Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kalite Güvence Sistemi

C. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

1. Kalite Yönetim ve Güvence Sistemi

1.1. Kalite Yönetim ve Güvence Sistemi

1.1.1. Kalite Politikamız

Fakültemizin kalite politikaları Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planı ile uyumludur. Buna göre Fakültemizin Kalite Politikası;

 • 10. Kalkınma Planı içerisinde ilan edilmiş olan;
 • Veriye ve kanıta dayalı politikalarla desteklenen, erişilebilir, nitelikli, maliyet etkin, sürdürülebilir

bir sağlık hizmeti sunmak,

 • Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranını yüzde 1,8’e çıkarmak,
 • Ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümünü hızlandırmak üzere bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın ve etkin kullanmak,
 • Cari açığın kalıcı makul düzeylere çekilmesini sağlamak şeklinde verilen 4 temel hedef ve “İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması” ve “Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm” öncelikli dönüşüm programları çerçevesinde üniversitemiz ARGE odakları ile paralel, yerel, bölgesel ve ulusal ölçekte gelişimine katkıda bulunacak projeler ve akademik çalışmalar yapmak, bu alana katkı sağlayacak araştırmacılar geliştirmek ve araştırma ve uygulama merkezlerine katkıda bulunmak,
 • Türkiye'nin akademik, ekonomik, teknolojik ve kültürel gelişiminde YÖK'ün belirlediği hedef ve vizyona uygun, Bologna sürecine uyumlu eğitim ve öğretim yaparak ülkemizin eğitim hedeflerine katkıda bulunmak,
 • Sanayi, üniversite ve kamu işbirliklerini teşvik edecek alanlarda kolaylaştırıcı ve katkı sağlayıcı rol üstlenmek,
 • Gelişmiş ülkelerde giderek önem kazanan, küresel ekonomik ve sosyal krizlerde eksikliği hissedilen ve yakın gelecekte çok büyük önem arz etme potansiyeline sahip etik değerler, moral ve manevi rehberlik alanında bilime katkıda bulunmak,
 • İleride farklı dillerde eğitim ve öğretim yaparak yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemize gelmesini cazip kılarak, böylece ülkemizin ekonomik ve dış itibarına destek olmak,
 • Uluslararası arenadaki kaliteli öğretim üyeleri için cazibe merkezi oluşturmak,
 • Ülkemizin genç ve araştırmacı potansiyelinden istifade ederek girişimciliğin ve sanayi üniversite işbirliğinin etkin rol oynayacağı bir ekosistem oluşturmak,
 • Üniversitede üretilen yeni buluş ve patentleri toplumun hizmetine sunmak için araçlar geliştirmek ve yeni organizasyonlar geliştirmek,
 • Eğitim ve öğretimde en son ve gelişmiş yöntem ve teknikleri uygulamak, bütün öğretim elemanlarını teknolojideki değişmeleri öğrenip uygulamaları için hizmet içi eğitime tabi tutmak,
 • Disiplinler arası yaklaşımla yapılan eğitim, araştırma ve uygulamaları yaygınlaştırmak,
 • AB (Erasmus) öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları uygulamak,
 • Bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkısı olan projeleri teşvik etmek,
 • Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerdeki araştırma grupları ve kurumlar ile ortak projeler yaratmak ve yürütmek,
 • Öğrencilerin seminer, konferans ve çalıştaylar vasıtasıyla, öncelikle alanında profesyoneller olmak üzere; başarılı iş ve bilim adamları ile aynı ortamda bulunmalarını sağlamak,
 • Öğrencilerin kulüp, etkinlik ve organizasyonlarını teşvik ederek desteklemek,
 • Katılımcı, yenilikçi, girişimci, insan odaklı, paydaşları ile karşılıklı etkileşim içerisinde, geri bildirime dayalı istekler doğrultusunda değişime açık bir yaklaşımın ve altyapının olduğu evrensel, akademik ve etik değerlerden taviz vermeyen yönetim tarzını tercih etmek ve uygulamak,
 • Üniversitenin sunduğu hizmet kalitesi eğitim ve öğretim niteliği bakımından akreditasyonu sağlamak ve toplam kalite yönetiminde öncü olmak esasları üzerine inşa edilmiştir.

