Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

İletişim Fakültesi Eğitim ve Öğretim

EĞİTİM VE ÖĞRETİM

1. Program Tasarımı ve Onayı

 • Alanında uzman akademisyenler, bölüm başkanları ve bölüm kurulları tarafından ulusal ve uluslararası yetkin kurumların eğitim programları da incelenerek oluşturulan bölüm müfredatları ve fakülte müfredatı Fakülte Kurulunda görüşülüp onandıktan sonra uygulamaya konulmaktadır. Hem müfredatın oluşturulma sürecinde hem de uygulanması esnasında Fakülte Kalite Kurulu ve bu kurul tarafından belirlenmiş olan Fakülte Dış Paydaş ve Danışma Kurulu müfredatın hem tasarlanması hem de uygulanması sürecinde süreklilik içerisinde gözlemlerini yapmakta, değerlendirmelerini ortaya koymaktadırlar. Böylece müfredatın iletişim eğitimine uygunluğu sürekli olarak kontrol edilmekte, işlemeyen yönlerine hızlı karar süreci oluşumuyla müdahale edilmekte, zayıf yanları güçlendirilmektedir.

 • Müfredatın etkinliğine ilişkin gözlem ve değerlendirmelerde öğrenci geri bildirimleri de büyük önem taşımaktadır. Öğrencilerle zaman zaman gerçekleştirilen toplantılarda, danışman öğretim elemanlarının öğrencilerle süreklilik içerisindeki görüşmelerinde, Fakülte Öğrenci Temsilcisinin sürekli geri bildirimleri, staj için sektöre gönderilen öğrencilerin geri dönüşlerinde ortaya koydukları değerlendirmeler gibi öğrenci geri bildirimleri alınarak her eğitim öğretim yılının sonunda müfredat güncellenmekte ve güçlendirilmektedir.

 • Etkin bir iletişim eğitimi verebilmek için sektörün görüşleriyle oluşturulan müfredat ve program yapısı önemsenmektedir. Medyanın çeşitli alanlarında görev yapmakta olan meslek insanlarından oluşturulan Fakülte Dış Paydaş ve Danışma Kurulunun müfredatla ilgili görüşleri; zaman zaman sektörden çağrılan meslek insanlarıyla gerçekleştirilen konferans, çalıştay, sempozyum gibi etkinliklerde de İletişim Fakültesinde verilmekte olan iletişim eğitiminin daha da güçlendirilmesi ve sektörde karşılık bulması için yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Kanıt:  Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 2021-22 Faaliyet Raporu ve Kalite Analizi S. 17-19. Mezunların iletişim bilgileri ile ilgili veri tabanı mezuniyet sonrasında da kendileriyle temasın sürdürülmesine olanak sağlayacak biçimde oluşturulmuştur. Mezunların istihdam oranları, mezun oldukları alanda ve alan dışında istihdam edilme oranları yüz yüze görüşmeler, mezuniyet törenlerine davetler ve elektronik ortamda hazırlanacak anketlerden edinilecek bilgilerle izlenmekte. Programların yeterlikleri belirlenirken bu izlenimler dikkate alınmaktadır. Kanıt: https://uskudar.edu.tr/tr/icerik/3293/iletisim-fakultesi-mezunlari-kariyer-planlama-calismasinda

 • İletişim Fakültesinde uygulanmakta olan müfredatın TYYÇ öğrenme çıktılarına uyumu önemsenmektedir. Bu amaçla ders izlenceleri, her dersin öğrenme çıktılarının program çıktılarıyla uyumu için gerekli çalışmalar yapılmakta ve bu uyumun sürekli güncellenmesi için de düzenli kontroller yapılmaktadır. TYYÇ esaslarının sürekli ve etkin uygulanması için her eğitim öğretim döneminin başında ve sonunda bölüm kurullarınca yapılan toplantılar raporlanmakta ve fakülte kurulu değerlendirmesine alınmaktadır. Kanıt: Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 2021-22 Faaliyet Raporu ve Kalite Analizi, S. 22. ayrıca bkz. https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/bologna/ )

1.1. Görünürlük ve Ulaşılırlık

Müfredatta yer alan bütün dersler bölümler bazında Üniversite Bologna Sisteminde (BBS) görünür ve ulaşılır durumdadır. Her bir dersin öğretim elemanı, izlencesi, çıktıları, program çıktılarıyla uyumları ayrıntılı olarak web sayfasında yer almakta ve iç ve dış paydaşların erişimine açık bulunmaktadır.

