Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Eğitim ve Öğretim

EĞİTİM-ÖĞRETİM

Program Tasarımı ve Onay

Fakültemizin eğitim-öğretim programlarının tasarımı Bologna süreciyle uyumludur. Program çıktılarımız Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesini kapsamaktadır. (Bkz. Ders Bologna Tanımları https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/bologna/) Program tasarımları, ilgili birim ve birimlerde yapılan düzenli toplantılar ile sürekli iyileştirme ve güncellenme işlemine tabi tutularak Fakülte Kurulu tarafından Üniversite Senato’sunun onayına sunulmaktadır. (Bkz. İTBF Akademik Kurul Kararlar) Fakülte programlarının tasarlanması; iç ve dış paydaşlardan alınan görüşler ve birim akademik personelinin sürece aktif katılımıyla gerçekleştirilmektedir. İç ve dış paydaşların paylaşımı ölçme-değerlendirme/anket, toplantılar ve yüz yüze görüşmeler yoluyla yapılmaktadır. (EK 11- Örnek Program ve Müfredat Tasarımı İzlencesi)

Programların yürütülme sürecine dair başlıca standartlar şunlardır:

Dersler ilgili bilim dalı öğretim elemanları tarafından verilir.

Öğretim elemanlarının teorik dersler için günlük ders saat yükünün 6 saati aşmamasına özen gösterilir.

Ders programları öğrencinin verimi esasına dayalı olarak oluşturur.

Ders programları eğitim-öğretim başlamadan en geç 1hafta önce duyurulur.

Eğitim-öğretim dönemi başlamadan Bologna güncellemeleri tamamlanır.

Öğrenci danışmanları öğretim döneminin başlamasıyla birlikte duyurulur.

Öğrencilerden Çözüm Merkezi’ne, öğretim üyelerine ya da fakültenin diğer birimlerine gelen e-postalara 1 gün içinde dönüş yapılır.

Öğrencileri ilgilendiren her türlü duyuru hem üniversite web sayfasından hem de üniversite öğrenci maillerinden duyurulur.

Öğrenciler yurt dışı eğitim imkânları konusunda ERASMUS Koordinatörlüğü tarafından en az yılda 1 kez bilgilendirilir.

Sınav tarihleri sınavdan iki hafta önce ilan edilir.

Sınav sonuçları sınav haftasından sonraki hafta ilan edilir. 

Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi

İzlemeler 

Program tasarımlarımızın hedeflerimizle uyumluluğu sınav, ödev, seminer vb. gibi ölçme ve öğrencinin ders performansı odaklı değerlendirme süreciyle izlenmekte ve Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden görülebilmektedir. Aynı zamanda öğrenci temsilcilikleri ve yüz yüze görüşmeler vasıtasıyla program tasarımlarımızın hedeflerine ulaşım durumu öğrenci geri bildirimleri yoluyla izlenmektedir. Henüz dış paydaş geri bildirimlerine dair bir çalışma yapılmamıştır. 

 

Görünürlük ve Ulaşılırlık

Fakülte programlarının eğitim amaçlarına ve öğrenme çıktılarına ulaşılmasını ve görünür kılınmasını güvence altına alma yöntemimiz;  bilgi formları, uygulama dosyaları ve ders uygulama dosyalarından oluşan Ders Bilgi Paketleri’dir. İç ve dış paydaşların bu dosyalara erişimi Fakülte ve Bölümlerin Web sayfasından sağlanmaktadır.

