Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Eğitim ve Öğretim

EĞİTİM-ÖĞRETİM


Program Tasarımı ve Onay

Fakültemizin eğitim-öğretim programlarının tasarımı Bologna süreciyle uyumludur. Program çıktılarımız Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesini kapsamaktadır. (https://bbs.uskudar.edu.tr) Program tasarımları, ilgili birim ve birimlerde yapılan düzenli toplantılar ile sürekli iyileştirme ve güncellenme işlemine tabi tutularak Fakülte Kurulu tarafından Üniversite Senato’sunun onayına sunulmaktadır. Fakülte programlarının tasarlanması; iç ve dış paydaşlardan alınan görüşler ve birim akademik personelinin sürece aktif katılımıyla gerçekleştirilmektedir. İç ve dış paydaşların paylaşımı ölçme-değerlendirme/anket, toplantılar ve yüz yüze görüşmeler yoluyla yapılmaktadır.

Programların yürütülme sürecine dair başlıca standartlar şunlardır:

Dersler ilgili bilim dalı öğretim elemanları tarafından verilir.

Öğretim elemanlarının teorik dersler için günlük ders saat yükünün 6 saati aşmamasına özen gösterilir.

Ders programları öğrencinin verimi esasına dayalı olarak oluşturur.

Ders programları eğitim-öğretim başlamadan en geç 1 hafta önce duyurulur.

Eğitim-öğretim dönemi başlamadan Bologna güncellemeleri tamamlanır.

Öğrenci danışmanları öğretim döneminin başlamasıyla birlikte duyurulur.

Öğrencilerden Çözüm Merkezi’ne, öğretim üyelerine ya da fakültenin diğer birimlerine gelen e-postalara 1 gün içinde dönüş yapılır.

Öğrencileri ilgilendiren her türlü duyuru hem üniversite web sayfasından hem de üniversite öğrenci maillerinden duyurulur.

Öğrenciler yurt dışı eğitim imkânları konusunda ERASMUS Koordinatörlüğü tarafından en az yılda 1 kez bilgilendirilir.

Sınav tarihleri sınavdan iki hafta önce ilan edilir.

Sınav sonuçları sınav haftasından sonraki hafta ilan edilir. 

Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi

İzlemeler 

Program tasarımlarımızın hedeflerimizle uyumluluğu sınav, ödev, seminer vb. gibi ölçme ve öğrencinin ders performansı odaklı değerlendirme süreciyle izlenmekte ve Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden görülebilmektedir. Aynı zamanda öğrenci temsilcilikleri ve yüz yüze görüşmeler vasıtasıyla program tasarımlarımızın hedeflerine ulaşım durumu öğrenci geri bildirimleri yoluyla izlenmektedir.

 

Görünürlük ve Ulaşılırlık

Fakülte programlarının eğitim amaçlarına ve öğrenme çıktılarına ulaşılmasını ve görünür kılınmasını güvence altına alma yöntemimiz; bilgi formları, uygulama dosyaları ve ders uygulama dosyalarından oluşan Ders Bilgi Paketleri’dir. İç ve dış paydaşların bu dosyalara erişimi Fakülte ve Bölümlerin Web sayfasından sağlanmaktadır.

İyileştirme Süreci

Program içeriklerinde yapılması gerekli görülen iyileştirmeler program öğretim üyeleri, Eğitim ve Kalite Komisyonları ile akademik kurul toplantılarında tespit edilerek planlanmaktadır. Bu plan uyarınca gerçekleştirilen uygulamalar sürekli izlenerek, iç paydaşlardan sağlanan geri dönüşlerin de katkısıyla gerekli durumlarda yeni önlemler alınmaktadır.

TYYÇ kapsamında belirlenen prensiplere uygun planlanan program çıktıları da eğitim-öğretim yılının her yarıyılı sonunda bölüm öğretim üyeleri tarafından değerlendirilerek yapılması öngörülen iyileştirmeler PUKÖ döngüsü uyarınca planlanmakta ve uygulanmaktadır.

