360 sanal tur

Ceza Adaleti Ana Bilim Dalı (Tezli-Tezsiz) Yüksek Lisans Programı Yayınlar ve Tezler

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Yazar
Yıl
Tez Adı (Orijinal/Çeviri)
Tez Türü 
UMUT KENDÜZ
2023
Katı mat rujların adli amaçlı incelenmesi
Forensic investigation of solid matte lipsticks
Yüksek Lisans
SADETTİN DEMİR
2023
Sistem günlüklerinin anomali tespiti için makine öğrenimi tekniklerinin kullanılarak analiz edilmesi
Analysis of system logs using machine learning techniques for anomaly detection
Yüksek Lisans
ŞEYDA TURKAY
2023
Adli bilimlerde dudak kozmetik ürünlerinin farklı ortamlardaki stabilitesine zamanın etkisinin incelenmesi
Forensic investigation of the effect of time on the stability of lip cosmetic products in different environments
Yüksek Lisans
GİZEM GÖKÇAYOĞLU
2023
Siber saldırı gerçekleştirilirken kullanılan araçların farklı işletim sistemleri üzerindeki kalıntılarının analizinin elde edilmesi ve karşılaştırılması
Analysis and comparison of the tools artifacts in performing a cyber attack on different operating system
Yüksek Lisans
İBRAHİM GÖGSU
2023
Azerbaycan asıllı suç örgütlerinin Türkiye'de işledikleri cinayetler üzerine araştırma
Research on the murders committed by criminal organizations of Azerbaijani origin in Turkiye
Yüksek Lisans
AYŞE DEĞİRMENCİ
2023
Covıd-19 pandemisinin çocukların suça itilmesine etkisi: Silivri örneği
Impact of Covid-19 pandemic on juvenile delinquency: The case of Silivri
Yüksek Lisans
ZEYNEP RÜMEYSA YAPICI
2023
Sosyal medya kullanımının siber zorbalığa ve saldırganlığa etkisi
The impact of social media use on cyberbullying and aggression
Yüksek Lisans
ALİ EMİR KAYMAZ
2023
Farklı kâğıt yüzeylerinde oluşturulan fiziksel tahribatların incelenmesi
Some physi̇cal destructi̇on on handwri̇ti̇ngs wi̇th spectroscopi̇c analysi̇s
Yüksek Lisans
MEHLİKE GEZİCİ
2023
Farklı ısı kaynaklarına maruz bırakılarak kaybolan mürekkeplerin spektroskopik yöntemler ile incelenmesi
Investigation of inks disappeared by exposing to different heat sources by spectroscopic methods
Yüksek Lisans
MERVE SOLUK
2023
Fondötenlerin FTIR (Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi) kullanılarak adli amaçlı incelenmesi
Forensic examination of foundations using FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy)
Yüksek Lisans
ESRA NUR BAL
2023
Türkiye'deki ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki suç önleme stratejilerinin karşılaştırılması
The comparison of crime prevention strategies in Turkey and the United Arab Emirates
Yüksek Lisans
KÜBRA ALTIPARMAK HAMAMCI
2023
Çocukluk çağı travması olan bireylerde psikolojik dayanıklılığın border yapılanma üzerine etkisi
The effect of resilience on border structuring in individuals with childhood trauma
Yüksek Lisans
CANSU GÖRMEZ
2023
9 mm. çapındaki silahtan yapılan atışların farklı açı ve mesafeye göre farklı hedef yüzeylerde oluşan tahribatların değerlendirilmesi
Evaluating the damage caused by shots fired from a 9mm diameter firearm on different target surfaces at various angles and distances
Yüksek Lisans
BURÇİN DİNÇ
2023
Kurumsal iş hayatında risk ve suç önleme kapsamındagüvenli işe alım yaklaşımı için özgün bir model önerisi
Kurumsal iş hayatında risk ve suç önleme kapsamındagüvenli işe alım yaklaşımı için özgün bir model önerisi
Doktora
HAZAL ÖZÇELİK
2023
Koyu renkli yüzeyler üzerindeki kan lekelerinin alternatif ışık kaynağı ve spektroskopik yöntemler kullanılarak tespiti
Detection of bloodstains on dark colored surfaces using alternative light source and spectroscopic methods
Yüksek Lisans
İREM ZEYNEP GÜLTEKİN
2023
Görgü tanığına verilen yanıltıcı bilginin bellek üzerine etkisi
Effect of misleading information given to eyewitness on memory
Yüksek Lisans
ABDURRAHİM AYDIN
2023
Parmak izi toz çeşitlerinin farklı yüzeyler üzerindeki verimliliğinin değerlendirilmesi
Yüksek Lisans
SEDA BAŞGÖZE
2023
Erkek üniversite öğrencilerinde karanlık üçlü kişilik özellikleri: Trabzon örneği
The effect of dark triad personality traits on criminal tendencies in male university students: The case of Trabzon
