Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Kurumsal

KALİTE PROGRAMI - KURUMSAL


Hakkımızda

1. İletişim Bilgileri 

Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan / Dekan

Doç. Dr. Hadiye Yılmaz Odabaşı / Dekan Yrd.

Dr. Öğr. Üyesi Baver Demircan / Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. Hadiye Yılmaz Odabaşı / Kalite Komisyonu Başkanı 

Adres: Altunizade Mahallesi Kısıklı Cad. Güney Yerleşke E Blok

No:14 PK:34662 Üsküdar / İstanbul / Türkiye

Tel: +90 216 400 22 22 Faks: +90 216 474 12 56

bilgi@uskudar.edu.tr

https://uskudar.edu.tr

2. Tarihsel Gelişim

Amaç, Misyon, Vizyon

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, çağımızın getirdiği teknolojik, sosyal, siyasal ve ekonomik dönüşümün bir sonucu olarak, her geçen gün daha da karmaşıklaşan küresel ve toplumsal düzlemin analitik bilgisine ulaşmak üzere kurgulanarak 2012-2013 öğretim yılında eğitim ve öğretim faaliyetine başlamıştır.

Fakültemizin vizyonu; bilimselliği temel alarak, çağdaş ve eleştirel bakış açısına sahip, insani ve etik değerlere bağlı olarak ulusal, uluslararası alanlarda çalışmalara katkıda bulunup bilim üretmektir. Teorik alandaki bilimsel çalışmaların yanında öğrencilere sunduğu uygulama olanaklarıyla (üniversite-hastane iş birliği) da fakültemiz bilimsel bir uygulama ortamı sağlamaktır. Fakültemizin misyonu; evrensel düzeyde analitik bakış açısına, sorgulayıcı, problem çözme becerilerine, multidisipliner bakış açısına sahip, toplumsal değerleri gözeten, günlük olayları bilimsel perspektif ışığında değerlendirebilen, yaratıcı düşünce ve yenilikçi yaklaşımları benimseyen bireyler yetiştirmektir.

Fakültemizin benimsediği temel değerler insani değerlere saygı; evrensel-ulusal hukuka ve değerlere bağlılık; değişim ve yeniliğe açık olma; çevre duyarlılığı; yüksek standartları hedefleme; eşitlikçi, özgürlükçü ve çoğulcu/katılımcı demokrasi; toplumsal yarar bilinci ve sorumluluğu; eleştirel, akılcı, bilimsel etik ve güvenilirlik; bilgi toplayan, üreten, koruyan, geliştiren, aktaran, paylaşan anlayış; şeffaflık ve hesap verebilirlik, Türkiye’de akademik öncülük ve uluslararasılaşma; tüm paydaşların memnuniyeti ve sürekli gelişme. 

Fakülte Yönetim Şeması

3. Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri

Fakültemizde lisans, çift anadal ve yandal programı bulunmaktadır.

Programlar

Fakültemizin program sayısı yedidir (7).

Psikoloji (Türkçe)

Psikoloji (İngilizce)

Sosyoloji

Felsefe

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Türkçe)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Tarih

Akademik Kadro

Tablo 1 Öğretim Elemanlarının Akademik Unvana Göre Dağılımı

 
UNVANLARINA GÖRE ÖĞRETİM ELEMANI SAYISI
UNVAN
SAYI
Prof.
9
Doç. Dr.
10
Dr. Öğretim Üyesi
25
Araştırma Görevlisi
14
TOPLAM
58

Tablo 2 Öğretim Elemanlarının Programlara Göre Dağılımı 

Program
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
Arş. Gör.
TOPLAM
Öğretim Elemanı
Psikoloji
3
3
8
3
17
Psikoloji İng
2
3
5
3
13
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
1
1
3
2
7
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İng
1
-
3
2
6
Sosyoloji
1
1
3
2
7
Felsefe
1
1
2
1
4
Tarih
-
1
2
1
4

 

 

Tablo 3 Fakülte Lisans Programı Sınıflara Göre Kayıtlı ve Mezun Öğrenci Sayısı 

Akademik
Sınıf
Lisans
Lisansüstü
Toplam
Mezun Sayıları

Yıl

1.

2.
3.
4.
Toplam
Lisans
Y. Lisans
Doktora

2019-20
441

411

424

453

2228

678

422

3312018-19
420
438

420

502

2240

328

420

5412017-18
443
413
437
250

1543

667

256

3022016-17
398
476

255

190

1319

975

148

631


 

 

Tablo 4 Yatay-Dikey Geçiş, ÇAP-YANDAL Öğrenci Dağılımı 

Akademik Yıl
Yatay Geçiş Yapan Öğrenci Sayısı
Dikey Geçiş Yapan Öğrenci Sayısı
Yandal Yapan Öğrenci Sayısı
Çift Anadal Yapan Öğrenci Sayısı
2019-2020

131

9

40

63

2018-2019

145

6

38

55

2017-2018

144

8

56

75

2016-2017

296

-

49

98

 

            İdari Personel

İdari Personel Sayısı: 2 (Fakülte Sekreteri, Yazı İşleri ve Arşiv Asistanı)

