Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim ve Öğretim

1.1.Program Tasarım ve Onay Süreci

Fakültenin eğitim-öğretim programlarının tasarımı Bologna sürecine uygun olarak Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi’ni kapsamaktadır. Program tasarımları, ilgili birim ve birimlerde yapılan düzenli toplantılar ile sürekli iyileştirme ve güncellenme işlemine tabi tutularak Fakülte Kurulu tarafından Üniversite Senato’sunun onayına sunulmaktadır. Fakülte programlarının tasarlanması; iç ve dış paydaşlardan alınan görüşler ve birim akademik personelinin sürece aktif katılımıyla gerçekleştirilmektedir. İç ve dış paydaşların paylaşımı ölçme-değerlendirme/anket, toplantılar ve yüz yüze görüşmeler yoluyla yapılmaktadır. (Bkz. İTBF Akademik Kurul Dosyası)

1.2.Görünürlük ve Ulaşılırlık

Fakülte programlarının eğitim amaçlarına ve öğrenme çıktılarına ulaşılmasını ve görünür kılınmasını güvence altına alma yöntemimiz;  bilgi formları, uygulama dosyaları ve ders uygulama dosyalarından oluşan Ders Bilgi Paketleri’dir. İç ve dış paydaşların bu dosyalara erişimi Fakülte ve Bölümlerin Web sayfasından sağlanmaktadır.

1.3.İzlemeler

Programlarımızın sınav, ödev, seminer vb. süreçleri Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden izlenebilmektedir.

1.4.İyileştirme Süreci

Program içeriklerinde yapılması gerekli görülen iyileştirmeler program öğretim üyeleri, Eğitim ve Kalite Komisyonları ile akademik kurul toplantılarında tespit edilerek planlanmaktadır. Bu plan uyarınca gerçekleştirilen uygulamalar sürekli izlenerek, iç paydaşlardan sağlanan geri dönüşlerin de katkısıyla gerekli durumlarda yeni önlemler alınmaktadır.

TYYÇ kapsamında belirlenen prensiplere uygun planlanan program çıktıları da eğitim-öğretim yılının her yarıyılı sonunda bölüm öğretim üyeleri tarafından değerlendirilerek yapılması öngörülen iyileştirmeler PUKÖ döngüsü uyarınca planlanmakta ve uygulanmaktadır.


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!