Candidate for Uskudar | Are You Ready to Change the World? uskudar.edu.tr/candidate

- Research and Development

KALİTE PROGRAMI -  ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME


1. Araştırma Stratejisi ve Hedefleri

Fakültemizin araştırma strateji ve hedefleri Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik planıyla uyumludur.

 Fakültemizin Araştırma Stratejisi:

 • Bilgiyi üretme, yayma ve kullanılır hale getirerek toplumun kullanımına sunma etkinliğini artırmak
 • Araştırma kaynaklarını ve etkinliğini artırmak
 • Bilim, araştırma, yaratıcılık, yenilikçilik kültürünü güçlendirmek

Fakültemizin Araştırma Hedefleri:

 • Bilim, yaratıcılık ve yenilikçiliğin görünür kılınması
 • Araştırma altyapısının güçlendirilmesi ve kaynakların çeşitlendirilmesi
 • Araştırma koşul ve olanaklarını sağlayıcı ve teşvik edici yapı ve süreçlerin geliştirilmesi
 • Araştırma sonuçlarının akademik yayınlardan başka popüler yayın ve kitle iletişim araçları yoluyla da toplumla paylaşılması
 • Araştırma çıktılarının kaynağa dönüştürülmesi
 • Program müfredatlarında araştırmacılığın teşvik edilmesi
 • Araştırmanın hem üniversitede hem de dış paydaşlar arasında görünürlüğünün sağlanması
 • Araştırma çıktılarının oluşturulması sürecinde iç ve dış paydaş paylaşımının sağlanması

2. Araştırma Kaynakları

Üniversitemizin 2019-2023 Stretejik Planı doğrultusunda ARGE, PARGE ve Uygulama ve Araştırma Merkezlerimiz araştırma ve geliştirme faaliyetleri için fiziki altyapı ile mali kaynak oluşturmaktadır. (Bkz.https://uskudar.edu.tr/tr/arge)

3. Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

Fakültemizin araştırma faaliyetleri Faaliyet Takip Sistemi (FTS) aracılığıyla izlenmektedir (Bkz. https://fts.uskudar.edu.tr) Fakültemizin 2017-2018 Araştırma Performansı için bkz. İTBF-Araştırma Performans Raporu 2017-2018

Fakültemizin Sosyal Bilimler Dergisi 2014 yılında faaliyete başlamış, yılda iki kez (Mayıs - Kasım) Türkçe ve İngilizce yayın yapan hakemli dergisi bulunmaktadır. (Bkz. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi)

Fakültemiz Öğretim üyelerinin projeleri için bkz. Projeler

Performans iyileştirmesine yönelik politika ve hedeflerin belirlenmesi, uygulanması, kontrolü ve alınacak önlemler planlanma aşamasındadır.

WHATEVER’S ON YOUR MIND about our University, ask us!