360 sanal tur

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Genel Bilgi

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü

Dört Anabilim Dalı bulunan Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü, 9 Nisan 2016 tarihinde kurulan, vizyon ve misyon açısından ülkemizdeki bir ilki hedeflemekte, Adli Bilimler Ana Bilim Dalında dokuz farklı bilim dalıyla hemen her lisans programından mezun olan kişilere uluslararası kalitede Yüksek Lisans ve Doktora eğitim ve öğretim vermenin yanı sıra, Ceza Adaleti Ana Bilim Dalında sunduğu Yüksek Lisans programı ile suç önleme ve suç analizine odaklanarak, özellikle kadına ve çocuğa karşı şiddetin önlenmesi ve suçun öngörülmesi konularını; Biyogüvenlik Ana Bilim Dalında sunduğu Yüksek Lisans programı ile sağlık, bilim ve güvenlik gibi alanlarda ortaya çıkan kritik sorunları disiplinler arası nitelikte araştırma ve eğitim modeli ile ele alır. 

Ülkemizin adalet hizmetleri, bağımlılık ve suç önleme konularında temel gereksinimlerini karşılamak; birey, aile ve toplumun mağduriyetini engellemek, suçu ve suçluyu kuşkuya yer bırakmayacak biçimde modern teknolojilerle kanıtlayabilmek, bu alanlarda yeni teknolojiler geliştirmek ve ülkemizi dışa bağımlı olmaktan çıkartacak bilimsel araştırmalar yapmak için ileri düzey bilgi, anlayış ve beceri ile donanmış uygulayıcı, eğitici ve araştırmacı adli bilimcilerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

Eğitim süresi Tezli Yüksek Lisans programlarında dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Tezsiz Yüksek Lisans programlarında en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Öğrenim dili Türkçe’dir. Adli Bilimler Doktora Programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az ydi adet kredili ders, programın gerektirdiği kredisiz dersler, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tezin jüri önünde savunulması aşamalarından oluşur. 

ADLİ BİLİMLER ANABİLİM DALI

Adli Bilimler Anabilim Dalı altındaki Yüksek Lisans programında;

 • Adli Kimya,
 • Adli Farmakoloji ve Toksikoloji,
 • Adli Biyoloji,
 • Adli Genetik,
 • Adli Hemşirelik/Ebelik,
 • Olay Yeri ve Kriminalistik,
 • Adli Bilişim Suçları,
 • Adli Psikoloji,
 • Suç Önleme ve Analizi Bilim Dalları yer almaktadır.

Adli Bilimler Anabilim Dalı altındaki Doktora programında;

 • Adli Psikoloji ve Davranış Delilleri,
 • Kriminalistik ve Olay Yeri İnceleme,
 • Adli Moleküler Biyoloji ve Genetik,
 • Adli Kimya,
 • Adli Bilişim Digital Deliller,
 • Suç Önleme ve Analizi Bilim Dalları yer almaktadır.

Adli Bilimler Doktora Programına, Adli Bilimler Yüksek Lisans eğitimi yapmış olanlar, psikoloji veya psikolojik danışma ve rehberlik lisans eğitimi üzerine psikolojide yüksek lisans yapmış olanlar veya diğer lisans eğitimleri üzerine psikoloji, klinik psikoloji ve psikolojik danışma ve rehberlik alanında yüksek lisans derecesine sahip olanlar, hukuk lisans eğitimi üzerine, hukuk yüksek lisans derecesine sahip olanlar, fizik, kimya, biyoloji, eczacılık, antropoloji, hemşirelik, sosyoloji, sosyal hizmet, iş sağlığı ve güvenliği, yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, bilişim mühendisliği, moleküler biyoloji ve genetik, elektrik-elektronik mühendisliği, kimya-biyoloji mühendisliği, fizik mühendisliği, matematik mühendisliği lisans üzerine kendi alanlarında yüksek lisans yapmış olanlar ile diş hekimliği, veterinerlik ve tıp fakültesi mezunları başvurabilirler. Ayrıca yukarıda sıralanmayan sağlık, fen ve sosyal temel alanlarından birinde Yüksek Lisans derecesine sahip olanların Doktora programına kabülü Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır.

