Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Müh. YL Prg. - Üsküdar Üniv.

Gelişen teknolojiyle birlikte yapay zekâ, robotik, beyin bilgisayar arayüzü çalışmaları, biyoinformatik ve veri madenciliği gibi alanlardaki ilerlemeler, teorik ve uygulamalı bilgi birikimine sahip uzman Bilgisayar Mühendislerine olan ihtiyacı her geçen gün artırmaktadır. 


 Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Nedir?

 Bilişim ve teknolojinin günümüzde hayatımızın bir parçası olması, disiplinler arası çalışmaların tüm dünyada önem kazanması, bilgisayar mühendisliği alanındaki çalışmaların öneminin hızla artmasına sebep olmuştur. Yazılım geliştirme yöntemleri, donanım teknolojileri, sağlık bilişimi, robotik, yapay zekâ teknolojileri, nöröbilim ve veri madenciliği gibi alanlardaki ilerlemeler bilgisayar mühendisliği alanındaki gelişmeleri hızlandırmaktadır.

Bu nedenle, teknoloji ve bilişiminin yer aldığı her sektöre uzman bilgisayar mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı, alanı ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgi birikimine sahip, alanındaki gelişmeleri tüm dünya ile eş zamanlı olarak takip etme becerisini kazanmış, bilişim sistemlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve güvenliğinin sağlanması konusunda donanımlı, problem çözme yetenekleri gelişmiş ve uygulamaya odaklanmış araştırıcılar yetiştirmektir.

Kimler Başvurabilir?

Programa Mühendislik Fakültesi mezunları, Matematik ve Bilgisayar, İstatistik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Astronomi ve Uzay Bilimleri benzeri Fen-Matematik Bilim ve Öğretmenlik Lisans Programları mezunları başvurabilecektir. Lisans derecesini Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği alanlarından farklı bir alanda almış olan adaylar Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programına katılacaktır. Temel Bilgisayar Mühendisliği derslerinin verildiği bu programın en çok 2 dönemde tamamlanması gerekmektedir.   

Kabul Koşulları Nelerdir?

2021-2022 Güz yarıyılında, Tezli/Tezsiz programlarda bilim sınavı yapılmayacak olup;

  • Tezli programlarımızda, ilgili puan türündeki ALES’in %65’i, lisans mezuniyet not ortalamasının % 35’i,
  • Tezsiz programlarda ise, lisans mezuniyet notunun % 50’si, varsa ilgili puan türündeki ALES’in % 50’si alınacaktır.
  • Tezsiz programlara başvuran adayların ALES puanları olmadığı takdirde, 55 puan kabul edilerek sıralama yapılacaktır.
  • Tezli Programa 15,Tezsiz Programa 30 öğrenci kontenjanı bulunmaktadır.


İngilizce yüksek lisans programları için İngilizce yeterlilik belgesi aranmaktadır. İngilizce veya başka bir yabancı dil ile yürütülen programlar için yabancı dil yeterlik düzeyi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan ve adaylara duyurulan diğer ölçütler aranır. Aday öğrenciler, TOEFL IBT, YDS, e-YDS veya Üsküdar Üniversitesinin yılın belirli dönemlerinde düzenlediği İngilizce Yeterlilik Sınavı'na girebilirler.

Alınması Gerekli Olan Toplam Kredi  ile Alınması Gereken Zorunlu ve Seçmeli Dersler Nelerdir?

Bilimsel Hazırlık programı Logic Design, Computer Architecture, Data Structures, Analysis of Algorithms, Operating Systems ve Computer Networks  temel derslerinden oluşup toplam kredi sayısı 18’dir.

Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, 1 seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az 8 ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programında Alınan Dersler Nelerdir?

Hızla gelişen bilişim teknolojilerini yakından takip etmek ve yön vermek amacıyla Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans programında öğrencilerin temel bilgileri öğrenebilmeleri için alması gereken zorunlu dersler ve çalışmak istediği alana uygun seçmeli dersler sunulmaktadır.

Ders programının amacı, Bilgisayar Mühendisliği temel konularındaki dersleri gelişmiş seviyede öğrencinin öğrenmesini sağlamak ve bu derslerin üstüne kendi uzmanlaşmak istediği alanda seçmeli dersleri sunmaktır. Bu dersler arasında veri iletişimi ve bilgisayar ağları, ileri algoritmalar,  veri ve ağ güvenliği, yapay zekâ ve uygulamaları, sayısal görüntü işleme, kriptografi, siber güvenlik, yazılım mühendisliği, bilgisayarlı görüntü işleme, biyoinformatik, beyin bilgisayar arayüzleri, robotik ve mobil uygulama geliştirme gibi dersler bulunmaktadır. Tüm derslerin bulunduğu liste ilgili bağlantıdan incelenebilir.

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Bilgisayar Mühendisliği mezunlarının çalıştığı iş alanları oldukça geniştir. Bunlar; sağlık kurum veya kuruluşları, savunma sanayisi, devlet bankaları ve özel bankalar, çeşitli bakanlıklar ve bunlara bağlı birimler, perakende sektörü, ulaştırma sektörü, havacılık sektörü, üniversiteler başta olmak üzere, tüm eğitim sektörü, basın kuruluşları, multimedya, bilgisayar oyunları ve uygulama geliştiren kuruluşlardır. Kısaca, kamu ve özel sektörde her alanda iş imkânları mevcut olup, bilgisayar mühendisliğine olan ilgi ve gereksinim hızla artmaktadır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!