Kanıt: Üsküdar Üniversitesi Bologna Bilgi Sistemi (BBS) https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/bologna/

1.2. İzlemeler

 • Her dönemin sonunda yapılan anketlerde, öğrenciler ile yapılan çeşitli buluşmalar ile öğrencilerin, genel işleyiş ve programların yürütülmesi hususunda fikirleri alınmaktadır.
 • Üniversitemizin Çözüm Merkezi anlık olarak öğrenci şikâyetleri ve istekleri ile ilgilenmektedir.
 • Öğrenci Konseyi ile yakın temas sağlanarak üniversite ve programların yürütülmesi hususu dikkate alınmaktadır.
 • Öğrencilerimiz ile olan açık kapı politikamız ile her an öğrencilerimizin istek ve fikirleri önemle dikkate alınmaktadır.
 • Ofis görüşme saati uygulaması ile her bir öğretim elemanını haftanın belirli gün ve saatlerinde öğrenci ziyaretleri için ofislerinde hazır bulunmaları sağlanmış ve bu ofis saatleri öğrencilerin Bologna sisteminde de kayıt altına alınmış bulunmaktadır.
 • Üniversitemizde her katta bulunan dijital ekranlardan, mobil uygulamalardan ve SMS gönderimi ile öğrencilerimizin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

Kanıt: Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 2021-22 Faaliyet Raporu ve Kalite Analizi, İletişim Fakültesi 20-21 Faaliyet Raporu, S. 66-67

1.3. İyileştirme Süreci

TYYÇ kapsamında belirlenen prensiplere uygun planlanan program çıktıları da eğitim-öğretim yılının her yarıyılı sonunda bölüm öğretim üyeleri tarafından değerlendirilerek yapılması öngörülen iyileştirmeler PUKÖ döngüsü uyarınca planlanmakta ve uygulanmaktadır. Bu bağlamda, iyileştirme sürecine yönelik atılan adımlar aşağıdaki gibidir:

 • Danışman öğretim elemanlığı sisteminin etkin olarak işletilmesi ve düzenlenen toplantılarla iç paydaşların sürece katılımları sağlanmaktadır.
 • Ofis saatleri uygulamasının da etkin işlemesi nedeniyle programlarla ilgili olarak öğrencilerden gelen değerlendirmeler güncellik içerisinde izlenmekte, notlar alınmakta ve ilgili kurullarda (bölüm kurulları ve fakülte kurulu) tartışılmaktadır.
 • Dönem sonlarındaki ders değerlendirme anketleri aracılığıyla öğrencilerin ders ve müfredata ilişkin görüşleri dikkate alınmaktadır. Değerlendirme anketi sonuçları, ilgili programlarda zorunlu ve/veya seçmeli dersleri ekleme veya değiştirme amacına yönelik olarak kullanılmaktadır.
 • Öğrencilerin 20 gün zorunlu, 20 gün gönüllü staj yapma imkânı sayesinde dış paydaşların İletişim Fakültesi öğrencilerinin yetkinlik ve becerilerine yönelik ilgili geri bildirimleri sayesinde sürece etkin biçimde dâhil olabilmeleri mümkündür. Bu bağlamda paydaşlar her akademik yarıyıl sonunda Fakülte Kalite Kurulunun da aracılığıyla bölüm başkanlarına ve fakülte dekanlarına danışmanlık desteği sağlamaktadır.
 • İyileştirme faaliyetleri bölüm kurulları, fakülte kurulu, öğrenci toplantıları ile yılda en az iki defa olmak üzere Fakülte Kalite Kurulu üzerinden gerçekleşmektedir.
 • Programların eğitim amaçlarına ilişkin hedeflerine ulaştığı, öğrencilerin ve toplumun ihtiyaçlarına ne derece cevap verdiği öğrencilerin yapmış oldukları yurt içi ve ERASMUS+ hareketliliği kapsamında yurt dışı stajlarındaki performansları ile izlenmektedir.
 • Her akademik yıl sonunda bölüm kurulu toplantılarında yapılan değerlendirme sonuçlarına uygun düzenlemeler yaparak programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ilişkin taahhütleri güvence altına alınmaktadır.
 • Her Eğitim-öğretim yılı sonunda bölümler öğrencilerden, akademisyenlerden, Rektörlükten gelen geri bildirimler doğrultusunda müfredatlarını gözden geçirmekte, güncellemekte, fakülte kurulu onayının ardından da Senatoya sunulmaktadır.
 • İç paydaşlarla bölüm toplantıları, multidisipliner toplantılar ve hem iç hem de dış paydaşlara İletişim Günleri, Marka Konuşuyoruz, Halkla İlişkiler Sempozyumu, Yeni Medya Sempozyumu, Haber Atölyesi çalışmaları vb. etkinlikler düzenlenerek güncelliğin korunması sağlanmaktadır.
 • Kariyer Günleri kapsamında uygulama ve staja çıkan öğrenciler dış paydaşlarla buluşturulmakta ve çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.
 • Periyodik öğrenci toplantıları, mezun anketi çalışması, ölçme değerlendirme yöntemleri çalışması, akademik danışmanlık sisteminin değerlendirilmesi, memnuniyet anketleri, çözüm merkezi, bölüm/fakülte kurullarında, Fakülte Kalite Kurulu’nda İletişim Fakültesi öğrenci temsilcisine söz verilmesi gibi uygulamalar program güncelleme çalışmalarına katkı sağlamaktadır.