ADLİ KİMYA VE ADLİ TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI

Adli kimya, yasal soruşturmalarda fiziksel kanıtları analiz etmek ve yorumlamak için bilimsel ilke ve tekniklerin uygulanmasını içeren adli bilimin bir alt disiplinidir. Uyuşturucu, eser maddeler, parmak izleri ve ateşli silah kalıntıları gibi kanıtları incelemek için kimya, biyoloji ve fizik ilkelerini birleştirir. Adli kimyagerler, maddeleri tanımlamak ve bileşimlerini ve kökenlerini belirlemek için spektroskopi, kromatografi ve mikroskopi gibi çeşitli analitik teknikler kullanırlar. Bu bilgiler daha sonra şüphelileri veya kurbanları bir suç mahalli ile ilişkilendirmek, mahkemeye kanıt sunmak ve genel soruşturma sürecine katkıda bulunmak için kullanılabilir.

Adli toksikoloji, biyolojik örneklerde uyuşturucu ve zehir gibi toksik maddelerin analizini ve yorumlanmasını içeren bir adli bilim dalıdır. Bu maddelerin çeşitli vücut sıvıları, dokuları ve organlarındaki varlığını ve konsantrasyonunu belirlemeye odaklanır. Adli toksikologlar, uyuşturucuya bağlı ölümler, alkol ve/veya madde etkisi altında araç kullanma ayrıca işyeri veya çevresel maruziyetler gibi uyuşturucu veya zehir katılımından şüphelenilen durumlarda çok önemli bir rol oynarlar. Bu maddeleri tanımlamak ve miktarlarını belirlemek için gaz kromatografisi ve kütle spektrometresi gibi gelişmiş analitik teknikler kullanırlar. Adli toksikoloji analizlerinin sonuçları, ölümün, motor becerilerinin ve davranış değişikliklerinin konu olduğu yasal işlemlerde kullanılır.

Genel olarak, adli kimyagerler ve adli toksikologlar, fiziksel ve/veya biyolojik kanıtların doğru ve tarafsız analizini sağlamak için bilimsel uzmanlıklarını kullanarak ceza soruşturmalarında hayati bir rol oynar. Çalışmaları, faillerin belirlenmesine yardımcı olabilecek, yasal davaları destekleyebilecek ve ceza adaleti sürecinin bütünlüğünü sağlayabilecek önemli bilgiler sağlayarak adalet sistemine katkıda bulunur.

Adli kimya ve toksikoloji yüksek lisans programı tipik olarak her iki disiplinin çeşitli yönlerini kapsayan bir dizi ders içerir.

CEZA ADALETİ ANABİLİM DALI

Ceza Adaleti Yüksek Lisans Programı

Ceza Adaleti Programında suç olgusu ve suçlu kimliği araştırılarak bunların saptanması ve bu süreçte karşılaşılan deliller yardımıyla kamu düzeninin sağlanması konusunda ne tür çözüm önerilerinin ortaya konabileceği ele alınmaktadır. Ceza adaleti, toplum düzenini sağlama amacından hareketle düzeni bozacak suçların ortaya çıkarılması ve cezalandırılması konularıyla ilgilidir. Bu amaç doğrultusunda suç ve cezanın belirlenmesi ile birlikte fail ve mağdur tespitleri yapılarak toplum düzeninin sağlanması konusunda çalışmalar yapılması hedeflenmektedir. İşlenmiş olan suçun en kısa zamanda ortaya konulup, gerekli cezanın taraflara verilmesi ve haklı konumda bulunan kişi açısından hak tesisinin sağlanması da ceza adaletinin amaçları arasındadır.

