Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

Tarih Bölümü Nedir? Amaç ve Hedefleri Nelerdir? - Üsküdar Ünv.

Objektif bakış açısına sahip donanımlı Tarihçiler Yetiştiriyor

 Tarih Bölümü Nedir?

İnsanlığın ortak hafızası olan tarih, geçmiş ile bugün arasındaki iletişimi canlı tutarken, dünün bilgisiyle günümüzü anlama ve yarına dair öngörüler geliştirme imkânını da artırma işlevine sahiptir. Tarih Bölümü, öncelikle geçmişin nesnel bilgisine ulaşmayı amaç edinen tarihçiler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Üsküdar Üniversitesi Tarih Bölümünde kendi geçmişini ve dünya tarihini, süreklilik ve kopuş ilişkisi içinde değişimin farklı boyutları ve objektif bakış açısıyla kavrayabilen, açıklayabilen, analiz ve sentez yapabilen bireyler yetiştirme hedefiyle eğitim sunulmaktadır.

Zengin Bir Eğitim Sunuluyor

Üsküdar Üniversitesi Tarih Bölümünde tüm toplumların tarihine vâkıf olmayı içeren bir eğitim sunulmaktadır. Öğrenciler aldıkları eğitim kapsamında tarihi olgu ve olayları farklı disiplinlerin de yardımıyla yorumlama, sorgulama, eleştirel ve yaratıcı bir yaklaşımla değerlendirebilme yeteneğini kazanmaktadır. 

Tarih Bölümünde Alınan Dersler Nelerdir?

Birinci yıl, tarih disiplininin en temel donanımını edinmek maksadıyla Tarih araştırmalarının dayandığı kuramlar ve tarih yazımı yöntemlerinin aktarımı; İlkçağ medeniyetlerinden 20. yüzyıla uzanan bir zaman kesitinin ve Asya’dan Avrupa’ya, Afrika’dan Amerika’ya uzanan bir coğrafyanın genel görünümler biçiminde işlenmesi ve Osmanlı Türkçesi öğretimi ele alınmaktadır. İkinci ders yılında, İslam medeniyeti ve Genel Türk Tarihi; üçüncü ders yılında, Osmanlı mirası, düşünce ve iktisat tarihi; son yıl ise çağdaş dönem dünyada ve Türkiye’de yaşanan gelişmeleri yer almaktadır.

Tarih eğitimi kapsamında, temel tarih metinleri ile birlikte tarihi roman, hatırat, süreli yayın gibi yardımcı yazılı kaynaklar ve ayrıca plastik sanatlar, sinema, müzik eserleri, müze, arşiv, tarihi mekânlar, görsel malzemeler gibi destekler de bulunmaktadır.


Tarih Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları Nedir?   

Tarih Bölümü mezunları özel sektör ve kamu hizmetinde bulunabilir, arşivler, müzeler, kütüphaneler, belediyeler, bakanlıklar, vakıflar, araştırma merkezleri ve medya kuruluşlarında çeşitli görevlerde yer alabilirler.


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!