Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programları | Üsküdar Üniv. Kurumsal

Kurumsal

Fen Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü eğitim, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkeleri doğrultusunda “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitüleri Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği” ve “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve 08. 01. 2014 tarih ve 28876 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” çerçevesinde yürütülmektedir.

Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde;

Moleküler Biyoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği İngilizce Yüksek Lisans   Programı (Tezli/Tezsiz)

1.1 Enstitü Kadrosu

Prof. Dr. Muhsin KONUK  (Müdür )

Prof. Dr. Tunç ÇATAL  (Müdür Yrd.)

İbrahim DEMİRCİ (Enstitü Sekreteri)

Eda BİLİÇ  (Enstitü Uzmanı )

1.2 Enstitü Kurulu

Prof. Dr. Muhsin KONUK  (Müdür )

Prof. Dr. Tunç ÇATAL  (Müdür Yrd.) ( Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı )

Prof. Dr. Tayfun UZBAY ( Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı )

Doç. Dr. Serhat ÖZEKEŞ  ( Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Tuba SEVİMOĞLU ( Biyomühendislik Anabilim Dalı Başkanı)

1.3 Enstitü Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Muhsin KONUK  (Müdür )

Prof. Dr. Tunç ÇATAL  (Müdür Yrd.)

Prof. Dr. Tayfun UZBAY  ( Üye )

Doç. Dr. Türker Tekin ERGÜZEL  ( Üye )

Dr. Öğr. Üyesi Emel Serdaroğlu KAŞIKÇI ( Üye )

Tablo 1. Fen Bilimler Enstitüsü öğrenci, akademik ve idari personel sayıları

2017-2018 Akademik yılı
Yüksek lisans Öğrenci Sayısı
17
Doktora Öğrenci Sayısı
0
Toplam Öğrenci Sayısı
17
Akademik Personel Sayısı
Profesör
6
Doçent
5
Dr. Öğretim Üyesi
8
İdari Personel Sayısı
1


Tablo 2 Fen Bilimleri Enstitüsü Mevcut ve Gelecek Yıllara ait Muhtemel Öğrenci Sayıları


Genel Toplam
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-
2024
Biyomühendislik
5
6
6
6
7
7
Biyoteknoloji
3
4
4
4
4
4
Moleküler Biyoloji
33
35
37
39
41
43
Genel Toplam:
41
45
47
49
52
54


Enstitümüzde Yıllara ve Programlara Göre Dağılan Tez-Proje Sayıları

Fen Bilimleri Enstitüsü2015-20162016-20172017-2018
ProgramTamamlanan Tez Çalışması (Tezli)Tamamlanan Bitirme Projesi (Tezsiz)Tamamlanan Tez Çalışması (Tezli)Tamamlanan Bitirme Projesi (Tezsiz)Tamamlanan Tez Çalışması (Tezli)Tamamlanan Bitirme Projesi (Tezsiz)
Moleküler Biyoloji203211
Biyomühendislik000000
Biyoteknoloji000000
Elektrik-Elektronik Mühendisliği İngilizce000000


Hedefler

Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler (2019-2023)

Enstitümüz kendisine, 4 ana stratejik amaca ulaşmak üzere oluşturulan Kalite Komisyonu 12 stratejik hedef belirlemiştir.

Amaç 1: Eğitim-Öğretimi Güçlendirmek

Eğitim programlarının yapısal olarak analizleri yapıldığı zaman; bazı programlarda ders sayısına göre öğretim üyesi az, bazı programlarda ise öğretim üyesi sayısı yeterli olmasına rağmen, ders sayısı çok fazla olduğu için öğretim üyesi başına düşen ders sayısının yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca, enstitü seçmeli derslerinin bazılarının hiç seçilmediği görülmüştür. Bu alanlara ait ders saat ücretli öğretim üyelerinden istifade edilmesi değerlendirilebilir. Eğitim programlarının içeriklerine yönelik olarak Fen Bilimleri Enstitüsü, programlarının yapısını çağdaş eğitim-öğretimin gereklerine uygun olarak güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla açılan dersler de bu parallelde çeşitlendirilmektedir.

Stratejik Hedef 1: Seçmeli derslerin çeşitliliğine rağmen açılmamış olan derslerin yer aldığı programlardaki müfredat 2019 yılı sonuna kadar güçlendirilecek ve revise edilecektir. Anabilim dalları ile iletişime geçilerek, programların eğitim hedefleri, ders yapısı, kredi yükü, öğretim üyesi sayısı, öğrenci alımı ve tez süreci değerlendirilecek, çalışmalar sonunda düzenlenecektir.

