Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programları | Üsküdar Üniv. Kurumsal

Kurumsal

Fen Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü eğitim, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkeleri doğrultusunda “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitüleri Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği” ve “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve 08. 01. 2014 tarih ve 28876 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” çerçevesinde yürütülmektedir.

Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde;

Moleküler Biyoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği İngilizce Yüksek Lisans   Programı (Tezli/Tezsiz)

Bilgisayar Mühendisliği Türkçe Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

Bilgisayar Mühendisliği İngilizce Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

Siber Güvenlik Türkçe Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

Siber Güvenlik İngilizce Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

Yapay Zeka Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

Mühendislik Yönetim Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Byoinformatik Yüksek Lisans Programı (Tezli)

1.1 Enstitü Yönetimi

Doç. Dr. Mesut KARAHAN  (Müdür )

Dr. Öğr. Üyesi Nuri BİNGÖL  (Müdür Yard.)

Dr. Öğr. Üyesi Vildan ENİSOĞLU ATALAY (Müdür Yard.)

Hülya DÜNDAR (Enstitü Sekreteri)


1.2 Enstitü Kurulu

Doç. Dr. Mesut KARAHANEnstitü Müdürü/Başkan


Dr. Öğr. Üyesi Nuri BİNGÖLEnstitü Müdür Yardımcısı/Üye


Dr. Öğr. Üyesi Vildan ENİSOĞLU ATALAYEnstitü Müdür Yardımcısı/Üye


Prof. Dr. Muhsin KONUK  Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı


Prof. Dr. Selahattin GÜLTEKİNKimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı  


Prof. Dr. Tunç ÇATALBiyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı


Prof. Dr. Serhat ÖZEKES  Bilgisayar Mühendisliği TR-İng. Anabilim Dalı Başkanı


Prof. Dr. Selim ŞEKERElektrik -Elektronik Mühendisliği İng Anabilim Dalı Başkanı


Prof. Dr. İsmail AVCIBAŞ  Siber Güvenlik TR-ING. Anabilim Dalı Başkanı


Prof. Dr. Mehmet SAVSARMühendislik Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı


Prof. Dr. Burhan PEKTAŞ  Byoinformatik Ana Bilim Dalı Başkanı


Dr. Öğr. Üyesi Tuba SEVİMOĞLU  Biyomühendislik Anabilim Dalı Başkanı


Dr. Öğr. Üyesi Nuri BİNGÖLYapay Zekâ Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı


Hülya DÜNDAREnstitü Sekreteri/Raportör


1.3 Enstitü Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Mesut KARAHANEnstitü Müdürü/Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Nuri BİNGÖL  Enstitü Müdür Yard./ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Vildan ENİSOĞLU ATALAYEnstitü Müdür Yard./Üye
Doç. Dr. Emel SERDAROĞLU KAŞIKÇIÜye  
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ŞENOLÜye  
Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÇİÇEK  Üye  
Hülya DÜNDAR Enstitü Sekreteri/Raportör 


1.4 Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Serhat ÖZEKEŞ (Komisyon Başkanı)

Prof. Dr. İsmail AVCIBAŞ (Üye)

Doç. Dr. Türker Tekin ERGÜZEL (Üye)

Doç. Dr. Üyesi Emel SERDAROĞLU KAŞIKÇI (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Vildan ENİSOĞLU ATALAY (Üye)


1.5 Orpheus Çalışma Komisyonu

Doç. Dr. Mesut KARAHAN

Doç. Dr. Emel SERDAROĞLU KAŞIKÇI


1.6 Web Sorumluları

Doç. Dr. Mesut KARAHAN (Fen Bilimleri Enstitü Müdürü)

 Hülya DÜNDAR (Fen Bilimleri Enstitü Sekreteri)


Hedefler

Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler (2020-2025)

Enstitümüz kendisine, 4 ana stratejik amaca ulaşmak üzere oluşturulan Kalite Komisyonu 12 stratejik hedef belirlemiştir.

Amaç 1: Eğitim-Öğretimi Güçlendirmek

Eğitim programlarının yapısal olarak analizleri yapıldığı zaman; bazı programlarda ders sayısına göre öğretim üyesi az, bazı programlarda ise öğretim üyesi sayısı yeterli olmasına rağmen, ders sayısı çok fazla olduğu için öğretim üyesi başına düşen ders sayısının yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca, enstitü seçmeli derslerinin bazılarının hiç seçilmediği görülmüştür. Bu alanlara ait ders saat ücretli öğretim üyelerinden istifade edilmesi değerlendirilebilir. Eğitim programlarının içeriklerine yönelik olarak Fen Bilimleri Enstitüsü, programlarının yapısını çağdaş eğitim-öğretimin gereklerine uygun olarak güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla açılan dersler de bu parallelde çeşitlendirilmektedir.

