360 sanal tur

Mühendislik Yönetimi (İngilizce) Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

ENS 501 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Bilimsel araştırma; bilimsel araştırma yöntemlerinin safhaları, bilimsel hipotez belirleme, data toplama, analiz ve sonuca varma; bir problemin modellenmesi, formülasyonu ve çözümü için gerekli yaklaşım; bilim etiği; tez yazım kuralları ve aşamaları.

EM 501 Mühendisler için İstatistiksel Analiz

Olasılık, rastgele değişkenler ve dağılımların gözden geçirilmesi; rastgele örnekleme ve veri tanımı, parametrelerin nokta tahmini ve güven aralıkları; hipotez testi; varyans analizi ve deney tasarımı; regresyon ve tepki yüzey analizi. Mühendislik ve yönetim sorunlarına özel önem verilmektedir.

EM 502 Operasyon Yönetimi

Operasyon stratejisi, üretim süreçleri ve süreç dizaynı, üretim lojistiği, tahmin yöntemleri, envanter yönetimi, planlama ve kalite yönetimi gibi konuları operasyon yönetimi kapsamında incelemek ve bu konuların gerçek iş hayatında uygulamaları.

EM 503 Mühendislik Proje Yönetimi

Bu ders planlama, yürütme, kontrol ve kapanış yoluyla mühendislik projelerini yönetme ilke ve tekniklerini sunar. Öğrenciler mühendislik projelerinin yönetim tarafında gerekli analitik beceri ve farkındalığı geliştireceklerdir. Konular arasında proje başlatma, tahmin, bütçeleme, iş planları geliştirme, zamanlama, izleme çalışması, kaynak tahsisi, proje koordinasyonu, kalite yönetimi, liderlik, yönetim ekipleri, çatışma, müzakereler, etik ve mesleki sorumluluk bulunmaktadır.

EM 504 İleri İstatistiksel Kalite Kontrol

Varyasyonun anlaşılması, istatistiksel süreç denetimi, istatiksel analiz yoluyla süreç iyileştirmeleri, 7 kalite kontrol araçları, ileri kontrol çizelgeleri (EWMA, CUSUM, Shewhart çizelgeleri), Hareketli Aralık teknikleri, zaman serisi analizleri, özellik verileri için kontrol çizelgeleri, yetenek çalışmaları, süreç haritalama, görselleştirme etkili karar verme teknikleri, Exceland MINITAB'de istatistiki analizler, ölçüm sistemi analizi, performans ölçümü ve kontrolünün uygulanması.

EM 505 İnsan Makine Sistemleri Tasarımı

Güvenli, yüksek performanslı insan-makine sistemlerinin geliştirilmesi. Sistem / fonksiyon / görev analizi, fonksiyon tahsisi, tasarım, maketler ve hızlı prototipleme, insan faktörleri testi ve değerlendirme. İnsan faktörlerinin ve etki alanına özgü literatürün eleştirel incelenmesi insan faktörlerinin problemlerini tanımlamak ve bu sorunları ele almak için bilgi ve yöntemler.

EM 506 Optimizasyon Metotları

Optimizasyon kavramı, optimizasyon algoritmaları, nonlinear programlama, gradyen azalım yöntemi, en küçük kareler yöntemi, Newton’un yöntemi, rastgele mutasyon, benzetilmiş tavlama, evrimsel algoritmalar, genetik algoritmalar, parçacık sürüleri, bakteriyel arama, karınca kolonileri, yapay arı kolonileri, uygulamalar.

EM 507 Endüstriyel Veri Analitiği

İmalat ve hizmet kurumlarında veri analitiği tekniklerinin uygulanması. Veri analitiği dersi temel bileşen analizi, regresyon analizi, sınıflandırma, kümeleme analizi, geçerlilik ve test gibi konuları içermektedir. Bu tekniklerin teorik olarak tartışılmasının yanında sektör uygulamaları gösterilecektir

EM 508 Yöneylem Araştırmasında Stokastik Modeller

Markov zincirleri, sürekli zaman Markov süreçleri, Markov kuyrukları, Martingaller, Optimal durdurma/isteğe bağlı durdurma Teoremi, Brownian hareketi, opsiyon fiyatlaması.