1.1.2. Değerlerimiz

 • Kalite politikamız doğrultusunda benimsediğimiz temel değerler:
 • Tüm insani değerlere saygılı,
 • Katma değer üreten ve ARGE odakları çerçevesinde bölgesel ve ulusal gelişime katkıda bulunan,
 • Evrensel hukuka, ulusal kanunlara, evrensel ve bilimsel değerlere bağlı,
 • Değişime ve yeniliğe açık,
 • Çevre duyarlılığına sahip,
 • Öğrencilerin yüksek standartta yetiştirilmesine odaklı,
 • Bölgesel kalkınmaya katma değer ve katılım sağlayan öncü, örnek evrensel bir bakış açısıyla yaklaşan,
 • Din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet, renk, düşünce farklılıklarında hiçbir ayrım gözetmeyen,
 • Demokratik değerler olan eleştirilebilirliği, özgürlükçülüğü, çoğulcu ve katılımcılığı benimseyen,
 • Toplumun temel değerlerini koruyan, toplumsal yararı ön planda tutan ve toplumsal sorunlara duyarlı,
 • Bilimsel bakışın ön planda olduğu, etik değerlerin ilk sırada yer aldığı, eşitlik, güvenirlilik, akılcılık ilkelerine sahip,
 • Bilgi arayan, toplayan, aktaran, muhafaza eden, araştırmada, üretmede, paylaşmakta ve yaymakta mükemmelliğe ulaşıcı bir yöntem izleyen,
 • Faaliyet ve etkinliklerinde şeffaflığı ve hesap verilebilirliği ön planda tutan,
 • Uluslararası ilişkilere son derece önem veren ve yurt dışında yasayan Türk vatandaşlarının Türkiye'deki bilim merkezi adresi olmaya çabalayan,
 • Türkiye'nin muasır medeniyetler düzeyine gelmesi için temel değerleri kaybetmeden, Avrupa Birliğine giriş sürecini destekleyen,
 • Bilimsel ve idari kadrosunun iş memnuniyetini sağlayan ve sürekli geliştiren bir üniversitedir.

1.1.3. Temel Stratejimiz

 Fakültemiz yükseköğrenim kalite standartlarını belirleyen Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) kriterlerini temel almaktadır. Kalite politikamız;

 • Sürekli kalite iyileştirme anlayışımızda bilgi, yenilikçilik ve insani değerleri benimsemek,
 • Teknoloji yoğunluklu, yüksek nitelikli eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama programları geliştirmek,
 • Bölgesel ve ulusal kalkınmaya ARGE odaklarımız çerçevesinde inovasyon ve araştırma odaklı katma değer ve katılım sağlamak,
 • Kurum insan gücü ve fiziksel kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak,
 • Üniversitenin misyonu ve vizyonu çerçevesinde, kurumsal değerlerini taşıyacak ve yansıtacak ilkelerin uygulanmasını sağlamak,
 • Mevcut ve oluşabilecek riskleri fark etmek, yönetmek ve gerekli tedbirleri almak
  Türkiye'de, Avrupa Birliği ve dünya standartlarında eğitim ve öğretim faaliyetleri sürdürülmesi için çalışmak,
 • Başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın memnuniyetini sağlamak ve en üst düzeyde tutmak,
 • Toplam Kalite Yönetimi anlayışıyla kaliteyi bir kurum kültürü haline getirerek, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve geliştirme ve sosyal sorumluluk çalışmalarını desteklemek,
 • Uluslararasılaşma konusunda stratejiler geliştirmek şeklinde tasarlanmıştır.

