Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Misyon ve Vizyon

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü, 9 Nisan 2016 tarihinde kurulan, vizyon ve misyon açısından ülkemizdeki bir ilki hedeflemektedir. Adli Bilimler Anabilim Dalı olarak dokuz farklı uzmanlık alanıyla (Adli Kimya, Adli Farmakoloji ve Toksikoloji, Adli Biyoloji, Adli Genetik, Olay Yeri İnceleme ve Kriminalistik, Adli Bilişim Suçları, Adli Psikoloji, Suç Önleme ve Analizi) hemen her lisans dalından mezun olana uluslararası kalitede lisansüstü eğitim ve öğretim vermenin yanı sıra, ülkemizin adalet hizmetleri, bağımlılık ve suç önleme konularında temel gereksinimlerini karşılamak; birey, aile ve toplumun mağduriyetini engellemek, suçu ve suçluyu kuşkuya yer bırakmayacak biçimde modern teknolojilerle kanıtlayabilmek, bu alanlarda yeni teknolojiler geliştirmek ve ülkemizi dışa bağımlı olmaktan çıkartacak bilimsel araştırmalar yapmak için ileri düzey bilgi, anlayış ve beceri ile donanmış uygulayıcı, eğitici ve araştırmacı adli bilimcilerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Adli Bilimler Doktora Programı bu alanda teori, araştırma ve uygulama entegrasyonunu model alan, katılımcıları adli bilimlerin farklı alanlarında yüksek nitelikte, ulusal ve uluslararası akademik platformlarda başarılı bir eğitim ve araştırma kariyerine hazırlamayı hedefler. Program, kuramsal ve derinlikli kriminal incelemeler becerisi kazandırmayı hedefleyen bir altyapı sunmaktadır.

Ceza Adaleti Yüksek Lisans Programı, suçun denetlenmesi ve önlenmesine odaklanır ve suçu bir sosyal problem olarak görerek, öğrencilerine yürürlükte olan ceza adalet sisteminin koşul ve işlevlerinin geliştirilmesine yönelik kapasitelerini geliştirmeyi amaçlar. Analitik düşünme becerilerini, etik yaklaşımı ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeye odaklanır. Zamanımızın en önemli ve başa çıkması en zor sorunu olan suçun, işlenmesini önlemeye yönelik yeni çözümler üretmelerini özendirmeyi hedefler. 

Günümüz dünyasında biyolojik tehditlerin anlaşılması, geçmişe göre çok daha fazla önem taşımaktadır. Üsküdar Üniversitesi’nin Biyogüvenlik Yüksek Lisans Programı, bilim ile siyaset arasındaki boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır.


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!