Yapay Zeka Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Başvuru ve Ücretler

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ TR (TEZLİ/TEZSİZ) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BAŞVURU KOŞULLARI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNDE DERSLERİN %40'I UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLECEKTİR. %20' si Yüz yüze yapılacaktır. Kalan %40' ın %40' ı da Uzaktan Eğitim Şeklinde %60' ı yüz yüze olacaktır.


 ON-LINE BAŞVURU LİNKİ

https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx


BİLİM SINAVI TARİHLERİ:

02.10.2020 Saat 14:00 A Blok Kanlıca Salonu

09.10. 2020 Saat 14:00 A Blok Kanlıca Salonu

Merkez Yerleşke

Ana Bilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Nuri BİNGÖL

E-Mail: nuri.bingöl@uskudar.edu.tr


Öğrenci Kabul Koşulları

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların lisans diplomasına sahip olması gerekir. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olmalıdır.

Programa üniversite sınavında Sayısal Ağırlıklı puan türünde öğrenci kabul eden lisans programları mezunları başvurabilecektir. Lisans derecesini Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği alanlarından farklı bir alanda almış olan adaylar Yapay Zeka Mühendisliği Anabilim Dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programına katılacaktır.

Tezli Yüksek lisans programına başvuran adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) en az 55 puan almış olmalıdırlar. Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES sınavına eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören "Graduate Record Examination" (GRE) sınavında en az ALES sınavına eşdeğer bir puan alan adaylar da değerlendirmeye alınır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat/Bilim Sınavı sonucu değerlendirilir.

Tezli Yüksek Lisans Programı için değerlendirmede ALES puanının %50' si, lisans not ortalamasının %20' si ve mülakat/Bilim Sınavı sonucunun %30' u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla puanlar arası yüksekten düşüğe doğru sıralama yapılır. Tezsiz programlarda Lisans not ortalamasının %50 si ve mülakat/Bilim Sınavı sonucunun % 50' si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla puanlar arası yüksekten düşüğe doğru sıralama yapılır.


Yüksek Lisans Derecesi Alabilmek için Gerekli Olan Toplam Kredi Sayısı ile Alınması Gereken Zorunlu ve Seçmeli Dersler

Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, 1 seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az 8 ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEZLİ/TEZSİZ
2020-2021 YILI ÜCRET
MEZUN ÖĞRENCİ %50
YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ
TEZLİ

18.435,00

9.217,50

YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ
TEZSİZ

16.035,00

8.017,50

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!