 

Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

Politikalar ve Ulaşılırlık

Fakültemizin öğrenci merkezli öğrenme politikası, Üsküdar Üniversitesi yönetmelik ve temel ilkeleri ile uyumlu ve Bologna sürecine uygundur. Aktif öğrenme sürecimiz geleneksel öğrenim sisteminin öğretici merkezli bilgi aktarımı yönteminden ziyade öğrenciye “öğrenmeyi öğretme” esasına dayalıdır. Bu maksatla bilgi aktarım sürecinde öğrenciye “ne, niçin, nasıl” sorularını sorduran ve cevaplarını öğrencinin kendisinin bulmasına rehberlik eden öğretim yaklaşım benimsemiştir. Öğrenme sürecimizde aynı zamanda işbirliğine dayalı çalışma gruplarının kurulması teşvik edilmektedir. Öğretim üyelerimiz bilgi aktarımı sürecinde de “bilgiyi aktaran”dan ziyade “bilgi aktarımı ve bilginin kalıcılaştırılmasına danışmanlık eden” misyonu yürütmektedir.

Öğretim üyeleri ve öğrenciler ders ve ders dışı saatlerinde öğrenim-öğretim sürecine ilişkin karşılıklı geri bildirimleri sürekli olarak değerlendirmektedir.

Öğrenci başarısı yalnızca sınavlar yoluyla değil yüzdelik karşılıkları bulunan sınavlar; seminer, ödev, proje gibi ders içi ve ders dışı performans çıktılarının gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi sürecinin neticesi olarak ölçülmektedir.

İç paydaşlarımız olan öğrencilerimiz yönetim süreçlerine de dahil edilmektedir. Fakülte Öğrenci Temsilcimiz Fakülte Yönetim Kurulu’na, Bölüm Öğrenci Temsilcilerimiz ise Akademik Kurul’a dahil edilmiştir.

Öğrenci merkezli eğitim politikası doğrultusunda yapılması planlanan tüm uygulamalar Fakülte ve Bölüm Web sayfası, OBS ve STIX üzerinden öğrencilerle paylaşılmaktadır.

Program Derslerinin İçerik ve Yöntemi 

Fakültemizin program müfredatı içerik ve yönteminin belirlenmesinde öğrencilerin öğretim üyelerinin rehberliğinde aktif katılımla alanlarına yönelik temel bilgileri edinmeleri, edindikleri bilgiyi değerlendirebilmeleri, değerlendirmelerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmeleri esas teşkil etmektedir.

Hedefimiz; donanımlı, özgün fikirlere ve fikirlerini geliştirme yeteneğine sahip, analitik yöntemle öğrenen ve öğrendiklerini kullanabilen gençler yetiştirmektir.

Bu maksatla programlarımızda “duyan, gören, soran ve tartışan, uygulayan, aktaran” öğrenme modeli benimsenmiştir. Programlarımızın başlıca öğretme stratejisi buluş, sunuş ve araştırma-incelemedir. Başlıca öğretme yöntemlerimiz anlatma, yazılı anlatma, tartışma-seminer, problem çözme, senaryo oluşturma, grup iş birliği ve güdülemedir. Başlıca öğretme tekniklerimiz ise soru-cevap, sesli-sessiz okuma, görsel analizi, beyin fırtınası, danışman örneğini uyarlama ve ödevlendirmedir.

 

Yetkinlikler

Fakültemizde öğrenci merkezli eğitim modeli ve aktif öğrenme konusunda öğretim üyelerinin yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik olarak Üsküdar Üniversitesi kendi akademik personelinin yurt içi ve yurt dışı eğitimlere ve toplantılara katılmasını teşvik etmektedir. Öğretim üyelerinin tamamı yıl boyunca Ulusal ve Uluslararası akademik çalışmalara katılarak bilgilerini günceller ve gelişmeleri takip eder.

Üniversitemizde ayrıca öğretim üyelerinin yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik olarak Bilimsel Teşvik Yönergesi işletilmektedir.

 

İş Yükleri 

Ders Bilgi Paketlerinde derslerin kredilendirilmesi Bologna sistemine uygun olarak öğrenci iş yüküne göre yapılmaktadır. Bkz. https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/bologna

 

Öğrenci Katılımı

Öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerinin belirlenmesinde öğrenciler akademik danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra ölçme-değerlendirme, öğrenci temsilcilikleri ve yüz yüze görüşmeler yöntemiyle sürece katılmaktadır.

Seçmeli Dersler

Fakültemiz programlarında disiplinlerarası öğretim anlayışıyla öğrencinin kültürel derinlik kazanımına ve farklı disiplinleri tanımasına yönelik olarak bölüm içi ve bölüm dışı seçmeli dersler bulunmaktadır.