Yüksek Lisans
HAMİDE ŞAHİN SUBAŞI
2023
Fransız ve Türk hukuk sisteminde yağma suçu
Crime of extortion in Turkish and French law
Yüksek Lisans
SERRA ONURSOY
2023
Likit göz kalemlerinin adli amaçlı fourier transform ınfrared spektrofotometresi (FTIR) ile incelenmesi
Investigation of liquid eyeliners with forensic fourier transform infrared spectrophotometer (FTIR)
Yüksek Lisans
ZEYNEP PEHLİVANOĞLU
2023
Ebelerin obstetrik şiddet konusundaki yaklaşımları
Approaches of midwives to obstetric violence
Yüksek Lisans
SEVİM GİZEM GÜÇDEMİR
2023
Türkiye'de cinsel saldırı vakalarında en çok kullanılan lubrikantların karakterize edilmesi ve lubrikant kütüphanesinin oluşturulması
Characterization of the most widely used lubricants in sexual assault cases in Turkey and creation of a lubricant library
Yüksek Lisans
HAMİDE MELİS METE
2023
Sağlık profesyonellerinin adli vakalardaki bilgi düzeylerinin ölçümü: Ankara'da özel bir hastane örneklemi
Yüksek Lisans
BUŞRA ÖZEN
2023
Kentlerde suç ve suç korkusunun azaltılmasında çevresel tasarım ilkelerinin uygulanması: Kocaeli örneği
The practice of environmental design principles in reducing crime and fear of crime in cities: The case of Kocaeli
Yüksek Lisans
ŞEYMA BOSTAN
2023
Çocuk istismarını bildirme niyet ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması
Validity and reliability of the intention to report child abuse scale
Yüksek Lisans
YAĞMUR TOPRAK
2023
Adli bilimler lisans öğrencilerinin flört şiddetine yönelik tutumları
The attitudes of forensic science undergraduate students towards flirting violence
Yüksek Lisans
DERYA KURT
2022
Detemination of the dna loss of biological sample sobtained from crimes cene which were exposed to UV light, luminol and waiting
Olay yerinden elde edilen biyolojik numulerin UV ışık luminol kullanımıve beklemeye bağlı olarak meydana gelen DNA kayıplarının belirlenmesi
Yüksek Lisans
KAYYUME ÖZKAN
2022
Odorolojinin deliller üzerindeki tespiti ve hukuki boyutunun değerlendirilmesi
Determination of odorology on evidence and examination of its legal dimension
Yüksek Lisans
MERVE ÖZGEN
2022
Çocuk görgü tanıklığında bellek hataları: Tanık olunan olay sonrası bağımsız bellek bildiriminin güvenirliği
Memory errors in children's eyewitness: Reliability of independent memory notification after the events
Yüksek Lisans
ŞEYMA CEMRE GENCAN KOL
2022
Flört şiddeti ile anksiyete düzeyi ve benlik saygısı düzeyi ilişkisi: Kadın üniversite öğrencileri örneği
The relationship between anxiety level and self-esteem level regarding dating violence: The case of female university students
Yüksek Lisans
SÜEDA KEYSE YILDIZ
2022
Sosyal medya ve pornografik içeriklerin bireyler üzerindeki örseleyici etkileri ve suç davranışı: Bir literatür incelemesi
The abusive effects of social media and pornographic content on individuals and criminal behavior: A literature review
Yüksek Lisans
EKE PAŞAOĞLU
2022
Tırnak cilalarının fourier dönüşümlü kızılötesi spektrometresi kullanılarak incelenmesi
Examination of nail polishes using fourier transform infrared spectrometer
Yüksek Lisans
HULUSİ KORKMAZ
2022
Adli belge incelemeleri ve bilirkişilik
Forensic document examinations and expert witness
Yüksek Lisans
SALİHA DURMUŞ
2022
Sokakta yaşayan 12-18 yaş grubu çocuk ve gençlerin suça sürüklenme, yargılanma, infaz ve iyileşme süreçleri
Delinquency, trial, execution and recovery processes of 12-18 age group children and young people living on the street
Yüksek Lisans
MERAL OKUDAN
2022
Onarıcı adaletin Ceza Hukukunda yansımaları
Restorative justice's implications on Criminal Law
Yüksek Lisans
BÜŞRA BARIŞ
2022
Suç korkusu ile depresyon ve anksiyete arasındaki ilişkinin incelenmesi
The analysis of the relationship between the fear of crime with depression and and anxiety
Yüksek Lisans
EMİNE FERZAN ŞENGÜL
2022
Hemşirelerin çocuk istismarını ve ihmalini raporlamaya yönelik tutumları
Attitudes of nurses to reporting child abuse and negligence
Yüksek Lisans
GÖZDE ÇAKIR
2022
Adli vakalarda elde edilen idrar örneklerinin FTIR ile kimliklendirilmesi
Identification of urine samples from forensic cases with FTIR
