Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Kalite Güvence Sistemi

KALİTE PROGRAMI - KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ


1. Kalite Yönetim Sistemi

 • Kalite Politikamız

Fakültemizin kalite politikaları Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planı (bkz. https://uskudar.edu.tr/tr/kalite-komisyonu) ile uyumludur. Buna göre Fakültemizin Kalite Politikası aşağıdaki esaslar üzerine inşa edilmiştir.

 • Türkiye'nin sosyo-kültürel gelişimde DPT ve YÖK'ün belirlediği hedef ve vizyona uygun, Bologna sürecine uyumlu eğitim ve öğretim yaparak ülkemizin eğitim hedeflerine katkıda bulunmak.
 • Gelişmiş ülkelerde giderek önem kazanan, küresel ekonomik ve sosyal krizlerde eksikliği hissedilen ve yakın gelecekte çok büyük önem arz etme potansiyeline sahip etik değerler, moral ve manevi rehberlik alanında bilime katkıda bulunmak.
 • İleride farklı dillerde eğitim ve öğretim yaparak yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemize gelmesini cazip kılarak, böylece ülkemizin ekonomik ve dış itibarına destek olmak.
 • Uluslararası arenadaki kaliteli öğretim üyeleri için cazibe merkezi oluşturmak
 • Ülkemizin sosyo-kültürel ve tarihi zenginliklerini insanlığın hizmetine sunmak için bilimsel araştırmalar yapmak.
 • Üniversitede üretilen yeni buluş ve patentleri toplumun hizmetine sunmak için araçlar geliştirmek ve yeni organizasyonlar geliştirmek.
 • Eğitim ve öğretimde en son ve gelişmiş yöntem ve teknikleri uygulamak, bütün öğretim elemanlarını teknolojideki değişmeleri öğrenip uygulamaları için hizmet içi eğitime tabi tutmak.
 • Disiplinlerarası yaklaşımla yapılan eğitim, araştırma ve uygulamaları yaygınlaştırmak.
 • AB (Erasmus) öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları uygulamak.
 • Bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkısı olan projeleri teşvik etmek.
 • Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerdeki araştırma grupları ve kurumlar ile ortak projeler yaratmak ve yürütmek.
 • Öğrencilerin seminer, konferans ve çalıştaylar vasıtasıyla,öncelikle alanında profesyoneller olmak üzere; başarılı iş ve bilim adamları ile aynı ortamda bulunmalarını sağlamak.
 • Öğrencilerin kulüp, etkinlik ve organizasyonlarını teşvik ederek desteklemek.
 • Katılımcı, yenilikçi, girişimci, insan odaklı, paydaşları ile karşılıklı etkileşim içerisinde, geri bildirime dayalı istekler doğrultusunda değişime açık bir yaklaşımın ve altyapının olduğu evrensel, akademik ve etik değerlerden taviz vermeyen yönetim tarzını tercih etmek ve uygulamak.
 • Üniversitenin sunduğu hizmet kalitesi eğitim ve öğretim niteliği bakımından akreditasyonu sağlamak ve toplam kalite yönetiminde öncü olmak.

Değerlerimiz

Kalite politikamız doğrultusunda benimsediğimiz temel değerler:

 • Tüm insani değerlere saygılı,
 • Evrensel hukuka, ulusal kanunlara, evrensel ve bilimsel değerlere bağlı,
 • Değişime ve yeniliğe açık,
 • Çevre duyarlılığına sahip,
 • Öğrencilerin yüksek standartta yetiştirilmesine odaklı,
 • Bölgesel kalkınmaya katma değer ve katılım sağlayan öncü, örnek evrensel bir bakış açısıyla yaklaşan,
 • Din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet, renk, düşünce farklılıklarında hiçbir ayrım gözetmeyen,
 • Demokratik değerler olan eleştirilebilirliği, özgürlükçülüğü, çoğulcu ve katılımcılığı benimseyen,
 • Toplumun temel değerlerini koruyan, toplumsal yararı ön planda tutan ve toplumsal sorunlara duyarlı,
 • Bilimsellik ve eleştiriselliğin ön planda olduğu, etik değerlerin ilk sırada yer aldığı, eşitlik, güvenirlilik, akılcılık ilkelerine sahip,
 • Bilgi arayan, toplayan, aktaran, muhafaza eden, araştırmada, üretmede, paylaşmakta ve yaymakta mükemmeliğe ulaşıcı bir yöntem izleyen,
 • Faaliyet ve etkinliklerinde şeffaflığı ve hesap verilebilirliği ön planda tutan,
 • Uluslararası ilişkilere son derece önem veren ve yurt dışında yasayan Türk vatandaşlarının Türkiye'deki bilim merkezi adresi olmaya çabalayan,
 • Türkiye'nin muasır medeniyetler düzeyine gelmesi için temel değerleri kaybetmeden, Avrupa Birliğine giriş sürecini destekleyen,
 • Bilimsel ve idari kadrosunun iş memnuniyetini sağlayan ve sürekli geliştiren bir üniversitedir.
 •  
 • Temel Kalite Stratejimiz
 • Fakültemiz yükseköğrenim kalite standartlarını belirleyen Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) kriterlerini temel almaktadır. (http://tyyc.yok.gov.tr/) Kalite politikamız; insanı ve toplumu anlamaya çalışan, değişim ve dönüşümün nedenleri ve sonuçları hakkında düşünerek geleceğe yönelik çıkarsamalar yapabilen öğrenciler yetiştirmektir. Öğrencilerimizin hoşgörülü, analitik, nesnel ve eleştirel düşünmeye önem veren, ulusal ve uluslararası değerlere saygılı, pozitif düşünme ve problem çözme becerisine sahip, alanında yetkin ve çağın gereklerine uygun bir akademik donanıma sahip bireyler olarak yetişmesi kalite stratejimizin esaslarını teşkil etmektedir.