EM 509 İleri Sistem Simülasyonu

Kuyruk modelleri ve Temel Performans ölçüleri; Rastgele sayı, Değişken ve Üretme Metotları; Monte Carlo Benzetimi; Kesikli olay benzetimi: Modelleme ve Programlama; Girdi ve Çıktı (simüle edilmiş) Verilerinin İstatiksel Analizi; Geçerleme ve Doğrulama, Varyans İndirgeme Teknikleri; Alternatif Sistemlerin Karşılaştırılması

EM 510 Finansal Yönetim

Bu ders finansal yöneticilerin rolünü, kurumsal finansta temel kavramları ve finansal terminolojiyi tanıtmaktadır. Öğrenciler finans yöneticisinin finansman kararları, yatırım kararları ve risk / getiri dengesi dahil bir şirket içindeki rolünü tartışırlar. Ek konular arasında stok değerlemesi, nakit akışı değerlemesi ve proje değerlendirme kriterleri yer almaktadır.

EM 511 Bulanık Karar Verme Yöntemleri

Bulanık kümeler ve mantık, Bulanık küme işlemleri, Bulanık çıkarım ve kompozisyon, Bulanık ilişki denklemleri, Bulanık kurallar, Mamdani, Tagaki-Sugeno ve Tsukamoto bulanık modelleme, Bulanık mantık denetleyici yapıları ve tasarımı, Bulanık mantık ile denetim uygulamaları, Bulanık çok kriterli karar verme yöntemleri.

EM 512 Sağlık Sistemleri Yönetimi

Bu ders öğrencilere sağlık sistemlerinde farklı performans ölçütlerine ilişkin yönetimsel problemlerin nasıl çözüleceğini öğretmeyi amaçlamaktadır. Performans ölçümleri, çalışma sürelerinin optimizasyonu, maliyetlerin en aza indirilmesi, faaliyet planlamasının optimizasyonu ve diğerleri ile ilgili olabilir. Özellikle, vaka uygulamaları ile ilgili çeşitli sağlık bakımı yönetimi sorunlarını çözmek için yöneylem araştırması, optimizasyon ve simülasyon araçları kullanılacaktır.

EM 513 Maliyet Yönetimi

Maliyet Yönetiminin Önemi ve Gelişimi, Stratejik Maliyet Yönetimi, Güncel Maliyet Yönetim Yaklaşımları, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Tam Zamanında Üretimde Maliyet Yönetimi, Mamul Yaşam Dönemince Maliyetleme, Hedef Maliyetleme, Lojistik Maliyetleri, Stok Maliyetleri ve Yönetimi, Kalite Maliyetleri, Standart Maliyetler ve Maliyet Kontrol, Bütçeleme ve Performans Yönetimi, Maliyet Yönetimi Bilgi Sistemi

EM 514 Yalın Üretim ve 6 Sigma 

Yalın Düşüncenin Tarihsel Gelişimi, Yalın Üretim Felsefesi, Yalın üretim prensipleri, Yalın Üretim Teknikleri, Yalın üretim kültürü, Değer, israf, israfların ortadan kaldırılması, problemleri belirleme, sürekli iyileştirme, çekme sistemi, değer akış haritalama, üretim akış sürelerinin kısaltılması, Üretimi Dengeleme, Üretim ve Stok Kontrolü, Hücresel Üretim, 5S sistemi, Performans Ölçümü.

EM 515 Bilişim Sistemleri Yönetimi

Bu ders bir organizasyonde bilgi sistemlerinin temel teorik ve pratik uygulamasını kapsar. Bir bilişim sisteminin yönetilmesi, analiz edilmesi, tasarlanması ve uygulanması.  Stratejik değer, metodolojiler, kalite, karar verme, modelleme, yeniden mühendislik, yazılım, donanım, ve etik konuları.

EM 516 İş Zekası

İş Zekasına Giriş, İş Zekası Temelleri, İş Zekası Türleri, Verilerin Mimarisi, Veri Madenciliğine Giriş, Veri Madenciliği Teknikleri, Veri ambarı, Veri ambarı türleri, Bilgi Yönetimi, İş Zekası Döngüsü, İş Zekası Kullanıcı Modeli, İş Zekasında yaşanan sorunlar ve zorluklar, İş Zekası Stratejisi ve Yol Haritası, İş Zekası Uygulamaları.