Kanıtlar: Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 2021-22 Faaliyet Raporu ve Kalite Analizi, S. 14

2. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

2.1. Politikalar ve Ulaşılabilirlik

 • İletişim Fakültesinde, Üsküdar Üniversitesinin de temel ilkesi olmak üzere eğitim öğretim öğrenci odaklı bir anlayışla sürdürülmektedir. Bu amaçla Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Kulüplerinin etkin biçimde sürecin içerisine dâhil edilmesine özen gösterilmektedir. Öğrenci kulüpleri ve fakülte öğretim elemanları ortaklığında gerçekleştirilen çeşitli sosyal, bilimsel ve kültürel etkinlikler bunun önemli bir kanıtıdır. Kanıt: Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 2021-22 Faaliyet Raporu ve Kalite Analizi S. 58
 • Öğrenci Konseyi Fakülte Temsilcisi aracılığıyla öğrencilerden alınan geri bildirimler, yılda en az iki kez gerçekleştirilen Rektör-Öğrenci Buluşmaları etkinliği, Erasmus öğrencileriyle yapılan toplantılar, Üniversite Çözüm Merkezi verileri, uluslararası öğrenci koçluğu uygulaması, hazırlık okulu öğrenci koçluğu mentörlük uygulaması öğrenci odaklı anlayışın öne çıkan bazı örnekleridir. Kanıt: Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 2021-22 Faaliyet Raporu ve Kalite Analizi, Öğrenci Danışmanlık ve Mentörlük (COACHING) Uygulamaları S. 45
 • Ders izlencelerinin oluşturulmasında da öğrenci odaklı anlayış öne çıkarken izlencelere ilişkin her tür çıktının ulaşılabilir olmasına da önem verilmektedir. Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS) oluşturulmakta, Üsküdar Üniversitesi Bologna Bilgi Sistemine (bbs.uskudar.edu.tr) işlenmektedir.
 • Staj uygulamasında da öğrenci odaklı politika öne çıkmaktadır. 20 iş günü zorunlu staj yapması gereken her bir öğrenciye, istediği takdirde 20 iş günü de gönüllü staj olanağı sağlanmakta. Ayrıca Erasmus+ programıyla da öğrencinin yurt dışında staj olanağı yakalaması sağlanmaktadır. Stajların öğrencinin AKTS yüküne dâhil edilmesine de özen gösterilmektedir.
 • Öğrencilere her dönem içinde uygulanan memnuniyet anketleri eğitim öğretim her yönüyle değerlendirilmesi ve öğrenci geri bildirimleri açısından önemli bir araçtır. Her dönemin sonunda öğrenci memnuniyet anketleri fakülte bölüm kurullarında, fakülte akademik kurulunda değerlendirilerek Üniversite Senatosuna sunulmak üzere ayrıntılı raporlar hazırlanmaktadır. Böylece fakültenin öğrenci yansımalı zayıf ve güçlü yönleri ortaya konulmakta, zayıflıkların giderilmesi için de hızla aksiyon alınmaktadır. Kanıt: Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 2021-22 Faaliyet Raporu ve Kalite Analizi, Öğrenci Memnuniyet Anketleri Bölümü S. 66
 • Rektörle ve öğrenci buluşmaları da öğrenci odaklı politikamızın önemli bir göstergesidir. Her dönemin sonlarına doğru fakültenin tüm öğrencileri “Rektörle Buluşmalar” isimli toplantıda bir araya gelmekte, eleştiri ve şikâyetlerini açıkça iletmektedir. Her Rektörle Buluşmalar toplantısının ardından fakülteler ve üniversite tarafından hazırlanan değerlendirme raporları fakültenin ilgili kurullarında ve Üniversite Senatosunda görüşülerek olumsuz geri bildirimler ve sorunlara hızlı çözüm üretimi gerçekleştirilmektedir. Kanıt: Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 2021-22 Faaliyet Raporu ve Kalite Analizi S. 67
 • Üniversitemizin Çözüm Merkezi anlık olarak öğrenci şikâyetleri ve istekleri ile ilgilenmektedir. Öğrencilerin sorunlarını Çözüm Merkezine açıkça ulaştırmaları için çeşitli toplantılarda kendilerine bilgilendirme ve cesaretlendirme yapılmakta. Çözüm Merkezine ulaşan her sorun anında Rektör, ilgili Rektör yardımcıları, Fakülte dekanı, ilgili bölüm başkanı, dekan yardımcıları ve Mütevelli Heyet Başkanı ve ilgili direktörlükler tarafından görülmekte ve çözüm için hızlı aksiyon alınmaktadır. Kanıt: Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 2021-22 Faaliyet Raporu ve Kalite Analizi S. 67-69
 • Eğitim öğretimde öğrenci odaklı politikamız derslerin işlenişinde de yansıma bulmakta. Derslerin interaktif olmasına özen gösterilmekte. Mesleğe yönelik uygulamalı derslerin stüdyo, bilgisayar laboratuvarı, haber atölyesi gibi uygulamaya dönük alanlarda, zengin teçhizatla yapılmasına önem verilmektedir. Kanıt: Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 2021-22 Faaliyet Raporu ve Kalite Analizi, S. 34
