Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Kurumsal

ADLİ BİLİMLER ANABİLİM DALI

Adli Bilimler Anabilim Dalı altındaki Yüksek Lisans programında;

Adli Kimya,

Adli Farmakoloji ve Toksikoloji,

Adli Biyoloji,

Adli Genetik,

Adli Hemşirelik/Ebelik,

Olay Yeri ve Kriminalistik,

Adli Bilişim Suçları,

Adli Psikoloji,

Suç Önleme ve Analizi Bilim Dalları yer almaktadır.

CEZA ADALETİ ANABİLİM DALI

Ceza Adaleti Yüksek Lisans Programı yer almaktadır.

BİYOGÜVENLİK ANABİLİM DALI

Biyogüvenlik Yüksek Lisans Programı yer almaktadır.

1.1 Enstitü Yönetimi

Prof. Dr. Sevil ATASOY  (Müdür)

Doç. Dr. Kaan YILANCIOĞLU (Müdür Yardımcısı)

Doç. Dr. Aylin YALÇIN SARIBEY (Müdür Yardımcısı)

Seher EREN (Enstitü Sekreteri)

1.2 Enstitü Kurulu

Prof. Dr. Sevil ATASOY (Müdür)

Doç. Dr. Kaan YILANCIOĞLU (Müdür Yardımcısı) (Biyogüvenlik Anabilim Dalı Başkanı) (Adli Bilişim Suçları, Adli Farmakoloji ve Toksikoloji)

Doç. Dr. Aylin YALÇIN SARIBEY (Müdür Yardımcısı) (Ceza Adaleti, Olay Yeri İnceleme ve Kriminalistik)

Dr. Öğr. Üy. Tuğba ÜNSAL SAPAN (Adli Biyoloji, Adli Genetik)

Dr. Öğr. Üy. Zekai GENÇ (Suç Önleme ve Analizi)

Dr. Öğr. Üy. Soner Kızıl (Adli Kimya)

Dr. Öğr. Üy. Telli İsmailova (Adli Psikoloji)

Öğr. Gör. Ümit ERTEM (Adli Hemşirelik/Ebelik)

1.3 Enstitü Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Sevil ATASOY (Müdür)

Prof. Dr. Nazife GÜNGÖR (Üye)

Prof. Dr. Mesut Karahan (Üye)

Doç. Dr. Kaan YILANCIOĞLU (Müdür Yardımcısı)

Doç. Dr. Aylin YALÇIN SARIBEY (Müdür Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üy. Tuğba ÜNSAL SAPAN (Üye)

1.4 Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Sevil ATASOY (Komisyon Başkanı)

Doç. Dr. Kaan YILANCIOĞLU (Üye)

Doç. Dr. Aylin YALÇIN SARIBEY (Üye)

Dr. Öğr. Üy. Tuğba ÜNSAL SAPAN (Üye)

Dr. Öğr. Üy. Zekai GENÇ (Üye)

Dr. Öğr. Üy. Soner Kızıl 

Dr. Öğr. Üy. Telli İsmailova

Öğr. Gör. Ümit ERTEM (Üye)

Tablo 1. Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü öğrenci, akademik ve idari personel sayıları

2022-2023 Akademik Yılı
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı164
Doktora Öğrenci Sayısı31
Toplam Öğrenci Sayısı195
Akademik Personel Sayısı
Profesör3
Doçent2
Dr. Öğretim Üyesi5
İdari Personel Sayısı2

Tablo 2 Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Mevcut ve Gelecek Yıllara ait Muhtemel Öğrenci Sayıları

ProgramGenel Toplam2023-20242024-20252025-20262026-20272027-2028
Adli Bilimler (Doktora)314050607080
Adli Bilimler (YL)132150170190200210
Ceza Adaleti (YL)324050607080
Toplam195230270310340370

Hedefler

Enstitümüz, üniversitemiz Stratejik planında yer verilen 4 stratejik amaca ulaşmak üzere oluşturulan Kalite Komisyonu 12 stratejik hedef belirlemiştir.

Amaçlar (1/8)

Amaç 1: Eğitim-Öğretimi Güçlendirmek

Eğitim programlarının yapısal olarak analizleri yapıldığı zaman; bazı programlarda ders sayısına göre öğretim üyesi az, bazı programlarda ise öğretim üyesi sayısı yeterli olmasına rağmen, ders sayısı çok fazla olduğu için öğretim üyesi başına düşen ders sayısının yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca, enstitü seçmeli derslerinin bazılarının hiç seçilmediği görülmüştür. Bu alanlara ait ders saat ücretli öğretim üyelerinden istifade edilmesi değerlendirilebilir.

Eğitim programlarının içeriklerine yönelik olarak Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü, programlarının yapısını çağdaş eğitim-öğretimin gereklerine uygun olarak güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla açılan dersler de bu paralelde çeşitlendirilmektedir.