Yüksek Lisans
SERAP URBALI
2022
Can sigorta suistimalleri tanımı,tespitleri ve örnek vakalar
Life insurance fraud
Yüksek Lisans
MİRAY KORKMAZ
2022
Adli yüz karşılaştırmada adli antropolojinin rolü
The role of forensic anthropology in forensic face comparison
Yüksek Lisans
NARGİZ ASLANOVA
2022
Adli amaçlı 17 Y-STR ile nesep tayininde baba oğul çiftlerinde mutasyonoranlarının belirlenmesi: Bakü örneklemi
Determination of mutation rates in father and son pairs in designatingof lineage with 17 y-strs for forensic purposes: Baku sample
Yüksek Lisans
NAZLI KILIÇ ÇARDAK
2022
Olumsuz çocukluk deneneyimlerinin yetişkinlikte oluşturduğu sorunlar ve şiddete yönelik tutum üzerindeki etkisi
The effect of adverse childhood experiences on adult problems and attitudes to violence
Yüksek Lisans
BERT CANBOLAT
2022
Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi bağlamında covid-19 döneminde yer alan profesyonel disiplin kurulu kararlarının incelenmesi
An analysis of professional football disciplinary committee decision in the covid-19 period in the context of preventing violence and disorder in sports
Yüksek Lisans
NASİBE YAĞMUR KARTAL
2022
Soy bağının tespitinde hızlı DNA teknolojisinin kullanımının değerlendirilmesi
Yüksek Lisans
MERVE ERDEM OBUT
2022
Cinsel saldırı vakalarının aydınlatılmasında kullanılmak üzere türkiye'deki kondom içeriğindeki lubrikant profillerinin belirlenmesi ve veri tabanı oluşturulması
Determination of lubricant profiles in condom content in turkey and creating a database for used in sexual assault cases
Yüksek Lisans
BAHİRE GÜLENAY
2022
Adli bilimlerde doğrulama yanlılığı
Confirmation bias in forensic science
Yüksek Lisans
ALPAY ÖZEL
2022
Ceza adalet etiği
Criminal justice ethics
Yüksek Lisans
BİHTER SENA ÖZYURT
2022
Akut alkol kullanımının görgü tanığı belleğinin yanılabilirliğine etkisi üzerine bir meta-analiz
A meta-analysis of the effects of acute alcohol consumption on the fallibility of eyewitness memory
Yüksek Lisans
İREM HERSEKLİ
2022
Cinsel saldırı sonrası elde edilen karışık haldeki biyolojik örneklerin FTIR ile kimliklendirilmesi
Identification of mixed biological samples obtained after sexual attack with FTIR
Yüksek Lisans
TUĞBA KOÇ
2022
Doğum öncesi, doğum ve doğum sonu dönemde adli vakalar ve adli ebelerin sorumlulukları
Forensic cases and responsibilities of forensic midwives during prenatal, birth and postpartum period
Yüksek Lisans
İREM DUR
2021
Adli radyolojinin adli bilimler açısından önemi
Importance of forensic radiology for forensic sciences
Yüksek Lisans
ABBAS TEZCAN
2021
Fotoğraf üzerinden elde edilen ayakkabı izi boyutlarından boy uzunluğu ve vücut ağırlığının tespit edilmesi
The determinati̇on of body lenght and weight from shoe pri̇nts dimensions obtained from the photo
Yüksek Lisans
EROL GÜRBÜZ
2021
Giyilebilir teknolojilerin adli bilişim yönünden incelenmesi
Examination of wearable technologies in terms of forensic sciences
Yüksek Lisans
SAİD ARI
2021
Hırsızlık olay yeri incelemesinde DNA veri tabanınınönemi; Dilovası örneği
The importance of DNA database in the anlysis of crime sceneinvestigation theft Dilovasi example
Yüksek Lisans
ÜMİT BAĞIŞ
2021
Yalnız kurt saldırıları: Tek aktörlü terörizmin adli bilimler açısından incelenmesi
Lone wolf attacks: An investigation of single-actor terrorism in terms of forensic sciences
Yüksek Lisans
ESRA SANCAKLI
2021
Kadınlar için bir öz savunma merkezi önerisi
A self defense center suggestion for women
Yüksek Lisans
TUĞÇE ETKİN
2021
İşitme engelli suç mağduru bireylerin adli vakalarda kullanabilecekleri bir kılavuz oluşturulması
Yüksek Lisans
EMRE ÇAMUR
2021
2018, 2019 ve 2020 yıllarında İstanbul ilinde meydana gelen adam öldürme suçlarının araştırılması ve suç veri tabanı model önerisi
Investigation of murder crimes at İstanbul in 2018, 2019 and 2020 and crime database model
Yüksek Lisans
NURHAN SOYLU
2021
Dijital delillere el konulması sürecinde CMK 134. madde hükümlerinde görülen problemler ve çözüm önerileri
Problems and solution recommendations in CMK article 134
Yüksek Lisans
