Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Sağlık Bilimleri Fakültesi Ana İlkeler

 

PUKÖ ESASLI KALİTE SÜREÇ PROGRAMI

ANA İLKELER

  • Fakültenin Misyonu ve Hedeflerinin planlanması.
  • Fakültenin Misyon ve Hedeflerini gerçekleştirmek üzere Yönetim ve Organizasyon süreçlerinin uygulanması.
  • Fakültenin Misyon ve Hedeflerine ulaştığına dair güvencelerin oluşturulması ve kontrolü. 
  • Fakültenin gelişim ve rekabet avantajını korumak için sürekli iyileştirmeye dayalı önlemler.

FAKÜLTENİN MİSYONU, VİZYONU VE HEDEFLERİ

MİSYONUMUZ

Alanında özgün bilimsel çalışmalar yapan, ulusal ve uluslararası platformlarda tanınan, dünyada sağlık bilimleri eğitim ve öğretimi üzerine yetkinliği kabul edilen, toplum sağlığı ile ilgili plan ve politikalar oluşturulmasında söz sahibi olan, saygın ve alanında yenilikçi ve öncü bir fakülte olmaktır.

VİZYONUMUZ

Sağlık alanında disiplinler arası eşgüdüm ve takım çalışması yapabilen, toplumun sağlığını, gelişimini ve yaşam kalitesini yükseltebilmek amacıyla bilim ve teknolojiyi kullanan, araştırmacı, evrensel, kültürel, etik ve insani değerlere saygılı, meslek alanında bilgi ve beceriye sahip kişileri yetiştirmektir.

Fakültemiz hedefleri Üniversitemizin  Stratejik Planında (bkz: https://uskudar.edu.tr/tr/stratejik-hedefler) sunulmuş olan stratejik hedefleri ile eş güdümlüdür. Bu çerçevede hedeflerimiz:

EĞİTİM-ÖĞRETİMİ GÜÇLENDİRMEK 

Hedef 1: Öğrenci motivasyonunun ve başarı düzeyinin geliştirilmesi

Hedef 2: Öğretim elemanlarının yetkinliklerinin her yıl artırılması

Hedef 3: Eğitim - Öğretimi destekleyen materyallerin (model vb.), sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin artırılması

Hedef 4: Hayat boyu öğrenme ilkesi kapsamında uzaktan ve sürekli eğitim faaliyetlerinin artırılması

KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK 

Hedef 1: Fakültemizde faaliyetlerin daha etkili ve verimli olmasını sağlayacak yönetim bilgi sisteminin oluşturulması

Hedef 2: Organizasyon işleyişinin, insan kaynağının ve kurum kültürünün geliştirilmesi

Hedef 3: Fiziki yapının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi

Hedef 4: Kütüphane hizmetlerinin iyileştirilerek bilgiye daha hızlı ve kolay erişimin sağlanması

Hedef 5: Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın sektörel yönelimlerine yardımcı olunması

ULUSLARARASILAŞMAYI GELİŞTİRMEK 

Hedef 1: Öğrenci ve personelin uluslararası deneyiminin yükseltilmesi

Hedef 2: Çok kültürlü ve uluslararası fakülte ortamının oluşturulması

Hedef 3: Eğitim-Öğretimin uluslararası niteliğinin artırılması

FAKÜLTE İLE PAYDAŞLARI ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK 

İşbirliği kültürünün sağlanması için fakülte, özel sektör, kamu kurumları ve STK’lar ile plan dönemi içerisinde işbirliği yapılması

Dış destekli projelerle ilgili alt yapının güçlendirilmesi

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!