Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Eğitim ve Öğretim

D. EĞİTİM VE ÖĞRETİM

1. Program Tasarımı ve Yürütme

1.1. Program Tasarım ve Yürütme Süreci

Fakültemizin eğitim-öğretim programlarının tasarımı Bologna sürecine uygun olarak Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi’ni kapsamaktadır. Program tasarımları, ilgili birim ve birimlerde yapılan düzenli toplantılar ile sürekli iyileştirme ve güncellenme işlemine tabi tutularak Fakülte Kurulu tarafından Üniversite Senato’sunun onayına sunulmaktadır (Bkz. Akademik Kurul Kararları). Fakülte programlarının tasarlanması; iç ve dış paydaşlardan alınan görüşler ve birim akademik personelinin sürece aktif katılımıyla gerçekleştirilmektedir. 

Programların yürütülme sürecine dair önceliklerimiz;

Dersler ilgili bilim dalı öğretim elemanları tarafından verilir.

Öğretim elemanlarının teorik dersler için günlük ders saat yükünün 6 saati aşmamasına özen gösterilir.

Ders programları öğrencinin verimi esasına dayalı olarak oluşturur.

Ders programları eğitim-öğretim başlamadan en geç 1 hafta önce duyurulur.

Eğitim-öğretim dönemi başlamadan Bologna güncellemeleri tamamlanır.

Öğrenci danışmanları eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte duyurulur.

Öğrencilerden Çözüm Merkezi’ne, öğretim üyelerine ya da fakültenin diğer birimlerine gelen elektronik postalara 1 gün içinde dönüş yapılır.

Öğrencileri ilgilendiren her türlü duyuru hem üniversite web sayfasından hem de üniversite öğrenci maillerinden ve mobil uygulama üzerinden duyurulur.

Öğrenciler yurt dışı eğitim imkanları konusunda Erasmus Koordinatörlüğü tarafından en az yılda 1 kez bilgilendirilir.

Sınav tarihleri sınavdan iki hafta önce ilan edilir.

Sınav sonuçları sınav haftasından sonraki hafta ilan edilir, şeklinde sıralanabilir.

1.2. Görünürlük ve Ulaşılırlık

Fakülte programlarının eğitim amaçlarına ve öğrenme çıktılarına ulaşılmasını ve görünür kılınmasını güvence altına alma yöntemimiz;  bilgi formları, uygulama dosyaları ve ders uygulama dosyalarından oluşan Ders Bilgi Paketleri’dir. İç ve dış paydaşların bu dosyalara erişimi Fakülte ve Bölümlerin Web sayfasından sağlanmaktadır.

1.3. İzlemeler 

Programlarımızın sınav, ödev, seminer vb. süreçleri Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden izlenebilmektedir. Bununla birlikte öğrencilerimiz öğretim üyeleri tarafında ilan edilen ve ofislerine asılan ofis saatlerinde öğrencilerimiz ile birlikte görüşmekte, STIX arayüzü üzerinden de iletişim kurabilmektedirler. Program tasarımlarımızın hedeflerine ne mertebede ulaştığına dair izlemeyi öğrenci geri bildirimleri yoluyla yapmakla birlikte dış paydaş geri bildirimlerine dair süreç yüzyüze yapılan geribildirimler ile alınmıştır. 

1.4. İyileştirme Süreci

Program içeriklerinde yapılması gerekli görülen iyileştirmeler program öğretim üyeleri, Eğitim Komisyonu ile akademik kurul toplantılarında tespit edilerek planlanmaktadır. Bu plan uyarınca gerçekleştirilen uygulamalar sürekli izlenerek, iç paydaşlardan sağlanan geri dönüşlerin de katkısıyla gerektiği durumlarda revize edilmektedir. Sürece dış paydaşların daha fazla katılması sağlanacak tedbirler kalite komisyonunca alınarak her eğitim öğretim dönemi içinde tüm bölümlerin en az bir dış paydaş toplantısı yapması kararı alınmıştır.  TYYÇ kapsamında belirlenen prensiplere uygun planlanan program çıktıları da eğitim-öğretim yılının her yarıyılı sonunda bölüm öğretim üyeleri tarafından değerlendirilerek yapılması öngörülen iyileştirmeler PUKÖ döngüsü uyarınca planlanmaktadır (Bkz. Bölüm toplantı tutanağı).  Bununla birlikte karşılaşılmış  talepler ve problemlere ilişkin örnek PUKÖ uygulaması hazırlanarak sürecin takibi yapılmaktadır. (Bkz. Puko Uygulama Örneği)

2. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

2.1. Politikalar ve Ulaşılabilirlik

Fakültemizin öğrenci merkezli öğrenme politikası, Üsküdar Üniversitesi yönetmelik ve temel ilkeleri ile uyumlu ve Bologna sürecine uygundur. Aktif öğrenme süreci; öğrenci merkezli öğretim, öğrencilerle düzenli iletişim, öğretim üyesi ve öğrenci geri bildirimlerinin düzenli olarak toplanması, ders dışı okuma, proje ve ödev stratejileri aracılığıyla yürütülmektedir. Öğrenci merkezli eğitim politikası doğrultusunda yapılması planlanan tüm uygulamalar Fakülte ve Bölüm Web sayfası, OBS ve STIX üzerinden öğrencilerle paylaşılmaktadır.

2.2. Program Derslerinin İçerik ve Yöntemi 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde yürütülen derslerin müfredatının, içerik ve yönteminin belirlenmesinde öğrencilerin katkıları ve öğretim üyelerinin rehberliğinde, alanlarına yönelik temel bilgileri edinmeleri, edindikleri bilgiyi analiz edip, yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmeleri ve uygulamaları beklenmektedir. Hedefimiz; araştırmacı, dil bilen ve kullanan, özgün fikirlere ve fikirlerini geliştirme yeteneğine sahip, analitik yöntemle öğrenen ve öğrendiklerini kullanabilen gençler yetiştirmektir. Bu amaçla öğrencilerimizin laboratuvar uygulamaları oldukça önem arz etmekle birlikte, öğrencilerimiz proje geliştirme  ödevleri ile de uygulama alanına katkı sağlanmaktadır.

2.3. Yetkinlikler

Birimde öğrenci merkezli eğitim modeli ve aktif öğrenme konusunda öğretim üyelerinin yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik olarak Üsküdar Üniversitesi kendi akademik personelinin yurt içi ve yurt dışı eğitimlere ve toplantılara katılmasını teşvik etmektedir. (Bkz. MDBF Yurt içi-Yurt Dışı Kongre Dosyası) Öğretim üyelerinin tamamı yıl boyunca Ulusal ve Uluslararası akademik çalışmalara katılarak bilgilerini günceller ve gelişmeleri takip eder. (Bkz. Akademik Faaliyet Dosyası) Üniversitemizde ayrıca öğretim üyelerinin yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik olarak Bilimsel Teşvik Yönergesi işletilmektedir. 

2.4. İş Yükleri 

Ders Bilgi Paketlerinde derslerin kredilendirilmesi Bologna sistemine uygun olarak öğrenci iş yüküne göre yapılmaktadır.

2.5. Öğrenci Katılımı

Öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerinin belirlenmesinde öğrenciler akademik danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra ölçme-değerlendirme, öğrenci temsilcilikleri ve yüz yüze görüşmeler yöntemiyle sürece katılmaktadır.

2.6. Seçmeli Dersler

Fakültemiz programlarında disiplinler arası öğretim anlayışıyla öğrencilerimizin farklı disiplinlerde de yetkinliklerini geliştirebilmeleri, derinlik kazanımına ve farklı disiplinleri tanımasına yönelik olarak alan seçmeli ve alan dışı seçmeli dersler bulunmaktadır.  

2.7. Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezuniyeti için başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi (BDY) ile hedeflenen program öğrenme çıktılarına ulaşması ve gereken AKTS’yi (240) tamamlaması gerekmektedir. Bu koşullar Öğrenci Bilgi Sistemi ve Web aracılığıyla görünür kılınmıştır.

2.8. Öğrenci Hakları

Fakültemizin öğrenci haklarını kapsayan düzenlemeleri Üniversite Mevzuatı ve Yönetmeliklerle  uyumludur.

2.9. Öğrenci Şikâyet ve Önerileri

Üniversitemizin Çözüm Merkezi, Öğrenci Danışmalık Sistemi ve Web sayfası üzerinden, ayrıca yüz yüze görüşmeler yoluyla öğrenci şikâyet ve önerilerine ulaşılır ve Fakülte bünyesinde çözümler üretilerek sorunun tekrarlanmamasına yönelik gerekli önlemler alınır.

3. Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma

Fakültemiz ÖSYM tarafından yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre sayısal puan türünde öğrenci alır. Öğrenci Hareketliliği ERASMUS öğrenci değişim programları ile sağlanmaktadır. Yatay geçiş, dikey geçiş, yabancı uyruklu öğrenci, çift ana dal ve yan dal öğrenci kabulleri Üsküdar Üniversitesi Yönetmelik ve Yönergeleriyle uyumludur.

4. Eğitim-Öğretim Kadrosu

 

Tablo 8. Fakültede Görev Alan Öğretim Elemanları 


NO

UNVAN

PROGRAM

PERSONEL ADI

1Prof. Dr.
Adli Bilimler
Sevil ATASOY
2Doç. Dr.Adli BilimlerAylin YALÇIN SARIBEY
3Doç. Dr.
Adli Bilimler
Kaan YILANCIOĞLU
4Doç. Dr. Adli BilimlerTuğba ÜNSAL SAPAN
5
Dr. Öğr. Üyesi
Adli Bilimler
Zekai GENÇ
6
Dr. Öğr. Üyesi
Adli Bilimler
Soner KIZIL
7Dr. Öğr. ÜyesiAdli BilimlerTelli Ismailova
8
Arş. Gör.
Adli Bilimler
Alihan KOCABAŞ
9Arş. Gör.Adli BilimlerNurdan SANDIKÇI
10
Arş. Gör.
Adli Bilimler
Umut KENDÜZ
11Prof. Dr.
Bilgisayar Mühendisliği (İng.)
Serhat ÖZEKES
12Prof. Dr.
Bilgisayar Mühendisliği (İng.)
Burhan PEKTAŞ
13Dr. Öğr. Üyesi
Bilgisayar Mühendisliği (İng.)
Ihab ELAFF
14Dr. Öğr. Üyesi
Bilgisayar Mühendisliği (İng.)
Ahmet ŞENOL
15Dr. Öğr. Üyesi
Bilgisayar Mühendisliği (İng.)
Fatih TEMİZ
16Dr. Öğr. Üyesi
Bilgisayar Mühendisliği (İng.)
Rowanda D. A. AHMED
17Dr. Öğr. Üyesi
Bilgisayar Mühendisliği (İng.)
Arife Aysun KARAASLAN
18Dr. Öğr. Üyesi
Bilgisayar Mühendisliği (İng.)
Gamze USLU
19Dr. Öğr. Üyesi
Bilgisayar Mühendisliği (İng.)
Sewale Musadaq TAHA
20Arş. Gör.
Bilgisayar Mühendisliği (İng.)
Gamze Nilsu ÇOLAK
21Dr. Öğr. Üyesi
Biyomühendislik (İngilizce)Fatma Gizem AVCI
22Dr. Öğr. Üyesi
Biyomühendislik (İngilizce)
Tuğba BAL
23Dr. Öğr. Üyesi
Biyomühendislik (İngilizce)
Handan EMİŞOĞLU KÜLAHLI
24Dr. Öğr. Üyesi
Biyomühendislik (İngilizce)
Mehdi Partovi MERAN
25Dr. Öğr. Üyesi
Biyomühendislik (İngilizce)
Gülnihal MURATOĞLU
26Dr. Öğr. Üyesi
Biyomühendislik (İngilizce)
Betül GÜRÜNLÜ
27Dr. Öğr. Üyesi
Biyomühendislik (İngilizce)
İmran GÖKER
28Arş. Gör.
Biyomühendislik (İngilizce)
Meryem Kevser ZELKA
29Arş. Gör.
Biyomühendislik (İngilizce)
Yeşim AYIK
30Prof. Dr.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Osman ÇEREZCİ
31Prof. Dr.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Gökhan APAYDIN
32Prof. Dr.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Şaban Selim ŞEKER
33Dr. Öğr. Üyesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Uğur ÇİNİ
34Dr. Öğr. Üyesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Rıza Tamer ÇAKICI
35Dr. Öğr. Üyesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Hamza ABUNIMA
36Dr. Öğr. Üyesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Gülnihal Küçüksayacıgil (Misafir Araştırmacı)
37Dr. Öğr. Üyesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Javad Jangi GOLEZANI
38Arş. Gör.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Nazmiye KOPACAK
