360 sanal tur

Kimya Mühendisliği (Tezli) Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

KMM 500 Seminer

Seminer dersi siber güvenlik alanında bölüm içindeki öğretim üyelerinden veya dışarıdan gelen konuşmacıların yeni araştırma sonuçlarını sunmalarını hedeflemektedir.

KMM 515 İleri Kimya Mühendisliği Termodinamiği

Tepkimeler ve faz dengesi. Çözelti termodinamiği. Proseslerin termodinamik analizi. Istatistiki termodinamiğe giriş.

KMM 530 İleri Reaksiyon Mühendisliği

Kimyasal Reaksiyon Kinetiği. Kesikli ve ideal akış reaktörleri. Yarı kesikli reaktörler. Gaz-katı katalitik reaktörlerde tasarım. Gaz-katı reaksiyonlarının parçacık seviyesinde mikrokinetik analizi. 

KMM 531 Kataliz

Heterojen sistemlerde korunum denklemleri. Efektiflik faktörü ve heterojen katalitik reaktör tasarımına uygulanması. Katalizin prensipleri ve mekanizması; yüzey kimyası ve yüzey yapısı. Poroz katalizörlerin fiziksel özellikleri, reaksiyon mekanizmaları.

KMM 532 Mikroreaksiyon Mühendisliği

Farklı katalitik mikro reaktör tipleri ile ilişkili temel prensipler. Mikro reaktörlerin modellenmesi, simülasyonu ve çalışması. Mikro reaktör tasarımı ve yapım teknikleri. Mikro reaktörlerin endüstriyel süreçlerde seçilmiş uygulamaları.

KMM 533 Yeşil Teknolojiler İçin Kataliz

Enerji ve malzemeler için çevreye zararsız katalitik üretim teknolojileri. Mobil ve sabit güç üretimi için kataliz. Hidrojen depolama için adsorbanlar. Sera gazı emisyonlarının azaltılması ve önlenmesi için katalizörler ve adsorbanlar: metan dönüşümü, karbondioksit kullanımı ve sekestrasyon (ayrılıma).

KMM 540 Petrol Rafinerisi Mühendisliği

Rafineri operasyonlarının genel yapısı, fiziksel ve kimyasal petrol rafineri prosesleri. Kimya mühendisliği prensiplerinin petrol işleme metodlarına ve ekipmanlarına uygulanması.

KMM 541- Doğal Gaz Mühendisliği                                                                                    

Doğal gazın özellikleri ve karakterizasyonu. Gaz toplama sistemleri. Gaz-petrol çok aşamalı ayırımı. Gaza uygulanan işlemler ve sıvılaştırma. Boru hatlarıyla gaz transferi.

KMM 542- Petrokimya Teknolojisi                                                                                    

Sentez gazının, olefinlerin ve aromatiklerin üretim teknolojileri. Baz kimyasallar ve sentez gazından önemli petrokimyasalların üretimi. Önemli polimer ve plastiklerin üretim teknolojileri.

KMM 545 Taşınım Olayları

Kütle, momentum ve enerji taşınımı eşitliklerinin analitik ve yaklaşık çözümleri. Tek bir yönde laminar akışta, transport, momentum, enerji ve kütle denklikleri.

KMM 546 İleri Akışkanlar Mekaniği

Tensör cebiri; süreklilik hipotezi; süreklilik ve momentum denklemleri; Lagrange ve Euler yaklaşımı; ideal ve potansiyel akışlar; Navier - Stokes denklemi; kesin ve yaklaşık çözümler; sürünen akış; laminer ve türbülanslı sınır tabaka teorisi; yağlama teorisi.

KMM 548 Membran Prosesleri

Membran konsepti. Biyoteknolojide membran ayırma teknikleri ve uygulamaları. Membran hazırlama teknikleri, hat saflaştırma, ürün ve atık su geri dönüşümü işlemlerinde membran uygulamaları.