 

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezuniyeti için başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi (BDY) ile hedeflenen program öğrenme çıktılarına ulaşması ve gereken AKTS’yi (240) tamamlaması gerekmektedir. Bu koşullar Öğrenci Bilgi Sistemi ve Web aracılığıyla görünür kılınmıştır. Bkz.https://uskudar.edu.tr/tr/mevzuat-yonergeler


Öğrenci Hakları

Fakültemizin öğrenci haklarını kapsayan düzenlemeleri Üniversite Mevzuatı ve Yönetmeliklerle uyumludur. Bkz.https://uskudar.edu.tr/tr/mevzuat-yonergeler

 

Öğrenci Şikâyet ve Önerileri

Üniversitemizin Çözüm Merkezi Öğrenci Danışmalık Sistemi ve Web sayfası üzerinden, ayrıca yüz yüze görüşmeler yoluyla öğrenci şikâyet ve önerilerine ulaşılır ve Fakülte bünyesinde çözümler üretilerek sorunun tekrarlanmamasına yönelik gerekli önlemler alınır.

Uzaktan Eğitim Süreci

5. Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma

Fakültemiz ÖSYM tarafından yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Sözel, Eşit Ağırlık ve Dil puan türlerinde öğrenci alır. Öğrenci Hareketliliği ERASMUS öğrenci değişim programları ile sağlanmaktadır. Yatay geçiş, dikey geçiş, yabancı uyruklu öğrenci, çift ana dal ve yan dal öğrenci kabulleri Üsküdar Üniversitesi Yönetmelik ve Yönergeleriyle uyumludur Bkz. https://uskudar.edu.tr/tr/mevzuat-yonergeler

6. Eğitim-Öğretim Kadrosu

Akademik kadro linki ve faaliyet raporu

7. Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler

Fakültemizde başlıca öğrenme mekânı olan dersliklerin tasarımı, uygun öğrenme ortamı yaratma esasına dayanmaktadır. Aynı zamanda yeni teknolojilerin kullanımı benimsenmiş ve bütün dersliklere akıllı tahtalar yerleştirilmiştir.

Üniversitemizin öğrenme kaynaklarına erişimi sağlamak maksadıyla bir Merkezî Kütüphanesi bulunmaktadır. Kütüphanede öğrencilerin güncel ve elektronik kaynakları takip edebilecekleri kaynaklar ve bilgisayar laboratuvarı vardır. Ayrıca bölümlerimizde İhtisas Kütüphanesi ve İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Laboratuvarı kurma çalışmaları başlatılmıştır.

https://kutuphane.uskudar.edu.tr/

Fakültemizde yıllık periyodlar halinde planlanan çeşitli etkinlik, konferans ve sempozyumlar ile öğrencinin farklı kaynaklardan beslenen bir öğrenme süreci içinde bulunması sağlanmaktadır.

Bkz. https://uskudar.edu.tr/itbf/tr/duyurular - https://uskudar.edu.tr/itbf/etkinlikler

Ayrıca Üniversite Kültürü dersi kapsamında öğrencilerin bu etkinliklere azami katılımı sağlanarak hazırlanan Etkinlik Raporlarıyla bilginin kalıcılığı sağlanmaya çalışılmaktadır.

Öğrencilerimizin kariyer planlaması Kariyer Planlama Merkezi tarafından desteklenmektedir. Bkz. http://kariyer.uskudar.edu.tr Öğrenci desteğinin sağlandığı bir diğer birim akademik danışmanlık sistemidir. Her öğrenci için akademik ve sosyal danışmanlık yapmak üzere bir öğretim üyesi belirlenerek öğrenciye eğitimi süresince akademik ve sosyal danışmanlık desteği sağlanmaktadır. Fakültemizde engelli öğrencilerimize yönelik gerekli destekler (Fiziki şartlar, sınavlarda okutman sağlama, özel sınav hazırlama vb.) verilmektedir. Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı ile birlikte engelli öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarına destek verilmektedir.

Bkz. https://sks.uskudar.edu.tr/engelli-ogrenci-birimi-hakkinda

Öğrencilerimizin ders dışı mesleki, bilimsel, sosyal, kültürel vb. faaliyetlerle öğrenme sürecinin farklı kaynaklarla desteklenmesi amacıyla Öğrenci Kulüpleri çalışma yürütmektedir. 

Bkz. https://sks.uskudar.edu.tr/ogrenci-kulupleri

Her öğretim yılının başında yeni öğrencilerin uyumu ve tanışma, öğretim üyeleri ve maksadıyla merkezi Oryantasyon Toplantıları ve tanışma toplantıları düzenlenmektedir. Öğrenciye sunulan hizmet ve destekler Senato, Fakülte ve Bölüm kurullarının planlama çalışmaları çerçevesinde geliştirilmekte ve yürütülmektedir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!