EM 517 Kalite  Mühendisliği Yönetimi

Kalite kavramı, kalite kavramının gelişimi Küresel rekabet ve yeni yönetim paradigmaları Toplam kalite yönetimi ve klasik yönetim arasındaki farklar Toplam kalite yönetimi felsefe ve ilkeleri Toplam kalite yönetimi araçları Toplam kalite yönetimi uygulamaları Kalite Kontrol çemberleri işleyişi Toplam kalite yönetiminin süreç olarak uygulanması Toplam kalite yönetiminde liderlik ve önemi Toplam kalite yönetimi başarı koşulları Toplam kalite yönetimine yönelik eleştiriler, Türkiye’de toplam kalite yönetimi, Kalite uygulamalarında kalite ödülleri

EM 518 Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşteri ilişkileri yönetiminin önemi / CRM kültürü ve yeniden yapılanma / İnsan kaynakları ve müşteri ilişkileri yönetiminin bütünleşmesi / Müşteri ilişkilerinin yeni boyutları / Müşteriyi kazanma ve elde tutma / Müşteri ilişkilerinin ölçülmesi / Örgütsel kültür ve değişim / Müşteri odaklı yönetim anlayışı

EM 519 Tedarik Zinciri Yönetiminde Nicel Modeller

Tedarik zincirinde ölçek ekonomisi, miktar ve ulaşım indirimleri. Çok aşamalı envanter ve üretim sistemleri, risk havuzu oluşturma, merkezi olmayan ve merkezi modelleme yaklaşımları, boğa etkisi. Tedarik zinciri koordinasyonu, tedarik zincirlerinde stratejik oyunlar ve tedarik sözleşmeleri. Endüstriden karmaşık örnekler. Tedarik zincirinde tedarik, operasyon ve lojistiğin bütünleştirilmesine önem verilerek karar verme ve bilgi yönetimi konularında; tedarik zincirinin nicel modellerine vurgu yaparak, hammaddeden müşteri talebine kadar olan aşamalar.

EM 520 Endüstri 4.0 Uygulamaları

Endüstri 4.0'a Giriş, Endüstride Dijitalleşme ve Zorluklar 4, Endüstri 4.0 Fabrikası ila Bugünün Fabrikasının Karşılaştırılması, Endüstriyel Büyük Veri ve Kestirime Dayalı Analitik Eğilimler, Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT), Akıllı Üretim, Akıllı Tedarik Zinciri Lojistiği, Siber Fiziksel Sistemler, Robotik Otomasyon ve İşbirlikçi Robotlar, Gelecekteki organizasyonlarda veri, bilgi ve işbirliğinin rolü, Bulut Bilişim ve Endüstri 4.0

EM 521 Mühendisler için İletişim Becerileri

Mesleğinde ilerlemek isteyen mühendislerin etkili iletişimciler olması gerekir. Karmaşık fikirleri ve teknik proje planlarını açıkça iletmeleri gerekir. Ayrıca güçlü ikna edici olmaları gerekiyor. İyi iletişimciler olan mühendisler, denetçileri ve müşterileri tarafından tanınırlar. Bu derste öğrenciler, zor konuşmaların nasıl ele alınacağını, kriz iletişiminin nasıl ele alınacağını, vaka çalışmaları ve yapı ekiplerinin nasıl çözüleceğini, güçlü ve ikna edici sunumlar tasarlayacağını ve sunacaklarını keşfedeceklerdir.

EM 522 Yaratıcılık, Yenilikçilik ve Tasarım

Bu ders yaratıcılık, yenilik ve tasarım ve giderek risk ve belirsizlik ile karakterizedir kuruluşlar ve iş içinde önemini çağdaş görüşlerini sunar. Öğrenciler, bu faaliyetleri teori uygulaması ve sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmek için uygulamaların ve süreçlerin tanıtılması yoluyla yönetme ihtiyacını inceleyeceklerdir. Onlar da yenilik zorunlu, yaratıcı problem çözme yaklaşımları, tasarım düşünme, yenilik süreci yönetimi ve yenilik performans ölçümü keşfedeceksiniz.

EM 523 Sağlık Kalite Yönetimi

Bu ders öğrenciye sağlık hizmeti kalitesi ile ilgili temel kavramları öğretir. Sağlık sistemlerindeki hataların nedenleri ayrıntılı olarak tartışılacaktır. Sağlık hizmetleri kalite yönetiminde çeşitli istatistiksel araçların kullanımı sunulmaktadır. Sağlık sistemlerinde hasta güvenliği, neden-sonuç analizi ve hataların temel neden analizi sunulmaktadır. Çeşitli sağlık politikalarının sağlık kalitesi üzerindeki etkileri tartışılacaktır.

