Ebulfez SÜLEYMANLI, Ph.D

Professor of Sociology

ebulfez.suleymanliuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2504

ORCID ID: 0000-0003-1894-5232

Citation : 326 | h-index : 9 | i10-index : 9


Research Fields

Sociology of Education, Sociology of Migration, Sociology of Family, Sociology of Identity, Sociology of Youth

Short CV

Prof.  Ebulfez SULEYMANLI  was born in Azerbaijan in 1975. After finishing primary and high school in Azerbaijan, he began his undergraduate education in Sociology at İstanbul University, taking place in the first group of students who attended the univesity from Azerbaijan in 1991. After graduation in 1995, he began Social Structure-Social Change Master Program in İstanbul University. After finishing his master education, he began PhD and wrote the thesis of “Sociological Analysis of Identity Seeking in Recent History of Azerbaijan”. In 2012, he succeeded to have the title of Associate Professor in Sociology in Turkey. He attended various universities, academic centers and scientific activities for a long time in Azerbaijan. E. SULEYMANLI is currently the Head of The Department of Sociology in Faculty of Social Sciences and Humanities at Üsküdar University. In addition, he is the Vice Chairman of Sociologist Union of the Turkish World and the Head of the Eurasia Social Research Center. SULEYMANLI published abounding academic studies about family, national identity, migration and children which published in Turkey and abroad. 

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Aile Sorunlarının Önlenmesinde Sosyal Belediyeciliğin Rolü: Başiskele Belediyesi Örneği, 2022.
 • Algılanan Eş Desteğinin İş Performansı İle İlişkisi, 2021.
 • KUYUBAŞLARINDA YAŞAYAN SURİYELİ AİLELERİN TOPLUMSAL UYUM SORUNLARI VE SOSYAL HİZMETLERE ERİŞİMİ: MARDİN KIZILTEPE ÖRNEĞİ, 2021.
 • AİLE YAPISINDAKİ DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜN CİNSELLİK ALGISI ÜZERİNE ETKİSİ: İSTANBUL-ÇORUM KARŞILAŞTIRMASI, 2021.
 • ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARINI ÖNLEMEDE KAMU-SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ İŞBİRLİĞİ: Erzurum Örneği, 2021.
 • TEK EBEVEYNLİ AİLELERİN KARŞILAŞTIĞI SOSYO-EKONOMİK SORUNLARININ VE GEREKSİNMELERİNİN İNCELENMESİ: ÜSKÜDAR ÖRNEĞİ, 2020.
 • TÜRK VE SURİYE UYRUKLU VATANDAŞLARIN ERKEN YAŞTA YAPILAN EVLİLİKLERİNİN SOSYO- KÜLTÜREL FAKTÖRLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ, 2020.
 • 3-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Ebeveynlerin Mahremiyet Eğitimine Dair Bilgilerinin İncelenmesi, 2019.
 • EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE TIBBİ SOSYAL ÇALIŞMA (İSTANBUL ÖRNEĞİ), 2019.
 • Suriyeli Mülteci Çocukların Eğitim Hayatına Uyum Sürecinin Değerlendirilmesi, 2019.
 • SOKAKTA ÇALIŞTIRILAN SURİYELİ ÇOCUKLAR VE AİLELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KOCAELİ GEBZE İLÇESİ ÖRNEĞİ, 2019.
 • MÜLTECİLERE ÇALIŞAN SOSYAL HİZMET UZMANLARININ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR:İSTANBUL ÖRNEĞİ, 2019.
 • Türkiye’deki Ulus-Ötesi Evlilikler Ve Yabancı Gelinlerin Sosyo-Psikolojik Tahlili, 2018.
 • Üniversite Öğrencisi Annelerin Aile İçi İlişkilerinin Sosyo-Kültürel Değişkenler Açısından İncelenmesi, 2018.
 • 6-12 Yaş Arası Öğrencilerin Sosyal Uyum Sorunu Ve Okul Sosyal Hizmeti: Sancaktape Örneği, 2018.
 • Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinden Hizmet Alan Hastaların Sosyodemografik Özellikleri ile Tanı Grupları Arasındaki İlişki (Küçükçekmece TRSM ve Esenyurt TRSM), 2018.
 • SURİYELİ MÜLTECİ GÖÇÜ BAĞLAMINDA RİSK GRUPLARI: ÇALIŞAN ÇOCUKLAR, 2017.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 3

