Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

İletişim Fakültesi Kalite Güvence Sistemi

KALİTE PROGRAMI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

1. Kalite Politikamız

İletişim Fakültesi kalite politikası YÖK Kalite Güvence Sistemi ve Üsküdar Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı esas alınarak oluşturulmuştur. Buna göre Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Kalite Politikası aşağıdaki temel ilkelerden oluşmaktadır:

 • YÖK Kalite Güvencesi ve Türkiye Yeterlilik Çerçevesi esaslarına bağlı bir eğitim öğretim anlayışı benimsenmesi. Ders izlencelerinin ve ders programlarının bu anlayış çerçevesinde oluşturulması.
 • Eğitim Öğretim kadrosunun alanda yetişmiş akademisyenlerden oluşması. Akademik kadroya atanacak kişilerin gerek bilimsel yayın performansı gerekse de aldıkları eğitim açısından atanacakları programla uyumlu olmaları.
 • Derslerin zengin bir kaynakçayla işlenmesi, her derste en az beş farklı kaynağın izlencede yer alması. Öğrencinin geniş literatür bilgisiyle donanmasına destek olunması.
 • Temel bilim ve temel alan formasyonu kazandıracak bir eğitim öğretim anlayışı.
 • Öğrencide genel kültürel birikim oluşturacak derslere de yer verilecek bir eğitim öğretim anlayışı. Üniversite Kültürü dersi bu amaca yönelik olarak verilmektedir.
 • Eleştirel, sorgulayıcı, yeniliklere açık, yaratıcı kişilerin yetiştirilmesine yönelik bir eğitim kalitesi anlayışı.
 • Eğitim öğretimde ölçme ve değerlendirme kriterlerinin somut olarak belirlenmesi ve adil biçimde uygulanması.
 • Toplum ve dünya gerçekleriyle uyumlu bir eğitim öğretim anlayışı. Güncel konuları içeren seçmeli dersler bu amaçla verilmektedir.
 • Mesleki alanda karşılık bulmaya yönelik bir eğitim öğretim politikası. Sektör profesyonelleriyle işbirliği bu nedenle önemsenmektedir.
 • Disiplinlerarası bir anlayış benimsenmesi. Öğrencilerin üniversitenin farklı bölümlerinden üniversite seçmeli kategoride ders almaları bu nedenle önemsenmektedir.
 • Mesleki donanımın yanı sıra ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, insanlık yararına çalışmaya eğilimli bireylerin yetiştirilmesi. Öğrencinin sosyal sorumluluk projelerine yönlendirilmesi bu nedenle önemsenmektedir.
 • Gerek mesleki gerekse meslek dışı yaşamında ahlaki değerleri sahiplenen, etik ilkelere bağlı kişilerin yetiştirilmesine uygun bir eğitim öğretim politikası.
 • Dünya üniversiteleriyle işbirliğine uygun bir eğitim öğretim anlayışı. Erasmus ve yurt dışı staj olanakları bu anlamda önemlidir.

2. Değerlerimiz

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak eğitim öğretim politikamızı aşağıdaki değerler ışığında oluşturmuş bulunmaktayız:

 • Üsküdar Üniversitesi genelinde belirlenmiş olan değerleri esas alan bir anlayış.
 • Genel insani değerlere saygıyı güçlendiren,
 • Ülke ve yurt sevgisini pekiştirmeye yönelik,
 • Bilimde nesnelliği önemseyen,
 • Adaleti ve eşitlik ilkesinden ödün vermeyen,
 • Irk, cinsiyet, etnik, dil, din vb. ayrımlar yapmaksızın bütün insanlara eşit davranan,
 • Demokratik anlayıştan ödün vermeyen, yönetimde demokratik anlayışı, yetki dağılımını ve katılımı esas alan,
 • Öğrenci odaklı, öğrenci memnuniyetini temel ilke edinmiş,
 • Çalışan personel haklarına saygılı, her tür özlük hakkının korunduğu bir anlayış,
 • Çalışan personel (akademik ve idari) huzur ve güven içerisinde görev yapmasına ortam sağlayan, önce insan anlayışını esas alan bir anlayış.