EM 524 Risk Belirleme ve Yönetimi

Bu ders mühendislik sistemlerinde risk analizi, değerlendirme ve yönetimi kavramlarını ve genel prensiplerini tanıtır. Ders nitel risk tanımlama yöntemlerini ve nicel risk değerlendirme yöntem ve tekniklerini tartışır. Ayrıca, risk yönetimi stratejisini ve riskleri yönetme sürecini, tanımlama aşamasından başlayıp ardından ilk değerlendirme ile müdahale ve azaltma aşamasını detaylı bir yaklaşımla açıklar.

EM 525 Ekonomik Analiz

Proje başlatma ve geliştirme, pratik karar verme problemlerinin ve ilgili tekniklerin gözden geçirilmesi, fayda / maliyet analizi, paranın zaman değeri, Nominal ve etkin faiz oranı, çoklu faiz formüllerini içeren hesaplama, iç getiri oranı, geri ödeme süresi yöntemi, alternatiflerin karşılaştırılması yatırımlar, amortisman yöntemleri, gelir vergisi konusu, enflasyon, ikame analizi, duyarlılık analizi, yaşam dönemi maliyetlemesi, projelerin ekonomik analizi.

EM 526 Güvenlik Mühendisliği ve Yönetimi

Konunun amacı, ekipman ve teknolojilerin tehlike ve nitel tehlike değerlendirmesinin ilke ve teorileri ile riskin çevre üzerindeki etkisi hakkında bilgi vermektir. Konu, kaza planlarının hazırlanması ve kazaların araştırılması için gerekli olan daha karmaşık tehlike ve risk değerlendirme araçları sunmaktadır.

EM 527 Güvenirlilik ve Bakım Yönetimi

Bu derste öğrenciye güvenirlilik kavramı verilir; sistem içindeki parçaların güvenirlilik ve ilgili özelliklerinin hesaplanması, ekipmanın bozulmalar arasında ortalama ömrü, bozulma oranı, yenilenme prosesi ve karmaşık sistemleri güvenilirliğinin hesaplanması. Bakım, ekipmanın hazır olması ve bakım yönetim sistemleri.

EM 528 Çok Amaçlı Karar Verme

Karmaşık kararlar için alternatiflerin, kriterlerin ve ağırlıkların belirlenmesi. AHP, TOPSIS, ELECRE ve PROMETHEE gibi çok kriterli karar verme yöntemlerinin analizi. Bulanık çok kriterli karar verme yaklaşımları. Çok amaçlı karar vermede hedef programlama yönteminin kullanılması.

EM 580 Mühendislik Yönetiminde te Seçilmiş Konular

Mühendislik Yönetiminde seçilen güncel konular derinlemesine araştırılır.

EM 590 Lisansüstü Seminer

Seminer dersi Mühendislik Yönetimi alanında bölüm  içindeki öğretim üyelerinden veya dışarıdan gelen konuşmacıların yeni araştırma sonuçlarını sunmalarını hedeflemektedir.

EM 595 Yüksek Lisans Tezi

EM 596 Dönem Projesi

7.2. (İNGİLİZCE)

ENS 501 Research Methods and Scientific Ethics

Scientific research; stages of scientific research methods; setting a scientific hypothesis, collecting data, analyzing and reaching a conclusion; approaches for modeling and formulating a problem to reach a solution; ethics in scientific research; rules and steps in writing a thesis.

EM 501 Statistical Analysis for Engineers

Revıew of probability, random varıables and distributions; random sampling and data description, point estimation of parameters and confidence intervals; hypothesis testing; analysis of variance and design of experiments; regression and response surface analysis. Special emphasis is given to engineering and management problems.

EM 502 Operations Management

Operation strategy, production processes and process design, production logistics, forecasting methods, inventory management, planning and quality management within the scope of operations management and their applications in real business life.

EM 503 Engineering Project Management

This course presents the principles and techniques of managing engineering projects, through planning, execution, control and closeout. Students will develop the analytical skills and awareness necessary on the management side of engineering projects. Topics include project initiation, estimating, budgeting, developing work plans, scheduling, tracking work, resource allocation, project coordination, quality management, leadership, managing teams, conflict, negotiations, ethics, and professional responsibility and closeout.

EM 504 Advanced Statistical Quality Control

Understanding of variation, statistical process control, process improvements through statisticalanalysis, 7 QC tools, advanced forms of controlcharts (EWMA, CUSUM, Shewhart charts), Moving Range techniques, time series analyses, controlcharts for attribute data, capability studies, process mapping, visualisation techniques for effective decision making, statisticalanalyses in Exceland MINITAB, measurement system analysis, implementation of performance measurement and control.