2. Kalite Yönetim Sistemi Unsurları

Fakülte Yönetim, Kurul ve Komisyonları

Fakültemizde Kalite Yönetim süreçleri periyodik ve sürekli iyileştirme anlayışıyla yürütülmektedir. Üniversitemiz bünyesinde kurulan Kalite Direktörlüğü’nün belirlediği prensipler doğrultusunda amaç ve hedeflerin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi yönünde çalışmaları yürüten Fakülte Kalite Komisyonumuz Kalite Yönetim Sistemi’nin merkezi unsurdur. Fakülte Kalite Komisyonumuz belirli aralıklarla toplanarak “sürekli iyileştirme” stratejisiyle çalışma yürütmektedir. Fakültemizin her bölümü Kalite Komisyonu’nda temsil edilmektedir. Ayrıca Fakülte Yönetimi, Fakülte Kurulu, Bölüm Başkanlıkları, Erasmus ve Bologna Koordinatörlükleri kalite yönetim sürecinin diğer yürütücü unsurlarıdır.

Paydaşlarımız

İç Paydaş Tanımı: Fakültemizin öncelikli iç paydaşları öğrenciler ve birimde görev yapan akademik personeldir. İç paydaşların eğitim-öğretim sürecine aktif katılımının sağlanması amacıyla ölçme-değerlendirme çalışmaları ve toplantılar düzenlenmektedir.

Fakültemizde paydaşların karar alma sürecine katılımları desteklenmektedir. Paydaşlardan gelen geri bildirimler; ortak çalışmalar, toplantılar, memnuniyet, iyileştirme ve geri bildirim anketleri ve yüz yüze görüşmeler gibi çeşitli mekanizmalar ile ölçülmekte ve bu bildirimlere sürekli iyileştirme döngüsünde yer verilmektedir.

Öğretim elemanları ve öğrencilerimiz kalite yönetim sürecinin unsurları arasındadır. Fakültemizde yapılan Akademik Kurul, Komisyon ve Bölüm toplantıları vasıtasıyla fakülte öğretim elemanları kalite politika ve stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması sürecine katılmaktadır. Öğrencilerimiz ise Öğrenci Danışmanlıkları (https://uskudar.edu.tr/assets/uploads/sayfa/18/file/uu-ogrenci-danismanligi-yonergesi.pdf?1) , Öğrenci Temsilcilikleri, belirli aralıklarla yapılan anketler ve yüz yüze görüşmeler yoluyla kalite politika ve stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması sürecine dâhil edilmektedir.

Dış Paydaş Tanımı: Fakültemizin dış paydaşları mezunlar, işverenler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, resmi-özel kurum ve kuruluşlar ile diğer üniversitelerin temsilcileri vb. Bölüm dış paydaşlarının karar alma faaliyet ve iyileştirme süreçlerine katılımı yüz yüze görüşmeler, öğretim sürecine destek, toplantılar, anketler ve medya vasıtasıyla sağlanmaktadır.

Birimdeki kararlar ve uygulamalar konusunda dış paydaşların bilgilendirilmesi, fakülte-bölüm web sayfası ve medya aracılığıyla yapılmaktadır.

3. Kalite Güvence Sistemi

Fakültemizin başlıca kalite güvence unsuru Kalite Kültürü’nün yaygınlaştırılmasıdır. Kalite sürecinin planlanmasından iyileştirme aşamasına kadar PUKÖ döngüsünün işletilmesi ise Kalite Güvence Sistemimizin ikinci unsurunu teşkil etmektedir. Kalite politika, strateji ve uygulamalarımızın iç paydaşlar tarafından içselleştirilmesi çalışmaları güvence sistemimizin bir diğer unsurunu oluşturmaktadır. İç ve Dış paydaşların tüm bu süreçlere katılarak geri bildirimlerinin değerlendirmesi süreci de Kalite Güvence Sistemimizin başlıca unsurlarındandır.

