Mühendislik Yönetimi (İngilizce) Yüksek Lisans Programı Başvuru ve Ücretler

ONLINE KAYIT LİNKİ

https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx

2023-2024 Bahar Dönemi Online Başvuruları 11.12 2023 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 14.01.2023


Online Ön Kayıt Linki aşağıdadır:

https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx

 ALES Puan Türü                                         :    SAYISAL

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ:

https://uskudar.edu.tr/tr/yuksek-lisans-ucretleri


Mühendislik Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Mehmet  SAVSAR

E-mail: mehmet.savsar@uskudar.edu.tr

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ İNGİLİZCE (TEZLİ/TEZSİZ) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Değerli Öğrencilerimiz,

Kesin kayda hak kazanan asil öğrencilerimizin ve yedek listeden hak kazanıp asil öğrencilerin kayıt durumlarına göre, asil olarak kayıt hakkı kazanan öğrencilerimizin başvuru belgelerinin asıllarıyla birlikte, Çarşı Yerleşke 3. Kat Fen Bilimleri Enstitü Sekreterliğine gelmeleri ve ilgili formu doldurup imzalattıktan sonra öğrenci işleri sonrasında da muhasebe biriminden işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Kesin Kayıt Esnasında İstenen Belgeler

– Lisans diplomasının aslı ve bir adet fotokopisi

– Lisans not belgesinin (transkript) aslı ve bir adet fotokopisi

– ALES sınav sonuç belgesi (Tezli program için)

– İngilizce sınav sonuç belgesi

– Nüfus cüzdanının fotokopisi

– Fotoğraf (4 Adet)

Mühendislik Yönetimi İngilizce (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı:

Değerli aday öğrencilerimiz,

Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK), tüm yükseköğretim kurumlarına gönderilen yeni düzenleme nedeniyle, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında, tezli yüksek lisans programlarımıza 15 Tezsiz yüksek lisans programımıza ise 30 öğrenci kabul edilecektir*. Tezli Yüksek Lisans Programlarına kabul edilecek öğrenciler için bilim sınavı yapılacaktır. Adayların bilim sınavı sonuçları değerlendirmeden sonra ilan edilecektir. Öğrencilerin %15’ine %100 burs verilecektir.

Öğrenci Kabul Koşulları

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların mühendislik lisans diplomasına sahip olması gerekir. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olmalıdır.

Yüksek lisans programına başvuran adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) en az 55 puan almış olmalıdırlar. Üniversitelerarası Kurul tarafından LES sınavına eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören "Graduate Record Examination" (GRE) sınavında en az ALES sınavına eşdeğer bir puan alan adaylar da değerlendirmeye alınır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir.

Değerlendirmede tezli programlarımızda, ilgili puan türündeki ALES’in %65’i, lisans mezuniyet not ortalamasının % 35’i, tezsiz programlarda ise, lisans mezuniyet notunun % 50’si, varsa ilgili puan türündeki ALES’in % 50’si alınacaktır. Tezsiz programlara başvuran adayların ALES puanları olmadığı takdirde, 55 puan kabul edilerek sıralama yapılacaktır.

İngilizce yüksek lisans programları için ingilizce yeterlilik belgesi aranmaktadır. İngilizce veya başka bir yabancı dil ile yürütülen programlar için yabancı dil yeterlik düzeyi ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan ve adaylara duyurulan diğer ölçütler aranır. Aday öğrencilier, TOEFL IBT, YDS, e-YDS veya Üsküdar Üniversitesi’nin yılın belirli dönemlerinde düzenlediği İngilizce Yeterlilik Sınavı'na girebilirler.

Aday, YDS, e-YDS, YÖKDİL’den 100 tam puan üzerinden en az 65 puan, ÜÜİYS’den en az 65 puan, TOEFL IBT’den en az 78 puan almalıdır.

Yabancı bir dilde yapılan lisansüstü programlara başvurularda, ana dili program dili olan veya ana dili program dili olan bir ülkede lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimi yapmış adaylarda yabancı dil yeterlik şartı aranmaz.

Yabancı dil yeterlilik ve/veya seviye tespit sınavından alınan puana göre öğrencinin yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olup olmadığı ile yabancı dil hazırlık sınıfında hangi seviyeden öğrenim göreceği belirlenir.

Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin program ile ilişiği kesilir.

Yüksek Lisans Derecesi Alabilmek için Gerekli Olan Toplam Kredi Sayısı ile Alınması Gereken Zorunlu ve Seçmeli Dersler

İngilizce yüksek lisans programı toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 8 ders, 1 sıfır kredili seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programları bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi hariç en az 8 ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Tezsiz yüksek lisans programları toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az 10 ders ve dönem projesiden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Mühendislik Yönetiminde yüksek lisans yapan öğrenciler, lisansüstü seminer dersine ek olarak, aşağıda belirtilen dört dersi zorunlu almaları gerekmektedir. Bunun dışında kalan dersler seçmeli olmakla beraber, öğrenci dilerse aşağıda belirtilen alanlardan birinde en az iki ders alarak, o alanda ihtisaslaşabilir.

Zorunlu Temel Dersler:

ENS 501 Research Methods and Scientific Ethics

EM 501 Statistical Analysis for Engineers

EM 502 Operation Management

EM 503 Engineering Project Management

EM 590 Graduate Seminar (Tezli program için)

İhtisas Alanları: 

Mühendislik Yönetimi yüksek lisans programındaki öğrenciler isterlerse aşağıdaki alanlardan birinde en az iki veya daha fazla ders alıp o konuda ihtisaslaşabilirler:

Operation Engineering and Management

EM 506 Optimization Methods

EM 508 Stochastic Models in Operations Research

EM 509 Advanced System Simulation

EM 519 Quantitative Models in Supply Chain Management Research

Quality Engineering and Management

EM 504 Advanced Statistical Quality Control

EM 514 Lean Manufacturing and Six Sigma

EM 517 Quality Engineering Management

EM 523 Healthcare Quality Management

Safety Engıneering and Management

EM 505 Human Machine Systems Design

EM 524 Risk Assessment and Management

EM 526 Safety Engineering Management

EM 527 Reliability and Maintenance Management

Financial Engineering and Management

EM 525 Economic Analysis

EM 513 Cost Management

EM 510 Financial Management

EM 528 Multi Criteria Decision Making


-İngilizce Yeterlik Sınav Sonucu: Adayların aşağıdaki sınav sonuçlarından herhangi birini sağlaması gerekir.

Yüksek Lisans başvurularında öğrenim dili tamamen İngilizce olan bir yükseköğretim programından mezun olan adaylar İngilizce yeterlik sınav sonucu koşulundan muaftırlar.

https://hazirlik.uskudar.edu.tr/

https://hazirlik.uskudar.edu.tr/student-handbook
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!