Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Sağlık Bilimleri Fakültesi Kalite Güvence Sistemi

EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Program Tasarımı ve Onayı

Görünürlük ve Ulaşılırlık

Fakülte programlarının eğitim amaçlarına ve öğrenme çıktılarına ulaşılmasını ve görünür kılınmasını güvence altına alma yöntemimiz;  bilgi formları, uygulama dosyaları ve ders uygulama dosyalarından oluşan Ders Bilgi Paketleri’dir. İç ve dış paydaşların bu dosyalara erişimi Fakülte ve Bölümlerin Web sayfasından sağlanmaktadır.

İzlemeler 

Programlarımızın sınav, ödev, seminer vb. süreçleri Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden izlenebilmektedir.

İyileştirme Süreci

Program içeriklerinde yapılması gerekli görülen iyileştirmeler program öğretim üyeleri, Eğitim ve Kalite Komisyonları ile akademik kurul toplantılarında tespit edilerek planlanmaktadır. Bu plan uyarınca gerçekleştirilen uygulamalar sürekli izlenerek, iç paydaşlardan sağlanan geri dönüşlerin de katkısıyla gerekli durumlarda yeni önlemler alınmaktadır.

TYYÇ kapsamında belirlenen prensiplere uygun planlanan program çıktıları da eğitim-öğretim yılının her yarıyılı sonunda bölüm öğretim üyeleri tarafından değerlendirilerek yapılması öngörülen iyileştirmeler PUKÖ döngüsü uyarınca planlanmakta ve uygulanmaktadır.

Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

Politikalar ve Ulaşılabilirlik

Fakültemizin öğrenci merkezli öğrenme politikası, Üsküdar Üniversitesi yönetmelik ve temel ilkeleri ile uyumlu ve Bologna sürecine uygundur. Aktif öğrenme süreci; öğrenci merkezli öğretim, öğrencilerle düzenli iletişim, öğretim üyesi ve öğrenci geri bildirimlerinin düzenli olarak toplanması, ders dışı okuma, proje ve ödev stratejileri aracılığıyla yürütülmektedir.

Öğrenci merkezli eğitim politikası doğrultusunda yapılması planlanan tüm uygulamalar Fakülte ve Bölüm Web sayfası, OBS ve STIX üzerinden öğrencilerle paylaşılmaktadır.

Yetkinlikler

Birimde öğrenci merkezli eğitim modeli ve aktif öğrenme konusunda öğretim üyelerinin yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik olarak Üsküdar Üniversitesi kendi akademik personelinin yurt içi ve yurt dışı eğitimlere ve toplantılara katılmasını teşvik etmektedir

Öğretim üyelerinin tamamı yıl boyunca Ulusal ve Uluslararası akademik çalışmalara katılarak bilgilerini günceller ve gelişmeleri takip eder.

Üniversitemizde ayrıca öğretim üyelerinin yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik olarak Bilimsel Teşvik Yönergesi işletilmektedir.

İş Yükleri 

Ders Bilgi Paketlerinde derslerin kredilendirilmesi Bologna sistemine uygun olarak öğrenci iş yüküne göre yapılmaktadır. (Bkz. https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/bologna)

Öğrenci Katılımı

Öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerinin belirlenmesinde öğrenciler akademik danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra ölçme-değerlendirme, öğrenci temsilcilikleri ve yüz yüze görüşmeler yöntemiyle sürece katılmaktadır.

 • Seçmeli Dersler

  Fakültemiz programlarında disiplinlerarası öğretim anlayışıyla öğrencinin kültürel derinlik kazanımına ve farklı disiplinleri tanımasına yönelik olarak bölüm içi ve bölüm dışı seçmeli dersler bulunmaktadır. 

  Mezuniyet Koşulları

  Öğrencinin mezuniyeti için başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi (BDY) ile hedeflenen program öğrenme çıktılarına ulaşması ve gereken AKTS’yi (240) tamamlaması gerekmektedir. Bu koşullar Öğrenci Bilgi Sistemi ve Web aracılığıyla görünür kılınmıştır.

  Öğrenci Hakları

  Fakültemizin öğrenci haklarını kapsayan düzenlemeleri Üniversite Mevzuatı ve Yönetmeliklerle  uyumludur.

      3.10. Öğrenci Şikâyet ve Önerileri

  Üniversitemizin Çözüm Merkezi (Bkz. http://cozum.uskudar.edu.tr/), Öğrenci Danışmalık Sistemi ve Web sayfası üzerinden, ayrıca yüz yüze görüşmeler yoluyla öğrenci şikâyet ve önerilerine ulaşılır ve Fakülte bünyesinde çözümler üretilerek sorunun tekrarlanmamasına yönelik gerekli önlemler alınır.

  • Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma
 • Fakültemiz ÖSYM tarafından yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre sözel ve eşit ağırlık puan türünde öğrenci alır. Öğrenci Hareketliliği ERASMUS öğrenci değişim programları ile sağlanmaktadır. Yatay geçiş, dikey geçiş, yabancı uyruklu öğrenci, çift ana dal ve yan dal öğrenci kabulleri Üsküdar Üniversitesi Yönetmelik ve Yönergeleriyle uyumludur.

  Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler

  Üniversitemizin bir Merkezi Kütüphanesi bulunmaktadır. Kütüphanede öğrencilerin güncel ve elektronik kaynakları takip edebilecekleri kaynaklar ve bilgisayar laboratuvarı vardır. Ayrıca bölümlerimizde İhtisas Kütüphanesi kurma çalışmaları başlatılmıştır.

  Fakültemizde yıllık periyodlar halinde planlanan çeşitli etkinlik, konferans ve sempozyumlar gerçekleştirilmektedir. Hem Fakülte seminerleri hem de bölüm seminerleri yapılmaktadır.

  Ayrıca Üniversite Kültürü dersi kapsamında öğrencilerin bu etkinliklere azami katılımı sağlanmaktadır.

  Her öğrenci için, akademik ve sosyal danışmanlık yapmak üzere bir öğretim üyesi belirlenerek öğrenciye eğitimi süresince akademik ve sosyal danışmanlık desteği sağlanmaktadır.

  Her öğretim yılının başında yeni öğrencilerin uyumu ve tanışma, öğretim üyeleri ve maksadıyla merkezi Oryantasyon Toplantıları ve tanışma toplantıları düzenlenmektedir.

  Öğrenciye sunulan hizmet ve destekler Senato, Fakülte ve Bölüm kurullarının planlama çalışmaları çerçevesinde geliştirilmektedir.

   

  Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi

  Güncelleme ve Yöntem

  Programlara ilişkin inceleme ve güncellemeler belirli aralıklarla toplanan Bölüm Kurul, Eğitim ve Kalite Komisyonları, Fakülte Yönetim Kurulu ve Akademik Kurul  toplantılarında yapılmaktadır. Bu veriler Fakülte Akademik Kurulu’nda görüşülerek raporlandırılmakta, raporlarda yönerge ve Senato kararlarına uyum göz önünde bulundurulmaktadır.

  Paydaş Katılımı

  Program güncelleme çalışmalarına paydaş katılımı; anketler, yüz yüze görüşmeler ve resmi yazışmalarla sağlanmaktadır.

  Güvenceler

  Fakültenin eğitim amaçlarına ve öğrenme çıktılarına ulaşılmasını güvence altına alma yöntemi; bilgi formları, uygulama dosyaları ve ders uygulama dosyalarından oluşan Ders Bilgi Paketleri’dir. Ders Bilgi Paketleri’ne fakülte ve bölüm web sayfasından ulaşım sağlanmaktadır.

  İzlemeler

  Program çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığı Ölçme ve Değerlendirme, Öğrenci Danışmanlık Sistemi ve yüz yüze yapılan görüşmeler aracılığıyla izlenmektedir.

  • İyileştirme ve Bilgilendirme
 • Ölçme ve Değerlendirme, Öğrenci Danışmanlık Sistemi ve yüz yüze yapılan toplantılar yöntemiyle oluşturulan izlenceler Bölüm Kurul toplantılarında tartışılır ve Akademik Kurul’a taşınır. Alınan kararlar uyarınca gerekli güncellemeler ile iyileştirmeler yapılır. Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda paydaşlar Web sayfası ve Öğrenci Danışmanlık Sistemi aracılığıyla ve yüz yüze görüşmeler yoluyla bilgilendirilir.

  • Akreditasyon
  • Üniversitemiz FEDEK, PEARSON, ISO 17025 denetimlerinden tam not alarak akreditasyon yeterliliklerini sağlamıştır. Üniversitemiz birimleri İLEDAK, HEPDAK, MÜDEK, SABAK gibi akreditasyon kurumlarıyla ve ORPHEUS standartlarına uyum çalışmaları yapmaktadır. Kurum içinde kalite yönetiminden sorumlu birim/birimler kalite komisyonları ve akreditasyon kurumları ile irtibat toplantıları düzenlemektedir. FEDEK komisyonu ile yapılan bilgi çalıştaylarına katılım sağlanmaktadır. Doküman paylaşımı kurum içindeki kalite yazılımı ile sağlanmaktadır.
 •  FEDEK tarafından ilk kez genel değerlendirmesi yapılan birinci örgün öğretim lisans programları ile ilgili akreditasyon kararında 14 Nisan 2018 tarihinden itibaren Fakültemizin Felsefe, Psikoloji (Türkçe) ve Psikoloji (İngilizce) programları, yapılan değerlendirmeler sonucunda FEDEK Akreditasyonu almaya hak kazanmıştır.
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!