Stratejik Hedef 1: Seçmeli derslerin çeşitliliğine rağmen açılmamış olan derslerin yer aldığı programlardaki müfredat 2019 yılı sonuna kadar güçlendirilecek ve revize edilecektir. Anabilim dalları ile iletişime geçilerek, programların eğitim hedefleri, ders yapısı, kredi yükü, öğretim üyesi sayısı, öğrenci alımı ve tez süreci değerlendirilecek, çalışmalar sonunda düzenlenecektir.

Mevcut Bologna bilgileri için tıklayınız.

Amaçlar (2/8)

Amaç 1: Eğitim-Öğretimi Güçlendirmek

Stratejik Hedef 2: Öğrenciler, kendi yönelimlerine göre ders seçebilme ve diğer programlardan ders alma hakkını özgür şekilde kullanabilmelidir. Öğrencilerin hak ve sorumluluklarını bilmeleri ve kurum içinde olumlu bir eğitim atmosferi yaratabilmek bakımından bu çalışmalar önemlidir. Öğrencilerimize bu anlamda diğer enstitülerde açılacak seçmeli derslerden de istifade etmeleri sağlanacak, enstitümüzde de bu gayeye hizmet edecek şekilde diğer enstitülerde verilebilecek seçmeli dersler açılacaktır. Bununla birlikte akademik danışmanlık faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi için danışmanlık görüşme raporları hazırlanacak ve danışmanlık faaliyetleri takip ve kayıt altına alınacaktır.

Stratejik Hedef 3: Uluslararasılaşma kapsamında da Avrupa Üniversiteler Birliği programlarına katılım ve Erasmus değişim programları gibi etkileşimler ile elde edilecek deneyimin Enstitü uygulamalarına aktarılması sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 4: Hayat boyu öğrenme ilkesi kapsamında uzaktan ve sürekli eğitim faaliyetlerinin artırılması sağlanacak ve Sürekli Eğitim Merkezi üzerinden verilen eğitimler ile bu kültürün ve gelişimin sağlanması hedeflenmektedir.

Amaçlar (3/8)

Amaç 2: Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek

Lisansüstü eğitimin ve özellikle de doktora eğitiminin esas amacı bağımsız olarak araştırma yapabilen bilim insanı yetiştirmektir. Bu yüzden, lisansüstü eğitimin belki de en ayırt edici özelliği her şeyden çok araştırmaya ve yeni bilgi üretimine dayalı olmasıdır. Bununla birlikte öğrencilerimizin kurumun araştırma ve geliştirme olanaklarından daha fazla faydalanabilmelerini sağlamak, laboratuvarlarında araştırmalarına katkıda bulunmak ve kurumun tüm kapasitesini lisansüstü eğitim düzeyinde de kullanıma sunmak gayesiyle stratejik hedefler belirlemiştir.

Öğrencilerimizin girişimcilik ekosisteminden faydalanabilmeleri, kuluçka merkezi ve teknoparklar ile sahip oldukları fikir ve katma değeri olduğunu düşündükleri ürün geliştirme süreçlerine katkıda bulunacak stratejik hedefler konmuştur.

Amaçlar (4/8)

Amaç 2: Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek

Stratejik Hedef 1: Organizasyon işleyişinin, insan kaynağının ve kurum kültürünün geliştirilmesi gayesiyle öncelikle tüm öğrencilere tez süreci ile ilgili temel eğitim verilecektir. Tüm öğrencilere enstitü bünyesinde tez yazımı, bilimsel araştırma, etik ve yaratıcılık seminerleri verilecektir. Danışmanlık sürecinin iyileştirilmesi ve danışmanlara yol gösterici olmak amacıyla bir danışmanlık eğitimi programı geliştirilecektir. Bu program çerçevesinde kurumsal iyi uygulamaların tanımlanacağı kılavuzlar ve danışmanlık yapmaya yeni başlayacak öğretim üyeleri için kurslar düzenlenecektir. Bu konuda AB kaynakları ve programlarından yararlanma yönünde çalışmalar yapılacaktır.

Stratejik Hedef 2: Organizasyon işleyişinin, insan kaynağının geliştirilmesi, kurumsal ve akademik katkının sağlanması adına tez süreci daha verimli şekilde kontrol edilecektir. Tez sürecinde danışmanın rolü daha ayrıntılı olarak tanımlanacaktır. Tezlerin kalitesinin ölçülebilir ve izlenebilir bir süreç ile takip edilmesi sağlanacaktır. Tezlerden elde edilen sonuçların uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayınlanması kurumsal hedeflerimiz arasındadır. Mezunların istihdamı ve iş hayatındaki memnuniyetlerini değerlendirecek anketler ve değerlendirmeler yapılmaya çalışılacaktır.

