Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Araştırma ve Geliştirme

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TOPLUMSAL KATKI


1. Araştırma Stratejisi ve Hedefleri

Fakültemizin araştırma strateji ve hedefleri Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik planıyla uyumludur.

Fakültemizin Araştırma Stratejisi:

Bilgiyi üretme, yayma ve kullanılır hale getirerek toplumun kullanımına sunma etkinliğini artırmak

Araştırma kaynaklarını ve etkinliğini artırmak

Bilim, araştırma, yaratıcılık, yenilikçilik kültürünü güçlendirmek

Fakültemizin Araştırma Hedefleri:

Bilim, yaratıcılık ve yenilikçiliğin görünür kılınması

Araştırma altyapısının güçlendirilmesi ve kaynakların çeşitlendirilmesi

Araştırma koşul ve olanaklarını sağlayıcı ve teşvik edici yapı ve süreçlerin geliştirilmesi

Araştırma sonuçlarının akademik yayınlardan başka popüler yayın ve kitle iletişim araçları yoluyla da toplumla paylaşılması

Araştırma çıktılarının kaynağa dönüştürülmesi

Program müfredatlarında araştırmacılığın teşvik edilmesi

Araştırmanın hem üniversitede hem de dış paydaşlar arasında görünürlüğünün sağlanması

Araştırma çıktılarının oluşturulması sürecinde iç ve dış paydaş paylaşımının sağlanması

  • Araştırma Kaynakları
  • Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planı doğrultusunda ARGEYEP, Uygulama ve Araştırma Merkezlerimiz araştırma ve geliştirme faaliyetleri için fiziki altyapı ile mali kaynak oluşturmaktadır.
  • Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi
  • Fakültemizin araştırma faaliyetleri Faaliyet Takip Sistemi (FTS) aracılığıyla izlenmektedir (Bkz. https://fts.uskudar.edu.tr/login)
  • Performans iyileştirmesine yönelik politika ve hedeflerin belirlenmesi, uygulanması, kontrolü ve alınacak önlemler planlanma aşamasındadır.
  • Fakültemizin 2014’te faaliyete başlamış, yılda iki kez (Mayıs-Kasım) Türkçe ve İngilizce yayın yapan hakemli bir dergisi bulunmaktadır. Fakültemizin Sosyal Bilimler Dergisi’nde fakültemiz ve diğer üniversitelerin öğretim üyelerinin makaleleri yayınlanmaktadır. (Bkz. https://uskudar.edu.tr/tr/sureli-yayinlar/1/sosyal-bilimler-dergisi)


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!