Neuroscience Master's Degree - Publications and Dissertations


Please visit the page to list the published research papers of the academic staff of the program.

Please visit the YOKTEZ search engine for the theses of the program.

Theses Delivered in 2023

SAMA MOHAMED SAMI ODEH
A three-dimensional agent-based model of adult neurogenesis in the subventricular zone of the lateral ventricles
ELİF DİLARA ÇELİKEL
Ultimatom oyununda bireylerin sosyodemografik ve kişilik özelliklerinin karar verme sürecine etkisi
MERYEM BETÜL YAVUZ
Dışavurumcu sanat terapisinin 36- 60 aylık çocukların dil gelişimine etkisi
BÜŞRA AKSOY
Uyaran eksikliğinde sembolik oyun temelli gelişimsel desteğin sosyal gelişime etkisi
NEŞE ÇETİN
Nörobilimde değişkenliğin nedensellik boyutunun bağlantısallığı yapay zeka öğrenme algoritmaları modellemesi
NİLÜFER ÇIRA
Unipolar ve bipolar depresyon tanısında makine ve derin öğrenme algoritmalarının kullanımı: Bir meta-sentez çalışması
FULYA BEKTAŞ
Majör depresif bozukluk ve anksiyete bozukluğu komorbiditesinde theta-burst transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS) tedavisinin etkisi
CANSU ÖZBAY
The effect of undergraduate and master students' motivations and attitudes against online education on academic expectations and success in the covid-19 period
ELİF ÇAKIR
CYP2D6 enzimi ile metabolize olan risperidon ve venlafaksin'in popülasyon farmakokinetik yaklaşımıyla fenotiplemesi ve istatistiksel analizi
OSMAN KAMALI
Ön uyaran aracılı inhibisyonun katmanlandırılmış nöroanatomik hiyerarşi içeren ateşleyen nöral ağ ile modellenmesi
ASLI KAYHAN
Servikal miyofasiyal ağrı sendromunda enstrüman destekli yumuşak doku mobilizasyon tekniğinin ağrı, eklem hareket açıklığı ve yaşam kalitesi üzerine etkisi
CEREN GÖR
Oreksin-saporin ile indüklenen semptohipokampal nörodejenerasyonun sensorimotor geçitleme ve uzun dönem bellek üzerine etkileri
HAZAL KALİNCİ
Yönelinen müzik jenresi ve öfke tarzı / saldırganlık düzeyleri arasındaki ilişkinin çevrimiçi araçlardan elde edilen veriye göre incelenmesi
REYHAN İLHAN
Majör depresif bozuklukta yüzeysel ve derin transkranial manyetik uyarım tedavilerinin semptom gelişimi ve kantitatif elektroensefalografi (QEEG) üzerindeki etkisi
MERVE TUĞÇE DOĞRU
Pediatrik epilepsi hastalarında depresyon, anksiyete ve bilişsel işlevlerin incelenmesi
HİLAL KOCA
Dijital oyun oynayan çocuklarla oyun oynayan çocukların karşılaştırılması: okul öncesi dönemindeki çocuklarda teknoloji (telefon, televizyon, tablet, internet) bağımlılığının çocuk oyunlarındaki dikkat süresi ve hatırlama gücüne etkisi
SELİN KIRCALİ
Biyopsikososyal model çerçevesinde ağrı nörobilim eğitimi ve motor imgeleme tabanlı egzersiz protokolü'nün kronik sırt ağrısı üzerindeki etkinliği: randomize kontrollü klinik bir çalışma
SÜEDA ÖZGER
Uzamsal boyut ve hareket yönünün, öznel zaman algısına etkisi
MERVE AYDIN KARABAŞ
Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların okuduğunu anlama performanslarının ve bilişsel becerilerinin incelenmesi
CANSU SEVİNÇLİ BAYRAM
Şizofreni hastalığının biyobelirteçleri
PELİN DAMLA EGÜL CANSIZ
Sıçanlarda valproik asit ve propiyonik asit ile oluşturulmuş iki ayrı otizm modelinde yüksek performanslı gaz kromatografisi yöntemi kullanılarak beyin omurilik sıvısında ve serumda propiyonik asit düzeylerinin belirlenmesi
MEHMET KAMALI
Otizm spektrum bozukluğuna sahip bireylerde dikkat ve yürütücüfonksiyonlar ile denge ve postural kontrol arasındaki ilişkininincelenmesi
AYŞE TOĞA
Covid-19 pandemisi kısıtlama döneminde bireylerin ağrı düzeyi ile duygu düzenleme stratejileri ve algılanan sosyal destek ilişkisi
NURULLAH ABAŞ
Anne stresinin primitif refleksler üzerine etkisinin incelenmesi
ÇAĞLA SUBAŞI
Huzursuz bacak sendromu hastalarında migren prevalansı ve uyku kalitesinin değerlendirilmesi


WHATEVER’S ON YOUR MIND about our University, ask us!