Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Prof.Dr. Emine YENİTERZİ

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü - Müdür Yardımcısı / Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı

emine.yeniterziuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2876

ORCID ID:

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1981’de mezun oldu.  Eski Türk Edebiyatı alanında; “Divan Şiirinde Hz. Peygamber’in İsim ve Sıfatları-Esmâ-i Nebî” adlı teziyle yüksek lisansını (1983), “Divan Şiirinde Na’t” konulu tezi ile doktorasını (1989) tamamladı. Akademik hayatına 1981-2011 yılları arasında Selçuk Üniversitesinde, 2011-2015 yılları arasında da İstanbul Medeniyet Üniversitesinde devam etti. Halen Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsünde çalışmaktadır. Başlıca çalışma alanları: Klasik Türk şiiri, metin şerhi, dinî-ahlakî-tasavvufî mesneviler, manzum dinî türler ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’dir. Dokuz kitabı, bilimsel dergilerde yayımlanmış makaleleri, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirileri vardır. 

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar


Yönetilen Lisansüstü Tezleri


 • İngilizce Bir Esma-i Hüsna Manzumesi: Edwin Arnold, Pearls of the Faith (İnancın İncileri) (Çeviri-İnceleme), 2019.
 • Niyâzî-i Mısrî Divanı’nda Hakikat Bilgisini İdrak Edebilme, 2019.
 • Eşrefoğlu Rûmî’nin Müzekki’n-Nüfûs ve Dîvânı’nda Seyr ü Sülûk Anlayışı, 2019.
 • Âşık Paşa’nın Garîbnâme’sinde Dört Sayısı ve Simgesel Anlamı, 2019.
 • Yûnus Emre Dîvânı’nda Dervişlik, 2019.
 • Osman Kemâlî’nin Şiirlerinde Basîret Anlayışı, 2018.

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü


Kitap Adı Yıl
Muhammed İzzeddîn Doğanhisârî’nin Mevlid ve Kasideleri 2018
“Warnings Derived from the Creation of Adam in Rumi’s Masnawî” 2018

İdari Faaliyetler


İdari Görev Kategorisi İdari Görev Yıl
Ana Bilim Başkanı Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı 2018
Enstitü Müdür Yardımcısı Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü 2016

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri


Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Dersin Türü
2017-2018 Bahar Tasavvuf Edebiyatı ve Metin Tahlilleri Lisansustu
2017-2018 Bahar Tasavvuf ve Şiir Lisansustu
2017-2018 Bahar Tasavvufi Türk Edebiyatında Zirve Şahsiyetler Lisansustu
2017-2018 Bahar Osmanlı Türkçesi Lisansustu
2017-2018 Bahar Osmanlı Türkçesi Tasavvuf Metinleri Lisansustu
2018-2019 Güz Osmanlı Türkçesi Lisansustu
2018-2019 Güz Tasavvuf Edebiyatı ve Metin Tahlilleri Lisansustu
2018-2019 Güz İbn-i Arabi Düşüncesine Giriş Lisansustu
2018-2019 Güz Osmanlı Türkçesi Tasavvuf Metinleri Lisansustu
2018-2019 Güz Seminer Lisansustu

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index