Hukuk, psikoloji, sosyoloji, sosyal hizmet, iş sağlığı ve güvenliği, antropoloji, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, felsefe, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Polis Akademisi lisans mezunları dışındaki alanlardan programa kabul edilen öğrenciler için lisans ve/veya yüksek lisans düzeyinde bilimsel hazırlık dersleri verilir. Bilimsel Hazırlık haricinde, birbirini izleyen 2 yarıyıllık ders döneminde, öğrencilerin en az 60 AKTS kredisine tekabül edecek şekilde ders almaları gerekmektedir. Ardından 2 yarıyıllık dönem, 60 AKTS değerindeki Teze ayrılır. Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Tezsiz programlarda en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Öğrenim dili Türkçe’dir.

BİYOGÜVENLİK ANABİLİM DALI

Biyogüvenlik Yüksek Lisans Programı

Disiplinler arası nitelikteki Biyogüvenlik programı sağlık, bilim ve güvenlik kesişimindeki kritik sorunlara odaklanan bir araştırma ve eğitim modelidir. Dersler, biyogüvenliğin bilimsel temellerini, bu alanda kullanılan ve gelecekte kullanılması muhtemel teknolojileri, biyoterör saldırılarının önlenmesi ve aydınlatılmasına yönelik uygulamaları, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeleri ayrıca biyo saldırıların halk sağlığı ve güvenliğinde oluşturduğu riskleri değerlendirecek bilgi ve beceri kazandırmayı, geniş kitleleri biyolojik saldırılara hazırlayacak, stres ve korkuyla başa çıkmasını sağlayacak stratejiler oluşturmayı kapsar.

Sağlık, bilim ve güvenlik alanlarındaki kritik sorunlara odaklanan Biyogüvenlik yüksek lisans programı, disiplinlerarası nitelikte eğitim ve araştırma modeli ile bu alanda kendini geliştirmek isteyenlere akademik kariyer imkanı sunar. Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri alanlarının herhangi birinden lisans derecesi alan adaylar, programa başvurabilir. Biyoterör saldırılarının önlenmesi ve aydınlatılmasına yönelik uygulamalar, program çerçevesindeki dikkat çeken eğitimler arasında yer alır.

Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü çatısı altında açılan Biyogüvenlik yüksek lisans programı, sağlık, bilim ve güvenlik gibi alanlarda ortaya çıkan kritik sorunları disiplinler arası nitelikte araştırma ve eğitim modeli ile ele almayı hedefler.

Biyolojik saldırılara hazır olunacak

Biyogüvenlik yüksek lisans programındaki dersler kapsamında biyogüvenliğin bilimsel temelleri, bu alanda kullanılan ve gelecekte kullanılması muhtemel teknolojiler, biyoterör saldırılarının önlenmesi ve aydınlatılmasına yönelik uygulamaları, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ile ilgili eğitim sunulur.

Yüksek lisans programı, biyosaldırıların halk sağlığı ve güvenliğinde oluşturduğu riskleri değerlendirecek bilgi ve beceriyi, geniş kitleleri biyolojik saldırılara hazırlayacak, stres ve korkuyla başa çıkmasını sağlayacak stratejiler oluşturmayı kapsar.

Gıda güvenliği, genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO), biyoçeşitliliğin korunması, yasa dışı canlı ticareti gibi alanlarda eğitimler verilecek

Biyogüvenlik aynı zamanda gıda güvenliği, genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO), biyoçeşitliliğin korunması, yasa dışı canlı ticareti gibi hem toplum sağlığını ilgilendiren hem de ülkelerin stratejik olarak güvelik kaygıları olan alanlarda faaliyet göstermektedir.

Bu alanlarda çeşitli eğitimler ve farkındalık çalışmaları da programın bir diğer amacı olacak, bu alanda uzmanlar yetiştirilecektir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!