İyileştirme Süreci

Program içeriklerinde yapılması gerekli görülen iyileştirmeler program öğretim üyeleri, Eğitim ve Kalite Komisyonları ile akademik kurul toplantılarında tespit edilerek planlanmaktadır. Bu plan uyarınca gerçekleştirilen uygulamalar sürekli izlenerek, iç paydaşlardan sağlanan geri dönüşlerin de katkısıyla gerekli durumlarda yeni önlemler alınmaktadır. (Bkz. Program Müfredat İyileştirme)

TYYÇ kapsamında belirlenen prensiplere uygun planlanan program çıktıları da eğitim-öğretim yılının her yarıyılı sonunda bölüm öğretim üyeleri tarafından değerlendirilerek yapılması öngörülen iyileştirmeler PUKÖ döngüsü uyarınca planlanmakta ve uygulanmaktadır. (Bkz. Bölüm Kurul Kararlar)

 

Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

Politikalar ve Ulaşılırlık

Fakültemizin öğrenci merkezli öğrenme politikası, Üsküdar Üniversitesi yönetmelik ve temel ilkeleri ile uyumlu ve Bologna sürecine uygundur. Aktif öğrenme sürecimiz geleneksel öğrenim sisteminin öğretici merkezli bilgi aktarımı yönteminden ziyade öğrenciye “öğrenmeyi öğretme” esasına dayalıdır. Bu maksatla bilgi aktarım sürecinde öğrenciye “ne, niçin, nasıl” sorularını sorduran ve cevaplarını öğrencinin kendisinin bulmasına rehberlik eden öğretim yaklaşım benimsemiştir. Öğrenme sürecimizde aynı zamanda işbirliğine dayalı çalışma gruplarının kurulması teşvik edilmektedir. Öğretim üyelerimiz bilgi aktarımı sürecinde de “bilgiyi aktaran”dan ziyade “bilgi aktarımı ve bilginin kalıcılaştırılmasına danışmanlık eden” misyonu yürütmektedir.

Öğretim üyeleri ve öğrenciler ders ve ders dışı saatlerinde öğrenim-öğretim sürecine ilişkin karşılıklı geri bildirimleri sürekli olarak değerlendirmektedir.

Öğrenci başarısı yalnızca sınavlar yoluyla değil yüzdelik karşılıkları bulunan sınavlar; seminer, ödev, proje gibi ders içi ve ders dışı performans çıktılarının gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi sürecinin neticesi olarak ölçülmektedir. (EK 12-Öğrenci Merkezli Öğretim İzlencesi)

İç paydaşlarımız olan öğrencilerimiz yönetim süreçlerine de dahil edilmektedir. Fakülte Öğrenci Temsilcimiz Fakülte Yönetim Kurulu’na, Bölüm Öğrenci Temsilcilerimiz ise Akademik Kurul’a dahil edilmiştir.

Öğrenci merkezli eğitim politikası doğrultusunda yapılması planlanan tüm uygulamalar Fakülte ve Bölüm Web sayfası, OBS ve STIX üzerinden öğrencilerle paylaşılmaktadır.

Program Derslerinin İçerik ve Yöntemi 

Fakültemizin program müfredatı içerik ve yönteminin belirlenmesinde öğrencilerin öğretim üyelerinin rehberliğinde aktif katılımla alanlarına yönelik temel bilgileri edinmeleri, edindikleri bilgiyi değerlendirebilmeleri, değerlendirmelerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmeleri esas teşkil etmektedir.

Hedefimiz; donanımlı, özgün fikirlere ve fikirlerini geliştirme yeteneğine sahip, analitik yöntemle öğrenen ve öğrendiklerini kullanabilen gençler yetiştirmektir.

Bu maksatla programlarımızda “duyan, gören, soran ve tartışan, uygulayan, aktaran” öğrenme modeli benimsenmiştir. Programlarımızın başlıca öğretme stratejisi buluş, sunuş ve araştırma-incelemedir. Başlıca öğretme yöntemlerimiz anlatma, yazılı anlatma, tartışma-seminer, problem çözme, senaryo oluşturma, grup işbirliği ve güdülemedir. Başlıca öğretme tekniklerimiz ise soru-cevap, sesli-sessiz okuma, görsel analizi, beyin fırtınası, danışman örneğini uyarlama ve ödevlendirmedir. (EK 12- Örnek Öğrenci Merkezli Öğretim Modeli İzlencesi)

 