 • Öğrencilerin derslere %70, uygulamalara %80 katılımı zorunludur, bu durum izlencelerle öğrencilere ilk derste hem sözlü hem de dersin izlencesi aracılığıyla bildirilmektedir. Sınava katılamama durumunda, öğrencinin durumunu rapor vb. evraklarla belgelemesi gerekmekte olup, bu durumu İletişim Fakültesi Dekanlığına da bildirmesi gereklidir. Salgınla birlikte online eğitime geçilmesinin ardından gerek zoom gerekse teams üzerinden ALMS ortamında uygulamaya konulan senkronize ders katılımları ve sınavlarda da derse ve sınavlara öğrenci katılımı kayıt altına alınmış; sınavlarda öğrencinin kopya vb. usulsüz ve yasadışı uygulamalara yönelmemesi için de uygun sınav planlamaları yapılmıştır
 • Engelli öğrencilerimizin eğitiminde ihtiyaç duyulan düzenlemeler, öğrencinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılmaktadır.
 • (Görme engelli öğrencimizin sınavında bir okuyucu/yazıcı tahsisi vb). Diğer engelli durumları için de uygun ortam ve donanım mevcuttur. 
 • Yabancı öğrencilerin tüm ihtiyaçları için ise Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü ve ERASMUS Ofisi görev almaktadır. Ayrıca her bölümümüzde bir ERASMUS koordinatörümüz bulunmakta ve yabancı öğrencilerimizin ihtiyaçları geciktirilmeksizin karşılanmaya çalışılmaktadır. Uluslararası öğrenci koçluğu uygulamasıyla da yabancı öğrencilerin karşılaştıkları sorunlarda ani çözüm bulunması uygulaması mevcuttur. (Bkz. erasmus.uskudar.edu.tr).
 • Erasmusla fakültemize gelen öğrencilerin Türkçe bilmemeleri halinde İngilizce ders açılarak almak istedikleri derslerin İngilizce olarak işlenmesine önem verilmektedir.
 • Öğrenci odaklı politikamızın önemli bir göstergesi de oryantasyon toplantılarıdır. Her yılın başında fakülteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için dekanın, bölüm başkanlarının, tüm hocaların ve tüm idari direktörlüklerin katılımı ve bilgilendirmesinden oluşan bir oryantasyon etkinliği gerçekleştirilmektedir. Kanıt: Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 2021-22 Faaliyet Raporu ve Kalite Analizi, S. 66
 • Etkin danışmanlık sistemi uygulaması. Öğrencilerimizin her birinin mutlaka bir danışman hocası bulunmaktadır. Her bir danışman hoca, öğrenciyi birinci sınıftan alıp mezuniyete kadar kesintisiz danışmanlık hizmeti vermektedir. Ofis saatleriyle de danışmanlık hizmeti pekişmiş bulunmaktadır. Kanıt: Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 2021-22 Faaliyet Raporu ve Kalite Analizi, S. 46
 •  Öğrenci odaklı anlayışın uygulamadaki önemli bir göstergesi de öğrenci ve öğretim elemanı arasındaki iletişim süreklilik içerisinde gerçekleşmesine destek alan olarak kullanılan STIX’tir. Bir iç iletişim ağı olarak STIX yoluyla öğretim elemanı ve öğrenci arasında sürekli iletişim sağlanmakta, ders materyalleri vb. her tür bilgi paylaşımı bu kanaldan en verimli biçimde gerçekleşmektedir. STİX verileri her hafta üniversite senatosunda ele alınmakta ve öğretim elemanı- öğrenci iletişiminin etkinliği ve sürekliliği devamlı kontrol altında tutulmaktadır. (bkz. stix.uskudar.edu.tr )
 • İletişim eğitiminde uygulayarak öğrenim çok önemlidir. İletişim Fakültesi tarafından öğrencilerin aktif rol aldığı Haber Üsküdar isimli bir gazete çıkarılmakta, İletişim Günleri düzenlenmekte, ÜÜTV ve ÜÜ Radyo aracılığıyla öğrenciler eğitim öğretimin uygulamalı yanını da etkin biçimde gerçekleştirmektedirler. Ayrıca eğitim amaçlı çekim stüdyosu, haber atölyesi, bilgisayar laboratuvarlarıyla da uygulamalı eğitimin güçlü biçimde verilmesi sağlanmaktadır. Uygulamalı eğitimin çoğunlukla da mesleki deneyimi olan hocalar tarafından gerçekleştirilmesi önemsenmektedir. Kanıt: Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 2021-22 Faaliyet Raporu ve Kalite Analizi, S. 35
 • Öğrenci odaklı politikanın önemli bir göstergesi de seçmeli derslerdir. Fakültenin üçüncü ve dördüncü sınıfında öğrencilere sunulan zengin seçmeli ders havuzuyla öğrencilerin kendi ilgilerine göre ders programlarını oluşturmalarına önem verilmektedir. Bir bölümdeki öğrenci başka bölümlerden, hatta başka fakültelerin programlarından ders seçimi yapabilmekte. Öğrencinin seçmeli ders seçiminde danışman hocaları da destek olarak ders programını gerçekten kendi ilgisine ve vizyon oluşturmaya dönük yapması sağlanmaktadır (bkz. bbs.uskudar.edu.tr)
 • Ders bilgi paketlerinde öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri TYYÇ, AKTS ve Ders Yükü hesaplamaları esas alınarak ders içi etkinlikler (Ara Sınav, Kısa Sınav, Ödev, Final, Sınıf Dışı Ders Çalışma, Ders Katılım, Uygulama, Laboratuvar, Sunum gibi) sayısı ve süresi belirlenerek, haftalık 25 saat iş yükü üzerinden hesaplanmaktadır. Bu hesaplama bölüm akademik kurulları tarafından yapılan çalışmalarla ön görülen iş yükü saatleri esas alınarak yapılmaktadır (bkz. bbs.uskudar.edu.tr )