ÖZLEM KARAKURT
2021
İç İşleri Bakanlığının uyuşturucu madde arzı ile mücadele faaliyetleri
Yüksek Lisans
ELİF CANSU DEMİRCİ
2021
Çocuk destek merkezinde kalan cinsel istismar mağduru kız çocuklarının sosyo-demografik analizi
Socio-demographic analysis of girls in the 11-18 age group, who are the victims of sexual abuse staying at the child support center
Yüksek Lisans
EZGİ ASLAN
2021
Bağımlılıkla mücadele politikalarında toplumsal stigmatizasyon faktörünün ölçülmesi, değerlendirilmesi ve bunun aşılmasına yönelik çözümler
Within the scope of addiction studies, measurement of social stigmatization factor and solutions for overcoming it
Yüksek Lisans
CANAN SEVİMEL
2021
Ülkemizde ve dünyada adli bilimler eğitiminin karşılaştırmalı incelenmesi
Comparative investigation of forensic science education in our country and in the world
Yüksek Lisans
NURŞAH ALAGÖZ
2021
Aile içi şiddet haberlerinin Kırık Camlar Teorisi bağlamında değerlendirilmesi
Evaluation of domestic violence news in the context of Broken Glass Theory
Yüksek Lisans
ECEM CEYLAN
2021
Adli botanikte kullanılmak üzere Pinus sylvestris (sarıçam) ve Pinus nigra (karaçam) türlerinin DNA izolasyonunda en uygun metodun belirlenmesi
Determination of the most suitable method for DNA isolation of Pinus sylvestris(scotch pine) and Pinus nigra (black pine) species for use in forensic botany
Yüksek Lisans
RABİA ÇAPAN
2021
Enstrümental analiz teknikleri ile biyolojik sıvılar da sentetik kannabinoidlerin araştırılmasında kullanılan yöntemlerin incelenmesi
Investigation of methods for researching synthetic cannabinoids in biological liquids with instrumental analysis techniques
Yüksek Lisans
GÖKÇE TOPYAY
2021
2015-2020 yılları arasında İstanbul'da çıkan endüstriyel yangınların çıkış sebeplerinin geriye dönük olarak incelenmesi
A retrospective examination of causes of the industrial fires in Istanbul between the years of 2015-2020
Yüksek Lisans
HAVAGÜL ASLAN
2021
Ergenlerin suç eğilimi ile sosyodemografik özellikleri ve anne baba tutumları arasındaki ilişki: Zonguldak örneği
Relationship between adolescents' criminal tendencies and sosyodemographic characteristics and parental attitudes: Case of Zonguldak
Yüksek Lisans
ENGİN DAMLA GÖK
2021
Seyreltilmiş sodyum hipokloride (çamaşır suyu) maruz bırakılmış kan ve seminal sıvı lekelerinden DNA geri kazanımı
DNA recovery from blood and seminal liquid spots exposed in diluted sodium hypochloride (bleach)
Yüksek Lisans
ELİF HAZAL TEKDEMİR
2021
Rap müziğin gençlerin toplumsal davranışları üzerine etkileri: Uyuşturucu madde kullanımı
The effects of rap music on the social behaviour of youth: Drug use
Yüksek Lisans
SİBEL ŞAHİN
2021
Hırpalanmış kadın sendromu yaşayanlarda sosyodemografik değişkenler ve psikolojik belirtiler arasındaki ilişki
The relationship between sociodemographic variables and psychological symptoms in those experiencing battered woman syndrome
Yüksek Lisans
MUHAMMED İSMAİL ÖZALP
2021
Adam öldürme suçu nedeniyle cezaevinde bulunan erkek hükümlülerin suç analizi
Crime analysis of male convicts imprisoned for murder
Yüksek Lisans
BÜŞRA RAGIPOĞLU
2021
5-10 yaş aralığında çocuk sahibi olan sosyal medya kullanıcısı anne ve babaların ebeveynlik stillerinin istismar farkındalığına etkisinin incelenmesi
Investigation of the effect of parenting styles of social media user parents who have children between 5-10 years old on abuse awareness
Yüksek Lisans
AHU DİLBER
2021
İşitme engelli öğrencilerin riskli internet davranışları ve güvenli internet kullanımına dair öğretmen ve yönetici görüşleri
Yüksek Lisans
FATMA SAYAN
2021
Çocuk yanıklarında aile özellikleri, ailenin ihmal farkındalığı: İstanbul örneği
Family characteristics in child burns, awareness of neglect of the family: The example of Istanbul
Yüksek Lisans
NURAY ÖZKAN
2021
COVID-19 pandemi sürecinde etkin önleme, erken müdahale ve iyileştirme politikaları oluşturmada kadına yönelik şiddet olgusu
The case of violence against women in effective prevention, early intervention and recovery policies during COVID-19 pandemic
Yüksek Lisans
MERT KARNAPOĞLU
2021
