Semiha Füsun AKDAĞ AYCİBİN, Ph.D.

Assistant Professor

fusun.akdaguskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6049-5453

Citation : 141 | h-index : 7 | i10-index : 5


Short CV

No resumes have been created yet.

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 1. 3-6 yaş çocukları olan ebevynlerin tutumlarının çocukların mizaçlarına etkisinin incelenmesi, 2023.
 2. Fetüsün cinsiyetinin paternal bağlanmaya etkisi The effect of fetus gender on paternal attachment, 2023.
 3. O-6 YAŞ ÇOCUK KİTAPLARININ GELİŞİM ALANLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ SARA ŞAHİNKANAT VE CAN GÖKNİL ÖRNEĞİ, 2022.
 4. ÖN LİSANS ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER STRESLERİNİN İNCELENMESİ, 2022.
 5. 14-18 YAŞ ARASI ERGENLERİN DUYGUSAL ÖZERKLİK VE BABA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, 2022.
 6. 0-8 yaş arası fiziksel engelli çocuğa sahip ailelerin depresyon,anksiyete,aile stresi ve stresle başa çıkma durumlarının incelenmesi, 2022.
 7. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı olan çocukların bağlanma stilleri ve annelerinin bağlanma stilleri arasında ilişkinin incelenmesi, 2022.
 8. Covid-19 döneminde ebevynlerin salgın hastalığa bağlı kaygı düzeylerinin 9-12 yaş çocuklarının kaygı düzeyleri üzerine etkilerinin araştırılması, 2022.
 9. 24-48 aylık çocuğu olan annelerin ebeveynlik görevleri öz yeterlik düzeylerinin incelenmesi, 2022.
 10. Ebeveyn kontrolünün ergenlerin yaratıcı kişilik özellikleri üzerine etkisi, 2022.
 11. Lise öğrencilerinin akademik stres düzeyleri, 2022.
 12. Yeme Bozukluğu Görülen 7-12 Aralığındaki Çocuklarda Anne Tutumunun Çocuğun Yeme Davranışına Etkisi, 2021.
 13. Ebeveynlerin çocuklarıyla olan iletişim becerileri ile Enneagram modeline göre mizaç tipleri arasındaki ilişki, 2021.
 14. Okul Öncesi Eğitimi Kurumunda Çalışan Öğretmenlerin Yaratıcı Drama Tabanlı Etkinliklere Yönelik Yeterlilik Algıları ve Uygulama Düzeyleri, 2021.
 15. Dijital Oyun Bağımlılığının 7-15 Yaş Çocuklarda Sosyal Duygusal Gelişim Alanına Etkisinin İncelenmesi, 2021.
 16. Ergenlik Döneminde (11-17) Ebeveyn Kaybının Yetişkinlikte Stres Algısı ve Ayrılık Anksiyetesi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, 2021.
 17. Ebeveynlerin 36-60 Ay Çocuklarıyla Yaptıkları Okuma Etkinliklerinin Erken Okuryazarlık Davranışlarına Etkisi, 2021.
 18. Covid-19 dönemi ebeveyn kaygı düzeylerinin 9-16 yaş bireylerin iyi oluş düzeylerine etkisi, 2021.
 19. Lise öğrencilerinin sosyal medya kullanımının sosyal problem çözme becerilerine etkisi, 2021.
 20. Ebeveynleri Boşanmış Çocukların Duygusal Stres Düzeylerinin Cinsiyet ve Yaş Değişkenleri Açısından İncelenmesi, 2021.
 21. Özel Gereksinimli 4-10 Yaş Çocuğu Olan Ailelerin Yaşadığı Sosyal ve Psikolojik Sorunlarının İncelenmesi, 2021.
 22. Covid-19 Pandemi Sürecinde 3-6 Yaş Çocuklarının Sosyal Duygusal Sağlamlık ve Psikolojik İyi Oluş Durumlarının İncelenmesi, 2021.
 23. STEM Eğitimi Alan ve Almayan Okul Öncesi Öğretmenlerinin 21. Yüzyıl Becerilerinin Öğretimine İlişkin Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi, 2021.
 24. 10-15 yaş grubundaki çocuklarda dijital oyun bağımlılığı ile akran zorbalığı arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2021.
 25. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Akran Zorbalığı Farkındalığı ve Tutumları, 2021.
 26. Erken Çocukluk Döneminde Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Almış Kreş Eğitimi Alan ve Almayan Çocuklar Arasındaki Gelişimsel Becerilerin Karşılaştırılması: Darıca Örneği, 2021.
 27. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öz Yeterlik İnançlarının Uzaktan Eğitim Algılarına Etkisinin İncelenmesi, 2021.
 28. Ergenlik Döneminde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Benlik Algısı ve Psikolojik Dayanıklılık Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2021.
 29. Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Hakkındaki Tutumlarının İncelenmesi, 2021.
 30. Okul öncesi eğitim veren kurumlarda çalışan öğretmenlerin, öğretmen yetkinlikleri ve iş ortamı stresleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2021.
 31. Anne baba Tutumlarının 3-5 yaş Çocukların Özgüven Duygusuna Etkisi, 2021.

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. Disiplinlerarası Yaklaşımlarla Kadın Çalışmaları /COVİD-19 ve TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE ETKİSİ....................., 2023.
 2. Çalışma Ekonomisi Ve İlişkileri Üzerine Değerlendirmeler Ve Araştırmalar/Yeni Normalde İnsan Kaynakları Yönetimi, 2021.
 3. İşletmecilikte Dijital Dönüşüm/ Dijital İnsan Kaynakları Yönetimi, 2021.
 4. Eğitim Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler Cilt 1/ERKEN ÇOCUKLUKTA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMANIN ÖĞRENMEYE ETKİSİ, 2021.
 5. Dijital Gelecek Dijital Dönüşüm /Dijital Kültür, 2021.

Administrative Activities

 1. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 100 -150 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)

Education and Training Activities

 1. Bilgisayar Destekli Eğitim, (Master / 2022-2023 Bahar)
 2. Seminer, (Master / 2022-2023 Bahar)
 3. Mezuniyet Projesi, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 4. Teknoloji ve Çocuk, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 5. Bilişsel Gelişim, (Master / 2022-2023 Güz)
 6. Seminer, (Master / 2022-2023 Güz)
 7. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 8. Akran İlişkileri ve Zorbalık, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 9. Gelişimsel Psikopatoloji, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)