Yetkinlikler

Fakültemizde öğrenci merkezli eğitim modeli ve aktif öğrenme konusunda öğretim üyelerinin yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik olarak Üsküdar Üniversitesi kendi akademik personelinin yurt içi ve yurt dışı eğitimlere ve toplantılara katılmasını teşvik etmektedir. Öğretim üyelerinin tamamı yıl boyunca Ulusal ve Uluslararası akademik çalışmalara katılarak bilgilerini günceller ve gelişmeleri takip eder. (EK 9-Araştırma Performans İzlencesi)

Üniversitemizde ayrıca öğretim üyelerinin yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik olarak Bilimsel Teşvik Yönergesi işletilmektedir. (Bkz.https://cloud.uskudar.edu.tr/assets/uploads/sayfa/18/file/bilimsel-tesvik1.pdf)

 

İş Yükleri 

Ders Bilgi Paketlerinde derslerin kredilendirilmesi Bologna sistemine uygun olarak öğrenci iş yüküne göre yapılmaktadır. (Bkz. https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/bologna)

 

Öğrenci Katılımı

Öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerinin belirlenmesinde öğrenciler akademik danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra ölçme-değerlendirme, öğrenci temsilcilikleri ve yüz yüze görüşmeler yöntemiyle sürece katılmaktadır.

Seçmeli Dersler

Fakültemiz programlarında disiplinlerarası öğretim anlayışıyla öğrencinin kültürel derinlik kazanımına ve farklı disiplinleri tanımasına yönelik olarak bölüm içi ve bölüm dışı seçmeli dersler bulunmaktadır. (EK 14- Seçmeli Dersler İzlencesi)

 

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezuniyeti için başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi (BDY) ile hedeflenen program öğrenme çıktılarına ulaşması ve gereken AKTS’yi (240) tamamlaması gerekmektedir. Bu koşullar Öğrenci Bilgi Sistemi ve Web aracılığıyla görünür kılınmıştır. (Bkz.https://uskudar.edu.tr/tr/mevzuat-yonergeler)

 

Öğrenci Hakları

Fakültemizin öğrenci haklarını kapsayan düzenlemeleri Üniversite Mevzuatı ve Yönetmeliklerle  uyumludur. (Bkz.https://uskudar.edu.tr/tr/mevzuat-yonergeler)

 

Öğrenci Şikâyet ve Önerileri

Üniversitemizin Çözüm Merkezi (EK 10- Çözüm Merkezi İzlencesi) Öğrenci Danışmalık Sistemi ve Web sayfası üzerinden, ayrıca yüz yüze görüşmeler yoluyla öğrenci şikâyet ve önerilerine ulaşılır ve Fakülte bünyesinde çözümler üretilerek sorunun tekrarlanmamasına yönelik gerekli önlemler alınır.

Uzaktan Eğitim Süreci

  • YÖK’ün ilgili kararı gereği Uzaktan Eğitim’e geçilmiş olup uygulama yöntemi olarak 2019-2020 Bahar döneminde Zoom ve LMS sistemleri kullanılmıştır. Konuyla ilgili olarak Üniversite genelinde ve Fakültedeki işleyişe ilişkin yönlendirme, açıklama ve yazışma örnekleri için bkz. EK 13.

 

5. Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma

Fakültemiz ÖSYM tarafından yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre sözel ve eşit ağırlık puan türünde öğrenci alır. Öğrenci Hareketliliği ERASMUS öğrenci değişim programları ile sağlanmaktadır. Yatay geçiş, dikey geçiş, yabancı uyruklu öğrenci, çift ana dal ve yan dal öğrenci kabulleri Üsküdar Üniversitesi Yönetmelik ve Yönergeleriyle uyumludur (Bkz. https://uskudar.edu.tr/tr/mevzuat-yonergeler)

6. Eğitim-Öğretim Kadrosu

Fakültemizde görev yapan toplam öğretim elemanı sayısı 58’dir. 10 Profesör, 9 Doçent, 25 Doktor Öğretim Üyesi, 14 Araştırma Görevlimiz bulunmaktadır. (EK 15-Eğitim-Öğretim Kadrosu)

 

7. Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler

Fakültemizde başlıca öğrenme mekânı olan dersliklerin tasarımı, uygun öğrenme ortamı yaratma esasına dayanmaktadır. Aynı zamanda yeni teknolojilerin kullanımı benimsenmiş ve bütün dersliklere akıllı tahtalar yerleştirilmiştir.