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 24

Evaluation of the family in the context of the helicopter parent profile example of Turkey

International Symposium “FAMILY AND CONTINUITY OF GENERATIONS” (2022)

THE ISOLATION CREATED BY DIGITALIZATION İN EDUCATION

Azerbaijan Journal of Educational Studies (2022)

Loneliness in the pandemic: Country overview

Izvestiya of Saratov University. Sociology. Politology, 2022, vol. 22, iss. 1 (2021)

Social Political and Cultural Economic Aspects of Relations in Turkic Speaking Space

International scientific and practical conference "Social and humanitarian science in the XXI century: current problems and prospects for their solutions (2021)

DYNAMICS OF SOCIO POLITICAL AND CULTURAL ECONOMIC RELATIONS IN THE TURKISH SPACE

PROCEEDINGS of the International scientific and practical conference « Social and humanitarian science in the XXI century: current problems and prospects for their solutions (2021)

AN ANALYSIS ON THE INTERSECTION BETWEEN LONELINESS AND THE COVID-19 PANDEMIC

INTERNATIONAL RELATIONS AND THE DIALOGUE OF CULTURES (2021)

The Phenomenon Of Loneliness In The Pandemic Period

COLLECTION OF THE MATERIALS the international scientific and practical online conference on «EURASIAN PSYCHOLOGICAL SCIENCE AND PRACTICE: INTERDISCIPLINARY TRENDS» , dedicated to the 30th anniversary of the opening of the specialty «Psychology» April 13 (2021)

Sosyologca

Sosyologca (2019)

Türk Dünyasında Kimlik Arayışları ve İbn Haldun

İbn Haldun Çalışmaları Dergisi (2019)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Eurasia in the Post-pandemic Political and Socioeconomic Prospects, 2023.
 • Türkiye Dijitalleşme ve Yalnızlık Araştırması Sonuçları, 2022.
 • BİLGİ TOPLUMUNA UYUM SÜRECİNDE TÜRK CUMHURİYETLERİNİN EĞİTİM VE BİLİMPOLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, 2022.
 • III. Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu Kİtabı, 2022.
 • Pandemi ve Yalnızlık, 2021.
 • Aile Kurumu, 2021.
 • Dünyada Göç Yönetimi ve Türkiye'nin Göçmenleri Göçü Nasıl Yönetmeli ?, 2020.
 • Democracy Culture in the Central Asian Republics after the Independence: The Impacts of Socio-Economic and Political Transformation, 2020.
 • Social Dynamics of Modern Russian and Turkish Societies, 2018.
 • Milletleşme Sürecinde Azerbaycan Türkleri, 2006.

Academic Activities > Editörlük

 • Sociology of Science and Technology, ISSN:2079-0910, 2017.
 • Azərbaycan Məktəbi, ISSN:0134-3289, 2019.
 • Pandemi ve Yalnızlık II. Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu Kitabı Bildiriler, Makaleler, Denemeler, ISSN:, 2021.
 • International Relations and Dialogue of Cultures Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, ISSN:2304-9480, 2021.