Genç kadınlarda karanlık üçlü (dark triad) kişilik özellikleri, kişiler arası ilişki tarzları ve empatik eğilimin incelenmesi
Examination of dark triad personality traits, interpersonal relationship styles, and empathic tendency in young women
Yüksek Lisans
YASEMİN AKTÜRK
2021
Evcil hayvan besleyen bireylerde yaşam doyumu ve stresin incelenmesi
Examination of life satisfaction and stress levels of pet owners
Yüksek Lisans
TUĞBA DUVAR
2021
2015-2020 yılları arasında acil servise başvuran zehirlenme vakalarının geriye dönük incelenmesi
Retrospective analysis of poisoning cases presenting to the emergency services between 2015 to 2020
Yüksek Lisans
SİTEM CAVLI
2021
Acil servislere gelen adli olguların biyolojik delillerinin toplanmasında hemşirelerin yeterlilik düzeyinin incelenmesi
Examination of competence levels of nurses in collecting biological evidence from forensic cases at emergency services
Yüksek Lisans
RÜHİNAZ SENA MISTAÇOĞLU
2021
Eğitimin suç korkusu üzerindeki etkileri
Effects of education on fear of crime
Yüksek Lisans
SEFA TURAN
2021
Alman ceza adaleti ışığında; hukuki ve kriminal açıdan failin anne olduğu neonatisit ve infantisit cinayetleri
Under the German criminal justice; neonaticides and infanticides perpetrated by mothers from legal and criminal perspectives
Yüksek Lisans
AYÇA KIRLILAR
2021
Flört şiddetine maruz kalmış kadınlarda baş etme yöntemleri ve yaşam doyumu ile ilişkisi
Coping methods in women exposed to dating violence and its relationship with life satisfaction
Yüksek Lisans
SHABNAM MAHARRAMLİ
2021
Olay yerinden elde edilen çeşitli vücut sıvılarının FTIR ile kimliklendirilmesi ve zamana bağlı değişimler
Identification of various body fluids obtained from the scene with FTIR and their time-dependent changes
Yüksek Lisans
MELEK YALÇIN AYZİT
2021
Önleyici erken müdahale politikaların oluşturulmasında çocuğa yönelik şiddet olgusu
Violence against children in the formation of preventive early intervention policies
Yüksek Lisans
ALTAN ÖZCAN
2021
İstanbul'da yaşayan 18-25 yaş aralığındaki genç yetişkinlerde sosyal medya kullanım düzeyinin polise yönelik tutumla olan ilişkisi
The relationship of social media use level and attitudes to the police in young adults aged 18-25 living in istanbul
Yüksek Lisans
SEDA HALICI
2021
Silahla yaralanmalarda acil servis hemşirelerinin tanı ve müdahale konusunda bilgi düzeylerinin ölçülmesi
Measuring the level of knowledge of emergency nurses about diagnosis and intervention in gun injuries
Yüksek Lisans
MELDA YAZICIOĞLU
2021
Aile içi şiddet ve cinsel şiddet ile mücadelede gönüllülük esaslı danışmanlık modeli önerisi
Proposal for a voluntary counseling model in the fight against domestic violence and sexual violence
Yüksek Lisans
HATİCE KARAKAŞ
2021
Ateşli silahlı yaralanmalarda hastane ortamında bulgularının korunması
Protection of findings in hospital environment in fire armed injuries
Yüksek Lisans
AYŞENUR AYDIN
2021
Şiddet vakalarında kullanılan tarama araçları ve adli ebelik tanıları
Screening tools used in cases of violence and forensic midwifery diagnosis
Yüksek Lisans
EVSUN ŞİMŞEK
2021
İmza ve mühür incelemelerinde kronolojik sıranın ATR-FTIR spektroskopisi ile tayini
Determination of chronological order in signature and seal examinations by ATR-FTIR spectroscopy
Yüksek Lisans
FATMA KUTLU
2021
Uluslararası göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti: Türkiye için iyileştirici öneriler
International migrant smuggling and human trafficking: reformative suggestions for Turkey
Yüksek Lisans
DİDAR ÖZEN
2021
2010- 2019 yılları arasında Türkiye'de gerçekleşen intihar olaylarının değişkenler açısından incelenmesi
Review of the suicides in Turkey between 2010-2019 in terms of changes
Yüksek Lisans
OĞUZ AKÇAY
2021
Kent güvenliği ve suç önleme: insansız hava araçlarının kentsel mekânda suç ile mücadelede kullanımı
Urban security and crime prevention: use of unmanned aerial vehicles in combating crime in urban space
Yüksek Lisans
ÖZKAN AKCAN
2021
Adli bilişim veri incelemelerinin araştırılması
Investigation of forensic data analysis