Kurul ve Komisyonlar (EK 1-Fakülte Kurul ve Komisyonları)

Fakülte Yönetim Kurulu

Fakülte Kurulu

Komisyonlar

*Kalite Komisyonu

*Eğitim Komisyonu

*Uzaktan Eğitim Komisyonu

*Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

*Kurumsal İletişim Komisyonu

*Mezuniyet Komisyonu

*Web Komisyonu

*Erasmus Koordinatörlüğü

 

Kapalı ve Açık Alan (EK 3-Kapalı ve Açık Alan Envanteri)

 

4. Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimler

Fakültemizde AR-GE faaliyetleri makale, bildiri, proje, telif eser, tezler yoluyla yürütülmektedir. Türkiye’nin ilk tematik üniversitesi olması hasebiyle üniversitemizin AR-GE ve PARGE (bkz. https://uskudar.edu.tr/tr/arge) odakları Sağlık ve Mühendislik alanlarını kapsamasına rağmen toplum bilimlerine yönelik planlama ve iyileştirme çalışmalarına başlanmıştır. (EK 3- Eğitim Komisyonu Toplantı Tutanağı)

5. İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar

Fakültemiz; Fakülte Yönetimi, Fakülte Kurulu, Bölüm Başkanlıkları ve Komisyonlardan müteşekkil iç teşkilatların icra ettiği toplantılarda paydaş görüşlerinin de değerlendirilmesi suretiyle birimlere yönelik iyileştirme alan ve konularını tespit eden, iyileştirme planı yapan, planlanan uygulamaları hayata geçiren ve bu uygulamaları sürekli izleyerek gerekli görülen önlemlerin alındığı bir iyileştirme süreci işletmektedir. Buna göre iyileştirme sürecimizin temel aşamaları aşağıdaki esas ve uygulamalar uyarınca yürütülmektedir.

Paydaş Katılımı

Rektörlük, rektörlüğe bağlı birimler, fakülteler, akademik ve idari personel, öğrenci temsilcileri, kurul ve komisyonlar iç paydaşlarımız; Mezunlar, resmi ve özel meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, medya, işverenler ve diğer üniversite mensupları dış paydaşlarımızdır. İç ve Dış Paydaşlarımızla Fakültenin misyonu ve hedeflerinin belirlenmesi, uygulamaya konulması, uygulamaların yeterliliğin kontrol edilmesi ve iyileştirme süreçlerinde ortak faaliyetler ya da faaliyet destekleri, ölçme-değerlendirme ya da yüz yüze görüş alışverişinde bulunma yöntemleri uygulamaya konulmaktadır. (EK 4-Paydaşlar) 

İç Değerlendirme Süreci ve Maddi Kanıtları

Fakültemizde bulunan 7 komisyonun ortak çalışmaları neticesinde fakültenin misyon, hedef ve stratejilerine ne kadar ulaşıp ulaşmadığı kalite ve iç değerlendirme süreçleriyle izlenmektedir. (EK 5-Kalite Komisyonu Kararlar) Belirli aralıklarla yapılan komisyon toplantıları tutanak ve kararları ile Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu’nun hazırladığı merkezi anketler (EK 6-Eğitim-Öğretim İçerik ve Yöntemi Hakkında Öğrenci Memnuniyeti Ölçme ve Değerlendirme) kontrol mekanizmamızın maddi kanıtlarını teşkil etmektedir. Ayrıca Bölümler bazlı olarak da Eğitim-Öğretim İçerik ve Yöntemi Hakkında Öğrenci Memnuniyeti Ölçme ve Değerlendirme anketleri yapılmaktadır. Söz konusu anketler yılda en az 2 kez (Güz ve Bahar) uygulanmak üzere planlanmıştır. (EK 7- Öğrenci Memnuniyeti Anketi)

Öğretim Elemanı Üniversite Değerlendirme Anketleri ve paydaş işbirliği yazışmaları iç değerlendirme sürecine yönelik kontrol mekanizmamızın diğer maddi kanıtlarını teşkil etmektedir.

Ulaşılabilirlik-Görünürlük

Fakültemiz hakkındaki tüm bilgiler, uygulamalar, faaliyetlerimiz vb. düzenli olarak güncellenen Web sayfamızdan izlenebilmektedir. (Bkz. https://uskudar.edu.tr/itbf/) Bu maksatla Fakültemizde bir Web Komisyonu bulunmaktadır. Web komisyonumuz düzenli aralıklarla Web sayfamızı güncellemektedir. (Bkz. https://uskudar.edu.tr/itbf/tr/sayfa/komisyonlar) Öğrencilerin ve diğer paydaşlarımızın ulaşabilirliği Web sayfamız yanında Öğrenci Bilgi Sistemi (https://obs.uskudar.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx), Öğrenci Mail Sistemi, STİX (Bkz.İTBF STİX Kullanım İzlencesi) uygulaması ile Yasa ve Yönetmeliklerden müteşekkil merkezi servisler (https://uskudar.edu.tr/tr/mevzuat-yonetmelikler) tarafından sağlanmaktadır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!