360 sanal tur

Adli Kimya ve Adli Toksikoloji Ana Bilim Dalı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı Misyon ve Vizyon

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü, 9 Nisan 2016 tarihinde kurulan, vizyon ve misyon açısından ülkemizdeki bir ilki hedeflemektedir. Adli Bilimler Anabilim Dalı olarak dokuz farklı uzmanlık alanıyla (Adli Kimya, Adli Farmakoloji ve Toksikoloji, Adli Biyoloji, Adli Genetik, Olay Yeri İnceleme ve Kriminalistik, Adli Bilişim Suçları, Adli Psikoloji, Suç Önleme ve Analizi) hemen her lisans dalından mezun olana uluslararası kalitede lisansüstü eğitim ve öğretim vermenin yanı sıra, ülkemizin adalet hizmetleri, bağımlılık ve suç önleme konularında temel gereksinimlerini karşılamak; birey, aile ve toplumun mağduriyetini engellemek, suçu ve suçluyu kuşkuya yer bırakmayacak biçimde modern teknolojilerle kanıtlayabilmek, bu alanlarda yeni teknolojiler geliştirmek ve ülkemizi dışa bağımlı olmaktan çıkartacak bilimsel araştırmalar yapmak için ileri düzey bilgi, anlayış ve beceri ile donanmış uygulayıcı, eğitici ve araştırmacı adli bilimcilerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Adli Bilimler Doktora Programı bu alanda teori, araştırma ve uygulama entegrasyonunu model alan, katılımcıları adli bilimlerin farklı alanlarında yüksek nitelikte, ulusal ve uluslararası akademik platformlarda başarılı bir eğitim ve araştırma kariyerine hazırlamayı hedefler. Program, kuramsal ve derinlikli kriminal incelemeler becerisi kazandırmayı hedefleyen bir altyapı sunmaktadır.

Bilindiği gibi Adli kimya, yasal soruşturmalarda fiziksel kanıtları analiz etmek ve yorumlamak için bilimsel ilke ve tekniklerin uygulanmasını içeren adli bilimin bir alt disiplinidir. Adli Kimya ve Adli Toksikoloji Anabilim Dalı'ndaki eğitimin amacı  uyuşturucu maddeler, eser maddeler, parmak izleri ve ateşli silah kalıntıları gibi kanıtları incelemek için kimya, biyoloji ve fizik ilkelerini birleştirir. Adli kimyagerler, maddeleri tanımlamak ve bileşimlerini ve kökenlerini belirlemek için spektroskopi, kromatografi ve mikroskopi gibi çeşitli analitik teknikler kullanırlar. Bu bilgiler daha sonra şüphelileri veya kurbanları bir suç mahalli ile ilişkilendirmek, mahkemeye kanıt sunmak ve genel soruşturma sürecine katkıda bulunmak için kullanılabilir.

Adli toksikoloji, biyolojik örneklerde uyuşturucu ve zehir gibi toksik maddelerin analizini ve yorumlanmasını içeren bir adli bilim dalıdır. Bu maddelerin çeşitli vücut sıvıları, dokuları ve organlarındaki varlığını ve konsantrasyonunu belirlemeye odaklanır. Adli toksikologlar, uyuşturucuya bağlı ölümler, alkol ve/veya madde etkisi altında araç kullanma ayrıca işyeri veya çevresel maruziyetler gibi uyuşturucu veya zehir katılımından şüphelenilen durumlarda çok önemli bir rol oynarlar. Bu maddeleri tanımlamak ve miktarlarını belirlemek için gaz kromatografisi ve kütle spektrometresi gibi gelişmiş analitik teknikler kullanırlar. Adli toksikoloji analizlerinin sonuçları, ölümün, motor becerilerinin ve davranış değişikliklerinin konu olduğu yasal işlemlerde kullanılır.

Genel olarak, adli kimyagerler ve adli toksikologlar, fiziksel ve/veya biyolojik kanıtların doğru ve tarafsız analizini sağlamak için bilimsel uzmanlıklarını kullanarak ceza soruşturmalarında hayati bir rol oynar. Çalışmaları, faillerin belirlenmesine yardımcı olabilecek, yasal davaları destekleyebilecek ve ceza adaleti sürecinin bütünlüğünü sağlayabilecek önemli bilgiler sağlayarak adalet sistemine katkıda bulunur.

Adli kimya ve toksikoloji yüksek lisans programı tipik olarak her iki disiplinin çeşitli yönlerini kapsayan bir dizi ders içerir.

Ceza Adaleti Anabilim Dalı'nda yürütülen Yüksek Lisans Programı, suçun denetlenmesi ve önlenmesine odaklanır ve suçu bir sosyal problem olarak görerek, öğrencilerine yürürlükte olan ceza adalet sisteminin koşul ve işlevlerinin geliştirilmesine yönelik kapasitelerini geliştirmeyi amaçlar. Analitik düşünme becerilerini, etik yaklaşımı ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeye odaklanır. Zamanımızın en önemli ve başa çıkması en zor sorunu olan suçun, işlenmesini önlemeye yönelik yeni çözümler üretmelerini özendirmeyi hedefler. 

Biyogüvenlik Anabilim Dalı'ndaki eğitimin amacı günümüz dünyasında giderek daha fazla önem taşıyan biyolojik tehditlerin anlaşılması, kanıtlanması ve önlenmesi konularında uzmanlaşmış bilirkişileri yetiştirmektir. Disiplinler arası nitelikteki programı sağlık, bilim ve güvenlik kesişimindeki kritik sorunlara odaklanan bir araştırma ve eğitim modelidir. Dersler, biyogüvenliğin bilimsel temellerini, bu alanda kullanılan ve gelecekte kullanılması muhtemel teknolojileri, biyoterör saldırılarının önlenmesi ve aydınlatılmasına yönelik uygulamaları, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeleri ayrıca biyo saldırıların halk sağlığı ve güvenliğinde oluşturduğu riskleri değerlendirecek bilgi ve beceri kazandırmayı, geniş kitleleri biyolojik saldırılara hazırlayacak, stres ve korkuyla başa çıkmasını sağlayacak stratejiler oluşturmayı kapsar.


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!