Yüksek Lisans
MERYEM HÜMA NUR KAYA
2021
Kriminal amaçlı kullanılan veri tabanlarının incelenmesi
Analysis of databases used for criminal purposes
Yüksek Lisans
ZEKİYE ACAR ÇELENK
2021
Ceza adaleti lisans eğitimi ve türkiye için bir model önerisi
Criminal justice undergraduate education and a model proposal for Turkey
Yüksek Lisans
AYŞE NUR YAVUZ
2021
Türkiye'de üretilen tütün çeşitlerinin FTIR cihazı kullanılarak menşeinin tespit edilmesi
Determining the origin of tobacco varieties produced in Turkey using FTIR device
Yüksek Lisans
YİĞİT GÜRDAL
2021
İntihar davranışı; nedenleri, önleme çalışmaları ve risk faktörleri
Suicidal behavior, causes, prevention and risk factors
Yüksek Lisans
ZEYNEP SUVER
2021
Maternal infantisit olgularında adli ebelerin önleyici rolü
The preventive role of forensic midwives in maternal infanticide cases
Yüksek LisansYazar
Yıl
Tez Adı (Orijinal/Çeviri)
Tez Türü 
MUHAMMED ÖMER ASLAN
2021
Onarıcı adalet olarak uzlaştırmanın Türk hukuku ve Norveç hukuku'nda karşılaştırmalı olarak incelenmesi
A comparative review of reconciliation as restorative justice in Turkish law and Norwegian law
Yüksek Lisans
HİLAL TEZCAN
2021
Sert zemin üzerinden elde edilen ayakkabı izi boyutlarından boy uzunluğu ve vücut ağırlığının tespit edilmesi
The determination of body lenght and weight from shoe prints dimensions from the hard ground
Yüksek Lisans
AHMET CAN AYDIN
2020
Türkiye'de hastane öncesi acil sağlık ekiplerinin adli vakalara yaklaşım algoritması
Legal case approach algorithm of pre-hospital emergency medical team in Turkey
Yüksek Lisans
ELİF BOSTANCI
2020
Olay yeri incelemesinde adli antropolojik deliller
Forensic anthropological evidence in crime scene investigation
Yüksek Lisans
AYŞENUR KARAMAN
2020
Monoamin oksidaz (MAO) enzim polimorfizminin öfke ve saldırganlık eğilimiyle bağlantısı
The relation of monoamine oxidase (MAO) enzyme polymorphism withanger and
Yüksek Lisans
ADILA MUSTAFAYEVA
2020
Öfke kontrol problemi olan üniversite öğrencilerinde saldırganlık eğilimi ve riskli davranışlar
Agressive tendencies and risk behaviors among university students with anger control problem
Yüksek Lisans
GÜL GİZEM SAVAŞAN
2020
Adli psikoloji alanında çalışan psikologların psikolojik iyi oluş düzeyleri ve empati düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Investigation of the reletionship between psychologi̇cal well-being and emphaty levels of psychologists who work in forensic psychology
Yüksek Lisans
AHMET ALİ BEKTAŞ
2020
T.C. ceza adalet sisteminde uzman görüşünün yeri ve değerlendirilmesi
Turkey the place and evaluation of expert opinion in the criminal justice system
Yüksek Lisans
NESLİ NUR ASLAN
2020
Kırılgan gruplarda şiddet olgularında NANDA-NIC-NOC kullanılarak hazırlanmış örnek hemşirelik bakım planları
Sample nursing care plans prepared using NANDA-NIC-NOC in violence cases in frail groups
Yüksek Lisans
NUR SENA KÖROĞLU ÇAMUR
2020
2015-2018 yılları arasında ulusal zehir danışma merkezi'ne başvurulan antidepresan ile intihar vakalarının incelenmesi
The examination of suicide cases with antidepressant use applied to national poisoning counseling center between 2015-2018
Yüksek Lisans
MURAT OLTULULAR
2020
Borderline kişilik bozukluğu ve yalan
Borderline personality disorder and lying
Yüksek Lisans
MEHMET MURAT KÖSEM
2020
İlk ekibin görev ve sorumlulukları
Yüksek Lisans
ÖZLEM TIĞLI
2020
Sualtı olay yeri inceleme
Underwater crime scene investigation
Yüksek Lisans
YAĞMUR AYHAN
2020
Flört şiddeti ve flört şiddetine yönelik tutumun güvenli bağlanma ve anne babaya benzerlik ilişkisinin incelenmesi
Investigation of the relationship between flirty violence and attitude towards flirty violence, safe attachment and similarity to parents
Yüksek Lisans
NURCAN GÖKKAYA
2020
Anti-THC fab fragmanının psikoaktif bileşik THC' nin metaboliti THC-cooh' ye olan affinitesinin arttırılması için moleküler dinamik simulasyonları ile optimizasyonu
Optimization of anti-THC fab fragment with molecular dynamic simulations for increasing the affinity of the psychoactive compound THC to the metabolite thc-cooh.