Stratejik Hedef 2: Öğrenciler, kendi yönelimlerine göre ders seçebilme ve başka programlardan ders alma hakkını özgür şekilde kullanabilmelidir. Öğrencilerin hak ve sorumluluklarını bilmeleri ve kurum içinde olumlu bir eğitim atmosferi yaratabilmek bakımından bu çalışmalar önemlidir. Öğrencilerimize bu anlamda diğer enstitülerde açılacak seçmeli derslerden de istifade etmeleri sağlanacak, enstitümüzde de bu gayeye hizmet edecek şekilde diğer enstitülerde verilebilecek seçmeli dersler açılacaktır. Bununla birlikte akademik danışmanlık faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi için danışmanlık görüşme raporları hazırlanacak ve danışmanlık faaliyetleri takip ve kayıt altına alınacaktır.

Stratejik Hedef 3: Uluslararasılaşma kapsamında da Avrupa Üniversiteler Birliği programlarına katılım ve Erasmus değişim programları gibi etkileşimler ile elde edilecek deneyimin Enstitü uygulamalarına aktarılması sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 4: Hayat boyu öğrenme ilkesi kapsamında uzaktan ve sürekli eğitim faaliyetlerinin artırılması sağlanacak ve Sürekli Eğitim Merkezi üzerinden veirlen eğitimler ile bu kültürün ve gilişimin sağlanması hedeflenmektedir.

Amaç 2: Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek

Lisansüstü eğitimin ve özellikle de doktora eğitiminin esas amacı bağımsız olarak araştırma yapabilen bilim insanı yetiştirmektir. Bu yüzden, lisansüstü eğitimin belki de en ayırt edici özelliği her şeyden çok araştırmaya ve yeni bilgi üretimine dayalı olmasıdır. Bununla birlikte öğrencilerimizin kurumun araştırma ve geliştirme olanaklarından daha fazla faydalanabilmelerini sağlamak, laboratuvarlarında araştırmalarına katkıda bulunmak ve kurumun tüm kapasitesini lisansüstü eğitim düzeyinde de kullanıma sunmak gayesiyle stratejik hedefler belirlemiştir. Öğrencilerimizin girişimcilik ekosisteminden faydalanabilmeleri, kuluçka merkezi ve teknoparklar ile sahip oldukları fikir ve katma değeri olduğunu düşündükleri ürün geliştirme süreçlerine katkıda bulunacak stratejik hedefler konmuştur.

Stratejik Hedef 1: Organizasyon işleyişinin, insan kaynağının ve kurum kültürünün geliştirilmesi gayesiyle öncelikle tüm öğrencilere tez süreci ile ilgili temel eğitim verilecektir. Tüm öğrencilere enstitü bünyesinde tez yazımı, bilimsel araştırma, etik ve yaratıcılık seminerleri verilecektir. Danışmanlık sürecinin iyileştirilmesi ve danışmanlara yol gösterici olmak amacıyla bir danışmanlık eğitimi programı geliştirilecektir. Bu program çerçevesinde kurumsal iyi uygulamaların tanımlanacağı kılavuzlar ve danışmanlık yapmaya yeni başlayacak öğretim üyeleri için kurslar düzenlenecektir. Bu konuda AB kaynakları ve programlarından yararlanma yönünde çalışmalar yapılacaktır.

 Stratejik Hedef 2: Organizasyon işleyişinin, insan kaynağının geliştirilmesi, kurumsal ve akademik katkının sağlanması adına tez süreci daha verimli şekilde kontrol edilecektir. Tez sürecinde danışmanın rolü daha ayrıntılı olarak tanımlanacaktır. Tezlerin kalitesinin ölçülebilir ve izlenebilir bir süreç ile takip edilmesi sağlanacaktır. Tezlerden elde edilen sonuçların uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayınlanması kurumsal hedeflerimiz arasındadır. Mezunların istihdamı ve iş hayatındaki memnuniyetlerini değerlendirecek anketler ve değerlendirmeler yapılmaya çalışılacaktır.

