Family Counseling Master's Degree - Publications and Dissertations


ARTICLES PUBLISHED IN INTERNATIONAL JOURNALS

Erden, G., Özdoğru, A.A., Çoksan, S. et al. Social Contact, Academic Satisfaction, COVID-19 Knowledge, and Subjective Well-being Among Students at Turkish Universities: a Nine-University Sample. Applied Research Quality Life 17, 2017–2039 (2022). https://doi.org/10.1007/s11482-021-10019-7

Süleymanlı, E., Demir, A. (2022), Türkiye’de Üniversite Gençliğinin Evlilik ve Aile Yaşamına İlişkin Tutumları, Social Research, Scientific-analytical journal (Azerbaijan), Cilt No2, Sayı:1, ss.11-26

Rostovskaya T. K., Suleimanly A. D., Gnevasheva V. A., Tolmachev D. P. (2022) “ Loneliness in the pandemic: Country overview” Izvestiya of Saratov University. Sociology. Politology, vol. 22, iss. 1, pp.17-23

Elliott EM, Morey CC, AuBuchon AM, et al. Multilab Direct Replication of Flavell, Beach, and Chinsky (1966): Spontaneous Verbal Rehearsal in a Memory Task as a Function of Age. Advances in Methods and Practices in Psychological Science. 2021;4(2). doi:10.1177/

Tekin M, Kaya-Yertutanol FD, Çevreli B, Özdoğru AA, Kulaksız H, Uzbay İT. Sodium valproate improves sensorimotor gating deficit induced by sleep deprivation at low doses. Turk J Med Sci. 2021 Jun 28;51(3):1521-1530. doi: 10.3906/sag-2011-229. PMID: 33517611; PMCID: PMC8283464.

Süleymanlı, E., “Bilgi Toplumuna Giden Yolda Türk Cumhuriyetlerinin Eğitim Sistemi ve Beyin Göçü Bağlamında Değerlendirilmesi” Yeni Türkiye Dergisi “İş”te Birlik Özel sayısı, Sayı 120, Temmuz-Ağustos 2021, ss.118-125

Tuğba Ay, Deniz Oruç & Asil Ali Özdoğru (2022) Adaptation and evaluation of COVID-19 related Psychological Distress Scale Turkish form, Death Studies, 46:3, 560-568, DOI: 10.1080/07481187.2021.1873459


ARTICLES PUBLISHED IN NATIONAL REFEREED JOURNALS

Akcanbas, M. & Uslu, K. (2022). Gemi Adamlarında Stres, Tükenmişlik, Depresyon Düzeyleri ve İlişkilerinin İncelenmesi. OHS ACADEMY, 5 (1), 33-49. DOI: 10.38213/ohsacademy.1084980

Akcanbas, M. & Zor, V. (2021). İstanbul'daki İtfaiyecilerde Travma Sonrası Stres Belirtilerinin İncelenmesi. OHS ACADEMY, 4 (3), 37-47. DOI: 10.38213/ohsacademy.950055

Akcanbas, M. & Keskiner, M. (2020). Travmatize Olmuş Mağdurları Temsil Eden Avukatlarda İkincil Travmatik Stres Oluşumu. OHS ACADEMY, 3 (3), 162-182. DOI: 10.38213/ohsacademy.777212

Akcanbas Mert , “Kimyasal Kastrasyon Yönteminin Etik Analizi,” Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı: 8 (Mayıs 2019): 115-149, doi.org/10.32739/uskudarsbd.5.8.60

Özdoğru A. A., KAPAKLIKAYA B. E., Belçikalı Türk Göçmenlerde Kültürleşme Stratejileri ve Ebeveynlik Tutumu, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2021), 12(), 107-134.

