Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

İletişim Fakültesi Ana İlkeler

ANA İLKELER

Kurumların misyon, vizyon ve hedeflerini, performans göstergeleri ile kalite programlarını belirlemek, izlemek ve geliştirmek üzere kullandıkları tanımlı süreçleri bulunmalıdır. Üsküdar Üniversitesi, her şeyin daha iyi yapılabileceği felsefesini benimsemekte ve planlamada PUKÖ Döngüsünü (Planla-Uygula Kontrol Et-Önlem Al) kullanmaktadır.

 • Fakültenin Misyonu ve Hedeflerinin planlanması
 • Fakültenin Misyon ve Hedeflerini gerçekleştirmek üzere Yönetim ve Organizasyon süreçlerinin uygulanması
 • Fakültenin Misyon ve Hedeflerine ulaştığına dair güvencelerin oluşturulması ve kontrolü
 • Fakültenin gelişim ve rekabet avantajını korumak için sürekli iyileştirmeye dayalı önlemler

Kalite Süreç Programımız, YÖK Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleriyle uyumludur. (Bkz. YÖK Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri)

Buna göre süreç şu şekilde yönetilmektedir;

 

Fakültenin Misyonu ve Hedeflerinin Planlanması

Misyonumuz

İçerisinde yaşadığı dünyayı bütünsel biçimde algılayabilen, olaylara ve durumlara sorgulayıcı, eleştirel ve analitik bakabilen kalifiye iletişim profesyonelleri yetiştirmek temel misyonumuzdur. Bu misyonu en üst düzeyde yerine getirebilmek için teorinin ve pratiğin birbirini tamamladığı bütünlüklü bir iletişim eğitimi vermeye özen göstermekteyiz. Kalifiye akademik kadromuzun yanında son teknolojiyle donatılmış radyo ve televizyon stüdyolarımız öğrencilerimizin dersliklerde aldıkları teorik bilginin uygulamayla tamamlanmasına olanak vermektedir.

Vizyonumuz

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi alanında iyi yetişmiş güçlü akademik kadrosu, son teknolojiyle donanmış laboratuvarları, radyo ve televizyon stüdyolarıyla, iletişim eğitimine insan odaklı yaklaşımıyla geleceğe güvenle bakabilecek ve geleceği güvenle devralacak entelektüel bireyler ve kalifiye meslek insanları yetiştirmeyi kendisine vizyon olarak belirlemiş bulunmaktadır. Fakültemizin yakın geleceğe ilişkin stratejilerinin başında, kalitesiyle yalnızca ulusal değil, uluslararası düzeyde de saygın bir eğitim kurumu, bilim üretim merkezi olmak gelmektedir. Bunun için fakültemiz henüz ilk yılından itibaren uluslararası öğrenci değişim programlarını uygulamaya koymuş bulunmaktadır. Çünkü biz, öğrencilerimizin etkinlik alanlarını üniversite kampüsüyle sınırlamak istemiyoruz. Onların dünyaya açılmasını, başka ülkeleri, toplumları tanımalarını, başka kültürel ortamlarda ufuk açıcı paylaşımlarda bulunmalarını istiyoruz. Böylece bünyemizde yetişecek iletişim profesyonellerinin uluslararası standartlara sahip olması mümkün olacaktır.

Fakültemiz hedefleri üniversitemizin 2019-2023 Üsküdar Üniversitesi Stratejik Planında (bkz: https://uskudar.edu.tr/tr/stratejik-hedefler) sunulmuş olan stratejik hedefleri ile eş güdümlüdür. Bu çerçevede hedeflerimiz:

Amaç 1: Eğitim-Öğretimi Güçlendirmek

Hedef 1: Öğrenci motivasyonunun ve başarı düzeyinin geliştirilmesi

Hedef 2: Öğretim elemanlarının yetkinliklerinin her yıl artırılması

Hedef 3: Eğitim-öğretimi destekleyen materyallerin (model vb.), sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin artırılması

Hedef 4: Hayat boyu öğrenme ilkesi kapsamında uzaktan ve sürekli eğitim faaliyetlerinin artırılması

Hedef 5: İletişim Fakültesinin, eğitim öğretimin kalitesi açısından rakipleriyle rekabet eder bir düzeyde tutulması

Hedef 6: Fakültedeki eğitim-öğretimin, sürekli gelişen dijital iletişim teknolojileri ve medyanın değişen ihtiyaç ve koşulları ile uyum içerisinde sürdürülmesi

Hedef 7: İletişim Fakültesinin akademik nitelik ve eğitim öğretim kalitesi açısından dünya üniversiteleri arasında bilinir noktaya getirilmesi