1.1.4. Kalite Yönetim Sistemi Unsurları

1.1.4.1. Fakülte Yönetim, Kurul ve Komisyonları

Fakültemizde Kalite Yönetim süreçleri periyodik ve sürekli iyileştirme anlayışıyla yürütülmektedir. Üniversitemiz bünyesinde kurulan Kalite Koordinatörlüğü’nün belirlediği prensipler doğrultusunda amaç ve hedeflerin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi yönünde çalışmaları yürüten Fakülte Kalite Komisyonumuz Kalite Yönetim Sistemi’nin merkezi unsurdur. Fakülte Kalite Komisyonumuz belirli aralıklarla toplanarak “sürekli iyileştirme” stratejisiyle çalışmakta ve sürece katkıda bulunma gayesiyle kendini geliştirmekte, öğrenmekte ve yenilenmektedir. Ayrıca Fakülte Yönetimi, Fakülte Kurulu, Bölüm Başkanlıkları, Erasmus ve Bologna Koordinatörlükleri kalite yönetim sürecinin diğer destekleyici unsurlarıdır.

1.1.4.2. Paydaşlarımız

Tanımlar:

İç Paydaş: Birimimizin öncelikli iç paydaşları öğrenciler ve birimde görev yapan akademik personeldir. İç paydaşların eğitim-öğretim sürecine aktif katılımının sağlanması amacıyla ölçme-değerlendirme çalışmaları ve toplantılar düzenlenmektedir.

 Fakültemizde paydaşların karar alma sürecine katılımları desteklenmektedir. Paydaşlardan gelen geri bildirimler; ortak çalışmalar, toplantılar,  memnuniyet, iyileştirme ve geri bildirim anketleri ve yüz yüze görüşmeler gibi çeşitli mekanizmalar ile ölçülmekte ve bu bildirimlere sürekli iyileştirme döngüsünde yer verilmektedir. 

Öğretim elemanları ve öğrencilerimiz kalite yönetim sürecinin unsurları arasındadır. Fakültemizde yapılan Akademik Kurul (Bkz. akademik kurul dosyası), Komisyon, (Bkz. Kalite komisyon tutanağı) ve Bölüm toplantıları (Bölüm Toplantı Tutanağı) vasıtasıyla fakülte öğretim elemanları kalite politika ve stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması sürecine katılmaktadır. Öğrencilerimiz ise Öğrenci DanışmanlıklarıÖğrenci Temsilcilikleri (Bkz. Öğrenci temsilciliği dosyası) , belirli aralıklarla yapılan anketler ve yüz yüze görüşmeler yoluyla kalite politika ve stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması sürecine dahil edilmektedir.

Dış Paydaş: Fakültemizin dış paydaşları mezunlar, işverenler, küçük, orta ve büyük ölçekli sanayi kuruluşları, meslek odaları, resmi-özel kurum ve kuruluşlar ile diğer üniversitelerin temsilcileri vb. Bölüm dış paydaşlarının karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımı yüz yüze görüşmeler, öğretim sürecine destek, toplantılar, anketler vasıtasıyla sağlanmaktadır. Bununla ilgili olarak dış paydaşların görüş ve değerlendirmeleri alınmak üzer dış paydaş anket çalışması hazırlanmış ve paydaşlarca doldurulmaya başlanmıştır.  Birimdeki uygulamalar, müfredat ve akademik faaliyetler ile ilgili dış paydaşların bilgilendirilmesi, fakülte-bölüm web sayfası ve medya aracılığıyla yapılmaktadır.

1.2. Kalite Güvence Sistemi

1.2.1. Kalite Kültürü

Fakültemiz Kalite Komisyonu, kalite kültürünün yaygınlaştırılması maksadıyla öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik olarak seminer programları planlamaktadır. Dış paydaşların da sürece katılmaları ve katkı sunabilmeleri maksadıyla görüş alışverişi yapılmaktadır. Bununla birlikte halihazırda yürütülmekte olan etkinlikler bu anlamda kurumsal kültürün ilerlemesi ve kendini güncellemesi anlamında önem arz etmektedir. Fakültemizin başlıca kalite güvence unsuru Kalite Kültürü’nün yaygınlaştırılmasıdır. Kalite sürecinin planlanmasından iyileştirme aşamasına kadar PUKÖ döngüsünün işletilmesi ise Kalite Güvence Sistemimizin diğer bir önemli unsurudur ve sürecin takibi ve iyileştirilmesinde esas alınmaktadır. (Bkz. Kalite semineri sunumu)

1.2.2. PUKÖ Döngüsü

Fakültemizde Kalite Güvence Süreci PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al) döngüsü çerçevesinde işletilmektedir. Belirlenen amaç-hedefler doğrultusunda planlanan eğitim-öğretim hedeflerinin uygulanabilirliği denetlenmekte, gerekli görülen alanlarda iyileştirmeler yapılarak önlem alınmaktadır.