Yüksek Lisans
SENA KARAKAYA
2020
Şiddet mağdurları ile çalışan hemşireler için eğitim modeli önerisi
An educational model suggestion for nurses which working with violence victims
Yüksek Lisans
EMİNE KARAAĞAÇ
2020
Olay yerinin 3B (üç boyutlu) modellenmesi
3D (three dimensional) crime scene modelling
Yüksek Lisans
CANSU VİLDAN KULDAL
2020
Adli hemşirelik ve yasal boyutu
Forensic nursing and legal aspects
Yüksek Lisans
DOĞAN AVAN
2020
Kurusıkı silahlar hakkında yapılan yasal düzenlemelerin kurusıkıdan tadil silahların yakalanma yüzdelerine etkilerinin incelemesi
Yüksek Lisans
RAHMİ GÜLTAKAR
2020
İmza/paraf taklidine mesleki bilgi ve deneyimin etkileri
Effects of occupational knowledge and experience on simulated signatures/initials
Yüksek Lisans
KÜBRA KAZANCI
2020
Maoa bölgesi polimorfizmlerinin yaygın anksiyete bozukluğu ve sigara kullanma davranışı ile ilişkisi
The association between polymorphisms of maoa region and generalized anxiety disorder and smoking behavior
Yüksek Lisans
BİLAL SAĞIROĞLU
2020
Olay yeri fotoğrafçılığının uygulanmasında eğitimin önemi ve geliştirilmesi
Yüksek Lisans
HASAN BAHŞİ
2020
Yangın soruşturmalarında olay yeri incelemesinde Ardahan örneği
Ardahan case study on crime scene investigations in fire investigations
Yüksek Lisans
İLKEM SEVİ KAYNAR
2020
Sahnelenen olay yeri
Yüksek Lisans
İNCİ YAĞMUR TEZBASAN
2019
Cinsel saldırı suçunun delillendirilmesinde adli ebelerin rolü: Türkiye'ye özgü model önerisi
The role of forensic midwives in evidence of sexual assault crime: A model proposal for Turkey
Yüksek Lisans
HANDAN GEZER
2019
Ortaokul ve lise öğrencilerinin oyun bağımlılığı ile anksiyete ve empatik eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi; Sancaktepe örneği
Investigation of the relationship between game addiction and anxiety and empathic tendency of secondary and high school students; Sancaktepe example
Yüksek Lisans
CANSU ERDAL
2019
Üniversite öğrencilerinde siber zorbalık/mağduriyet ve Monoamin Oksidaz A enziminin gen polimorfizmi ile ilişkisinin incelenmesi
Investigation of the relationship between cyberbullying / victimization and Monoamine Oxidase A enzyme gene polymorphism in university students
Yüksek Lisans
SEMRA AY
2019
Kadınlarda yaşa bağlı olarak yüz bölgesinde meydana gelen morfolojik değişimler: İstanbul-Esenyurt örneklemi
Morphological variations in the face on women in based on age: İstanbul-Esenyurt sample
Yüksek Lisans
SEZAİ ULUÇ
2019
Duvar üzerine çeşitli kalemler ile yazılmış el yazılarının incelenmesi
Examination of handwrites written with various items on the wall
Yüksek Lisans
YEŞİM BUCAK
2019
Adli bilişim ve Türk ceza muhakemesi hukukunda bilgisayarda arama
Digital forensics; Computer investigation in Turkish criminal procedure law
Yüksek Lisans
KÜBRA SARI
2019
Akran zorbalığının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
Examination of peer victimisation in terms of several varieties
Yüksek Lisans
KİMYA KAPLAN
2019
Yeniden yüzlendirmenin Türkiye'de kullanımı ve etik boyutu
Usage and ethical aspects of facial reconstruction in Turkey
Yüksek Lisans
SERKAN TUNÇ
2019
Mikro ifadeler tanıma yeteneğinin mikro ifadeler eğitimi ile geliştirilebilirliği
The improvement of micro-expressions recognition ability with micro-expressions training
Yüksek Lisans
IŞIL TUNA ERDOĞAN
2019
Yıkanmış kan lekelerinden dna elde edilmesi
Recovery of dna from washed bloodstains
Yüksek Lisans
KADRİ DALGIÇ
2019
Türkiye'deki özel güvenlik hizmetlerinin Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkelerindeki uygulama örnekleri ile karşılaştırılması
A comperative study with implicational models between private security services in Turkey and United States of America and European Union countries
Yüksek Lisans
AYSUN GÜNGÖR
2019
Yıkanmış semen lekelerinden Dna elde edilmesi
Recovery of Dna from washed semen stains
Yüksek Lisans
OKTAY ÇAVUŞ
2019
Silah taşımanın bağlanma biçimi ve psikolojik iyi oluş ile ilişkisi
Relationship of arms bearing with attachment and psychological well-being
Yüksek Lisans
NİLAY BAYRAKTAR
2019