Projects > Projects

 • Türk Kızılay Çocuk Programlarının Değerlendirilmesi, 2021.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • EGE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ’NÜNKURULUŞUNUN 30. YILI ANISINA ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 2023.
 • ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU 2-3 ARALIK 2022 İZMİR, 2022.
 • EGE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ’NÜN KURULUŞUNUN 30. YILI ANISINA ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 2022.
 • “Yeni Özbekistan: Özbekistan’ın Toplumsal Süreçlerine Sosyolojik Yaklaşım”, 2022.
 • 3. Eğitim Araştırmaları Kongresi (FSMVU-EAK2022), 2022.
 • Şehir Kimliği ve Sosyal Bütünleşme, 2022.
 • Düzce Şehir Kimliği ve Sosyal Bütünleşme Sempozyumu, 2022.
 • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Ayrımcılıkla Mücadel İstişare Komisyon Toplantısı, 2022.
 • Dijitalleşme ve Yalnızlık, 2022.
 • Prospects for ensuring the ratio of education and upbringing in the Eurasian space, 2022.
 • 30 Yılında hocalı Katliamı ve Düşündürdükleri, 2022.
 • VІІІ International scientific-practical conference «ACTUAL PROBLEMS IN THE SYSTEM OF EDUCATION: GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTION – PRE-UNIVERSITY TRAINING – HIGHER EDUCATION INSTITUTION», 2022.
 • Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Cumhuriyetleri, 2021.
 • III.Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu, 2021.
 • Elbaşı, Türk Entegrasyonunun Kurucusu, 2021.
 • TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU AYRIMCILIKLA MÜCADELE İSTİŞARE KOMİSYONU TOPLANTISI, 2021.
 • SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE SOSYAL ÇALIŞMANIN OLASI KATKILARI, 2021.
 • XXI yüzyılda İnsan ve Toplum Bilimleri: Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 2021.
 • 22. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2021.
 • 22nd International Psychological Counseling and Guidance Congress, 2021.
 • 7. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi, 2021.
 • Birinci Uluslararası İntihar Sempozyumu, 2021.
 • “Avrasya Psikoloji Bilimi ve Deneyimi: Disiplinlerarası Eğilimler”, 2021.
 • 2nd International Social Innovation Congress (ISIC), 2020.
 • VI.Turkcess Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2020.
 • V. ULUSLARARASI TURKCESS EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER, 2020.
 • "Avrasya ve Sosyo-Ekonomik Değişim " temalı VII. Türk Dünyası sosyologlar Kongresine, 2020.
 • Küresel Göç ve Psiko-Sosyal Sağlık Güvenliği, 2019.
 • Uluslararası Küresel Göç ve Psiko-Sosyal Sağlık Güvenliği Konferansı, 2019.
 • Uluslararası Sosyal İnovasyon Kongresi, 2019.
 • Uluslararası Coğrafyanın Güncel Sorunları, 2019.
 • İnternational Altay Communities Symposium-VII, 2019.
 • ULUSLARARASI V. TURKCESS EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2019.
 • Beşeri Bilimlerin Güncel Sorunları: Folklor, Edebiyat, Etnografi, Tarih, Arkeografi Konferansı, Ufa (Rusya), 2019.
 • Dünya Medeniyeti İçinde Türklerde ve Başka Topluluklarda Aile ve Akrabalık İlişkileri, 2018.
 • TESAM III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ Yerelden Küresele:TÜRKİYE - TÜRK DÜNYASI İLİŞKİLERİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI, 2018.
 • I. ULUSLARARASI GÖÇ VE MÜLTECİ KONGRESİ, 2017.

Administrative Activities

 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Sosyoloji, (2020 - Devam ediyor.)
 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, İHAMER, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Sosyoloji, (2014 - 2020)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, SOSYOLOJİ KULÜBÜ, (2015 - Devam ediyor.)

Awards

 • Türk Dünyası Bilim İnsanları Arasında İşbirliğine Katkılarından Dolayı Başkuristan Cumhutiyeti 100.Yıl Özel Madalyası, (Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu)), 2020.
 • Türkiye-Kazakistan eğitim, bilim ve kültür ilişkilerinin geliştirilmesine katkılarından ve Türk dünyasına hizmetlerinden dolayı Prof. Dr. Abulfez Süleymanov “Alaş Orda Devletinin 100. Yılı” özel madalyasıyla ödüllendirildi., (Kazakistan İlimler Akademisi Velihanov Tarih Enstitüsü ve Kazakistan Akjol Demokrat Partisi), 2018.

Education and Training Activities

 • Duygular Sosyolojisi (Yaz Okulu), (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Aile Sosyolojisi (Yaz Okulu), (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Sosyolojiye Giriş II (Yaz Okulu), (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Toplumsal Değişme Süreçlerinde Aile, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Mezuniyet Projesi II, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Staj, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Duygular Sosyolojisi, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Demografi ve Nüfus Dinamikleri, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Genel Sosyoloji, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Aile Sosyolojisi, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Mezuniyet Projesi I, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • İnsan Hakları ve Eşitlik, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Türk Sosyoloji Tarihi, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Toplumsal Değişme, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • İnsan Hakları ve Eşitlik, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • İbn-i Haldun'da Sosyolojik Düşünce, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Sosyolojide Temel Kavramlar ve Sorunlar, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Sosyolojiye Giriş I, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik, (Master / 2021-2022 Güz)

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

8 11

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index