Candidate for Uskudar | Are You Ready to Change the World? uskudar.edu.tr/candidate

- Administrative System

Under construction..

KALİTE PROGRAMI - YÖNETİM SİSTEMİ


1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

Fakültemiz, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda öngörülen üniversite birimlerinin akademik yönden teşkilâtlanması, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarıyla ilgili alt birimlerin üst birimlerle olan ilişkilerini düzenleyen Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği’ne göre yapılandırılmıştır. Buna göre;

DEKAN 

Madde 8. 

a) Atanması: 

Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir. Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Dekan yardımcıları dekan tarafından en çok üç yıl için atanır. Dekan gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Dekanın görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer. Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse, yeni bir dekan atanır.

b) Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

2. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek,

3. Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak,

4. Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek,

5. Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

Dekan; fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasıyla, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Fakülte Kurulu 

Madde 9. 

a) Kuruluş ve İşleyişi: 

Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Fakülte kurulu olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar. Dekan, gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır. 

b) Görevleri: Fakülte kurulu, akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

1. Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,

2. Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,

3. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

Fakülte Yönetim Kurulu

Madde 10. 

a) Kuruluş ve İşleyişi: 

Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

b) Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

1. Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,

2. Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak,

3. Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

4. Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak,

5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,

6. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

Fakülte Organizasyon Şeması2. Kaynakların Yönetimi

Fakültemiz insan kaynakları, mali kaynakları ile taşınır ve taşınmaz kaynaklarının tümünü etkin ve verimli kullandığını güvence altına almak üzere Üniversitemizin yönetim sistemine uyumlu bir sisteme sahiptir.           

3. Bilgi Yönetimi Sistemi

Fakültemizin bilgi yönetim sistemi erişilebilirdir. Fakülte faaliyetleri Web sayfamızda görünür ve erişilir kılınmıştır. İç ve dış değerlendirme sürecine yönelik bilgi ve belgeler bilgi sisteminde toplanmakta, verilerin güvenlik ve gizlilik yönetimi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü tarafından yapılmaktadır.

(Bkz.https://uskudar.edu.tr/tr/bilgi-teknolojileri-hakkinda)

4. Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi

Kurum dışı hizmetlerin tedarik süreci, üniversitemizin ilgili birimleri tarafından planlanmakta ve uygulanmaktadır. Üniversitemizin tedarik sürecine ilişkin belirlediği kriterler esas alınmak üzere hizmetlerle ilgili kurum içi görüşler ve ilgili birimlerden alınan geri dönüşler yoluyla hizmetlerin kalite sağlama ve sürekliliği güvencesi sağlanmaktadır.

5. Kamuoyunu Bilgilendirme

Fakültemizle ilgili bilgiler Web sayfamız ve medya kuruluşları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır. (Bkz. https://uskudar.edu.tr/itbf/)

6. Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği

Üniversitemizde belirli aralıklarla yapılan Çalışan Memnuniyet Anketi aracılığıyla yönetim ve idari kadroların verimliliği ölçülmektedir. (Bkz. Çalışan Memnuniyet Anketi Dosyası)

Üniversite rektörümüz ve dekanlarının her eğitim-öğretim yılının başında Rektörle Buluşma temasıyla gerçekleşen fakülte ziyaret toplantılarında öğrencilerin istek, talep, değerlendirme ve önerileri üniversitemizin en üst yönetim birimine dolaysız iletilmektedir. (Bkz. https://uskudar.edu.tr/tr/icerik/1920/rektorle-bulusmalar-devam-ediyor)

WHATEVER’S ON YOUR MIND about our University, ask us!