Kalite Kültürü

Fakültemiz Kalite Komisyonu, kalite kültürünün yaygınlaştırılması maksadıyla öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik olarak seminer programları planlamaktadır. Dış paydaşların da sürece katılmaları ve katkı sunabilmeleri maksadıyla görüş alışverişine başlanmıştır. Üniversitemizde ilki 18 Haziran 2019’da olmak üzere her yıl Vizyon Toplantıları yapılarak kalite kültürüne yönelik faaliyetler sürdürülmektedir. 1. Vizyon Toplantısı Hilton Otel’de 18 Haziran 2019’da (Bkz. https://uskudar.edu.tr/tr/icerik/4142/uskudar-universitesi-vizyonu-konusuldu) Dijitalleşme Odaklı 2. Vizyon Toplantısı online olarak 19 Haziran 2020’de (bkz. https://uskudar.edu.tr/tr/icerik/5370/dijitallesme-odakli-2nci-vizyon-toplantisi-gerceklesti) ve AR-GE ve Yenilikçi Politikalar Odaklı 3. Vizyon Toplantısı online olarak 26 Eylül 2020’de (Bkz. https://uskudar.edu.tr/tr/icerik/5732/ar-ge-ve-yenilikci-politikalar-odakli-3-vizyon-toplantisi-yapildi) yapılmıştır.

PUKÖ Döngüsü

Fakültemizde Kalite Güvence Süreci PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al) döngüsü çerçevesinde işletilmektedir. Belirlenen amaç-hedefler doğrultusunda planlanan eğitim-öğretim hedeflerinin uygulanabilirliği denetlenmekte, gerekli görülen alanlarda iyileştirmeler yapılarak önlem alınmaktadır.

İçselleştirme 

Kalite politikamızın güvence unsurlarından biri, kalite politika ve stratejimizin iç paydaşlar tarafından içselleştirilmesidir. Akademik personelimizin akademik çalışmaları ile öğrencilerimizin öğrenme çıktılarının oluşturulma aşamaları- ders performansları, okul dışı performans, ödevler, okuma, proje ve tezler vb. kalite politikamızın içselleştirilmiş çıktılarıdır.

Fakültemizde öğrenciler ile akademik personel arasında yapılan düzenli görüşmelerde ortaya çıkan önerilerin Bölüm Kurul toplantılarında sürekli tartışılması yoluyla (ve uygulamaya geçirilerek) içselleştirme faaliyetlerinin devamlılığını sağlanmaktadır.

İçselleştirme faaliyetinin bir başka önemli alanını eğiticilerin eğitimi programı oluşturmaktadır. Fakültemizde bu maksatla Kalite Komisyon toplantıları düzenlenmesi kararı alınmış ve uygun toplantılar yapılmaya başlanmıştır. (Eğitimcilerin Eğitimi Toplantıları, Fakülte Akademik Kurul Toplantıları, Bölüm Kurul Toplantıları vb.)

Paydaş Paylaşımı

İç paydaşların kalite güvence sistemine katılması ve katkı verebilmesi amacıyla her eğitim-öğretim dönemi başında Bölüm Toplantıları ve Akademik Kurul toplantıları, öğrencilere yönelik Oryantasyon Toplantıları düzenlenmektedir. Öğrenciler hem bölüm başkanları hem de danışman öğretim üyeleri ile sürekli iletişim halinde her türlü eğitim-öğretim faaliyeti paylaşımı içindedir. Ayrıca bölümler her dönem en az bir kere olmak üzere öğrencilerinin eğitim-öğretim faaliyeti ile ilgili görüş ve önerilerini ölçme ve değerlendirme yöntemiyle tespit ederek gerekli düzenlemeleri yapmaktadır.

Çözüm Merkezi, öğrencilerin istek ve görüşleriyle kalite güvence sistemine katkıda bulunabilmelerini sağlamaktadır. Bu merkez tarafından öğrenci görüşleri ilgili fakülte ve bölüm yetkililerine aktarılarak geri dönüş yapılması sağlanmaktadır.

Dış paydaşların da bu sisteme katkıda bulunabilmesi, eğitim öğretim faaliyetleri ve sektör hakkında görüşlerinin alınması amacıyla ilgili sivil toplum örgütleri, dernekler ve sektörel temsilciler ile paylaşım toplantıları, eğitim ve etkileşim programları planlanmaktadır.

İzleme ve İyileştirme Süreci

Fakültemiz misyon, vizyon, stratejik hedefler ve performans göstergelerinin kalite güvence sistemine uyumluluklarını iç değerlendirme süreçleri ve stratejik plana bağlı olarak hazırlanan yıllık raporlar ile izlemekte ve gerekli alanlarda iyileştirmeler planlamaktadır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!