebiyatı ve Metin Tahlilleri, (lisansustu) Bahar.
 • Osmanlı Türkçesi, (lisansustu) Bahar.
 • Osmanlı Türkçesi Tasavvuf Metinleri, (lisansustu) Güz.
 • Osmanlı Türkçesi Tasavvuf Metinleri, (lisansustu) Güz.
 • Tasavvufi Türk Edebiyatında Zirve Şahsiyetler, (lisansustu) Güz.
 • Tasavvufi Türk Edebiyatında Zirve Şahsiyetler, (lisansustu) Güz.
 • Tasavvuf Edebiyatı ve Metin Tahlilleri, (lisansustu) Güz.
 • Tasavvuf Edebiyatı ve Metin Tahlilleri, (lisansustu) Güz.
 • Osmanlı Türkçesi, (lisansustu) Güz.
 • Osmanlı Türkçesi, (lisansustu) Güz.

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index