Ceza Adaleti Ana Bilim Dalı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı Hakkında

Ceza Adaleti Anabilim Dalı, Suçun En Kısa Sürede Ortaya Konulmasını Hedefliyor


Ceza Adaleti Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Nedir?

Ceza Adaleti Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, ceza adaleti bilim dalını içermektedir. Ceza Adaleti Anabilim Dalı Programında suç olgusu ve suçlu kimliği araştırılarak bunların saptanması ve bu süreçte karşılaşılan deliller yardımıyla kamu düzeninin sağlanması konusunda ne tür çözüm önerilerinin ortaya konabileceği ele alınmaktadır.

Ceza Adaleti, toplum düzenini sağlama amacından hareketle düzeni bozacak suçların ortaya çıkarılması ve cezalandırılması konularıyla ilgilidir. Bu amaç doğrultusunda suç ve cezanın belirlenmesi ile birlikte fail ve mağdur tespitleri yapılarak toplum düzeninin sağlanması konusunda çalışmalar yapılması hedeflenmektedir. İşlenmiş olan suçun en kısa zamanda ortaya konulup, gerekli cezanın taraflara verilmesi ve haklı konumda bulunan kişi açısından hak tesisinin sağlanması da ceza adaletinin amaçları arasında yer almaktadır.

Ceza Adaleti Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına Kabul Şartları Nelerdir?

Öğrencilerin tezli yüksek lisans programına kabulü sırasında uygulanan ölçütler, Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde belirtilmektedir.

  • Programa başvurabilmek için, mezuniyet koşulu olarak: Fen, Sosyal veya Sağlık Bilimleri alanlarının herhangi birinden lisans derecesi almış olmak. Bunların dışında kalan alanlardan yapılan başvurular Enstitü Yönetim Kurulu teklifi ve Üniversite Senatosu kararı ile kabul edilir.
  • Tezli yüksek lisans başvurularında son beş yıl içinde, ALES’ten en az 55 puanın altında olmamak koşuluyla ilgili program için Senato tarafından kabul edilmiş olan en düşük ALES puanını ya da bunun Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen eşdeğeri GRE ve GMAT test puanını almış olmak. Tezsiz yüksek lisans başvurularında bu koşul aranmaz.
  • Yabancı uyruklu ya da yurt dışında ikamet eden öğrencilerin;

Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilmiş bir üniversiteden lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları,

  • Son iki yıl içinde ALES puanı karşılığı olan GRE ya da GMAT puanlarını almış olmaları veya enstitü ana bilim dalı başkanlığınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca oluşturulan Bilim Kurulu tarafından yapılacak bilim sınavı sonucunda başarılı olmaları gerekir.

Ceza Adaleti Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında Alınan Dersler Nelerdir?  

Hukuk, psikoloji, sosyoloji, sosyal hizmet, iş sağlığı ve güvenliği, antropoloji, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, felsefe, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Polis Akademisi lisans mezunları dışındaki alanlardan programa kabul edilen öğrenciler için lisans ve/veya yüksek lisans düzeyinde bilimsel hazırlık dersleri verilmektedir.

Bilimsel Hazırlık haricinde, birbirini izleyen 2 yarıyıllık ders döneminde, öğrencilerin en az 60 AKTS kredisine tekabül edecek şekilde ders almaları gerekmektedir. Ardından 2 yarıyıllık dönem, 60 AKTS değerindeki teze ayrılır. Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanmaktadır. Tezsiz programlarda en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Öğrenim dili Türkçedir.

Ceza Adaleti Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Programdan mezun olanlar doktoraya devam edebilmekle birlikte, Bakanlıklarda ve hukuk bürolarında çalışabilmektedir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!