1.2.3. İçselleştirme 

Kalite politikamızın güvence unsurlarından biri, kalite politika ve stratejimizin iç paydaşlar tarafından içselleştirilmesidir. Akademik personelimizin akademik çalışmaları (Bkz. Akademik Faaliyet Listesi) FTS sistemi ile kayıt altına alınmakta, öğrencilerimizin öğrenme çıktılarının oluşturulma aşamaları - ders performansları, okul dışı performans, ödevler, okuma, proje ve tezler vb. OBS ve STIX kalite politikamızın içselleştirilmiş çıktılarıdır. İçselleştirme faaliyetleri kapsamında hizmet içi eğitim programları ile eğiticilerin eğitimi de önem arz etmekle, fakültemizde bu maksatla kalite komisyonunda  Kalite Seminerleri düzenlenmesi kararı alınmış ancak henüz seminer programına başlanmamıştır. Fakültemizde öğrenciler ile akademik personel arasında yapılan düzenli toplantılar ve bu toplantılarda ortaya çıkan önerilerin Bölüm Kurul toplantılarında sürekli tartışılması yoluyla (ve uygulamaya geçirilerek) içselleştirme faaliyetlerinin devamlılığını sağlanmaktadır. Bkz. Öğretim Üyesi - Öğrenci Görüşme Tablosu)

1.2.4. Paydaş Paylaşımı

İç paydaşların kalite güvence sistemine katılması ve katkı verebilmesi amacıyla her eğitim-öğretim dönemi başında Bölüm Toplantıları ve Akademik Kurul toplantıları, öğrencilere yönelik Oryantasyon Toplantıları düzenlenmektedirÖğrenciler hem bölüm başkanları hem de danışman öğretim üyeleri ile sürekli iletişim halinde her türlü eğitim-öğretim faaliyeti paylaşımı içindedir. Ayrıca bölümler her dönem en az bir kere olmak üzere öğrencilerinin eğitim-öğretim faaliyeti ile ilgili görüş ve önerilerini ölçme ve değerlendirme yöntemiyle tespit etmektedir. (Bkz. Ölçme-Değerlendirme Dosyası) Bununla birlikte öğrencilerimizin çözemediklerini düşündükleri sorunları üniversite yönetimiyle paylaşılmak üzere kullandıkları bir merkez bulunmaktadır. Çözüm Merkezi, öğrencilerin istek ve görüşleriyle kalite güvence sistemine katkıda bulunabilmelerini sağlamaktadır. Bu merkez tarafından öğrenci görüşleri ilgili fakülte ve bölüm yetkililerine aktarılarak geri dönüş yapılması sağlanmaktadır (Bkz. Çözüm merkezi izlencesi . Dış paydaşların da bu sisteme katkıda bulunabilmesi, eğitim öğretim faaliyetleri ve sektör hakkında görüşlerinin alınması amacıyla ilgili sivil toplum örgütleri, dernekler ve sektörel temsilciler ile paylaşım toplantıları, eğitim ve etkileşim programları planlanmaktadır. (Bkz. Paydaş Dosyası)

1.2.5. İzleme ve İyileştirme Süreci

Fakültemiz misyon, vizyon, stratejik hedefler ve performans göstergelerinin kalite güvence sistemine uyumluluklarını iç değerlendirme süreçleri ve stratejik plana bağlı olarak hazırlanan yıllık raporlar (Bkz. Faaliyet Raporu, Akademik Performans Raporu, Öğrenci Memnuniyet Anketleri, Paydaş Paylaşım Anketleri) ile izlemekte ve gerekli alanlarda iyileştirmeler planlamaktadır.Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!