Emine YENİTERZİ, Ph.D

Professor of Old Turkish literature

emine.yeniterziuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2876

ORCID ID: 0000-0002-9448-6309

Citation : 664 | h-index : 15 | i10-index : 19


Short CV

Emine Yeniterzi graduated from the Department of Turkish Language and Literature at Selçuk University Faculty of Letters in 1981. She received her master’s degree with her thesis, “The Names of Prophet Muhammad in Classical Turkish Literature” in 1983 and PhD degree with the thesis of “Praising Poetry of the Prophet Muhammad [Na’t] in Divan Poetry” in 1989, both in the field of Classical Turkish Literature. She continued her academic life at Selçuk University between 1981-2011, and Istanbul Medeniyet University between 2011-2015. Currently she works at the Institute for Sufi Studies of Üsküdar University. Her major areas of study are: Classical Turkish poetry, text commentary, religious-moral-mystical masnavis, religious verse species and Jalâl al-Dîn Rûmî. She is the author of nine books and many articles in scholarly academic journals. 

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • 16. Yüzyıl Türk Edebiyatında Devriyyeler, 2022.
 • Tercemetü’l-İşrâk fî-Mekârimi’l-Ahlâk (İnceleme ve Metin), 2021.
 • YÛNUS EMRE DÎVÂNI’NDA BİRLİK DÜŞÜNCESİ, 2021.
 • Hasan Sezâyî-İ Gülşenî Dîvânı’nda Tasavvuf Terminolojisinin İşlevsel Sözlüğü, 2021.
 • Nâbî’nin Türkçe Dîvânı’ndaki İlk Na’t (Dil İçi Çeviri-Tahlil), 2021.
 • Tarkovsky Sineması Üzerinden Bir Tefekkür Aracı Olarak Sinema, 2021.
 • Şemseddîn-i Sivâsî’nin Gülşen-Âbâd Mesnevisindeki Çiçeklerin Tasavvuf Terminolojisindeki Yerleri, 2020.
 • Kemâl-i Ümmî Dîvânı’nda Tasavvuf Terminolojisinin İşlevsel Sözlüğü, 2020.
 • Azîz Mahmûd Hüdâyî Dîvânı’nda Tasavvuf Terminolojisinin İşlevsel Sözlüğü, 2020.
 • Tasavvufî Bir Kavram Olarak Rızâ ve Travmatik Yaşantılarla Başa Çıkmadaki Rolü, 2020.
 • Batı Trakya’da Mevlid Geleneği, 2020.
 • Türk Edebiyatında Manzum Derviş-nâmeler, 2020.
 • Mevlâna’nın Mesnevî’sinden Seçme Hikayelerin Laswell Kuramı Işığında İncelenmesi, 2019.
 • İngilizce Bir Esma-i Hüsna Manzumesi: Edwin Arnold, Pearls of the Faith (İnancın İncileri) (Çeviri-İnceleme), 2019.
 • Niyâzî-i Mısrî Divanı’nda Hakikat Bilgisini İdrak Edebilme, 2019.
 • Eşrefoğlu Rûmî’nin Müzekki’n-Nüfûs ve Dîvânı’nda Seyr ü Sülûk Anlayışı, 2019.
 • Âşık Paşa’nın Garîbnâme’sinde Dört Sayısı ve Simgesel Anlamı, 2019.
 • Yûnus Emre Dîvânı’nda Dervişlik, 2019.
 • Osman Kemâlî’nin Şiirlerinde Basîret Anlayışı, 2018.

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 1

Klasik Türk Şiirinde Ülke ve Şehirlerin Meşhur Özellikleri

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi-Klâsik Türk Edebiyatının Kaynakları Özel Sayısı-Prof. Dr. Turgut Karabey Armağanı (2010)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Mevlana Aşığı Konyalı Bir Şair Veysel Öksüz ve Şiirleri, 2021.
 • Sevginin Evrensel Mühendisi Mevlâna, 2020.
 • Muhammed İzzeddîn Doğanhisârî’nin Mevlid ve Kasideleri, 2018.
 • “Warnings Derived from the Creation of Adam in Rumi’s Masnawî”, 2018.
 • Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, 2006.

Projects > Projects

 • Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 • Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 • Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 • Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 • Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 • Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 • Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • Uluslararası Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Mehmed ÇAVUŞOĞLU Anısına) 10-12 Mayıs 2012, 2021.
 • Fütüvvet Sultanı Ebû'l Hasan Harakanî Uluslararası Sempozyumu, 2019.

Administrative Activities

 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, İş ve Çalışma Ahlakı Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 • Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Web Komisyonu Başkanlığı (Fakülte/MYO/Enstitü), (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)
 • Enstitü Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Institute, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, (2016 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2015 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2015 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2015 - Devam ediyor.)

Education and Training Activities

 • Tasavvufî Türk Edebiyatında Mesnevîler, (PhD / 2019-2020 Güz)
 • Tasavvufî Türk Edebiyatı Metin Çalışmaları, (PhD / 2019-2020 Güz)
 • Seminer, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Tasavvufi Türk Edebiyatında Zirve Şahsiyetler, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Osmanlı Türkçesi, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Seminer, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Tasavvuf ve Şiir, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Osmanlı Türkçesi Tasavvuf Metinleri, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Tasavvuf Edebiyatı ve Metin Tahlilleri, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Osmanlı Türkçesi, (Master / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index