2.2. Yetkinlikler ve Uzmanlaşma

Üniversiteler eğitim öğretim yanında aynı zamanda da bilim üreten, araştırma geliştirme yapan kuruluşlardır. Bu bilinçten hareketle İletişim Fakültesinde de eğitim öğretim yanında güçlü akademik kadro yetiştirilmesine de önem verilmektedir. Bunun için şu uygulamalar gerçekleştirilmektedir:

 • Uzmanlaşma: Her bir öğretim elemanının belli bir alanda uzmanlaşmasına önem verilmektedir. Bu nedenle de her bir öğretim elemanının eğitim öğretim sürecine katılmasında uzmanlık alanları esas alınmaktadır.
 • Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin özendirilmesi: Her bir akademisyenin kendi uzmanlık alanında bilgi üretmesi için gerekli koşulların sağlanmasına, akademik çalışma ortamının ve maddi desteğin verilmesi için çaba harcanmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı bilimsel faaliyetlerde bulunması, etkinliklere katılımı, etkinlik gerçekleştirmesi, araştırma yapması vb. çalışmaları özendirilmektedir. Üniversitenin PARGE birimi de bu anlamda büyük destek vermektedir. (bkz. parge.uskudar.edu.tr )
 • Güçlü akademik kadronun yetiştirilmesi: Fakülteye güçlü bir akademik kadronun yetiştirilmesi için araştırma görevlisi alımları ve yetiştirilmeleri büyük önem taşımaktadır. Fakültedeki araştırma görevlilerine vizyon oluşturulması ve belli bir alanda yetişmeleri için gerekli özendirmeler yapılmakta, yüksek lisans ve doktora çalışmaları desteklenmektedir.
 • Faaliyet takibi: Faaliyet Takip Sistemi (FTS) ile eğitim-öğretim kadrosunun performansları kapsamlı olarak izlenmektedir. Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmeleri amacıyla akademik izinler verilmekte, öğretim elemanlarının katılacakları akademik faaliyetler için Üniversite bütçesinden belirli miktarda kaynak ayrılmaktadır. (bkz. fts.uskudar.edu.tr )

2.3. Öğrenci Katılımı ve Öğrenme Çıktıları

 • Her dönemin başında, her ders için oluşturulan ve Bologna Bilgi Sisteminde paylaşılan ders izlenceleri ile öğrenme çıktıları oluşturulmaktadır. Bu ders öğrenme çıktıları program çıktıları ile karşılaştırılmakta, nihai hedefe ulaşılıp ulaşılmadığı değerlendirilmektedir.
 • Öğrencilerle her dönem sonu memnuniyet anketleri yapılmakta, sınav evrakları arşivlenmekte, STIX (Student Teacher Information Exchange) yazılımı aracılığıyla öğrenciler çeşitli konularda bilgilendirmektedir.
 • Sınav sonuçları, öğrenci anketleri, Staj sorumlularından alınan geri bildirimler, uygulama derslerine yönelik olarak uygulama değerlendirme çıktıları, her dönem sonunda akademik kurul değerlendirmeleri ve kararları ile güvence altına alınmaktadır.
 • Program çıktılarına ulaşılamadığı durumlarda kök neden analizleri yapılarak ilgili bölüm ve derse ilişkin iyileştirme çalışmaları akademik kurullar ve toplantılarda değerlendirilip planlanarak karar altına alınmaktadır. Akademik personel ve öğrenciler gibi iç paydaşlarla yapılan toplantılarla telafi edici programlar uygulanmaktadır.
 • Her akademik birim öğrencileriyle toplantılar yaparak duyurmaktadır. Aynı zamanda iç ve dış paydaşlarla gerçekleştirilen oryantasyon ve bilgilendirme toplantıları yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır. Yapılan bu toplantılar sonucunda yapılan değişiklikler üniversitemiz web sayfasında duyurulmaktadır. Kanıt: Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 2021-22 Faaliyet Raporu ve Kalite Analizi, S. 14-15