Hedef 8: İletişim Fakültesi mezunlarının gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde medyaya yön verir vizyonda yetişmeleri

Amaç 2: Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek

Hedef 1: Fakülte faaliyetlerinin daha etkili ve verimli olmasını sağlayacak yönetim bilgi sisteminin oluşturulması

Hedef 2: Organizasyon işleyişinin, insan kaynağının ve kurum kültürünün geliştirilmesi

Hedef 3: Fiziki yapının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi

Hedef 4: Kütüphane hizmetlerinin iyileştirilerek bilgiye daha hızlı ve kolay erişimin sağlanması

Hedef 5: Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın sektörel yönelimlerine yardımcı olunması

Amaç 3: Uluslararasılaşmayı Geliştirmek

Hedef 1: Öğrenci ve personelin uluslararası deneyiminin yükseltilmesi

Hedef 2: Çok kültürlü ve uluslararası fakülte ve kampüs ortamının oluşturulması

Hedef 3: Eğitim-öğretimin uluslararası niteliğinin artırılması

Hedef 4: İletişim Fakültesinin gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde akademik bir cazibe merkezi haline gelmesi

Amaç 4: Üniversite ile Paydaşları Arasındaki İş Birliğini Güçlendirmek

Hedef 1: İş birliği kültürünün sağlanması için üniversite, özel sektör, kamu kurumları ve STK’lar ile plan dönemi içerisinde iş birliği yapılması

Hedef 2: Dış destekli projelerle ilgili altyapının güçlendirilmesi

Fakültenin Misyon, Vizyon ve Hedeflerini Gerçekleştirmek Üzere Yönetim ve Organizasyon Süreçlerinin Uygulanması

Fakültenin misyonunu gerçekleştirmek ve vizyonunu en sağlam şekilde oluşturmak için fakültemizde yetki dağılımını ve katılımı benimseyen bir yönetim anlayışı uygulanmaktadır. Buna göre; dekan, dekan yardımcıları, bölüm başkanlarının yanı sıra farklı iş alanlarına göre komisyonlar oluşturulmuştur. Böylece daha demokratik bir sistem oluşturulmakta, yönetime katılım sağlanmakta ve bu sayede iş akışının hızlanması ve işleyişin kesintisizliği mümkün kılınmaktadır.

Diğer yandan fakültenin yönetim anlayışına YÖK Kalite Güvencesi esasları da dâhil edilmiştir. Buna göre Fakülte Kalite Kurulu oluşturulmuş ve bu kurul etkin bir şekilde işleyişe geçirilmiştir. İletişim Fakültesinin müfredat yapısının oluşturulmasında, eğitim-öğretimin sektörün görüşleriyle desteklenerek yetiştirilecek meslek insanlarının sektörde çok daha kolay yer bulabilmeleri için sektörle iş birliğine önem verilmektedir. Bu nedenle Fakülte Kalite Kurulu, fakültenin işleyişine dış paydaşların da dâhil edilmesi için etkin biçimde çalışmaya başlamıştır. Bu sisteme ilişkin ayrıntılı bilgi Kurumsal Bilgiler başlığı altında sunulmaktadır.

Fakültenin Misyon, Vizyon ve Hedeflerine Ulaştığına Dair Güvencelerin Oluşturulması ve Kontrolü

İletişim Fakültesi misyonu, YÖK Kalite Güvencesi anlayışı esas alınarak ve işleyişi sürekli kontrol edilerek hayata geçirilmektedir. Misyon ve hedeflerimize ulaşmaya dair çalışma, kontrol ve güvence süreçlerimiz şu şekildedir:

Fakülte akademik kadrosunun eğitim-öğretim performansının sürekli izlenmesi; bunun için öğrenci memnuniyet anketleri ve akademik personelin akademik çalışmalarından oluşan yıllık faaliyet raporları, fakültenin AR-GE çalışmaları, katıldığı ve düzenlediği bilimsel etkinlikler, öğrencilerin staj durumları vb. incelenerek kalitenin sürdürülebilirliğinin sürekli kontrol edilmesi sağlanmaktadır.

Kalite süreç programımız YÖK Kalite Güvence Programıyla uyumlu olarak işletilmektedir. Vizyonumuzun, misyonumuzdan hareketle planlanması, fakültenin eğitim-öğretim sürecinin dış paydaşların görüşlerinin de alınarak yönetilmesi, diğer iletişim fakültelerine de bakılarak eğitim öğretime yön verilmesi, sektör ihtiyaçlarına göre uygulama yapılması, fakültenin gelecek planının üniversitenin stratejik planı da dikkate alınarak belirlenmesi, Türkiye’de ve dünyada geleceğin medyasının nereye doğru gittiği tahmin edilerek bir eğitim-öğretim programı uygulanması, eğitim-öğretimde kullanılan değerlendirme kriterlerinin YÖK Kalite Güvence Sistemine uygun işlemesine özen gösterilmektedir. Bunlara ilişkin kanıtlar raporun ilerleyen sayfalarında sunulmaktadır.

