Candidate for Uskudar | Are You Ready to Change the World? uskudar.edu.tr/candidate

- Education

Under construction..

KALİTE PROGRAMI - EĞİTİM ve ÖĞRETİM


1. Program Tasarımı ve Yürütme

1.1. Program Tasarım ve Yürütme Süreci

Fakültemizin eğitim-öğretim programlarının tasarımı Bologna süreciyle uyumludur. Program çıktılarımız Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi’ni kapsamaktadır. (Bkz. Program Öğrenim Çıktıları)  Program tasarımları, ilgili birim ve birimlerde yapılan düzenli toplantılar ile sürekli iyileştirme ve güncellenme işlemine tabi tutularak Fakülte Kurulu tarafından Üniversite Senato’sunun onayına sunulmaktadır (Bkz. Akademik Kurul Kararları Dosyası). Fakülte programlarının tasarlanması; iç ve dış paydaşlardan alınan görüşler ve birim akademik personelinin sürece aktif katılımıyla gerçekleştirilmektedir. İç ve dış paydaşların paylaşımı ölçme-değerlendirme/anket, toplantılar ve yüz yüze görüşmeler yoluyla yapılmaktadır. (Bkz. Program Tasarım ve Müfredat İzlence Örneği). 

Programların yürütülme sürecine dair başlıca stardartlarımız şunlardır:

 1. Dersler ilgili bilim dalı öğretim elemanları tarafından verilir.
 2. Öğretim elemanlarının teorik dersler için günlük ders saat yükünün 6 saati aşmamasına özen gösterilir.
 3. Ders programları öğrencinin verimi esasına dayalı olarak oluşturur.
 4. Ders programları eğitim-öğretim başlamadan en geç 1hafta önce duyurulur.
 5. Eğitim-öğretim dönemi başlamadan Bologna güncellemeleri tamamlanır.
 6. Öğrenci danışmanları eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte duyurulur.
 7. Öğrencilerden Çözüm Merkezi’ne, öğretim üyelerine ya da fakültenin diğer birimlerine gelen e postalara 1 gün içinde dönüş yapılır.
 8. Öğrencileri ilgilendiren her türlü duyuru hem üniversite web sayfasından hem de üniversite öğrenci maillerinden duyurulur.
 9. Öğrenciler yurt dışı eğitim imkanları konusunda Erasmus Koordinatörlüğü tarafından en az yılda 1 kez bilgilendirilir.
 10. Sınav tarihleri sınavdan iki hafta önce ilan edilir.
 11. Sınav sonuçları sınav haftasından sonraki hafta ilan edilir. 

1.2. Görünürlük ve Ulaşılırlık

Fakülte programlarının eğitim amaçlarına ve öğrenme çıktılarına ulaşılmasını ve görünür kılınmasını güvence altına alma yöntemimiz;  bilgi formları, uygulama dosyaları ve ders uygulama dosyalarından oluşan Ders Bilgi Paketleri’dir. İç ve dış paydaşların bu dosyalara erişimi Fakülte ve Bölümlerin Web sayfasından sağlanmaktadır.

1.3. İzlemeler 

Program tasarımlarımızın hedeflerimizle uyumluluğu sınav, ödev, seminer vb. gibi ölçme ve öğrencinin ders performansı odaklı değerlendirme süreciyle izlenmekte ve Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden görülebilmektedir. Aynı zamanda öğrenci temsilcilikleri ve yüz yüze görüşmeler vasıtasıyla program tasarımlarımız ın hedeflerine ulaşım durumu öğrenci geri bildirimleri yoluyla izlenmektedir. Henüz dış paydaş geri bildirimlerine dair bir çalışma yapılmamıştır. 

1.4. İyileştirme Süreci

Program içeriklerinde yapılması gerekli görülen iyileştirmeler program öğretim üyeleri, Eğitim ve Kalite Komisyonları ile akademik kurul toplantılarında tespit edilerek planlanmaktadır. Bu plan uyarınca gerçekleştirilen uygulamalar sürekli izlenerek, iç paydaşlardan sağlanan geri dönüşlerin de katkısıyla gerekli durumlarda yeni önlemler alınmaktadır. (Bkz. Müfredat İyileştirme - Karar)

TYYÇ kapsamında belirlenen prensiplere uygun planlanan program çıktıları da eğitim-öğretim yılının her yarıyılı sonunda bölüm öğretim üyeleri tarafından değerlendirilerek yapılması öngörülen iyileştirmeler PUKÖ döngüsü uyarınca planlanmakta ve uygulanmaktadır. (Bkz. Bölüm Kurul Kararları)

2. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

2.1. Politikalar ve Ulaşılırlık

Fakültemizin öğrenci merkezli öğrenme ve öğretme  politikası, Üsküdar Üniversitesi yönetmelik ve temel ilkeleri ile uyumlu ve Bologna sürecine uygundur. Aktif öğrenme-öğretme sürecimiz geleneksel öğrenim sisteminin öğretici merkezli bilgi aktarımı yönteminden ziyade öğrenciye “öğrenmeyi öğretme” esasına dayalıdır. Bu maksatla bilgi aktarım sürecinde öğrenciye “ne, niçin, nasıl” sorularını sorduran ve cevaplarını öğrencinin kendisinin bulmasına rehberlik eden öğretim yaklaşım benimsemiştir. Öğrenme-öğretme sürecimizde aynı zamanda işbirliğine dayalı çalışma gruplarının kurulması teşvik edilmektedir. Öğretim üyelerimiz bilgi aktarımı sürecinde de “bilgiyi aktaran”dan ziyade “bilgi aktarımı ve bilginin kalıcılaştırılmasına danışmanlık eden” misyonu yürütmektedir.

Öğretim üyeleri ve öğrenciler ders ve ders dışı saatlerinde öğrenim-öğretim sürecine ilişkin karşılıklı geri bildirimleri sürekli olarak değerlendirmektedir.

Öğrenci başarısı yalnızca sınavlar yoluyla değil yüzdelik karşılıkları bulunan sınavlar; seminer, ödev, proje gibi ders içi ve ders dışı performans çıktılarının gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi sürecinin neticesi olarak ölçülmektedir. (Bkz. Öğrenci Merkezli Öğretim Modeli İzlencesi)

Fakülte karar alma ve yönetim birimlerine davet edilmesi yoluyla İç paydaşlarımız olan öğrencilerimizin yönetim süreçlerine dahil edilmesi kararı alınmıştır. Buna göre Fakülte Öğrenci Temsilcimiz Fakülte Yönetim Kurulu’na, Bölüm Öğrenci Temsilcilerimiz ise Akademik Kurul Toplantılarına davetli olarak katılacaklardır.

Öğrenci merkezli eğitim politikası doğrultusunda yapılması planlanan tüm uygulamalar Fakülte ve Bölüm Web sayfası, OBS ve STIX üzerinden öğrencilere ulaştırılmakta ve izlenebilmektedir.

2.2. Program Derslerinin İçerik ve Yöntemi 

Fakültemizin program müfredatı içerik ve yönteminin belirlenmesinde öğrencilerin öğretim üyelerinin rehberliğinde aktif katılımla alanlarına yönelik temel bilgileri edinmeleri, edindikleri bilgiyi değerlendirebilmeleri, değerlendirmelerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmeleri esas teşkil etmektedir. Hedefimiz; donanımlı, özgün fikirlere ve fikirlerini geliştirme yeteneğine sahip, analitik yöntemle öğrenen ve öğrendiklerini kullanabilen gençler yetiştirmektir.

Bu maksatla programlarımızda “duyan, gören, soran ve tartışan, uygulayan, aktaran” öğrenme modeli benimsenmiştir. Programlarımızın başlıca öğretme stratejisi buluş, sunuş ve araştırma-incelemedir. Başlıca öğretme yöntemlerimiz anlatma, yazılı anlatma, tartışma-seminer, problem çözme, senaryo oluşturma, grup işbirliği ve güdülemedir. Başlıca öğretme tekniklerimiz ise soru-cevap, sesli-sessiz okuma, görsel analizi, beyin fırtınası, danışman örneğini uyarlama ve ödevlendirmedir. (Bkz. Öğrenci Merkezli Öğretim Modeli İzlencesi)

2.3. Yetkinlikler

Birimde öğrenci merkezli eğitim modeli ve aktif öğrenme konusunda öğretim üyelerinin yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik olarak Üsküdar Üniversitesi kendi akademik personelinin yurt içi ve yurt dışı eğitimlere ve toplantılara katılmasını teşvik etmektedir (Bkz. Yurt içi-Yurt Dışı Akademik Faaliyet İzlencesi)

Öğretim üyelerinin tamamı yıl boyunca Ulusal ve Uluslararası akademik çalışmalara katılarak bilgilerini günceller ve gelişmeleri takip eder. (Bkz. Araştırma Performansı İzlencesi)