2.4. Program Derslerinin İçerik ve Yöntemi

İletişim Fakültesinde müfredatlar bölüm kurulları tarafından hazırlanarak fakülte kurulu onayına sunulur.

 • Her bölüm kendi amaçları, misyonu ve vizyonunu esas alarak, fakültenin misyon ve vizyonuyla da bağlantılı olarak ve üniversitenin temel değerleri, misyon ve vizyon tanımlaması doğrultusunda bölüm müfredatını hazırlar.
 • Müfredatın hazırlanmasında Fakülte İç ve Dış Paydaşları ile Danışma Kurulunun da öneri niteliğindeki görüşleri alınır.
 • Müfredatta yer alacak her bir dersin içeriği bölümde görevli bütün öğretim elemanlarının katılımı ve görüş belirtmesiyle oluşturulur. Ders içerikleri oluşturulurken öğrencinin derslikteki çalışma zamanı, derslik dışı iş yükü, kütüphane çalışması, staj uygulaması vb. konular da dikkate alınır.
 • Her bir dersin hem bölümün amaçlarıyla, hem fakültenin eğitim öğretim ilke ve amaçlarıyla uyumlu olmasına, hem de sektörün ihtiyaçlarına yanıt verebilecek nitelikte olmasına dikkat edilir.
 • Her bir dersin içeriği hazırlanırken, dersin başka eşdeğer kurumlardaki içeriğine ve hatta uluslararası düzeydeki içerik özelliklerine de bakılır.
 • Staj uygulaması İletişim Fakültesi öğrencileri için önemli bir tamamlayıcı eğitim alanıdır. Üniversitenin bir staj yönergesi mevcut olup, İletişim Fakültesi de bu yönergenin esaslarına bağlı kalarak uygulamaya ilişkin bir süreç talimatı hazırlamış olup fakülte web sayfasına koymuş bulunmaktadır.
 • Üniversite eğitimi aynı zamanda bir vizyon oluşturma eğitimidir, bu nedenle de bölümle sınırlı tutulamaz. Bu nedenle İletişim Fakültesi öğrencilerinin başka bölümlerden ve alanlardan seçmeli ders almaları için açık kapı bırakılmıştır.
 • Üniversitenin aynı zamanda bir kültür oluşturma alanı olmasından dolayı, İletişim Fakültesinde de üniversitenin diğer tüm bölümlerinde olduğu gibi Üniversite Kültürü dersi müfredata konulmuş olup birinci sınıf öğrencilerine zorunlu olarak verilmektedir. Bu ders kapsamında öğrenciler üniversite ve fakültedeki sosyal ve kültürel etkinliklere aktif katılım sağlamaktadırlar. Öğretim elemanı iş yükü kapsamı dışında tutulan ders öğrenci iş yükü kapsamında 1 AKTS olarak yer almaktadır.
 • Her sınıf ve şubeye göre öğrencilere ders danışmanı atanmakta ve bu danışmanlar öğrencinin mezuniyetine kadar danışmanlık görevlerini sürdürmektedirler. Böylece danışmanlıkta süreklilik de sağlanmış olmaktadır.
 • Fakültemizin ölçme, değerlendirme ve eğitim-öğretim faaliyetleri, üniversitenin mevzuatı ve yönetmelikleriyle uyumludur. Buna göre üniversitemiz ölçme ve değerlendirme usul ve esasları Üsküdar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği aracılığı ile iç ve dış paydaşlara ilan edilmiş olup, yine bu yönetmelikler aracılığı ile sürecin sürekliliği sağlanmakta olup sürecin uygulanması güvence altına alınmıştır. Bkz. https://uskudar.edu.tr/tr/mevzuat-yonergeler
 • Vize, final sınavları, ödev notu, sunum, proje, tez gibi çeşitli değerlendirme yollarıyla ölçülmektedir. Yönergeler takip edilerek düzenlenen zamanlı bilgilendirmeler ve seminerler yoluyla yapılmakta, her dönem başında öğrencilere iletilmektedir. Bununla birlikte eğitim komisyonumuz tarafından BDP detayları sürekli izlenmekte alınan kararlar her dönem akademik personel oryantasyonu çerçevesinde öğretim elemanları ile paylaşılmaktadır.
 • Ders değerlendirme verilerinin saklanması: Sınav kâğıtları düzenli olarak zarflanarak sınıflandırılmakta ve fakülteye ayrılan arşiv alanında en az beş yıl süreyle saklanmaktadırlar. Ayrıca uygulamalı derslerin sanal verileri de fakültenin ağ bağlantılı ortak alanında saklanmaktadır.