Üniversitemizin öğrenme kaynaklarına erişimi sağlamak maksadıyla bir Merkezî Kütüphanesi bulunmaktadır. Kütüphanede öğrencilerin güncel ve elektronik kaynakları takip edebilecekleri kaynaklar ve bilgisayar laboratuvarı vardır. (Bkz. Kütüphane.uskudar.edu.tr) Ayrıca bölümlerimizde İhtisas Kütüphanesi kurma çalışmaları başlatılmıştır. (EK 16-İhtisas Kütüphanesi Planı)

Fakültemizde yıllık periyodlar halinde planlanan çeşitli etkinlik, konferans ve sempozyumlar ile öğrencinin farklı kaynaklardan beslenen bir öğrenme süreci içinde bulunması sağlanmaktadır. (Bkz. https://uskudar.edu.tr/itbf/tr/duyurular) Hem Fakülte seminerleri hem de bölüm seminerleri yapılmaktadır. (Ek 17-Fakülte ve Bölüm Seminerleri İzlencesi) Ayrıca Üniversite Kültürü dersi kapsamında öğrencilerin bu etkinliklere azami katılımı sağlanarak hazırlanan Etkinlik Raporlarıyla bilginin kalıcılığı sağlanmaya çalışılmaktadır. (EK 18- Üniversite Kültürü Dersi Etkinlik Rapor Formu)

Öğrencilerimizin kariyer planlaması Kariyer Planlama Merkezi tarafından desteklenmektedir. (Bkz. http://kariyer.uskudar.edu.tr) Öğrenci desteğinin sağlandığı bir diğer birim akademik danışmanlık sistemidir. Her öğrenci için akademik ve sosyal danışmanlık yapmak üzere bir öğretim üyesi belirlenerek öğrenciye eğitimi süresince akademik ve sosyal danışmanlık desteği sağlanmaktadır. (Bkz. https://obs.uskudar.edu.tr/) Fakültemizde engelli öğrencilerimize yönelik gerekli destekler (Fiziki şartlar, sınavlarda okutman sağlama, özel sınav hazırlama vb.) verilmektedir. SKS Direktörlüğü ile birlikte engelli öğrencilerimizn talepleri doğrultusunda öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarına destek verilmektedir. (Bkz. https://sks.uskudar.edu.tr/engelli-ogrenci-birimi-hakkinda)

Öğrencilerimizin ders dışı mesleki, bilimsel, sosyal, kültürel vb. faaliyetlerle öğrenme sürecinin farklı kaynaklarla desteklenmesi amacıyla Öğrenci Kulüpleri çalışma yürütmektedir. (Bkz. https://sks.uskudar.edu.tr/ogrenci-kulupleri) Fakültemizde bulunan öğrenci kulüpleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 6 İTBF Öğrenci Kulüpleri

1
EĞİTİM ve ARAŞTIRMA KULÜBÜ
2
FELSEFE KULÜBÜ
3
POZİTİF PSİKOLOJİ KULÜBÜ
4
PSİKOLOJİ KULÜBÜ
5
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER KULÜBÜ
6
SOSYOLOJİ KULÜBÜ

TARİH KULÜBÜ

Her öğretim yılının başında yeni öğrencilerin uyumu ve tanışma, öğretim üyeleri ve maksadıyla merkezi Oryantasyon Toplantıları ve tanışma toplantıları düzenlenmektedir. (Bkz. https://uskudar.edu.tr/afis/2017-2018-akademik-oryantasyon-2.pdf) Öğrenciye sunulan hizmet ve destekler Senato, Fakülte ve Bölüm kurullarının planlama çalışmaları çerçevesinde geliştirilmekte ve yürütülmektedir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!