Stratejik Hedef 3: Lisansüstü düzeyindeki öğrencilerimiz ve mezunlarımızın sektörel yönelimlerine yardımcı olunması adına, girişimcilik eğitimleri verilecek ayrıca sektör temsilcileri ile buluşmalar düzenlenerek dış paydaşların sektörel yönelim. Süreçlerinde rehberlik etmesi sağlanacaktır. (Dış paydaş anketi: https://uskudar.edu.tr/tr/dis-paydas-anketi)

Amaç 3: Uluslararasılaşmayı Geliştirmek

Fen Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü eğitimde genel olarak disiplin içi dersler tercih edilmektedir. Bu durum eğitimin içe dönük olmasına neden olmakta ve gelişimi engelleyici bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden, Enstitü, programlar arası ve başka enstitülerden ders alma ve seçmeli ders oranının artırılması gibi değişimi özendirici uygulamaların yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır. Dış dünyaya ilişkin bilgi sağlamanın ve dışa açılmanın bir yolu olarak uluslararası eğitim kuruluşları ile ilişkilerin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu çerçevede, Enstitüdeki uluslararası öğrenci sayısı ile öğrenci değişim katılan öğrenci sayısının artırılması hedeflenmektedir. Enstitü Anabilim Dallarının, ulusal ve uluslararası alanda işbirliğine yönelik faaliyetlerinin artmasının, çok çeşitlilik ve çok kültürlülüğün egemen olduğu bir eğitim ve araştırma ortamının oluşmasına büyük katkıları olacağını düşünmekteyiz.

Stratejik Hedef 1: Öğrenci ve personelin uluslararası deneyiminin yükseltilmesi için programlar arası ve diğer enstitülerden alınan, verilen ders sayısı ile ortak proje sayısının artması sağlanacaktır. Bu amaçla Enstitünün yurtiçi ve yurtdışı eşdeğer kurumlarla işbirliğini artırıcı karşılıklı ziyaret, öğretim elemanı değişimi gibi etkinlikler yapılacaktır. AB kaynaklarının kullanımına yönelik politikalar geliştirilecektir.

Stratejik Hedef 2: Çok kültürlü ve uluslararası kampüs ortamının oluşturulması için yabancı öğrencilerin alınacağı ve İngilizce dilinde eğitim veren lisansüstü eğitim programları açılacaktır.

Stratejik Hedef 3: Eğitim-öğretimin uluslararası niteliğini artırmak için değişim programlarına yaygınlaştırılacaktır. Bu çerçevede 1 ve 2. stratejik amaçlarda belirtilen etkinliklerin yanısıra, Enstitü kataloğunun Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanması tamamlanacak ve tez döneminde değişim programlarının hayata geçirilmesi için çalışılacaktır. Büyük ölçüde Anabilim Dallarının inisiyatifinde olan bu değişikliklerin yapılmasında Enstitü yönlendirici ve teşvik edici olacaktır. Bu amaçla uluslararası ofis ile de ortak koordinasyon gerçekleştirilecektir. Enstitü insan kaynakları gelişiminde personelin yabancı dil bilgisinin artırılması ve yabancı dil desteğinin sağlanması için üniversite içi dil kurslarına katılım için personel teşvik edilecektir. Ayrıca enstitü web sayfamızdaki duyurular ve haberler alanları daha aktif ve sık kullanılacak ve ayrıca İngilizce dilinde de paylaşılacaktır.

Amaç 4: Paydaşlar ile İşbirliğini Güçlendirmek

Fen Bilimler alanında özellikle gelişen teknoloji ile birlikte ülkemiz için de stratejik ve ekonomik değeri olan ürünlerin geliştirilmesi, 10. kalkınma planında da esas olan katma değer ürün üretme idealimiz için sağlık oldukça kritik bir önem sahiptir. Bu alanda sektörde, akademide ve yurtdışında küresel ölçekli yürütülmekte olan çalışmalar dış paydaşların önemini bir kere daha göstermiştir. Bu amaç ile temel olarak aşağıda verilen 2 temel hedefe odaklanılmıştır.

Stratejik Hedef 1: İş Birliği kültürünün sağlanması için üniversite, özel sektör, kamu kurumları ve STK’lar ile plan dönemi içerisinde iş birliği yapılması çerçevesinde dış paydaşların belirli periyotlar ile sektörel buluşmalar başlığı altında seminer vermesi ve sektörün ihtiyaçları ile akademinin hedeflerinin örtüşmesinin sağlanması ve müfredatların bu paralelde revize edilmesi amaçlanmaktadır.

Stratejik Hedef 2: Dış destekli projelerle ilgili alt yapının güçlendirilmesi gayesiyle özellikle BİDEB (Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı) tarafından ilan edilen destek programları hakkında öğrencilerimiz bilgilendirmek ve yol göstermek adına eğitimler verilerek bu desteklere başvurmaları sağlanacaktır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!