Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

Kurumsal

KALİTE PROGRAMI - KURUMSAL


Hakkımızda

1. İletişim Bilgileri 

1. İletişim Bilgileri 

Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan / Dekan

Dr. Öğr. Üyesi Nihan Kalkandeler Özdin / Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Elif Kurtuluş Anarat / Dekan Yardımcısı

Burcu Ceylan / Fakülte Sekreteri

Ayberk Paçacı / Yazı İşleri ve Arşiv Uzmanı

Adres: Altunizade Mah. Mahir İz Cad. No: 23 34674 Üsküdar İstanbul Türkiye

Tel: +90 216 400 22 22 Faks: +90 216 474 12 56

bilgi@uskudar.edu.tr

https://uskudar.edu.tr/itbf/

2. Tarihsel Gelişim

Amaç, Misyon, Vizyon

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, çağımızın getirdiği teknolojik, sosyal, siyasal ve ekonomik dönüşümün bir sonucu olarak, her geçen gün daha da karmaşıklaşan küresel ve toplumsal düzlemin analitik bilgisine ulaşmak üzere kurgulanarak 2012-2013 öğretim yılında eğitim ve öğretim faaliyetine başlamıştır.

Fakültemizin vizyonu; bilimselliği temel alarak, çağdaş ve eleştirel bakış açısına sahip, insani ve etik değerlere bağlı olarak ulusal, uluslararası alanlarda çalışmalara katkıda bulunup bilim üretmektir. Teorik alandaki bilimsel çalışmaların yanında öğrencilere sunduğu uygulama olanaklarıyla (üniversite-hastane iş birliği) da fakültemiz bilimsel bir uygulama ortamı sağlamaktır. Fakültemizin misyonu; evrensel düzeyde analitik bakış açısına, sorgulayıcı, problem çözme becerilerine, multidisipliner bakış açısına sahip, toplumsal değerleri gözeten, günlük olayları bilimsel perspektif ışığında değerlendirebilen, yaratıcı düşünce ve yenilikçi yaklaşımları benimseyen bireyler yetiştirmektir.

Fakültemizin benimsediği temel değerler insani değerlere saygı; evrensel-ulusal hukuka ve değerlere bağlılık; değişim ve yeniliğe açık olma; çevre duyarlılığı; yüksek standartları hedefleme; eşitlikçi, özgürlükçü ve çoğulcu/katılımcı demokrasi; toplumsal yarar bilinci ve sorumluluğu; eleştirel, akılcı, bilimsel etik ve güvenilirlik; bilgi toplayan, üreten, koruyan, geliştiren, aktaran, paylaşan anlayış; şeffaflık ve hesap verebilirlik, Türkiye’de akademik öncülük ve uluslararasılaşma; tüm paydaşların memnuniyeti ve sürekli gelişme. 

Fakülte Yönetim Şeması

3. Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri

Fakültemizde lisans, çift anadal ve yandal programı bulunmaktadır.

Programlar

Fakültemizde sekiz (8) bölüm bünyesinde lisans, çift anadal ve yandal eğitim programları bulunmaktadır.

Bölümler

Felsefe

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

Psikoloji (İngilizce)

Psikoloji (Türkçe)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Türkçe)

Sosyoloji

Tarih

Akademik Kadro

Güncel Akademik Kadro bilgileri Fakülte internet sayfasında yayımlanmaktadır.

https://uskudar.edu.tr/itbf/akademik-kadro

İdari Personel

İdari Personel Sayısı: 2 (Fakülte Sekreteri, Yazı İşleri ve Arşiv Asistanı)

Kurul ve Komisyonlar

Fakülte Yönetim Kurulu

https://uskudar.edu.tr/itbf/fakulte-yonetim-kurulu

Fakülte Kurulu

https://uskudar.edu.tr/itbf/fakulte-kurulu

Fakülte Komisyonları

 • Kalite Komisyonu
 • Eğitim Komisyonu
 • Uzaktan Eğitim Komisyonu
 • Staj ve Uygulamalı Eğitim Komisyonu
 • Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu
 • Ders Programı Hazırlama Komisyonu
 • Sınav Programı Hazırlama Komisyonu
 • Uluslararası Öğrenciler Komisyonu
 • Engelli Öğrenci Birimi
 • Disiplin Komisyonu
 • Etkinlik Komisyonu
 • Akademik Çalışmalar ve Süreçler Komisyonu
 • Kurumsal İletişim Komisyonu
 • Mezuniyet Komisyonu
 • Web Komisyonu
 • Erasmus Koordinatörlüğü
 • Bologna Koordinatörlüğü