Örnek Kanıt: if-faaliyet-raporu-2020-2021-1.pdf (uskudar.edu.tr) 

Fakültenin Gelişim ve Rekabet Avantajını Korumak için Sürekli İyileştirmeye Dayalı Önlemler

Fakültenin gelişme ve rekabetinin sürekli olarak güvence altında tutulması günümüz koşullarında oldukça ciddi bir konudur. Aynı alanda eğitim-öğretim yapan çok sayıda eğitim kurumu ve programının mevcut olması, medya mesleğinin teknolojik gelişme ve yeniliklere sürekli açık bir nitelik taşıması nedenleriyle fakültemizdeki eğitim-öğretim ve akademik faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesi ve kurumun gelişmeye açık tutulması için çeşitli uygulamalar yapılmakta, önlemler alınmaktadır. Bunlar arasında:

 • Fiziki koşullarda iyileştirme: İletişim Fakültesinin teknik donanımı sürekli olarak yenilenmekte; derslik ortamı, fiziki koşullar, sosyal alanlar da iyileştirilmektedir.
  Kanıt: if-faaliyet-raporu-2020-2021-1.pdf (uskudar.edu.tr), Eğitim Alanları bölümü, s. 25
 • Akademik kadroda iyileştirme: Fakültenin akademik kadrosu sürekli iyileştirilmekte, her yıl artan öğrenci sayısına koşut olarak da akademik kadro sayısında artış sağlanmaktadır.
  Fakültemizde atama ve yükseltmeler Üsküdar Üniversitesi Atama ve Yükseltme Kriterlerine (bkz: http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30923982/uskudar_un_24_04_2017.pdf/0b2151d5-06a7-4ffd-bd8f-e9a54bb04095) göre yapılmaktadır.
 • Eğitim öğretimde sektör desteği: Uygulamalı ve mesleki dersler için uygun eğitim altyapısı olan, mesleki deneyim açısından ileri düzeyde bulunan meslek insanları derslere davet edilerek deneyim ve bilgi birikimlerini öğrenciyle paylaşmaları sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra Fakülte Kalite Kurulu ile iş birliği halinde destek alınan fakülte dış paydaşları da sürekli gelişme ve iyileşme açısından büyük katkı yapmaktadır.
 • Öğrencilerin derslerde yaptıkları uygulamalar ve ortaya koydukları çalışmalar çeşitli yarışmalara gönderilmekte ve aldıkları ödüller gelişmenin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.
  Kanıt: if-faaliyet-raporu-2020-2021-1.pdf (uskudar.edu.tr)  Ödüller bölümü, s. 47
 • Öğretim elemanlarının akademik çalışmalardan aldıkları ödüller ile fakültede artarak devam eden yayınların sayıları da gelişme ve iyileşmenin göstergeleri arasında yer almaktadır.
 • Fakülteye başka kurumlardan yatay geçişle gelen öğrenci sayısının giden öğrenci sayısına oranla oldukça fazla oluşu, fakültenin rekabetteki gücünü ve benzer  eğitimi veren yükseköğretim kurumları arasındaki konumunu ortaya koymaktadır.
 • Fakülte kontenjanlarının YÖK onayı ile artması ve Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında en yüksek kontenjana ulaşmış olması İletişim Fakültesinin tanınırlığının yaygınlaştığının ve sürekli iyileştirme çalışmalarının sonuç verdiğinin kanıtıdır.
 • Kanıt: if-faaliyet-raporu-2020-2021-1.pdf (uskudar.edu.tr) , Öğrenci Sayıları bölümü, s. 16
 • Fakülte bünyesinde ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilmekte olan bilimsel etkinliklerin süreklilik göstermesi ve ilgili akademik çevrelerden destek alarak gelişmesi. Örneğin, fakülte bünyesinde sekiz yıldan beridir aksamadan gerçekleştirilen Uluslararası İletişim Günleri. Sempozyum web sayfası: https://ifig.uskudar.edu.tr/
 • Fakülte bünyesinde yayımlanmakta olan bilimsel hakemli dergi Etkileşim’in uluslararası düzeyde tanınır hale gelmesi, yayın kalitesi, sürekliliği, işleyişi açısından TR dizin başvuru koşullarını sağlamış bulunması.  Web sayfası: https://etkilesimdergisi.com/tr
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!