EM 505 Human Machine Systems Design

Development of safe, high performance human-machine systems. System/function/task analysis, function allocation, design, mockups and rapid prototyping, human factors test and evaluation. Critical examination of the human-factors and domain-specific literature to identify human factors problems, and knowledge and methods to address those problems.

EM 506 Optimization Methods

Concept of optimization, optimization algorithms, nonlinear programming, gradient reduction method, least squares method, Newton's method, random mutation, simulated annealing, evolutionary algorithms, genetic algorithms, particle swarms, bacterial search, ant colonies, artificial bee colony applications.

EM 507 Industrial Data Analytics

The aim of this course is to apply data analytics techniques in manufacturing and service institutions. In this context, data analytics course, Principal Component Analysis, Regression analysis, classification, clustering analysis, verification, and testing topics. Besides the theoretical discussion of these techniques, sector applications will be shown.

EM 508 Stochastic Models in Operations Research

An introduction to techniques for modeling random processes used in operations research - Markov chains, continuous time Markov processes, Markovian queues, Martingales, Optimal Stopping/Optional Stopping Theorem, Brownian Motion, Option Pricing.

EM 509 Advanced System Simulation

Queue models and basic performance measures; Random Number, Variable and Generation Methods; Monte Carlo Simulation; Discrete event simulation: Modeling and Programming; Statistical Analysis of Input and Output (simulated) Data; Validation and Verification, Variance Reduction Techniques; Comparison of Alternative Systems.

EM 510 Financial Management

This course introduces the role of financial managers, core concepts in corporate finance and financial terminology. Students discuss the financial manager's role within a company, including financing decisions, investing decisions and risk/return tradeoffs. Additional topics include stock valuation, cash flow valuation and project evaluation criteria.

EM 511 Fuzzy Decision Making Methods

Fuzzy sets and logic, Fuzzy set operations, Fuzzy inference and composition, Fuzzy relationship equations, Fuzzy rules, Mamdani, Tagaki-Sugeno and Tsukamoto fuzzy modeling, Fuzzy logic controller structures and design, Fuzzy logic control applications, Fuzzy multi-criteria decision making methods.

EM 512 Healthcare Systems Management

This course aims to teach the student how to solve  managerial problems in healthcare systems related to different performance measures. Performance measures may be related to optimization of operation times, minimization of costs, optimization of activity scheduling and others.  In particular, operations research, optimization and simulation tools will be used to solve various haelthcare management problems with case applications.

EM 513 Cost Management

Importance and Development of Cost Management, Strategic Cost Management, Current Cost Management Approaches, Activity Based Costing, Cost Management in Just-in-Time Production, Cost in Product Life Cycle, Target Costing, Logistics Costs, Inventory Costs and Management, Quality Costs, Standard Costs and Cost Control, Budgeting and Performance Management, Cost Management Information System.

EM 514 Lean Manufacturing and Six Sigma

Historical Development of Lean Thinking, Lean Production Philosophy, Lean Production Principles, Lean Production Techniques, Lean Production Culture, Value, Wastes, Elimination of Wastes, Determining Problems, Continuous Improvement, Drawing System, Value Flow Mapping, Shortening Production Flow Times, Balancing Production, Production and Inventory Control, Cellular Production, 5S system, Performance Measurement.

EM 515 Information Systems Management

The course provides a foundation in the theory and practical application of information systems within an organization. Managing, analyzing, designing, and implementing an MIS will be the focus of the course. Strategic value, methodologies, quality, decision making, modeling, re-engineering, software, hardware, and ethics will in relation to IS will be discussed.

EM 516 Business Intelligence

Introduction to Business Intelligence, Fundamentals of Business Intelligence, Types of Business Intelligence, Data Architecture, Introduction to Data Mining, Data Mining Techniques, Data Warehouse, Data Warehouse Types, Information Management, Business Intelligence Cycle, Business Intelligence User Model, Problems and Challenges in Business Intelligence, Business Intelligence Strategy and Roadmap, Business Intelligence Applications.

EM 517 Quality Engineering Management

Concept of quality, development of quality concept, global competition and new management paradigms Differences between total quality management and classical management Total quality management philosophy and principles Total quality management tools Total quality management applications Quality control circles Implementation of total quality management Leadership and importance of total quality management Total quality management success

factors, criticism on total quality management, total quality management in Turkey, quality awards in quality practice.