https://uskudar.edu.tr/itbf/komisyonlar

4. Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimler

Fakültemizde AR-GE faaliyetleri makale, bildiri, proje, telif eser, tezler yoluyla yürütülmektedir. Türkiye’nin ilk tematik üniversitesi olması hasebiyle üniversitemizin AR-GE ve Yenilik Politikaları (ARGEYEP) Direktörlüğü (https://uskudar.edu.tr/tto/) odakları Sağlık ve Mühendislik alanlarını kapsamasına rağmen toplum bilimlerine yönelik planlama ve iyileştirme çalışmalarına başlanmıştır.

5. İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar

Fakültemiz; Fakülte Yönetimi, Fakülte Kurulu, Bölüm Başkanlıkları ve Komisyonlardan müteşekkil iç teşkilatların icra ettiği toplantılarda paydaş görüşlerinin de değerlendirilmesi suretiyle birimlere yönelik iyileştirme alan ve konularını tespit eden, iyileştirme planı yapan, planlanan uygulamaları hayata geçiren ve bu uygulamaları sürekli izleyerek gerekli görülen önlemlerin alındığı bir iyileştirme süreci işletmektedir. Buna göre iyileştirme sürecimizin temel aşamaları aşağıdaki esas ve uygulamalar uyarınca yürütülmektedir.

Paydaş Katılımı

Rektörlük, rektörlüğe bağlı birimler, fakülteler, akademik ve idari personel, öğrenci temsilcileri, kurul ve komisyonlar iç paydaşlarımız; Mezunlar, resmi ve özel meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, medya, işverenler ve diğer üniversite mensupları dış paydaşlarımızdır. İç ve Dış Paydaşlarımızla Fakültenin misyonu ve hedeflerinin belirlenmesi, uygulamaya konulması, uygulamaların yeterliliğin kontrol edilmesi ve iyileştirme süreçlerinde ortak faaliyetler ya da faaliyet destekleri, ölçme-değerlendirme ya da yüz yüze görüş alışverişinde bulunma yöntemleri uygulamaya konulmaktadır.

İç Değerlendirme Süreci ve Maddi Kanıtları

Fakültemizde bulunan komisyonların ortak çalışmaları neticesinde fakültenin misyon, hedef ve stratejilerine ne kadar ulaşıp ulaşmadığı kalite ve iç değerlendirme süreçleriyle izlenmektedir. Belirli aralıklarla yapılan komisyon toplantıları tutanak ve kararları ile Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu’nun hazırladığı merkezi anketler kontrol mekanizmamızın maddi kanıtlarını teşkil etmektedir. Ayrıca Bölümler bazlı olarak da Eğitim-Öğretim İçerik ve Yöntemi Hakkında Öğrenci Memnuniyeti Ölçme ve Değerlendirme anketleri yapılmaktadır. Söz konusu anketler yılda en az 2 kez (Güz ve Bahar) uygulanmak üzere planlanmıştır.

Öğretim Elemanı Üniversite Değerlendirme Anketleri ve paydaş işbirliği yazışmaları iç değerlendirme sürecine yönelik kontrol mekanizmamızın diğer maddi kanıtlarını teşkil etmektedir.

Ulaşılabilirlik-Görünürlük

Fakültemiz hakkındaki tüm bilgiler, uygulamalar, faaliyetlerimiz vb. düzenli olarak güncellenen Web sayfamızdan izlenebilmektedir. Bkz. https://uskudar.edu.tr/itbf/ Bu maksatla Fakültemizde bir Web Komisyonu bulunmaktadır. Web komisyonumuz düzenli aralıklarla Web sayfamızı güncellemektedir. Bkz. https://uskudar.edu.tr/itbf/komisyonlar Öğrencilerin ve diğer paydaşlarımızın ulaşabilirliği Web sayfamız yanında Öğrenci Bilgi Sistemi https://obs.uskudar.edu.tr/ , Öğrenci Mail Sistemi, STİX uygulaması ile Yasa ve Yönetmeliklerden müteşekkil merkezi servisler https://uskudar.edu.tr/tr/mevzuat-yonetmelikler tarafından sağlanmaktadır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!