Türkiye'de yabancı suçluluğu
Foreign delinquency in Turkey
Yüksek Lisans
HACER MERVE MEYDANCI
2019
Ortaöğretim öğrencilerinin madde bağımlılığından korunmada öz yeterliklerinin incelenmesi
Examination of self-efficacy of high school students in the prevention of drug addiction
Yüksek Lisans
HATİCE YILMAZ
2019
Ceza yargılamasında isnadın ispatında delillerin önemi
Importance of evidences in proof of accusation in criminal procedure law
Yüksek Lisans
ÖZLEM AKKURU
2019
Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığının şiddete yönelik tutum ve iletişim becerileri ile ilişkisi
Internet addiction on attitude and communication skills of violence in university students
Yüksek Lisans
RASİM EREZ
2019
Toplumda damgalama eğilimi ve hükümlülere yönelik sosyal mesafe ile ilişkili faktörler
Stigma tendency in society and social distance releated factors for convi̇cts
Yüksek Lisans
BÜŞRA ASLAN
2019
İstanbul'da üç eğitim araştırma hastanesinde beyaz kod uygulamaları
White code applications in three education research hospitals in Istanbul
Yüksek Lisans
SİNEM ÇİBAŞ KARLIKLI
2019
Uyuşturucu madde kaynaklı suçlardan hüküm almış erkek bireylerin sosyodemografik özellikleri ve savunma mekanizmalarının incelenmesi
The analyse of the socio-demographic characteristics and defense mechanisms of male prisoners' that committen drug crimes
Yüksek Lisans
MERVE EYÜP
2019
Acil servis ve yoğun bakım hemşirelerinde adli vakaya yaklaşımın eğitim düzeyleriyle karşılaştırılması
The comparison of forensic case approaches in emergency and intensive care nurses depending on education levels
Yüksek Lisans
BURAK BAYSAN
2019
Sayısal veri ve deliller için küp tabanlı çok boyutlu asimetrik şifreleme yöntemi
Multi-dimension asymmetric crypting with geometric cube base for digital data and evidences
Yüksek Lisans
FATMA GİZEM UĞUR
2019
İstanbul'da adli bilimler açısından önemli ergin Calliphoridae türlerinin DNA temelli yöntemlerle belirlenmesi
Determination of important adult Calliphoridae species in terms of forensic science in İstanbul by DNA-based methods
Yüksek Lisans
GİZEM FIRAT
2019
Suça sürüklenen çocuklara sunulan sosyal hizmetlerin değerlendirilmesi; Türkiye ve Danimarka örneği
Evaluation of social services that are the offered to juveniles who are pushed to crime; For example in Turkey and Denmark
Yüksek Lisans
İLKNUR ARVAS
2019
Şiddet içerikli video oyunlarının 10-15 yaş grubu çocukların saldırganlık davranışı ve şiddet eğilimine etkisi
The effect of violence content video games on aggressive behavior and violence tendencies of 10-15 year old children
Yüksek Lisans
BETÜL KILINÇ
2018
Hükümlü ve tutukluların suç türüne göre; Çocukluk çağı travması, kişilik inancı ve dürtüsellik düzeylerinin karşılaştırılması
In terms of the crime types by the arrested and the sentenced: Comparison of ghildhood trauma, personality belief and impulsivity
Yüksek Lisans
HÜMA ERKOÇ
2018
Ten rengi tayininde SLC45A2 gen polimorfizmi
SLC45A2 gene polymorphsim for prediction of skin colour
Yüksek Lisans
HAMİDE SÜMEYYE BOZKURT
2018
Ten rengi tayininde Asıp gen polimorfizmi
Asip gene polymorphism in skin color determination
Yüksek Lisans
REYYAN ÖZDEMİR
2018
Değerli ve yarı değerli süstaşları ve mücevherlerde sahte ve ayıplı ürünlerin ayırt edilmesinin hukuksal yönden önemi ve adli gemoloji
The importance of the legal aspects of distinguishing the counterfeit and defective products in the precious and semi̇ precious gemstones and jewelry and the forensic gemology
Yüksek Lisans
MERT SÖNMEZ
2018
DNA'dan yüz morfolojisi tayininde ENPP1, GHR, FGFR1 gen SNP'lerinin optimizasyonu
Optimization of ENPP1,GHR,FGFR1 gen SNPs in determining face morphology from DNA
Yüksek Lisans

2024 © ULUSAL TEZ MERKEZİ
İnternet sitemizi en iyi şekilde görüntüleyebilmek için Google Chrome ya da Mozilla Firefox tarayıcısını kullanmanızı öneririz.


2024 © ULUSAL TEZ MERKEZİ
İnternet sitemizi en iyi şekilde görüntüleyebilmek için Google Chrome ya da Mozilla Firefox tarayıcısını kullanmanızı öneririz.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!