EM 518 Customer Relationship Management

Importance of customer relationship management / CRM culture and restructuring / Integration of human resources and customer relationship management / New dimensions of customer relations / Customer acquisition and retention / Measurement of customer relations / Organizational culture and change / Customer oriented management Approach.

EM 519 Quantitative Models in Supply Chain Management

Economies of scale in the supply chain, quantity and transportation discounts. Multi-stage inventory and production systems, risk pooling, decentralized and centralized modeling approaches, bullwhip effect. Supply chain coordination, strategic games in supply chains, and contracting. more complicated examples from industry. Decision-making and information management issues in supply chains with emphasis on integrating procurement, operations, and logistics; stages from raw materials to customer demand, with emphasis on quantitative models of supply chain.

EM 520 Industry 4.0 Applications

Introduction to Industry 4.0, Digitalization and Challenges for Industry 4, Comparison of Industry 4.0 Factory and Today's Factory, Trends of Industrial Big Data and Predictive Analytics, Industrial Internet of Things (IIoT), Smart Manufacturing, Smart Supply Chain Logistics, Cyberphysical Systems, Robotic Automation and Collaborative Robots, Role of data, information, knowledge and collaboration in future organizations, Cloud Computing and Industry 4.0

EM 521 Communication Skills for Engineers

Engineers who want to advance in their profession need to be effective communicators. They need to clearly communicate complex ideas and technical project plans. They also need to be strong persuaders. Engineers who are good communicators get recognized by their supervisors and by their clients. In this course, students will explore how to handle difficult conversations, how to handle crisis communication, practice solving case studies and building teams, designing and giving strong, persuasive presentations.

EM 522 Creativity, Innovation, and Design

This course presents contemporary views of creativity, innovation and design and their importance within organizations and business that are increasingly characterized by risk and uncertainty. Students will examine the need to manage these activities through the application of theory and the introduction of practices and processes to achieve sustainable competitive advantage. They will also explore the innovation imperative, creative problem-solving approaches, design thinking, innovation process management, and innovation performance measurement. 

EM 523 Healthcare Quality Management

This course teaches the student basic concepts in healthcare quality. Causes of errors in healthcare systems will be discussed in detail. Use of various statistical tools in healthcare quality management are presented. Patient safety, cause and effects analysis, and root cause analysis of errors in healthcare systems are presented. Effects of various healthcare policies on healthcare quality will be discussed.

EM 524 Risk Assessment and Management

This course introduces the concepts and general principles of risk analysis, assessment and management in engineering systems. The course discusses the qualitative risk identification methods and the quantitative risk assessment methods and techniques. It also explains in a detailed approach the risk management strategy and the process of managing risks, starting by the identification stage, and followed by the initial assessment and the response and mitigation stage.

EM 525 Economic Analysis

Project initiation and development, review of practical decision-making problems and relevant techniques, benefit/cost analysis, time value of money, Nominal and effective interest rate, calculation involving multiple interest formulae, internal rate of return, payback period method, comparisons of alternative investments, depreciation methods, income tax consideration, inflation, replacement analysis, sensitivity analysis, life-cycle costing, economic analysis of projects.

EM 526 Safety Engineering Management

The aim of the subject is to provide principles and theory of hazard and qualitative hazard assessment of equipment and technologies, and knowledge on the influence of risk on the environment. The subject offers more sophisticated hazard and risk assessment tools necessary for the elaboration of accident plans and the investigation of accidents.

EM 527 Reliability and Maintenance Management

The course intends to expose the students to the concept of reliability and help them learn the techniques of estimating reliability and related characteristics of components. Mean time to failures and failure rate estimations, renewal process, and analysis of reliability of complex systems. Maintenance, availability, and maintenance management systems.

EM 528 Multi Criteria Decision Making

Determination of alternatives, criteria, and weights for complex decisions. Analysis of multi criteria decision making methods such as AHP, TOPSIS, ELECRE, and PROMETHEE. Fuzzy multi criteria decision making approaches. Using goal programming in multi criteri decision making.

EM 580 Selected Topics in Engineering

In depth study of selected topics in the area of Engineering Management.

EM 590 Graduate Seminar

A series of lectures in Engineerin Management is given by faculty members or outside speakers.

EM 595 M. S. Thesis 

EM 596 Term Project

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!