2.5. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet ile ilgili koşullar, Üsküdar Üniversitesi Yüksek lisans, Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği madde 47 hükümlerine göre belirlenmiştir. Kayıtlı olduğu programın öğretim planındaki bütün dersleri, mezuniyet tezi ve stajını başarı ile tamamlamış ve genel ağırlıklı not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olan başarılı öğrenci diploma almaya hak kazanır. Her dönemin başında oluşturulan izlencelerde, dersin değerlendirme yöntemleri, her dersin başında öğrencilere Bologna süreci kapsamında bildirilmektedir.

2.6. Öğrenci Hakları

Fakültemizin öğrenci haklarını kapsayan düzenlemeleri, Üniversite Mevzuatı ve Yönetmeliklerle uyumludur. Ayrıca Üsküdar Üniversitesi özelinde oluşturulmuş olan Öğrenci Hak ve Görevleri Yönergesiyle de bu haklar ve ödevler güvence altına alınmıştır. Ayrıca, üniversitemizde olası herhangi bir taciz eylemine karşı önlemlerin alınması ve ayrımcılığın önüne geçilmesi adına Taciz ve Ayrımcılığı Önleme Yönergesi de uygulamaya alınmış olup, öğrenciler için bir güvence niteliği taşımaktadır. (Bkz. https://uskudar.edu.tr/tr/mevzuat-yonergeler )

2.7. Öğrenci Şikâyet ve Önerileri

Üniversitemizin Çözüm Merkezi Öğrenci Danışmanlık Sistemi ve Web sayfası üzerinden, ayrıca yüz yüze görüşmeler yoluyla öğrenci şikâyet ve önerilerine ulaşılır ve Fakülte bünyesinde çözümler üretilerek sorunun tekrarlanmamasına yönelik gerekli önlemler alınır. Kanıt: Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 2021-22 Faaliyet Raporu ve Kalite Analizi, S, 67-68

3. Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma

Fakültemiz ÖSYM tarafından yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre sözel puan türünde öğrenci alır. Öğrenci Hareketliliği ERASMUS öğrenci değişim programları ile sağlanmaktadır. Yatay geçiş, dikey geçiş, yabancı uyruklu öğrenci, çift anadal ve yandal öğrenci kabulleri Üsküdar Üniversitesi Yönetmelik ve Yönergeleriyle uyumludur Bkz. https://uskudar.edu.tr/tr/mevzuat-yonergeler

Tablo-1: Fakülte 2022 Yılı Doluluk Oranları

Tablo-2: Fakülte Bölümlerine Göre Öğrenci Sayıları 

Tablo-3: Fakültenin Bölümlerine Göre Çap/ Yandal Öğrenci Sayıları 

4. Eğitim-Öğretim Kadrosu


Unvan
Program
Personel Adı
Personel Soyadı 

1

Profesör
Yeni Medya ve İletişim
Nazife
Güngör

2

Profesör
Gazetecilik
Süleyman
İrvan

3

Profesör
Görsel İletişim Tasarımı
And
Algül

4

Profesör
Görsel İletişim Tasarımı
Emre
Tandırlı

5

Doçent
Çizgi Film ve Animasyon
İpek Fatma
Çevik

6

Doçent
Reklamcılık
Özgül
Dağlı

7

Doçent
Yeni Medya ve İletişim
Feride Zeynep
Güder

8

Doçent
Reklamcılık
Dinçer
Atlı

9

Doçent
Gazetecilik
Gül Esra
Atalay

10

Doçent
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Pınar
Aslan

11

Doçent
Gazetecilik
Aylin
Tutgun Ünal

12

Doçent
Görsel İletişim Tasarımı
Tolga
Erkan

13

Doçent
Çizgi Film ve Animasyon
Bahar
Muratoğlu Pehlivan

14

Doçent
Yeni Medya ve İletişim
Yıldız Derya
Birincioğlu Vural

15

Doçent
Radyo Televizyon ve Sinema
Can
Diker

16

Doçent
Radyo Televizyon ve Sinema
Esennur
Sirer

17

Doçent
Görsel İletişim Tasarımı
Cem
Tutar

18

Doçent
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Şaha
Baygül Özpınar

19

Doçent
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Özge
Uğurlu Akbaş

20

Doktor Öğretim ÜyesiGazetecilik
Yıldıray
Kesgin

21

Doktor Öğretim Üyesi
Yeni Medya ve İletişim
Ceren
Acun

22

Doktor Öğretim ÜyesiGörsel İletişim Tasarımı
Dicle
Yıldırım

23

Doktor Öğretim Üyesi
Radyo Televizyon ve Sinema
Denizcan
Kabaş

24

Doktor Öğretim Üyesi
Görsel İletişim Tasarımı
Ebru
Karadoğan İsmayılov

25

Doktor Öğretim Üyesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Nejla
Polat

