Candidate for Uskudar | Are You Ready to Change the World? uskudar.edu.tr/candidate

- Institutional

KALİTE PROGRAMI - KURUMSAL


1. Hakkımızda

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, çağımızın getirdiği teknolojik, sosyal, siyasal ve ekonomik dönüşümün bir sonucu olarak, her geçen gün daha da karmaşıklaşan küresel ve toplumsal düzlemin analitik bilgisine ulaşmak üzere kurgulanarak 2012-2013 öğretim yılında eğitim ve öğretim faaliyetine başlamıştır.

Fakültemizin program sayısı 2018-2019 öğretim yılı itibariyle yediye (7) ulaşmıştır.

 1. Psikoloji (Türkçe)
 2. Psikoloji (İngilizce)
 3. Sosyoloji
 4. Felsefe
 5. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Türkçe)
 6. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
 7. Tarih

2. Gelişim

2.1. Fakülte Yönetimi (2018-2019)

 1. Dekan            
 2. Dekan Yardımcısı     
 3. Dekan Yardımcısı
 4. Fakülte Sekreteri

Fakülte Organizasyon Şeması

2.2. Akademik Personel ve Bölümler (2017-2018)

Toplam Akademik Personelin Akademik Unvana Göre Dağılımı

Akademik Personelin Akademik Unvana Göre Programlara Dağılımı

2.3 Lisans Programı Öğrenci Sayısı (2017-2018)

2018-2019 Eğitim Öğretim yılı toplam öğrenci sayımız 2340'dır. Çap-Yandal program öğrencileri hariç toplam öğrenci sayımız 1995'dir.

2.3.1. Programlara Göre Öğrenci Dağılımı (2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı İtibariyle)

2.3.2. Programlara Göre ÇAP/Yan Dal Öğrenci Dağılımı

2.3.3. Programların Mezun Öğrenci Sayıları Dağılımı

2.3.4. Programlara Göre Uyruk ve Cinsiyet Dağılımı

Yabancı uyruklu öğrenci sayısı: 103

Fakültemize Erasmus Programı ile Gelen Öğrenci Sayısı: 11

Fakültemizden Erasmus Programı ile Yurt Dışına Giden Öğrenci Sayısı: 7

Fakültemizin Erasmus Öğrenci Hareketliliği için bkz. ERASMUS Program İzlencesi

2.4. İdari Kadro

İdari Personel Sayısı: 2 (Fakülte Sekreteri, Yazı İşleri ve Arşiv Asistanı)

Kapalı ve Açık Alan Envanteri ve Kullanım Bilgileri için bkz. Kapalı ve Açık Alan Envanteri ve Kullanım Bilgileri

2.5. Kurul ve Komisyonlar

2.5.1. Kurullar  (Bkz. https://uskudar.edu.tr/itbf/fakulte-kurulu)

Fakülte Kurulu

Fakülte Yönetim Kurulu

2.5.2. Komisyonlar (Bkz. https://uskudar.edu.tr/itbf/komisyonlar)

Kalite Komisyonu

Eğitim Komisyonu

Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Kurumsal İletişim Komisyonu

Mezuniyet Komisyonu

Web Komisyonu

Erasmus Koordinatörlüğü

3. Eğitim-Öğretim

Programlarımız Sözel ve Eşit Ağırlık puan türü ile öğrenci kabul etmektedir. Öğretim dilimiz Türkçe ve İngilizcedir. İsteğe bağlı Yabancı Dil Hazırlık olanağı bulunmaktadır. Fakültemizde Çift Ana Dal ve Yan Dal imkânı mevcuttur. Üniversitemiz ERASMUS Üniversite Beyannamesi’ne sahiptir. (Bkz. ERASMUS İkili Anlaşmaları)

Fakültenin faaliyet alanları şöyledir:

 • Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetleri
 • Araştırma ve geliştirme faaliyetleri
 • Toplumsal katkı

4. Araştırma ve Geliştirme

Fakültemizde AR-GE faaliyetleri makale, bildiri, proje, telif eser, tezler yoluyla yürütülmektedir. Türkiye’nin ilk tematik üniversitesi olması hasebiyle üniversitemizin AR-GE ve PARGE (bkz. https://uskudar.edu.tr/tr/arge) odakları Sağlık ve Mühendislik alanlarını kapsamasına rağmen toplum bilimlerine yönelik planlama ve iyileştirme çalışmalarına başlanmıştır. (Bkz. Eğitim Komisyonu Kararlar)

Fakültemiz Dış Paydaşlar ile çeşitli araştırma projeleri yürütmektedir. (Bkz. Paydaş Listesi)

5. Paydaşlar

Rektörlük, rektörlüğe bağlı birimler, fakülteler, akademik ve idari personel, öğrenci temsilcileri, kurul ve komisyonlar iç paydaşlarımız; Mezunlar, resmi ve özel meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, medya, işverenler ve diğer üniversite mensupları dış paydaşlarımızdır.

