Prof.Dr. Emine YENİTERZİ

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü - Müdür Yardımcısı ve Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı

emine.yeniterziuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2876

ORCID: 0000-0002-9448-6309

Citation : 1012 | h-index : 16 | i10-index : 26


Araştırma Alanları

Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı, Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı, Dini-Tasavvufi-Ahlaki Mesneviler, Manzum Dini Türler, Metin Şerhi

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 4 5 8 10 11 12 16 17

Kısa Özgeçmiş

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1981’de mezun oldu.  Eski Türk Edebiyatı alanında, “Divan Şiirinde Hz. Peygamber’in İsim ve Sıfatları-Esmâ-i Nebî” adlı teziyle yüksek lisansını (1983), “Divan Şiirinde Na’t” konulu tezi ile doktorasını (1989) tamamladı. Akademik hayatına 1981-2011 yılları arasında Selçuk Üniversitesinde, 2011-2015 yılları arasında da İstanbul Medeniyet Üniversitesinde devam etti. Halen Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsünde çalışmaktadır. Başlıca çalışma alanları, Klasik Türk şiiri, metin şerhi, dinî-ahlakî-tasavvufî mesneviler, manzum dinî türler ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’dir. Dokuz kitabı, bilimsel dergilerde yayımlanmış makaleleri, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirileri vardır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. Sadık Yalsızuçanlar’ın Gezgin Romanına Tasavvufî Bakış, 2024.
 2. Dâvûd-ı Halvetî’nin Gülşen-i Tevhîd ü Tahkîk Mesnevisinin Milli Kütüphanedeki Yazma Nüshasının Tenkitli Metni Ve Salavât-Nâme Bölümünün Dil İçi Çeviri, 2023.
 3. Tasavvuf Şiirinde Ayna Sembolü, 2023.
 4. Âşık Paşa’nın Garîb-Nâme’sinde Rızka Dair Kavramlar, 2023.
 5. Suskunlar Romanında Fîhi Mâ Fîh’teki Tasavvuf Öğretilerinin İzleri, 2022.
 6. 16. Yüzyıl Türk Edebiyatında Devriyyeler, 2022.
 7. Cemâlî-i Uşşâkî Dîvânı’nda Tasavvuf Terminolojisinin İşlevsel Sözlüğü, 2021.
 8. Tercemetü’l-İşrâk fî-Mekârimi’l-Ahlâk (İnceleme ve Metin), 2021.
 9. Yûnus Emre Dîvânı’nda Birlik Düşüncesi, 2021.
 10. Hasan Sezâyî-İ Gülşenî Dîvânı’nda Tasavvuf Terminolojisinin İşlevsel Sözlüğü, 2021.
 11. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı’ndaki İlk Na’t (Dil İçi Çeviri-Tahlil), 2021.
 12. Tarkovsky Sineması Üzerinden Bir Tefekkür Aracı Olarak Sinema, 2021.
 13. Kemâl-i Ümmî Dîvânı’nda Tasavvuf Terminolojisinin İşlevsel Sözlüğü, 2020.
 14. Şemseddîn-i Sivâsî’nin Gülşen-Âbâd Mesnevisindeki Çiçeklerin Tasavvuf Terminolojisindeki Yerleri, 2020.
 15. Azîz Mahmûd Hüdâyî Dîvânı’nda Tasavvuf Terminolojisinin İşlevsel Sözlüğü, 2020.
 16. Tasavvufî Bir Kavram Olarak Rızâ ve Travmatik Yaşantılarla Başa Çıkmadaki Rolü, 2020.
 17. Türk Edebiyatında Manzum Derviş-nâmeler, 2020.
 18. Batı Trakya’da Mevlid Geleneği, 2020.
 19. Mevlâna’nın Mesnevî’sinden Seçme Hikayelerin Laswell Kuramı Işığında İncelenmesi, 2019.
 20. İngilizce Bir Esma-i Hüsna Manzumesi: Edwin Arnold, Pearls of the Faith (İnancın İncileri) (Çeviri-İnceleme), 2019.
 21. Niyâzî-i Mısrî Divanı’nda Hakikat Bilgisini İdrak Edebilme, 2019.
 22. Eşrefoğlu Rûmî’nin Müzekki’n-Nüfûs ve Dîvânı’nda Seyr ü Sülûk Anlayışı, 2019.
 23. Âşık Paşa’nın Garîbnâme’sinde Dört Sayısı ve Simgesel Anlamı, 2019.
 24. Yûnus Emre Dîvânı’nda Dervişlik, 2019.
 25. Osman Kemâlî’nin Şiirlerinde Basîret Anlayışı, 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 3

"Türk Edebiyatında Manzum Tasavvuf Tarifleri: Tasavvuf-Nâmeler"

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (2022)

Klasik Türk Şiirinde Ülke ve Şehirlerin Meşhur Özellikleri

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi-Klâsik Türk Edebiyatının Kaynakları Özel Sayısı-Prof. Dr. Turgut Karabey Armağanı (2010)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. Mevlana Aşığı Konyalı Bir Şair Veysel Öksüz ve Şiirleri, 2021.
 2. Sevginin Evrensel Mühendisi Mevlâna, 2020.
 3. Muhammed İzzeddîn Doğanhisârî’nin Mevlid ve Kasideleri, 2018.
 4. “Warnings Derived from the Creation of Adam in Rumi’s Masnawî”, 2018.
 5. Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, 2006.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 1. Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ISSN:2822-3829, 2022.
 2. Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ISSN:2822-3829, 2022.
 3. Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ISSN:2822-3829, 2022.
 4. Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ISSN:2822-3829, 2022.

Projeler > Projeler

 1. Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 2. Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 3. Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 4. Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 5. Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 6. Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 7. Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. Bridging Mystical Philosophy and Arts in Sufism: Poetry, Music and Sama’ Ritual, 2023.
 2. “Bridging Mystical Philosophy and Arts in Sufism: Poetry, Music and Sama’ Ritual”, 2023.
 3. Mecazdan Hakikate Aşk: Uluslararası Teorik ve Pratik Temelli Disiplinler Arası Çalışmalar Sempozyumu, 2021.
 4. Uluslararası Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Mehmed ÇAVUŞOĞLU Anısına) 10-12 Mayıs 2012, 2021.
 5. Fütüvvet Sultanı Ebû'l Hasan Harakanî Uluslararası Sempozyumu, 2019.

İdari Faaliyetler

 1. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, İş ve Çalışma Ahlakı Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 2. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 3. Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı, (2018 - Devam ediyor.)
 4. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Web Komisyonu Başkanlığı (Fakülte/MYO/Enstitü), (2018 - Devam ediyor.)
 5. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)
 6. Enstitü Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Institute, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, (2016 - Devam ediyor.)
 7. Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2015 - Devam ediyor.)
 8. Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2015 - Devam ediyor.)
 9. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2015 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Seminer, (Doktora / 2022-2023 Bahar)
 2. Tasavvuf Edebiyatı Metni Tespiti Yöntemleri, (Doktora / 2022-2023 Bahar)
 3. Tasavvuf Edebiyatı ve Metin Tahlilleri, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Osmanlı Türkçesi, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Osmanlı Türkçesi, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 6. Osmanlı Türkçesi, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 7. Seminer, (Doktora / 2022-2023 Güz)
 8. Osmanlı Türkçesi Tasavvuf Metinleri, (Doktora / 2022-2023 Güz)
 9. Osmanlı Türkçesi Tasavvuf Metinleri, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 10. Tasavvuf Edebiyatı ve Metin Tahlilleri, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 11. Osmanlı Türkçesi, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 12. Osmanlı Türkçesi, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)