26

Doktor Öğretim Üyesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Şükrü
Güler

27

Doktor Öğretim Üyesi
Radyo Televizyon ve Sinema
Hale
Yaylalı

28

Doktor Öğretim Üyesi
Reklamcılık
Nihal
Toros Ntapıapıs

29

Doktor Öğretim Üyesi
Reklamcılık
Cihan
Becan

30

Doktor Öğretim ÜyesiYeni Medya ve İletişim
Hasan
Topaçoğlu

31

Doktor Öğretim ÜyesiÇizgi Film ve Animasyon
Ezgi
Şen

32

Araştırma Görevlisi
Gazetecilik
Atila
Erdemir

33

Araştırma Görevlisi
Gazetecilik
Selin
Maden

34

Araştırma Görevlisi
Görsel İletişim Tasarımı
Baran
Kahraman

35

Araştırma Görevlisi
Görsel İletişim Tasarımı
Simge
Kırteke

36

Araştırma Görevlisi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Zindan
Çakıcı

37

Araştırma Görevlisi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Osman
Tosun

38

Araştırma Görevlisi
Radyo Televizyon ve Sinema
Besna
Ağın

39

Araştırma Görevlisi
Radyo Televizyon ve Sinema
Yezdan
Çelebi

40

Araştırma Görevlisi (Dr.)
Reklamcılık
Burak
Çeber

41

Araştırma Görevlisi
Çizgi Film ve Animasyon
Hüsna
Tosun

42

Araştırma Görevlisi
Çizgi Film ve Animasyon
Onur
Coşkun

43

Araştırma Görevlisi
Yeni Medya ve İletişim
Neslihan
Bulur

44

Araştırma Görevlisi (Dr.)
Yeni Medya ve İletişim
Zeynep
Şehidoğlu


5. Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler

 • İletişim Fakültesi’nin yerleşkesinde Namık Kemal Kütüphanesi bulunmaktadır. Kütüphanede öğrencilerin güncel ve elektronik kaynakları takip edebilecekleri kaynaklar bulunmaktadır. (Bkz. kutuphane.uskudar.edu.tr). Ayrıca fakülte lobisindeki sanal kütüphaneyle de öğrenci istediği kaynaklara sanal ortamda ulaşabilmektedir.
 • Fakültemizde yıllık periyodlar halinde planlanan çeşitli etkinlik, konferans ve sempozyumlar gerçekleştirilmektedir. (Bkz. https://uskudar.edu.tr/if/tr/duyurular) İletişim Fakültesinde gerçekleşen sosyal, bilimsel ve kültürel etkinlikler de öğrenciye çeşitli öğrenme çıktıları sağlamaktadır. Kanıt: if-faaliyet-raporu-2019-2020-1.pdf (uskudar.edu.tr), S. 41
 • Her öğrenci için, akademik ve sosyal danışmanlık yapmak üzere bir öğretim üyesi belirlenerek öğrenciye eğitimi süresince akademik ve sosyal danışmanlık desteği sağlanmaktadır.
 • Her öğretim yılının başında yeni öğrencilerin uyumu ve tanışma, öğretim üyeleri ve maksadıyla merkezi Oryantasyon Toplantıları ve tanışma toplantıları düzenlenmektedir.
 • Ayrıca Üniversite Kültürü dersi kapsamında öğrencilerin bu etkinliklere azami katılımı sağlanmaktadır.
 • Öğrenciye sunulan hizmet ve destekler Senato, Fakülte ve Bölüm kurullarının planlama çalışmaları çerçevesinde geliştirilmektedir.

6. Akreditasyon Çalışmaları

İletişim Fakültelerinin yurt içi akreditasyon kurulu İLEDAK olup Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi de İLEDAK akreditasyonuna ilk olarak Gazetecilik bölümüyle sahip olmuştur. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik programı 2019 yılında değerlendirmeye alınarak İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) tarafından verilen akreditasyonu almaya hak kazanmıştır.


İletişim Fakültesinde aktif bulunan diğer altı bölüm de, öğretim elemanı sayısı dışındaki tüm kriterleriyle akredite edilebilecek nitelikte görünüyor. Fakültede bir yandan kalite bir yandan da akreditasyon sürecinde güçlenmek amacıyla toplantılar düzenlenmekte, fakülte içi eğitimler verilmektedir. Kalite ve akreditasyon çalışmaları fakülte akademik kurulları ve bölüm kurullarının sürekli gündemi haline getirilmiş bulunmaktadır. Kanıt: if-faaliyet-raporu-2019-2020-1.pdf (uskudar.edu.tr), S, 13 ve Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 2021-22 Faaliyet Raporu ve Kalite Analizi S. 24

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!