3. Temel Stratejimiz

İletişim Fakültesinde öğrenci odaklı; öğrenci ve çalışan memnuniyetinin esas alındığı, iç ve dış paydaşlarla koordineli yürütülen bir yönetim stratejisi benimsenmiştir. Eğitim-öğretimin ve karar alma sürecinin her kademesinde paylaşım önemsenmekte. Yönetimde ve karar oluşturma süreçlerinin şeffaflığı önemsenmektedir. Eğitim öğretim ve yönetim stratejilerinin belirlenmesinde YÖK Kalite Güvence Sistemi ve Türkiye Yeterlik Çerçevesi ilkeleri temel alınmakta; Üsküdar Üniversitesinin insan odaklı anlayışı ve demokratik tavrından ödün vermemeye dikkat edilmektedir. Öğrenci ve Rektör Buluşma Toplantıları, Öğrenci ve Personel Memnuniyet Anketleri, Çözüm Merkezi uygulaması bu anlayış ve stratejinin somut göstergeleridir.

4. Kalite Yönetim Sistemi ve Unsurları

4.1. Fakülte Yönetimi, Kurul ve Komisyonlar

İletişim Fakültesinde yönetimin işleyişi fakülte yönetimi ve fakülte kalite yönetimi olmak üzere iki düzlemde yapılandırılmıştır.

Fakülte yönetimi dekan, dekan yardımcıları, bölüm başkanları, fakülte sekreteri, fakülte yönetim kurulu, fakülte kurulu, özel alanlarda oluşturulmuş komisyon ve koordinatörlükler biçimindedir.

YÖK Kalite Güvencesi Yönetmeliği esaslarına uygun ve Üsküdar Üniversitesi Kalite Kurulunun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde fakülte dekanı tarafından oluşturulmuş olan Fakülte Kalite Kurulu ise dekanın başkanlığında bölüm başkanları, dekan yardımcıları, fakülte sekreteri ve fakülte öğrenci konseyi temsilcisinden oluşmaktadır. Fakülte Kalite Kurulu tarafından belirlenmiş dış paydaş ve danışma kurulu da Fakülte Kalite Kurulu ile birlikte fakültenin kalite kriterlerini belirlemek üzere işlevseldir.

5. Kalite Güvence Sistemi 

5.1. Kalite Kültürü

Kalite öncelikle bir kültürdür ve bu kültürün yerleştirilmesi için sistemin çok etkin oluşturulması ve işleyişin sürekli kılınması gerekmektedir. Bu bilinçten hareketle İletişim Fakültesi Kalite Kurulu da paydaşlarla sürekli görüşmeler yaparak, sektörden meslek insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen seminerler, sempozyumlar, panel ve çalıştaylarla eğitimde kalitenin sağlanması, korunması ve geliştirilmesi için sürekli bir iş birliği içerisinde bulunmaktadır. Aynı zamanda söz konusu kalite kültürünün sistemli bir yapıya kavuşturulması için de YÖK Kalite Güvence Sistemi ve Türkiye Yeterlilik Çerçevesi İlkeleri esas alınmış bulunmaktadır.

5.2. PUKÖ Döngüsü

İletişim Fakültesinde eğitim öğretim ve tüm akademik faaliyetler PUKÖ döngüsü esas alınarak işletilmektedir. Buna göre YÖK Kalite Güvencesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, dış paydaş görüşleri alınarak, iş paydaşlarla koordineli biçimde planlanan eğitim öğretim ve akademik faaliyetler, uygulama sürecinde de söz konusu işbirlikleri ve koordinasyonla işletilmektedir. Örneğin, öğrencilere uygulanan memnuniyet anketleriyle eğitim öğretime ilişkin geri bildirimi alımı sağlanmakta, aksayan yanlardaki uygulamalar yeniden düzenlenmektedir. Eğitim-öğretimin kalitesi, ders izlenceleri, öğretim elemanı performansı sürekli ölçülmekte ve aksayan yanlar güçlendirilmektedir. Dış paydaşlarla yapılan toplantılar ve görüşmelerle eğitim öğretimin güçlendirilmesine ve sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmesine özen gösterilmektedir. Böylece planlama, uygulama, kontrol altında tutma ve önlem alma aşamaları sürekli izlenerek PUKÖ döngüsü en verimi biçimde işletilmektedir.