Üniversitemizde ayrıca öğretim üyelerinin yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik olarak Bilimsel Teşvik Yönergesi işletilmektedir. (Bkz. Bilimsel Teşvik Yönergesi)

2.4. İş Yükleri 

Ders Bilgi Paketlerinde derslerin kredilendirilmesi Bologna sistemine uygun olarak öğrenci iş yüküne göre yapılmaktadır. (Bkz. https://sis.uskudar.edu.tr/)

2.5. Öğrenci Katılımı

Öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerinin belirlenmesinde öğrenciler akademik danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra ölçme-değerlendirme, öğrenci temsilcilikleri ve yüz yüze görüşmeler yöntemiyle sürece katılmaktadır.

2.6. Seçmeli Dersler

Fakültemiz programlarında disiplinlerarası öğretim anlayışıyla öğrencinin kültürel derinlik kazanımına ve farklı disiplinleri tanımasına yönelik olarak bölüm içi ve bölüm dışı seçmeli dersler bulunmaktadır. (Bkz. Seçmeli Dersler

2.7. Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezuniyeti için başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi (BDY) ile hedeflenen program öğrenme çıktılarına ulaşması ve gereken AKTS’yi (240) tamamlaması gerekmektedir. Bu koşullar Öğrenci Bilgi Sistemi ve Web aracılığıyla görünür kılınmıştır. (Bkz. Mezuniyet Yönergesi)

2.8. Öğrenci Hakları

Fakültemizin öğrenci haklarını kapsayan düzenlemeleri Üniversite Mevzuatı ve Yönetmeliklerle  uyumludur. (Bkz. Öğrenci Hak Sorumluluk ve Davranış İlkeleri Yönergesi))

2.9. Öğrenci Şikâyet ve Önerileri

Üniversitemizin Çözüm Merkezi (Bkz. Çözüm Merkezi ), Öğrenci Danışmalık Sistemi ve Web sayfası üzerinden, ayrıca yüz yüze görüşmeler yoluyla öğrenci şikâyet ve önerilerine ulaşılır ve Fakülte bünyesinde çözümler üretilerek sorunun tekrarlanmamasına yönelik gerekli önlemler alınır. (Bkz. Çözüm Merkezi İzlencesi)

3. Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma

Fakültemiz ÖSYM tarafından yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre sözel ve eşit ağırlık puan türünde öğrenci alır. Öğrenci Hareketliliği ERASMUS öğrenci değişim programları ile sağlanmaktadır. Yatay geçiş, dikey geçiş, yabancı uyruklu öğrenci, çift ana dal ve yan dal öğrenci kabulleri Üsküdar Üniversitesi Yönetmelik ve Yönergeleriyle uyumludur (bkz. https://uskudar.edu.tr/tr/mevzuat-yonergeler)

4. Eğitim-Öğretim KadrosuUNVAN

PROGRAM

PERSONEL ADI

PERSONEL SOYADI

1

PROFESÖR

FELSEFE PR. (TAM BURSLU)

MEHMET EMİN

CEYLAN

2

PROFESÖR

FELSEFE PR. (TAM BURSLU)

İBRAHİM

ÖZDEMİR

3

DOÇENT

FELSEFE PR. (TAM BURSLU)

ÇİĞDEM

YAZICI

4

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

FELSEFE PR. (TAM BURSLU)

MERVE

ARLI

5

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

FELSEFE PR. (TAM BURSLU)

ÖMER

OSMANOĞLU

6

PROFESÖR

PSİKOLOJİ PR. (TAM BURSLU)

KAŞİF NEVZAT

TARHAN

7

PROFESÖR

PSİKOLOJİ PR. (TAM BURSLU)

LEVON

ANTİKACIOĞLU

8

PROFESÖR

PSİKOLOJİ PR. (TAM BURSLU)

MEHMET KEMAL

ARIKAN

9

PROFESÖR

PSİKOLOJİ PR. (TAM BURSLU)

MUSTAFA

BOZBUĞA

10

PROFESÖR

PSİKOLOJİ PR. (TAM BURSLU)

MUZAFFER

ÇETİNGÜÇ

11

PROFESÖR

PSİKOLOJİ PR. (TAM BURSLU)

SERMİN

KESEBİR

12

PROFESÖR

PSİKOLOJİ PR. (TAM BURSLU)

SIRRI

AKBABA

13

PROFESÖR

PSİKOLOJİ PR. (TAM BURSLU)

