Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Tıp Fakültesi Ana İlkeler

ANA İLKELER

  • Fakültenin Misyonu ve Hedeflerinin planlanması.
  • Fakültenin Misyon ve Hedeflerini gerçekleştirmek üzere Yönetim ve Organizasyon süreçlerinin uygulanması.
  • Fakültenin Misyon ve Hedeflerine ulaştığına dair güvencelerin oluşturulması ve kontrolü. 
  • Fakültenin gelişim ve rekabet avantajını korumak için sürekli iyileştirmeye dayalı önlemler.

FAKÜLTENİN MİSYONU, VİZYONU VE HEDEFLERİ

MİSYONUMUZ

Ülkemizde ve diğer ülkelerde insan sağlığını geliştirmek üzere dönemin bilimsel teknik ve teknolojilerini gereği gibi kullanabilen, bireylerin ve toplumların değerlerine saygılı, çağdaş hekimler ve bilim insanları yetiştirmek, ülkemizin ve insanlığın yarar sağlayacağı araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek ve toplumun ihtiyacını karşılayacak sağlık hizmeti sunumuna katkıda bulunmak.

VİZYONUMUZ

Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve sağlık hizmetleri açısından çalışmalarına saygı duyulan, tercih edilen, sürekli kendini yenileyerek, her zaman bilimsel alanda öne çıkan ve örnek gösterilen bir tıp fakültesi olmak.

Fakültemiz hedefleri Üniversitemizin 2019-2023 Üsküdar Üniversitesi Stratejik Planında (bkz: https://uskudar.edu.tr/tr/stratejik-hedefler) sunulmuş olan stratejik hedefleri ile eş güdümlüdür. Bu çerçevede hedeflerimiz:

EĞİTİM-ÖĞRETİMİ GÜÇLENDİRMEK 

Hedef 1: Öğrenci motivasyonunun ve başarı düzeyinin geliştirilmesi

Hedef 2: Öğretim elemanlarının yetkinliklerinin her yıl artırılması

Hedef 3: Eğitim - Öğretimi destekleyen materyallerin (model vb.), sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin artırılması

Hedef 4: Hayat boyu öğrenme ilkesi kapsamında uzaktan ve sürekli eğitim faaliyetlerinin artırılması

KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK 

Hedef 1: Fakültemizde faaliyetlerin daha etkili ve verimli olmasını sağlayacak yönetim bilgi sisteminin oluşturulması

Hedef 2: Organizasyon işleyişinin, insan kaynağının ve kurum kültürünün geliştirilmesi

Hedef 3: Fiziki yapının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi

Hedef 4: Kütüphane hizmetlerinin iyileştirilerek bilgiye daha hızlı ve kolay erişimin sağlanması

ULUSLARARASILAŞMAYI GELİŞTİRMEK 

Hedef 1: Öğrenci ve personelin uluslararası deneyiminin yükseltilmesi

Hedef 2: Çok kültürlü ve uluslararası fakülte ortamının oluşturulması

Hedef 3: Eğitim-Öğretimin uluslararası niteliğinin artırılması

Hedef 4: Tıp Fakültesinin gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde akademik bir cazibe merkezi haline gelmesi


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!