Stratejik Hedef 1: Seçmeli derslerin çeşitliliğine rağmen açılmamış olan derslerin yer aldığı programlardaki müfredat 2019 yılı sonuna kadar güçlendirilecek ve revise edilecektir. Anabilim dalları ile iletişime geçilerek, programların eğitim hedefleri, ders yapısı, kredi yükü, öğretim üyesi sayısı, öğrenci alımı ve tez süreci değerlendirilecek, çalışmalar sonunda düzenlenecektir.

Stratejik Hedef 2: Öğrenciler, kendi yönelimlerine göre ders seçebilme ve başka programlardan ders alma hakkını özgür şekilde kullanabilmelidir. Öğrencilerin hak ve sorumluluklarını bilmeleri ve kurum içinde olumlu bir eğitim atmosferi yaratabilmek bakımından bu çalışmalar önemlidir. Öğrencilerimize bu anlamda diğer enstitülerde açılacak seçmeli derslerden de istifade etmeleri sağlanacak, enstitümüzde de bu gayeye hizmet edecek şekilde diğer enstitülerde verilebilecek seçmeli dersler açılacaktır. Bununla birlikte akademik danışmanlık faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi için danışmanlık görüşme raporları hazırlanacak ve danışmanlık faaliyetleri takip ve kayıt altına alınacaktır.

Stratejik Hedef 3: Uluslararasılaşma kapsamında da Avrupa Üniversiteler Birliği programlarına katılım ve Erasmus değişim programları gibi etkileşimler ile elde edilecek deneyimin Enstitü uygulamalarına aktarılması sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 4: Hayat boyu öğrenme ilkesi kapsamında uzaktan ve sürekli eğitim faaliyetlerinin artırılması sağlanacak ve Sürekli Eğitim Merkezi üzerinden veirlen eğitimler ile bu kültürün ve gilişimin sağlanması hedeflenmektedir.

Amaç 2: Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek

Lisansüstü eğitimin ve özellikle de doktora eğitiminin esas amacı bağımsız olarak araştırma yapabilen bilim insanı yetiştirmektir. Bu yüzden, lisansüstü eğitimin belki de en ayırt edici özelliği her şeyden çok araştırmaya ve yeni bilgi üretimine dayalı olmasıdır. Bununla birlikte öğrencilerimizin kurumun araştırma ve geliştirme olanaklarından daha fazla faydalanabilmelerini sağlamak, laboratuvarlarında araştırmalarına katkıda bulunmak ve kurumun tüm kapasitesini lisansüstü eğitim düzeyinde de kullanıma sunmak gayesiyle stratejik hedefler belirlemiştir. Öğrencilerimizin girişimcilik ekosisteminden faydalanabilmeleri, kuluçka merkezi ve teknoparklar ile sahip oldukları fikir ve katma değeri olduğunu düşündükleri ürün geliştirme süreçlerine katkıda bulunacak stratejik hedefler konmuştur.

Stratejik Hedef 1: Organizasyon işleyişinin, insan kaynağının ve kurum kültürünün geliştirilmesi gayesiyle öncelikle tüm öğrencilere tez süreci ile ilgili temel eğitim verilecektir. Tüm öğrencilere enstitü bünyesinde tez yazımı, bilimsel araştırma, etik ve yaratıcılık seminerleri verilecektir. Danışmanlık sürecinin iyileştirilmesi ve danışmanlara yol gösterici olmak amacıyla bir danışmanlık eğitimi programı geliştirilecektir. Bu program çerçevesinde kurumsal iyi uygulamaların tanımlanacağı kılavuzlar ve danışmanlık yapmaya yeni başlayacak öğretim üyeleri için kurslar düzenlenecektir. Bu konuda AB kaynakları ve programlarından yararlanma yönünde çalışmalar yapılacaktır.

 Stratejik Hedef 2: Organizasyon işleyişinin, insan kaynağının geliştirilmesi, kurumsal ve akademik katkının sağlanması adına tez süreci daha verimli şekilde kontrol edilecektir. Tez sürecinde danışmanın rolü daha ayrıntılı olarak tanımlanacaktır. Tezlerin kalitesinin ölçülebilir ve izlenebilir bir süreç ile takip edilmesi sağlanacaktır. Tezlerden elde edilen sonuçların uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayınlanması kurumsal hedeflerimiz arasındadır. Mezunların istihdamı ve iş hayatındaki memnuniyetlerini değerlendirecek anketler ve değerlendirmeler yapılmaya çalışılacaktır.

