Mühendislik Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Başvuru ve Ücretler

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (TEZLİ) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Bilim Sınavı Tarihi:

01.10.2020 Saat 14:00 A Blok 2. Kat 227 nolu derslik.

08.10. 2020 Saat 14:00 A Blok 2.Kat 227 nolu derslik.

Sınav yeri: Merkez Yerleşke A Blok 2.Kat.227 nolu derslik.

Adres: T.C. Üsküdar Üniversitesi

Haluk Türksoy Sok. Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sok. No: 14

PK:34662 Üsküdar / İstanbul / TÜRKİYE

Fen bilimleri enstitüsü bünyesinde olan yüksek lisansa programında derslerin %40'ı uzaktan eğitim ile verilecektir; %20' si yüz yüze yapılacaktır; kalan %40'ın %40'ı uzaktan eğitim şeklinde, %60'ı yüz yüze olacaktır.

Mühendislik Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Mehmet  SAVSAR 

E-mail: mehmet.savsar@uskudar.edu.tr

Mühendislik Yönetimi Türkçe (Tezli) Yüksek Lisans Programı:

 Değerli aday öğrencilerimiz,

Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK), tüm yükseköğretim kurumlarına gönderilen yeni düzenleme nedeniyle, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında, tezli yüksek lisans programlarımıza 15 öğrenci kabul edilecektir*. Tezli Yüksek Lisans Programlarına kabul edilecek öğrenciler için bilim sınavı yapılacaktır. Adayların bilim sınavı sonuçları değerlendirmeden sonra ilan edilecektir. Öğrencilerin %15’ine %100 burs verilecektir.

 2020-2021 Akademik Yılı, Güz Dönemi online başvuruları, 01/09/2020 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Programa Kimler Başvurabilir?

Bu programa başvurabilmek için adayların mühendislik lisans diplomasına sahip olması gerekir. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olmalıdır.

 Programa Kabul Koşulları Nelerdir?

Yüksek lisans programına başvuran adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) en az 55 puan almış olmalıdırlar. Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES sınavına eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören "Graduate Record Examination" (GRE) sınavında en az ALES sınavına eşdeğer bir puan alan adaylar da değerlendirmeye alınır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve bilim sınavı notları ile bir değerlendirme yapılır. Yüksek Lisans programına kabul için aşağıda belirtilen not ağırlıkları kullanılarak, anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla adaylar, puanlar arası yüksekten düşüğe doğru sıralama yapılır ve sıralamaya göre kontenjan doldurulur.


Tezli Yüksek Lisans Programına Kabul için Değerlendirme:  

ALES puanının %55 ‘si,

Lisans mezuniyet not ortalamasının 100’lük sistemdeki karşılığının %20 si

Bilim sınavı puanının %25

Hesaplanarak programa yerleşmeye hak kazanan öğrenciler ilan edilecektir.

Program için asil ve yedek listeler eş zamanlı ilan edilecek, asil kayıt hakkı kazanan adaylara 3 iş günü kayıt süresi tanınacak ve peşinden yedek listeden kayıtlara başlanacaktır.

Online başvuru yapmayan, başvuru esnasında mezun durumda olmayan, başvuru esnasında ALES belgesini, kimlik bilgilerini başvuru sistemine yüklemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Kesin Kayıt Esnasında İstenilen Belgeler: 

  • Lisans diplomasının aslı veya onaylı kopyası
  • Lisans not belgesinin (transkript) aslı veya onaylı kopyası
  • Herhangi bir puan türünde 55 puan ve üzeri, son 3 yıl içinde alınmış ALES Sonuç Belgesi (Tezli Programlar için)
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  • Fotoğraf (2 Adet)
  • Online Başvuru Linki:  https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx


     Yüksek Lisans için Gerekli Olan Toplam Kredi Sayısı ve Dersler: 

Yüksek lisans programı toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 8 ders, 1 sıfır kredili seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programları bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi hariç en az 8 ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez çalışması için kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Program, dört zorunlu ve dört seçmeli yüksek lisans dersi şeklinde planlanmıştır. Seçmeli dersler, öğrencinin tercih edeceği ihtisaslaşmaya göre belirlenebilir.

*2020/2021 akademik yılında tanınan kontenjanlarla birlikte, yeni düzenlemede kurumlara öğretim üyesi sayısı doğrultusunda kontenjan artırma hakkı verilebileceği YÖK tarafından belirtilmiştir. Bu doğrultuda tüm lisansüstü programlarımız için kontenjan artımı talebinde bulunmuş durumdayız. Başvurumuzun olumlu sonuçlanması halinde tanımlanan yeni kontenjan sayılarımız ayrıca duyurulacaktır.


FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEZLİ/TEZSİZ
2020-2021 YILI ÜCRET
MEZUN ÖĞRENCİ %50
MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ
TEZLİ

18.435,00

9.217,50


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!