Özdoğru A. A., Lise Öğrencilerinin Okul Dışı Zaman Kullanımları: Değişken ve Birey Merkezli Bir Yaklaşım, Etkileşim, (2021), 7(), 12-30

Süleymanlı, E. Vd, “Göçmen Yalnızlığının Sosyo-Psikolojik Açıdan Değerlendirilmesi”, Sosyologca Dergisi, Sayı: 18-19, Aralık 2019 - Haziran 2020, ss.269-291

Süleymanlı, E. “Türk Cumhuriyetlerinde Mutluluk Düzeyinin Dünya Mutluluk Araştırması Sonuçları Bağlamında Değerlendirilmesi”, Sosyologca Dergisi, Sayı: 20, Aralık 2020, ss.245-257

 

PAPERS PRESENTED AT SCIENTIFIC MEETINGS

Özdoğru A. A., Röer J. P., , PSACON21: Psychological Science Accelerator 2021 Conference, (29.10.2021), Çevrimiçi

Özdoğru A. A., Akbaba S., Süleymanlı E., , 22. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, (07.10.2021), Muş, Türkiye

Doğrusadık H. B. F., Özdoğru A. A., , 22. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, (07.10.2021), Muş, Türkiye

Özdoğru A., Akbaba S., Sülymanlı E., , 22nd International Psychological Counseling and Guidance Congress, (07.10.2021), Muş Alparslan Üniversitesi Muş / TURKEY

Özdoğru A. A., Dolu F. N., Akan A., Aldemir S., , 32. International Congress of Psychology, (18.07.2021), Prague, Czech Republic

Özdoğru A. A., Şimşek M. Ö., , 32. International Congress of Psychology, (18.07.2021), Prague, Czech Republic

Özdoğru A., Akbaba S., Süleymanlı E., , VI.Turkcess Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, (30.10.2020), İstanbul-Türkiye

Süleymanov, A (2019). “ Türk Cumhuriyetlerinde Aile Politikaları : Karşılaştırmalı Analiz” Dünya Medeniyeti İçinde Türklerde ve Başka Topluluklarda Aile ve Akrabalık İlişkileri Çalıştay Tebliğler ve Sonuç Bildirileri, 22-23 2018 Kastamonu, s.255-268

Süleymanov, A, Dağ, B. (2019). “Erol Güngör’ün Sosyolojik Yaklaşımları Bağlamında Türkiye’nin Aydın Sorunu”, Beşeri Bilimlerin Güncel Sorunları: Folklor, Edebiyat, Etnografi, Tarih, Arkeografi Konferansı, Ufa (Rusya), 23-25 Mayıs, ss.490-495

 

WRITTEN BOOK OR BOOK CHAPTERS

Akcanbaş Mert, Travma ve Psikolojisi (2022). Nobel Akakdemik Yayınları, Istanbul, ISBN: 978-625-417-884-9

Özdoğru A. A., Çocuk ve gençlerin yaşamında bir gelişim bağlamı olarak okul dışı zaman, (2021), ISBN: 978-625-7496-31-5.

Süleymanlı, E., (2021) “Aile Kurumu”, Sosyolojiye Giriş, Ed: Metin Kılıç, Eğitim Yayınevi, Konya, ss. 213-238

Suleymanov, A., Galiev, G., and İldarhanova, Ch. “Social Dynamics of Modern Russian and Turkish Societies”, Contemporary Russo–Turkish Relations From Crisis to Cooperation, Ed. By Ali Askerov, Lexington Books , US:2018, pp.265-281

Suleymanlı, E., “Democracy Culture in the Central Asian Republics after the Independence: The Impacts of Socio-Economic and Political Transformation”, Proceedings of Topical Issues in International Political Geography, Ed: Bolgov R. Vd.,Spinger, 2020, pp.205-231

Süleymanlı, E., (2020) “Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Göç Hareketlerinin Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Politik Dinamikleri” Dünyada Göç Yönetimi ve Türkiye'nin Göçmenleri Göçü Nasıl Yönetmeli?, Ed: Cihan, A., Ermağan, İ., Genç, H., Akademi Kitaplar, İstanbul, ss.295-347 C8.