Amaçlar (5/8)

Amaç 2: Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek

Stratejik Hedef 3: Lisansüstü düzeyindeki öğrencilerimiz ve mezunlarımızın sektörel yönelimlerine yardımcı olunması adına, girişimcilik eğitimleri verilecek ayrıca sektör temsilcileri ile buluşmalar düzenlenerek dış paydaşların sektörel yönelim. Süreçlerinde rehberlik etmesi sağlanacaktır. (Dış paydaş anketi: https://uskudar.edu.tr/tr/dis-paydas-anketi)

Amaçlar (6/8)

Amaç 3: Uluslararasılaşmayı Geliştirmek

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsünde lisansüstü eğitimde genel olarak disiplin içi dersler tercih edilmektedir. Bu durum eğitimin içe dönük olmasına neden olmakta ve gelişimi engelleyici bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden, Enstitü, programlar arası ve başka enstitülerden ders alma ve seçmeli ders oranının artırılması gibi değişimi özendirici uygulamaların yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır. Dış dünyaya ilişkin bilgi sağlamanın ve dışa açılmanın bir yolu olarak uluslararası eğitim kuruluşları ile ilişkilerin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu çerçevede, Enstitüdeki uluslararası öğrenci sayısı ile öğrenci değişim katılan öğrenci sayısının artırılması hedeflenmektedir. Enstitü Anabilim Dallarının, ulusal ve uluslararası alanda işbirliğine yönelik faaliyetlerinin artmasının, çok çeşitlilik ve çok kültürlülüğün egemen olduğu bir eğitim ve araştırma ortamının oluşmasına büyük katkıları olacağını düşünmekteyiz.

Amaçlar (7/8)

Amaç 3: Uluslarararasılaşmayı Geliştirmek

Stratejik Hedef 1: Öğrenci ve personelin uluslararası deneyiminin yükseltilmesi için programlar arası ve diğer enstitülerden alınan, verilen ders sayısı ile ortak proje sayısının artması sağlanacaktır. Bu amaçla Enstitünün yurtiçi ve yurtdışı eşdeğer kurumlarla işbirliğini artırıcı karşılıklı ziyaret, öğretim elemanı değişimi gibi etkinlikler yapılacaktır. AB kaynaklarının kullanımına yönelik politikalar geliştirilecektir.

Stratejik Hedef 2: Çok kültürlü ve uluslararası kampüs ortamının oluşturulması için yabancı öğrencilerin alınacağı ve İngilizce dilinde eğitim veren lisansüstü eğitim programları açılacaktır.

Stratejik Hedef 3: Eğitim-öğretimin uluslararası niteliğini artırmak için değişim programlarına yaygınlaştırılacaktır. Bu çerçevede 1 ve 2. stratejik amaçlarda belirtilen etkinliklerin yanısıra, Enstitü kataloğunun Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanması tamamlanacak ve tez döneminde değişim programlarının hayata geçirilmesi için çalışılacaktır. Büyük ölçüde Anabilim Dallarının inisiyatifinde olan bu değişikliklerin yapılmasında Enstitü yönlendirici ve teşvik edici olacaktır. Bu amaçla uluslararası ofis ile de ortak koordinasyon gerçekleştirilecektir. Enstitü insan kaynakları gelişiminde personelin yabancı dil bilgisinin artırılması ve yabancı dil desteğinin sağlanması için üniversite içi dil kurslarına katılım için personel teşvik edilecektir. Ayrıca enstitü web sayfamızdaki duyurular ve haberler alanları daha aktif ve sık kullanılacak ve ayrıca İngilizce dilinde de paylaşılacaktır.

Amaçlar (8/8)

Amaç 4: Paydaşlar ile İşbirliğini Güçlendirmek

Bağımlılık ve Adli Bilimler alanında özellikle gelişen teknoloji ile birlikte ülkemiz için de stratejik ve ekonomik değeri olan ürünlerin geliştirilmesi, Adli bilimler Bilişimi alanında görülen önemli gelişmelerin karşılık bulması ve 10. kalkınma planında da esas olan katma değer ürün üretme idealimiz için adli bilimler oldukça kritik bir önem sahiptir. Bu alanda sektörde, akademide ve yurtdışında küresel ölçekli yürütülmekte olan çalışmalar dış paydaşların önemini bir kere daha göstermiştir. Bu amaç ile temel olarak 2 hedefe odaklanılmıştır.

Stratejik Hedef 1: İş Birliği kültürünün sağlanması için üniversite, özel sektör, kamu kurumları ve STK’lar ile plan dönemi içerisinde iş birliği yapılması çerçevesinde dış paydaşların belirli periyotlar ile sektörel buluşmalar başlığı altında seminer vermesi ve sektörün ihtiyaçları ile akademinin hedeflerinin örtüşmesinin sağlanması ve müfredatların bu paralelde revize edilmesi amaçlanmaktadır.

Stratejik Hedef 2: Dış destekli projelerle ilgili alt yapının güçlendirilmesi gayesiyle özellikle BİDEB (Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı) tarafından ilan edilen destek programları hakkında öğrencilerimiz bilgilendirmek ve yol göstermek adına eğitimler verilerek bu desteklere başvurmaları sağlanacaktır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!