SULTAN

TARLACI

14

PROFESÖR

PSİKOLOJİ PR. (TAM BURSLU)

SİNAN

CANAN

15

DOÇENT

PSİKOLOJİ PR. (TAM BURSLU)

CUMHUR

TAŞ

16

DOÇENT

PSİKOLOJİ PR. (TAM BURSLU)

TAYFUN

DOĞAN

17

ARŞ GÖREVLİSİ

PSİKOLOJİ PR. (TAM BURSLU)

BETÜL

ÇELEBİ

18

ARŞ GÖREVLİSİ

PSİKOLOJİ PR. (TAM BURSLU)

SÜMEYYE

AKAR

19

Dr ÖĞRETİM ÜYESİ

PSİKOLOJİ PR. (TAM BURSLU)

AHMET EMRE

SARGIN

20

Dr ÖĞRETİM ÜYESİ

PSİKOLOJİ PR. (TAM BURSLU)

ALPTEKİN

ÇETİN

21

Dr ÖĞRETİM ÜYESİ

PSİKOLOJİ PR. (TAM BURSLU)

AYŞE BERNA

SARI

22

Dr ÖĞRETİM ÜYESİ

PSİKOLOJİ PR. (TAM BURSLU)

AYŞE GÜLŞAH

YÜKSEL KIRIMLI

23

Dr ÖĞRETİM ÜYESİ

PSİKOLOJİ PR. (TAM BURSLU)

BAŞAK

AYIK

24

Dr ÖĞRETİM ÜYESİ

PSİKOLOJİ PR. (TAM BURSLU)

DİLEK MELTEM

TAŞDEMİR ERİNÇ

25

Dr ÖĞRETİM ÜYESİ

PSİKOLOJİ PR. (TAM BURSLU)

EMRE

TOLUN ARICI

26

Dr ÖĞRETİM ÜYESİ

PSİKOLOJİ PR. (TAM BURSLU)

ERCÜMENT

DOĞAN

27

Dr ÖĞRETİM ÜYESİ

PSİKOLOJİ PR. (TAM BURSLU)

EYLEM

ÖZTEN

28

Dr ÖĞRETİM ÜYESİ

PSİKOLOJİ PR. (TAM BURSLU)

HÜSEYİN

ÜNÜBOL

29

Dr ÖĞRETİM ÜYESİ

PSİKOLOJİ PR. (TAM BURSLU)

MAHİR

YEŞİLDAL

30

Dr ÖĞRETİM ÜYESİ

PSİKOLOJİ PR. (TAM BURSLU)

MELTEM

NARTER

31

Dr ÖĞRETİM ÜYESİ

PSİKOLOJİ PR. (TAM BURSLU)

MERT

AKCANBAŞ

32

Dr ÖĞRETİM ÜYESİ

PSİKOLOJİ PR. (TAM BURSLU)

MİNE

ELAGÖZ YÜKSEL

33

Dr ÖĞRETİM ÜYESİ

PSİKOLOJİ PR. (TAM BURSLU)

OĞUZ HAZMİ

OMAY

34

Dr ÖĞRETİM ÜYESİ

PSİKOLOJİ PR. (TAM BURSLU)

ÇİĞDEM

YAVUZ GÜLER

35

Dr ÖĞRETİM ÜYESİ

PSİKOLOJİ PR. (TAM BURSLU)

ÖMER

AKGÜL

36

PROFESÖR

PSİKOLOJİ PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)

HÜSNÜ

ERKMEN

37

PROFESÖR

PSİKOLOJİ PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)

HİLMİYE NESRİN

DİLBAZ

38

DOÇENT

PSİKOLOJİ PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)

FERİDE GÖKBEN

HIZLI SAYAR

39

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

PSİKOLOJİ PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)

HASAN

ÖZDEMİR

40

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

PSİKOLOJİ PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)

HAZAL

AYAS

41

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

PSİKOLOJİ PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)

YELDA

İBADİ TEKE

42

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

PSİKOLOJİ PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)

MERVE

ÇEBİ

43

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

PSİKOLOJİ PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)

ASİL

ÖZDOĞRU

44

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

PSİKOLOJİ PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)

OĞUZ

TAN

45

PROFESÖR

SOSYOLOJİ PR. (TAM BURSLU)

ABULFEZ

SULEYMANOV

46

DOÇENT

SOSYOLOJİ PR. (TAM BURSLU)

BARIŞ

ERDOĞAN

47

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

SOSYOLOJİ PR. (TAM BURSLU)