KMM 560 Kimya Mühendisliği Matematiği

Makroskopik dengeler. Fiziksel problemlerin basit formülasyonu. Laplace dönüşümü uygulamaları. Kısmi diferansiyel eşitliklerin uygulamaları. Matrisler ve uygulamaları. Vektörler ve tensörler. Kordinat sistemleri. Bu metodların kimya mühendisliği problemleri üzerinde uygulamaları

KMM 561 Kimyasal ve Biyolojik Proseslerin Modellenmesi ve Simülasyonu

Kimyasal ve biyolojik sistemlerin modellenmesi. Kararlı ve geçiçi hal modellemesi ve simülasyonu. MATLAB ile uygulama örnekleri. Stokiyometrik ilişkiler ve değişmeler, kinetik modelleme, reaktörler, faz denge hali, kademeli temas sağlayan ayırma işlemleri, kütle aktarım hızları, difüzyon ve konveksiyon ile kütle aktarımı, parametre bulma.

KMM 570 Boya Teknolojisi

Boya ve yapısının temel prensipleri. Endüstride yaygın olarak kullanılan boya ve pigmentler. Yağ ve su bazlı boyaların ve içeriklerinin teknolojisi. Formülasyonlar ve test metodları.

KMM 571 Polimerik ve Biyolojik Sistemlerin Moleküler Termodinamiği

İstatistiksel termodinamik prensipleri, makromoleküller, moleküler etkileşimler, reaksiyon kinetiği, eş zamanlı hareket, bağlanma ve biyolojik ve polimerik sistemlerin termodinamik uygulamaları.

KMM 572 Polimer İşleme Süreçleri, Modelleme ve Uygulamaları

Polimer süreçleri, polimerlerin yapısal ve yüzey özellikleri, Polimerlerin işleme operasyonları, bilgisayarda modelleme, tasarım, ve endüstriyel uygulamaları.

KMM 573 Konformasyonel İstatistik ve Polimer Dinamiği

Polimer zincirlerinin istatistiksel ve konfigürasyonel özellikleri, zincir modelleri, proteinler, proteinlerde zincir oluşumu, titreşimsel ve döngüsel hareketler, Monte Carlo ve Moleküler Dinamik yaklaşımları ile polimerik sistemlerin simülasyonları.

KMM 575 Çimentonun Kimyası ve Üretimi

Kalkerli ve Portland çimentonun tarihi. Klinker ve çimento bileşiklerinin sınıflandırılması, üretimi ve faz ilişkileri. Portland çimentonun içeriği ve özellikleri. Üretim süreçleri. Döner fırında enerji ve kütle denklikleri. Kimyasal reaksiyonlar ile çimentonun faz içeriği ve dayanımı arasındaki ilişkiler. Çimentonun hidrasyonu.

KMM 580 Hesapsal Biyoloji ve Biyoinformatik

Biyomoleküler sistemlerin modellenmesi ve simülasyonu, proteinler, proteinlerde sekans-yapı-dinamik ilişkileri, Sekans analizi ve yapı tahmini, protein-protein, protein-DNA etkileşimleri,protein-ilaç etkileşimleri.

KMM 581 İlaç Tasarımı

İlaç tasarımı, hastalığa neden olan bir hedefin (DNA, RNA, proteinler) aktivitesini durdurmak için belirli bir bölgeye yapışacak uygun bir ilaç molekülü oluşturma yöntemidir. Bu derste, böyle bir molekülün bilgisayar ortamında elde edilişi ele alınacaktır. İşlenecek konular: Hedef üzerindeki aktif bölgenin tayini. İlaç-reseptör etkileşmelerini kontrol eden kuvvetler. İlaç kütüphanelerinin taranması yöntemleri. İlaç yapışma enerjilerinin tayini için değişik yazılımların kullanılması. Kılavuz molekülün elde edilmesi ve geliştirilmesi. Başarılı ve başarısız olmuş ilaçların incelenmesi.

KMM 585 Sürdürülebilir Enerji

Enerji üretim tekniklerinin incelenmesi; günümüzde kullanılan enerjilerin çevre ve ekonomiye olan etkileri; Su gücü, rüzgar enerjisi, dalga enerjisi, gelgit enerjisi, okyanus ısıl enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle enerjisi, enerji depolama. Enerji üretim sistemlerinin günümüzde sürdürülebilir olması anlamında incelemeler.

KMM 590 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Bilimsel Araştırma, Bilimsel Araştırma Yöntemlerinin Safhaları, Bilim Etiği konuları işlenecek olup, Tez Yazım Kurallarına uygun akademik çalışma yeterliliğine yönelik içerik haftalık akışta detaylandırılmıştır.

KMM 595 Yüksek Lisans Tezi

KMM 596 Yüksek Lisans Tezi

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!