39Arş. Gör.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Enis KRANDA
40Prof. Dr.
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Mehmet SAVSAR
41Dr. Öğr. Üyesi
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Muhammet Enis BULAK
42Dr. Öğr. Üyesi
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Hasan ÇİÇEK
43Dr. Öğr. Üyesi
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Osman Murat ANLI
44Dr. Öğr. Üyesi
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Orkun KOZANOĞLU
45Dr. Öğr. Üyesi
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Münire Berna BEŞKESE
46Dr. Öğr. Üyesi
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Murat ELHUSEYNI
47Arş. Gör.
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Fatma Serra ÇİFTÇİ
48Arş. Gör.
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Ayşe TAŞKIRAN
49Dr. Öğr. Üyesi
Kimya Mühendisliği (İngilizce)
Mert Mehmet OYMAK
50Dr. Öğr. Üyesi
Kimya Mühendisliği (İngilizce)
Nigar KANTARCI ÇARŞIBAŞI
51Dr. Öğr. Üyesi
Kimya Mühendisliği (İngilizce)
Yaprak ÖZBAKIR
52Dr. Öğr. Üyesi
Kimya Mühendisliği (İngilizce)
Aysun İpek PAKSOY
53Arş. Gör.
Kimya Mühendisliği (İngilizce)
Muhammed Berkcan ARSLAN
54Arş. Gör.
Kimya Mühendisliği (İngilizce)
Özlem ŞİMŞEK
55Doç. Dr.Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe)
Belkıs ATASEVER ARSLAN
56Doç. Dr.
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe)
Vildan ENİSOĞLU ATALAY
57Doç. Dr.
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe)
Emel SERDAROĞLU KAŞIKÇI
58Dr. Öğr. Üyesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe)
Cihan TAŞTAN
59Dr. Öğr. Üyesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe)
Esma ULUSOY
60Arş. Gör.
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe)
Seda KUŞOĞLU GÜLTEKİN
61Arş. Gör.
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe)
Ayşegül YANIK İLGAR
62Prof. Dr.Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)
Muhsin KONUK
63Prof. Dr.Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)
Tunç ÇATAL
64Prof. Dr.Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)
Sevim IŞIK
65Doç. Dr.Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)
Pınar ÖZ
66Dr. Öğr. ÜyesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)
Çiğdem SEZER ZHMUROV
67Dr. Öğr. ÜyesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)
Shirin TARBİAT
68Dr. Öğr. ÜyesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)
Ayla ARSLAN
69Arş. Gör.
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)
İrem Gülfem ALBAYRAK
70Arş. Gör.
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)
Çağla GÜNEY
71Doç. Dr.Yazılım Mühendisliği (İngilizce)
Türker Tekin ERGÜZEL
72Dr. Öğr. Üyesi
Yazılım Mühendisliği (İngilizce)
Kristin SURPUHİ BENLİ
73Dr. Öğr. Üyesi
Yazılım Mühendisliği (İngilizce)
Belaynesh Biadgilin CHEKOL
74Dr. Öğr. Üyesi
Yazılım Mühendisliği (İngilizce)
Salim Jibrin DANBATTA


5. Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler

Üniversitemizin bir Merkezi Kütüphanesi bulunmaktadır. Kütüphanede öğrencilerin güncel ve elektronik kaynakları takip edebilecekleri kaynaklar ve bilgisayar laboratuvarı vardır. Fakültemizde yıllık periyodlar halinde planlanan çeşitli etkinlik, konferans ve sempozyumlar gerçekleştirilmektedir. Hem Fakülte seminerleri hem de bölüm seminerleri yapılmaktadır. Ayrıca Üniversite Kültürü dersi kapsamında öğrencilerin bu etkinliklere azami katılımı sağlanmaktadır. Her öğrenci için, akademik ve sosyal danışmanlık yapmak üzere bir öğretim üyesi belirlenerek öğrenciye eğitimi süresince akademik ve sosyal danışmanlık desteği sağlanmaktadır. Her öğretim yılının başında yeni öğrencilerin uyumu ve tanışma, öğretim üyeleri ve maksadıyla merkezi Oryantasyon Toplantıları ve tanışma toplantıları düzenlenmektedir. Öğrenciye sunulan hizmet ve destekler Senato, Fakülte ve Bölüm kurullarının planlama çalışmaları çerçevesinde geliştirilmektedir.

Destekler kapsamında ise öğrencilerimizin kariyer planlaması Kariyer Planlama Merkezi tarafından yürütülmektedir. Öğrenci desteğinin sağlandığı bir diğer birim akademik danışmanlık sistemidir. Her öğrenci için akademik ve sosyal danışmanlık yapmak üzere bir öğretim üyesi belirlenerek öğrenciye eğitimi süresince akademik ve sosyal danışmanlık desteği sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin ders dışı mesleki, bilimsel, sosyal, kültürel vb. faaliyetlerle öğrenme sürecinin farklı kaynaklarla desteklenmesi amacıyla Öğrenci Kulüpleri çalışma yürütmektedir. Bununla birlikte her öğretim yılının başında yeni öğrencilerin uyumu ve tanışma, öğretim üyeleri ve maksadıyla merkezi Oryantasyon Toplantıları ve tanışma toplantıları düzenlenmektedir.

Tablo 9. Fakültemiz Bünyesinde Faaliyet Gösteren Öğrenci Kulüpleri

Yapay Zekâ ve Uygulama Geliştirme Kulübü (Aday Kulüp)


6. Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi

6.1. Güncelleme ve Yöntem

Programlara ilişkin inceleme ve güncellemeler belirli aralıklarla toplanan Bölüm Kurul, Eğitim ve Kalite Komisyonları, Fakülte Yönetim Kurulu ve Akademik Kurul toplantılarında yapılmaktadır. Bu veriler Fakülte Akademik Kurulu’nda görüşülerek raporlandırılmakta, raporlarda yönerge ve Senato kararlarına uyum göz önünde bulundurulmaktadır. (Bkz. Akademik Kurul Kararlar)

6.2. Paydaş Katılımı

Program güncelleme çalışmalarına paydaş katılımı; anketler, yüz yüze görüşmeler ve resmi yazışmalarla sağlanmaktadır. (Bkz. Paydaş Dosyası)

6.3. Güvenceler

Fakültenin eğitim amaçlarına ve öğrenme çıktılarına ulaşılmasını güvence altına alma yöntemi; bilgi formları, uygulama dosyaları ve ders uygulama dosyalarından oluşan Ders Bilgi Paketleri’dir. Ders Bilgi Paketleri’ne fakülte ve bölüm web sayfasından ulaşım sağlanmaktadır.

6.4. İzlemeler

Program çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığı Ölçme ve Değerlendirme, Öğrenci Danışmanlık Sistemi ve yüz yüze yapılan görüşmeler aracılığıyla izlenmektedir.

6.5. İyileştirme ve Bilgilendirme

Ölçme ve Değerlendirme, danışmanlık sistemi, STIX gibi arayüzler üzerinden iletişim kuran öğrenci ve akademik personelin, çözüm merkezi üzerinden gelen taleplerin ve yüz yüze yapılan toplantılar yöntemiyle oluşturulan değerlendirmeler ilgili muhataplarca cevaplanarak sistem üzerinden yanıtlanır. Ayrıca rektörle buluşmalar ile öğrencilerimizi rektör ve tüm öğretim elemanlarının bir araya geldiği görüşmelerde öğrenci talepleri dinlenerek bununla ilgili düzenlemeler ile ilgili süreç ayrıca takip edilir. 

6.6 Akreditasyon

Üniversitemiz FEDEK, PEARSON, ISO 17025 denetimlerinde akreditasyon yeterliliklerini sağlamıştır. Üniversitemiz birimleri İLEDAK, HEPDAK, MÜDEK, SABAK gibi akreditasyon kurumlarıyla ve ORPHEUS standartlarına uyum çalışmaları yapmaktadır. Kurum içinde kalite yönetiminden sorumlu birim/birimler kalite komisyonları ve akreditasyon kurumları ile irtibat toplantıları düzenlemektedir. FEDEK komisyonu ile yapılan bilgi çalıştaylarına katılım sağlanmaktadır. Doküman paylaşımı kurum içindeki kalite yazılımı ile sağlanmaktadır. FEDEK tarafından ilk kez genel değerlendirmesi yapılan lisans programları ile ilgili akreditasyon kararında 14 Nisan 2018 tarihinden itibaren Fakültemizin Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe) ve Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) programları, yapılan değerlendirmeler sonucunda 2 yıl süreyle FEDEK Akreditasyonu almaya hak kazanmıştır. (Bkz. FEDEK Akreditasyon kararı)

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!