5.3. İçselleştirme

Kalite kültürü her şeyden önce içselleştirilmesi gereken bir şeydir. Kalite üniversiter anlayışın temeli ve bir yaşam biçimi haline getirilmelidir. Bunun için de kalite konusunun sıklıkla konuşulması, izlenmesi, uygulanması için gerekli yönlendirmenin yapılması önem taşımaktadır. İletişim Fakültesinde de bu sürecin söz konusu anlayış doğrultusunda yönetilmesine önem verilmektedir. Ders izlenceleri, öğrenci geri bildirimleri, demokratik tavır, özgür dışavurum, şeffaflık, eleştiriden kaçmamak, öz eleştiri vb. unsurlar işleyişin vazgeçilmez unsurları haline getirilmeye çalışılmaktadır. Bütün süreçlerin iç paydaş ve dış paydaş katılımıyla yönetilmesine özen gösterilmektedir. Herkesin mutlaka bir katkı yapabileceği düşüncesinden hareketle kurumla ilgili her bireyin sürece katılımına önem verilmektedir. Bu amaçla öğrenci görüşü, kurullara öğrenci daveti, iç paydaş olarak öğrenciyle birlikte yönetim ve işletim anlayışı önemlidir. Aynı şekilde dış paydaş görüşü, dış paydaş yönlendirmesi, dışardan bakışın da kalitenin sağlanmasındaki önemi dikkatten uzak tutulmamaktadır.

5.4. Paydaş ve Paylaşım

Kalitede paydaş ve paylaşım önemlidir. İletişim Fakültesinde iç paydaşlarla koordineli işleyiş, dış paydaşlarla da iş birliği halinde bir yönetim ve işletim anlayışı benimsenmiştir ve uygulanmaktadır. Öğrenci memnuniyet anketleri, çözüm merkezi bildirimleri, Rektörle Buluşmalar toplantıları, bölüm başkanlarının öğrencilerle buluşmaları, dekan ve öğrenci buluşmaları iç paydaşlarla birlikte çalışmanın önemli uygulamalarıdır. Sektörle toplantılar, dış paydaş çalıştayları, birebir görüşmeler de dış paydaşların kalite sürecine katılım açısından önem taşımaktadır.

5.5. İzleme ve İyileştirme Süreci

Eğitim-öğretimde kalite sürecinin süreklilik kazanması ve güçlenerek devamı için sürekli olarak izlenmesi, gözlenmesi, varsa aksaklıkların giderilmesi önem taşımaktadır. Bunun için de İletişim Fakültesinde, Üsküdar Üniversitesi Kalite Kurulunun da yönlendirmeleri doğrultusunda ders izlencelerinin sürekli güncellenmesi, öğrenci memnuniyet anketlerine yansıyan sorunların çözüme kavuşturulması, çözüm merkezi geri bildirimlerinin sürekli alınması ve çözüm odaklı değerlendirilmesi, öğrencilerle iç iletişim ağı STİX üzerinden sürekli iletişimde kalarak aksaklıkların anında alınması ve çözüme kavuşturulması, yıl sonu fakülte faaliyet raporlarının alınarak kurumun kalite durumu açısından değerlendirilmesi, eğitim öğretim fizik koşullarının sürekli kontrol edilmesi, ihtiyaçların anında saptanması ve giderilmesi için ilgili süreçlerin yönetilmesi. Salgınla birlikte başlatılan online eğitim sürecinin senkronize ve etkin biçimde sürdürülmesi için uygun teknolojik ve sistemsel koşulların sağlanması. Online eğitim öğretime uyum sürecinin hem öğretim elemanı hem de öğrenci açısından aksaksız yönetilmesi. Online eğitim öğretim sürecinin yüksek performansla gerçekleştirilmesi için öğretim elemanları ve öğrencilerle sürekli iletişim halinde olunması sağlanmaktadır. Üniversite Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğünün bu anlamda gözetim ve denetiminin süreklilik göstermesi de önem taşımaktadır.

Resim-1: ALMS üzerinden online ders görüntüsü.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!