Stratejik Hedef 3: Lisansüstü düzeyindeki öğrencilerimiz ve mezunlarımızın sektörel yönelimlerine yardımcı olunması adına, girişimcilik eğitimleri verilecek ayrıca sektör temsilcileri ile buluşmalar düzenlenerek dış paydaşların sektörel yönelim. Süreçlerinde rehberlik etmesi sağlanacaktır. (Dış paydaş anketi: https://uskudar.edu.tr/tr/dis-paydas-anketi)

Amaç 3: Uluslararasılaşmayı Geliştirmek

Fen Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü eğitimde genel olarak disiplin içi dersler tercih edilmektedir. Bu durum eğitimin içe dönük olmasına neden olmakta ve gelişimi engelleyici bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden, Enstitü, programlar arası ve başka enstitülerden ders alma ve seçmeli ders oranının artırılması gibi değişimi özendirici uygulamaların yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır. Dış dünyaya ilişkin bilgi sağlamanın ve dışa açılmanın bir yolu olarak uluslararası eğitim kuruluşları ile ilişkilerin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu çerçevede, Enstitüdeki uluslararası öğrenci sayısı ile öğrenci değişim katılan öğrenci sayısının artırılması hedeflenmektedir. Enstitü Anabilim Dallarının, ulusal ve uluslararası alanda işbirliğine yönelik faaliyetlerinin artmasının, çok çeşitlilik ve çok kültürlülüğün egemen olduğu bir eğitim ve araştırma ortamının oluşmasına büyük katkıları olacağını düşünmekteyiz.

Stratejik Hedef 1: Öğrenci ve personelin uluslararası deneyiminin yükseltilmesi için programlar arası ve diğer enstitülerden alınan, verilen ders sayısı ile ortak proje sayısının artması sağlanacaktır. Bu amaçla Enstitünün yurtiçi ve yurtdışı eşdeğer kurumlarla işbirliğini artırıcı karşılıklı ziyaret, öğretim elemanı değişimi gibi etkinlikler yapılacaktır. AB kaynaklarının kullanımına yönelik politikalar geliştirilecektir.

Stratejik Hedef 2: Çok kültürlü ve uluslararası kampüs ortamının oluşturulması için yabancı öğrencilerin alınacağı ve İngilizce dilinde eğitim veren lisansüstü eğitim programları açılacaktır.

Stratejik Hedef 3: Eğitim-öğretimin uluslararası niteliğini artırmak için değişim programlarına yaygınlaştırılacaktır. Bu çerçevede 1 ve 2. stratejik amaçlarda belirtilen etkinliklerin yanısıra, Enstitü kataloğunun Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanması tamamlanacak ve tez döneminde değişim programlarının hayata geçirilmesi için çalışılacaktır. Büyük ölçüde Anabilim Dallarının inisiyatifinde olan bu değişikliklerin yapılmasında Enstitü yönlendirici ve teşvik edici olacaktır. Bu amaçla uluslararası ofis ile de ortak koordinasyon gerçekleştirilecektir. Enstitü insan kaynakları gelişiminde personelin yabancı dil bilgisinin artırılması ve yabancı dil desteğinin sağlanması için üniversite içi dil kurslarına katılım için personel teşvik edilecektir. Ayrıca enstitü web sayfamızdaki duyurular ve haberler alanları daha aktif ve sık kullanılacak ve ayrıca İngilizce dilinde de paylaşılacaktır.

Amaç 4: Paydaşlar ile İşbirliğini Güçlendirmek

Fen Bilimler alanında özellikle gelişen teknoloji ile birlikte ülkemiz için de stratejik ve ekonomik değeri olan ürünlerin geliştirilmesi, 10. kalkınma planında da esas olan katma değer ürün üretme idealimiz için sağlık oldukça kritik bir önem sahiptir. Bu alanda sektörde, akademide ve yurtdışında küresel ölçekli yürütülmekte olan çalışmalar dış paydaşların önemini bir kere daha göstermiştir. Bu amaç ile temel olarak aşağıda verilen 2 temel hedefe odaklanılmıştır.

Stratejik Hedef 1: İş Birliği kültürünün sağlanması için üniversite, özel sektör, kamu kurumları ve STK’lar ile plan dönemi içerisinde iş birliği yapılması çerçevesinde dış paydaşların belirli periyotlar ile sektörel buluşmalar başlığı altında seminer vermesi ve sektörün ihtiyaçları ile akademinin hedeflerinin örtüşmesinin sağlanması ve müfredatların bu paralelde revize edilmesi amaçlanmaktadır.

Stratejik Hedef 2: Dış destekli projelerle ilgili alt yapının güçlendirilmesi gayesiyle özellikle BİDEB (Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı) tarafından ilan edilen destek programları hakkında öğrencilerimiz bilgilendirmek ve yol göstermek adına eğitimler verilerek bu desteklere başvurmaları sağlanacaktır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!