Biyogüvenlik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Hakkında

Biyogüvenlik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Nedir?

Disiplinler arası nitelikteki Biyogüvenlik programı sağlık, bilim ve güvenlik kesişimindeki kritik sorunlara odaklanan bir araştırma ve eğitim modelidir. Dersler, biyogüvenliğin bilimsel temellerini, bu alanda kullanılan ve gelecekte kullanılması muhtemel teknolojileri, biyoterör saldırılarının önlenmesi ve aydınlatılmasına yönelik uygulamaları, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeleri ayrıca biyo saldırıların halk sağlığı ve güvenliğinde oluşturduğu riskleri değerlendirecek bilgi ve beceri kazandırmayı, geniş kitleleri biyolojik saldırılara hazırlayacak, stres ve korkuyla başa çıkmasını sağlayacak stratejiler oluşturmayı kapsar.

Biyogüvenlik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına Kabul Şartları Nelerdir?

Öğrencilerin tezli yüksek lisans programına kabulü sırasında uygulanan ölçütler, Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.

 1. Programa başvurabilmek için, mezuniyet koşulu olarak: Fen, Sosyal veya Sağlık Bilimleri alanlarının herhangi birinden lisans derecesi almış olmak. Bunların dışında kalan alanlardan yapılan başvurular Enstitü Yönetim kurulu teklifi ve Üniversite Senatosu kararı ile kabul edilir. 
 2. Tezli yüksek lisans başvurularında son beş yıl içinde, ALES’den en az 55 puanın altında olmamak koşuluyla ilgili program için Senatoca kabul edilmiş olan en düşük ALES puanını ya da bunun Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen eşdeğeri GRE ve GMAT test puanını almış olmak,
 3. Yabancı uyruklu ya da yurtdışında ikamet eden öğrencilerin;                                                
  1. Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilmiş bir üniversiteden lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları,
  2. Son iki yıl içinde ALES puanı karşılığı olan GRE ya da GMAT puanlarını almış olmaları veya enstitü anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulunca oluşturulan bilim kurulu tarafından yapılacak bilim sınavı sonucunda başarılı olmaları gerekir.

Biyogüvenlik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında Alınan Dersler Nelerdir?  

Programa kabul edilen öğrencilerin lisans alanlarına bağlı olmak üzere gerektiğinde lisans ve/veya yüksek lisans düzeyinde bilimsel hazırlık dersleri verilebilir. Bilimsel Hazırlık haricinde, birbirini izleyen 2 yarıyıllık ders döneminde, öğrencilerin en az 60 AKTS kredisine tekabül edecek şekilde ders almaları gerekmektedir. Ardından 2 yarıyıllık dönem, 60 AKTS değerindeki Teze ayrılır. Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Öğrenim dili Türkçe’dir.

Biyogüvenlik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

 • Biyolojik tehditler ve yeni gelişen teknolojiler
 • Biyolojik silahlanma ve tedbirler
 • Biyolojik tehdit durumunda acil tedbirler
 • Genetiği değiştirilmiş organizmalar ve gelişmeler
 • Biyogüvenlik
 • Pandemiler ve olası riskler
 • Pandemiden korunma ve tedbirler
 • Halk sağlığı riski yaratabilecek A, B, C sınıfı mikroorganizmalar, tedbir ve bilgilendirme ve bilinçlendirme
 • Biyolojik savunma stratejileri
 • Biyoteknoloji ve genetik modifikasyon teknolojileri
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!