BENGİ

ÇAKMAK

48

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

SOSYOLOJİ PR. (TAM BURSLU)

GİZEM

KURBAN

49

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

SOSYOLOJİ PR. (TAM BURSLU)

AYŞENUR

KURTOĞLU

50

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

SOSYOLOJİ PR. (TAM BURSLU)

ZÜLFİKAR

ÖZKAN

51

PROFESÖR

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. (TAM BURSLU)

DENİZ ÜLKE

ARIBOĞAN

52

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. (TAM BURSLU)

CEMAL CEM

ANARAT

53

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. (TAM BURSLU)

FEHMİ

AĞCA

54

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. (TAM BURSLU)

SAİT

OCAKLI

55

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. (TAM BURSLU)

SELİN

KARANA ŞENOL

56

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)

ALİ

EKMEKCİ

57

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)

GÖKSER

GÖKÇAY

58

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)

İBRAHİM

ARSLAN

59

DOÇENT

TARİH PR. (TAM BURSLU)

HADİYEYILMAZ ODABAŞI
60

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

TARİH PR. (TAM BURSLU)

FEHİME CANGÜZEL

GÜNER ZÜLFİKAR

61

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

TARİH PR. (TAM BURSLU)

UYGARAYDEMİR
62

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

TARİH PR. (TAM BURSLU)

SALİHBİLGİN


5. Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler

Fakültemizde başlıca öğrenme mekânı olan dersliklerin tasarımı, uygun öğrenme ortamı yaratma esasına dayanmaktadır. Aynı zamanda yeni teknolojilerin kullanımı benimsenmiş ve bütün dersliklere akıllı tahtalar yerleştirilmiştir.

Üniversitemizin öğrenme kaynaklarına erişimi sağlamak maksadıyla bir Merkezi Kütüphanesi bulunmaktadır. (Bkz. http://kutuphane.uskudar.edu.tr/) Kütüphanede öğrencilerin güncel ve elektronik kaynakları takip edebilecekleri kaynaklar ve bilgisayar laboratuvarı vardır. Ayrıca bölümlerimizde İhtisas Kütüphanesi kurma çalışmaları başlatılmıştır. (Bkz. İhtisas Kütüphanesi Planı)

Fakültemizde yıllık periyotlar halinde planlanan çeşitli etkinlik, konferans ve sempozyumlarla öğrencinin farklı kaynaklardan beslenen bir öğrenme süreci içinde bulunması sağlanmaktadır. (Bkz. https://uskudar.edu.tr/itbf/tr/duyurular Hem Fakülte seminerleri hem de bölüm seminerleri yapılmaktadır. (Bkz. Güncel İTBF Seminerleri 2018-2019) Ayrıca Üniversite Kültürü dersi kapsamında öğrencilerin bu etkinliklere azami katılımı sağlanmaktadır. (Bkz. Üniversite Kültürü Dersi Öğrenci Etkinlik Raporu)

Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın kariyer planlaması, uygulaması ve geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar Kariyer Planlama Merkezi tarafından yürütülmektedir. (Bkz. Kariyer Merkezi http://kariyer.uskudar.edu.tr/) Öğrenci desteğinin sağlandığı bir diğer birim akademik danışmanlık sistemidir. Her öğrenci için akademik ve sosyal danışmanlık yapmak üzere bir öğretim üyesi belirlenerek öğrenciye eğitimi süresince akademik ve sosyal danışmanlık desteği sağlanmaktadır. (Bkz. Öğrenci Danışmanlıkları) Fakültemizde engelli öğrencilerimize yönelik gerekli destekler (Fiziki şartlar, sınavlarda okutman sağlama, özel sınav hazırlama vb.) verilmektedir. SKS Direktörlüğü ile birlikte engelli öğrencilerimizn talepleri doğrultusunda öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarına destek verilmektedir. (Bkz. Engelli Öğrenci Dosyası)

Mezunlarımızla ilişkileri düzenlemek üzere bir Mezunlar Derneğimiz bulunmaktadır. (Bkz. Mezunlar Derneği https://usumed.org.tr/)

Öğrencilerimizin ders dışı mesleki, bilimsel, sosyal, kültürel vb. faaliyetlerle öğrenme sürecinin farklı kaynaklarla desteklenmesi amacıyla Öğrenci Kulüpleri çalışma yürütmektedir. (Bkz. Öğrenci Kulüp Faaliyetleri)

Fakültemiz Bünyesinde Faaliyet Gösteren Öğrenci Kulüpleri


1
EĞİTİM ve ARAŞTIRMA KULÜBÜ
2
FELSEFE KULÜBÜ
3
POZİTİF PSİKOLOJİ KULÜBÜ
4
PSİKOLOJİ KULÜBÜ
5
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER KULÜBÜ
6
SOSYOLOJİ KULÜBÜ


Her öğrenci için, akademik ve sosyal danışmanlık yapmak üzere bir öğretim üyesi belirlenerek öğrenciye eğitimi süresince akademik ve sosyal danışmanlık desteği sağlanmaktadır.

