Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

İletişim Fakültesi Araştırma ve Geliştirme

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME

 1.Araştırma Stratejisi ve Hedefler

İletişim Fakültesi araştırma stratejisi ve hedefleri Üsküdar Üniversitesi'nin 2019-2023 Stratejik Planında belirlenen strateji ve hedeflerle uyum içerisinde planlanmaktadır ve şu temel esaslara dayanmaktadır:

 • Bilgi kaynaklarının en yüksek performansla aktifleştirilmesi ve kullanımını sağlamaya dönük planlamalar,
 • Üniversitenin bir bilgi üretme ve yayma ortamı olduğu gerçeğinden hareketle İletişim Fakültesinin de özellikle iletişim alanında bilgi kaynaklarını etkin kullanmak, araştırma yapmak ve ürettiği bilgiyi paydaşlarla ve genel toplumla paylaşarak hem medya sektörünün gelişmesine, hem iletişim bilimleri alanına hem de toplumsal gelişmeye katkı sağlamaya yönelik çalışmalar planlamak,
 • Bilgi üretimi, araştırma geliştirme ve yaratıcılık kültürünün gelişmesini ve yerleşmesini sağlamaya dönük yol ve yöntemlerin keşfi,
 • Araştıran, düşünen, üreten bireyler yetişmesine katkı sağlamaya dönük bir araştırma ve geliştirme anlayışı oluşturmak,
 • Üsküdar Üniversitesi'nin ve İletişim Fakültesinin bir bilgi üretim merkezi haline gelmesine katkı sağlamak için kaynakların doğru ve etkin kullanımı.

Bu stratejiler doğrultusunda İletişim Fakültesinin araştırma ve geliştirmeye ilişkin belirlediği hedefler ise şunlardır:

 • İletişim Fakültesini ulusal ve uluslararası düzeyde tanınır bir bilgi üretim merkezi haline getirmek,
 • İletişim Fakültesinde ulusal ve uluslararası düzeyde geçerli iletişim araştırmaları gerçekleştirmek,
 • İletişim Fakültesini bütün kaynakların etkin kullanıldığı bir araştırma ve geliştirme merkezi haline getirmek,
 • İletişim Fakültesini iletişim alanındaki çalışmalarda patentli çalışmaların yapıldığı bir merkez haline getirmek,
 • İletişim Fakültesini uluslararası düzlemde hatırı sayılır bir AR-GE merkezi haline getirmek,
 • İletişim Fakültesini, medya sektörünün de paydaşlığında Türkiye’de ve dünyada medyanın işleyişini konu alan kapsamlı bilimsel toplantılar yapan ve bu toplantıları bilimsel yayınlara dönüştüren bir ortam haline getirmek,
 • Araştırma ve geliştirmeye dönük çıktıların ilgili kamularla paylaşıldığı ve gündem oluşturduğu bir araştırma ve geliştirme süreci oluşması,
 • Öğrencilerin araştırma ve geliştirme sürecine etkin katılımı sağlanarak araştırma ve geliştirmeye meraklı ve yatkın bireylerin yetiştirilmesi,
 • İletişim Fakültesinde gerçekleştirilecek akademik çalışmalarla iç ve dış kamuoyunda dikkat çekici hale gelmesi.

1.1. Araştırma Kaynakları

İletişim Fakültesi araştırma kaynakları açısından oldukça güçlü bir durumdadır. Üniversitenin PARGE birimi araştırma kaynak ve yöntemleri için sürekli olarak akademisyenlere ve öğrencilere dönük eğitimler vermekte, araştırma geliştirme kültürünün oluşmasını sağlamaktadır. if-faaliyet-raporu-2019-2020-1.pdf (uskudar.edu.tr), S. 51

Ayrıca İletişim Fakültesi akademisyenlerinin koordinatörlüğünde işler halde bulunan İnsan Odaklı Araştırma ve Uygulama Merkezi (İLİMER) de araştırma geliştirme çalışmalarının yürütülmesi için önemli bir çatı oluşturmaktadır.

İletişim Fakültesi bilgisayar laboratuvarları, kütüphanesi, çekim stüdyosu, kurgu ve montaj birimi de araştırma geliştirme faaliyetlerinin önemli fizik ortam ve bilgi üretim kaynakları olarak kabul edilebilir.

1.2. Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

İletişim Fakültesindeki güçlü akademik kadro, yüksek lisans programları, yüksek lisans tez çalışmaları, öğrenci kulüpleri araştırma ve geliştirme çalışmalarının yüksek performansla ve sürekli izlenerek sürdürülmesi için Fakülte bünyesinde, üniversitenin PARGE birimiyle de koordineli çalışmak üzere bir PARGE Birim Koordinatörlüğü oluşturulmuştur. Bu koordinatörlük aracılığıyla fakülte akademik personeline ve öğrencilerine süreklilik içerisinde araştırma, proje eğitimi verilmekte, proje oluşturmaları teşvik edilmektedir. (if-faaliyet-raporu-2019-2020-1.pdf (uskudar.edu.tr)) S. 51

1.3. İletişim Fakültesi 2019-2020 AR-GE Performansı

İletişim Fakültesi 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı araştırma ve geliştirme çalışmaları arasında şunlar yer almaktadır:

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!