İç ve Dış Paydaşlarımızla Fakültenin misyonu ve hedeflerinin belirlenmesi, uygulamaya konulması, uygulamaların yeterliliğin kontrol edilmesi ve iyileştirme süreçlerinde ortak faaliyetler ya da faaliyet destekleri, ölçme-değerlendirme ya da yüz yüze görüş alışverişinde bulunma yöntemleri uygulamaya konulmaktadır. (Bkz. Paydaş Listesi) 

6. İç Değerlendirme Süreci ve Maddi Kanıtları

Fakültemizde bulunan 7 komisyonun ortak çalışmaları neticesinde fakültenin misyon, hedef ve stratejilerine ne kadar ulaşıp ulaşmadığı kalite ve iç değerlendirme süreçleriyle izlenmektedir. (Bkz. Kalite Komisyonu Kararları) Belirli aralıklarla yapılan komisyon toplantıları tutanak ve kararları ile Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu’nun hazırladığı merkezi anketler (Bkz. Eğitim-Öğretim İçerik ve Yöntemi Hakkında Öğrenci Memnuniyeti Ölçme ve Değerlendirme) kontrol mekanizmamızın maddi kanıtlarını teşkil etmektedir. Ayrıca Bölümler bazlı olarak da Eğitim-Öğretim İçerik ve Yöntemi Hakkında Öğrenci Memnuniyeti Ölçme ve Değerlendirme anketleri yapılmaktadır. Söz konusu anketler yılda en az 2 kez (Güz ve Bahar) uygulanmak üzere planlanmıştır. (Bkz. Merkezi Öğrenci Değerlendirme Anketi)

Öğretim Elemanı Üniversite Değerlendirme Anketleri ve paydaş işbirliği yazışmaları iç değerlendirme sürecine yönelik kontrol mekanizmamızın diğer maddi kanıtlarını teşkil etmektedir.

7. Ulaşılabilirlik-Görünürlük

Fakültemiz hakkındaki tüm bilgiler, uygulamalar, faaliyetlerimiz vb. düzenli olarak güncellenen Web sayfamızdan izlenebilmektedir. (Bkz. İTBF Web Sayfası) Bu maksatla Fakültemizde bir Web Komisyonu bulunmaktadır. (Bkz. Komisyonlar) Öğrencilerin ve diğer paydaşlarımızın ulaşabilirliği Web sayfamız yanında Öğrenci Bilgi Sistemi (https://obs.uskudar.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx), Öğrenci Mail Sistemi, Stix (https://stix.uskudar.edu.tr/login) uygulaması ile Yasa ve Yönetmeliklerden müteşekkil merkezi servisler (https://uskudar.edu.tr/tr/mevzuat-yonetmelikler) tarafından sağlanmaktadır.

Fakültemizin öğrencilerinin STIX uygulamasını kullanma izlencesi aşağıdaki gibidir:

2017-2018 Güz Döneminde 1571 ITBF öğrencisi sisteme giriş yapmıştır.

2017-2018 Bahar Döneminde 1568 ITBF öğrencisi sisteme giriş yapmıştır.

2018-2019 Güz Döneminde 1771 ITBF öğrencisi sisteme giriş yapmıştır.

8. İyileştirme

Fakültemiz; Fakülte Yönetimi, Fakülte Kurulu, Bölüm Başkanlıkları ve Komisyonlardan müteşekkil iç teşkilatların icra ettiği toplantılarda paydaş görüşlerinin de değerlendirilmesi suretiyle birimlere yönelik iyileştirme alan ve konularını tespit eden, iyileştirme planı yapan, planlanan uygulamaları hayata geçiren ve bu uygulamaları sürekli izleyerek gerekli görülen önlemlerin alındığı bir iyileştirme süreci işletmektedir.

WHATEVER’S ON YOUR MIND about our University, ask us!