 

COMPLETED MASTER’S THESES                    

Özdemir Aleyna (2020). “Algılanan Helikopter Ebeveyn Tutumunun Genç Yetişkinlikte Kendini Sabote Etme ve Benlik Saygısı Düzeyine Etkisinin İncelenmesi” (Yayınlanmış Yüksek Lisans tezi). İstanbul: Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ayık Şen Ayşegül (2020). “Tek Ebeveyn ile Büyüyen Bireyler Ve Tam Ebeveyn ile Büyüyen Bireylerin Evlilik Doyumlarının Karşılaştırılması” (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Tükenmez Koyun Büşra (2020). “Ergenlik Dönemindeki Bireylerin Algıladıkları Aile Yapılarının Halihazırda Duygusal Zeka Ve Psikolojik Sağlamlık Düzeylerine Olan Etkisinin İncelenmesi” (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Baygora Canan (2020). “Aile Üyesinin Vefatından Sonra: Bireylerin (Geçmiş ve Güncel) Yas Yoğunlukları İle (Kayıp Öncesi ve Güncel) Aile İşlevselliği Arasındaki İlişkiler” (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bıçkıcı Yavuz Ebru (2020). “Erkek Bireylerin Aile İçi Şiddet İlişkisi Üzerine Bir İnceleme” (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Dönmez Emre (2020). “Özel Yetenekli Çocuğu Olan Ebeveynlerin Tanılama Sürecinde Karşılaştıkları Güçlükler: İstanbul Örneği” (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Çelik Fatma Ecrin (2020). “Algılanan Eş Desteğinin İş Performansı İle İlişkisi” (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Doğanay Gülcan (2020). “Kadınların Otantiklik Düzeyi ile Öz-Anlayış Düzeyleri Arasındaki İlişkide Kişilerarası ilişkilerinde Yaşamış Oldukları Bilişsel Çarpıtmaların Aracı Rolü” (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Türe Hande Nur (2020). “Algılanan Çocukluk Çağı Travmalarının Yetişkinlerin İkili İlişkilerinde Manipülatif Tutumlarına Olan Etkisinin İncelenmesi” (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Damar Handenur (2020). “Aile Yapısındaki Değişim Ve Dönüşümün Cinsellik Algısı Üzerine Etkisi: İstanbul-Çorum Karşılaştırması” (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Özyıldız Heval (2020). “Çocuk Gelişimi Uzmanlarının Okul Öncesi Öğretmenlerinin Ve Özel Eğitim Öğretmenlerinin Yaratacı Kişilik Özelliklerinin Karşılaştırılması” (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kadakal İrem (2020). “Romantik İlişkilerdeki Olası Manipülasyon Veya Duygusal İstismarın İlişkiden Alınan Doyuma Etkisi” (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Çınar İsmihan (2020). “Ebeveynlerin, Sosyal Medya Kullanımları İle Çocuk Yetiştirme Stilleri Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi” (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Akbaba Mazlum (2020). “Evli Bireylerde Bağlanma Biçimleri Ve Dürtüsellik Düzeylerinin Evlilik Uyumuna Etkisi” (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.  

Ekinci Murat Merve (2020). “Evlilik Uyumu İle  Bağlanma Stilleri Ve Duygusal Zeka Arasındaki İlişki” (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Çalışkan Mürüvvet (2020). “Nedensellik Bağlamında Şiddeti Mazur Görmede Ataerkil Muhafazakar Din Algısının Etkisi” (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bayram Nisanur (2020). “Kadınların Psikososyal Gelişim Düzeylerinin Bağlanma Stiliyle İlişkisinin İncelenmesi” (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Erbağ Saliha (2020). “Aile Sisteminde Zihinsel Kurguların Duygu Düzenleme Becerileri Ve Kaçınma Davranışlarıyla İlişkisi” (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

WHATEVER’S ON YOUR MIND about our University, ask us!