Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

Sağlık Bilimleri Fakültesi Araştırma ve Geliştirme

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

1.Araştırma Stratejisi ve Hedefleri

Fakültemizin araştırma strateji ve hedefleri Üniversitemizin 2019-2023 Stretejik planıyla uyumludur.

 Fakültemizin Araştırma Stratejisi:

•Bilgiyi üretme, yayma ve kullanılır hale getirerek toplumun kullanımına sunma etkinliğini artırmak

•Araştırma kaynaklarını ve etkinliğini artırmak

•Bilim, araştırma, yaratıcılık, yenilikçilik kültürünü güçlendirmek


Fakültemizin Araştırma Hedefleri:

•Bilim, yaratıcılık ve yenilikçiliğin görünür kılınması

•Araştırma altyapısının güçlendirilmesi ve kaynakların çeşitlendirilmesi

•Araştırma koşul ve olanaklarını sağlayıcı ve teşvik edici yapı ve süreçlerin geliştirilmesi

•Araştırma sonuçlarının akademik yayınlardan başka popüler yayın ve kitle iletişim araçları yoluyla da toplumla paylaşılması

•Araştırma çıktılarının kaynağa dönüştürülmesi

•Program müfredatlarında araştırmacılığın teşvik edilmesi

•Araştırmanın hem üniversitede hem de dış paydaşlar arasında görünürlüğünün sağlanması

•Araştırma çıktılarının oluşturulması sürecinde iç ve dış paydaş paylaşımının sağlanması


2.Araştırma Kaynakları

Üniversitemizin  Stretejik Planı doğrultusunda ARGE, PARGE ve Uygulama ve Araştırma Merkezlerimiz araştırma ve geliştirme faaliyetleri için fiziki altyapı ile mali kaynak oluşturmaktadır. Bkz. https://uskudar.edu.tr/tr/arge


3.Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

Fakültemizin araştırma faaliyetleri Faaliyet Takip Sistemi (FTS) aracılığıyla izlenmektedir Bkz. https://fts.uskudar.edu.tr/login

Performans iyileştirmesine yönelik politika ve hedeflerin belirlenmesi, uygulanması, kontrolü ve alınacak önlemler planlanma aşamasındadır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!