Her öğretim yılının başında yeni öğrencilerin uyumu ve tanışma, öğretim üyeleri ve maksadıyla merkezi Oryantasyon Toplantıları ve tanışma toplantıları düzenlenmektedir.(Bkz. https://uskudar.edu.tr/afis/2017-2018-akademik-oryantasyon-2.pdf)

Öğrenciye sunulan hizmet ve destekler Senato, Fakülte ve Bölüm kurullarının planlama çalışmaları çerçevesinde geliştirilmekte ve yürütülmektedir.

6. Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi

6.1. Güncelleme ve Yöntem

Programlara ilişkin inceleme ve güncellemeler belirli aralıklarla toplanan Bölüm Kurul, Eğitim ve Kalite Komisyonları, Fakülte Yönetim Kurulu ve Akademik Kurul  toplantılarında yapılmaktadır. Bu veriler Fakülte Akademik Kurulu’nda görüşülerek raporlandırılmakta, raporlarda yönerge ve Senato kararlarına uyum göz önünde bulundurulmaktadır. (Bkz. Akademik Kurul Kararları Dosyası)

6.2. Paydaş Katılımı

Program güncelleme çalışmalarına iç paydaş katılımı toplantılar aracılığıyla yapılmaktadır. Program güncelleme çalışmalarında henüz dış paydaş paylaşımı söz konusu değildir.

6.3. Güvenceler

Fakültenin eğitim amaçlarına ve öğrenme çıktılarına ulaşılmasını güvence altına alma yöntemi; bilgi formları, uygulama dosyaları ve ders uygulama dosyalarından oluşan Ders Bilgi Paketleri’dir. Ders Bilgi Paketleri’ne fakülte ve bölüm web sayfasından ulaşım sağlanmaktadır.

6.4. İzlemeler

Program çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığı Ölçme ve Değerlendirme, Öğrenci Danışmanlık Sistemi ve yüz yüze yapılan görüşmeler aracılığıyla izlenmektedir.

6.5. İyileştirme ve Bilgilendirme

Ölçme ve Değerlendirme, Öğrenci Danışmanlık Sistemi ve yüz yüze yapılan toplantılar yöntemiyle oluşturulan izlenceler Bölüm Kurul toplantılarında tartışılır ve Akademik Kurul’a taşınır. Alınan kararlar uyarınca gerekli güncellemeler ile iyileştirmeler yapılır. Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda paydaşlar Web sayfası ve Öğrenci Danışmanlık Sistemi aracılığıyla ve yüz yüze görüşmeler yoluyla bilgilendirilir.

6.6. Akreditasyon

Üniversitemiz FEDEK, PEARSON, ISO 17025 denetimlerinden tam not alarak akreditasyon yeterliliklerini sağlamıştır. Üniversitemiz birimleri İLEDAK, HEPDAK, MÜDEK, SABAK gibi akreditasyon kurumlarıyla ve ORPHEUS standartlarına uyum çalışmaları yapmaktadır. Kurum içinde kalite yönetiminden sorumlu birim/birimler kalite komisyonları ve akreditasyon kurumları ile irtibat toplantıları düzenlemektedir. FEDEK komisyonu ile yapılan bilgi çalıştaylarına katılım sağlanmaktadır. Doküman paylaşımı kurum içindeki kalite yazılımı ile sağlanmaktadır.

FEDEK tarafından ilk kez genel değerlendirmesi yapılan birinci örgün öğretim lisans programları ile ilgili akreditasyon kararında 14 Nisan 2018 tarihinden itibaren Fakültemizin Felsefe, Psikoloji (Türkçe) ve Psikoloji (İngilizce) programları, yapılan değerlendirmeler sonucunda FEDEK Akreditasyonu almaya hak kazanmıştır. (Bkz. FEDEK Akreditasyon Kararı)


WHATEVER’S ON YOUR MIND about our University, ask us!