360 sanal tur

Biyoinformatik (Tezli) Yüksek Lisans Programı Hakkında

Son yıllardaki teknolojik gelişmeler hayat bilimlerine yeni bir bakış açısı getirmiş ve biyolojiyi veri merkezli bir bilim dalı haline getirmiştir. Buradan hareketle Biyoinformatik, disiplinler arası bir alandan evrilerek kendi başına önemli bir araştırma ve geliştirme bilim dalı haline gelmiştir. Biyoinformatik, bilişim yöntemlerini kullanarak özellikle moleküler biyolojik sistemlerin araştırılması amacını güder. Yeni teknolojiler sayesinde elde edilen çok büyük miktarlardaki verilerin incelenmesi, hayatın bilinmeyen yönlerinin anlaşılmasına, yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve önemli hastalıkların çarelerinin bulunmasına ve ilaç tasarımına ışık tutmaktadır.  Elde edilen çok büyük boyutlardaki veriyi analiz etmek, sonuç çıkarmak Biyoinformatik alanındaki en önemli ve zorlu işlerden biridir. Dolayısıyla Biyoinformatik, teknoloji yoluyla üretilen büyük boyutlardaki verinin bilgisayar yöntemleri kullanarak araştırılması ve analiz yapılarak biyolojik sistemlerin daha iyi anlaşılması amacını güder.

Biyoinformatik mezunları sağlık ile igili her alanda, endüstride ve akademide iş bulabilirler. Özellikle farmasötik ve biyoteknoloji firmaları biyoinformatik mezunu kişilere artan bir şekilde ihtiyaç duymaktadır. Bu amaçla yüksek lisans programında öğrencilerin temel bilgileri öğrenebilmeleri için alması gereken zorunlu dersler ve çalışmak istediği Biyoinformatik alt alanlarına uygun olan seçmeli dersleri seçerek alan ile ilgili bilgileri eksiksiz edinebilmeleri için geniş yelpazeli bir ders programı oluşturulmuştur.

Yüksek Lisans Derecesi Alabilmek için Gerekli Olan Toplam Kredi Sayısı ile Alınması Gereken Zorunlu ve Seçmeli Dersler

Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, 1 seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az 8 ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!