Tıp Fakültesi 2020 Taban Puan ve Başarı Sıraları Ana İlkeler

ÜSKÜDAR ÜVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRENİM VE SINAV YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi eğitim sürecinin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili tanımları ve kuralları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge Üsküdar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde Tıp Fakültesi’nde eğitim sürecinin yapılandırılması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili kuralları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge Üsküdar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin değişiklik yapma yetkisini ilgili birimlere bırakan maddelere dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede yer alan tanımlardan;

 • Üniversite: Üsküdar Üniversitesini
 • Rektör: Üsküdar Üniversitesi Rektörünü
 • Fakülte:  Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesini
 • Dekan: Tıp Fakültesi Dekanını,
 • Dekan Yardımcısı: Mezuniyet öncesi eğitimden sorumlu dekan yardımcısını,
 • Dikey Koridor: Her dönemde kendi başlığı altında yer alan ve profesyonel tutum ve becerileri ardışık aşamalarla kazandırmayı hedefleyen öğrenme alanını,
 • Tıpda Yarıyıl dersi (TYD): Bir yarıyıllık dersleri,
 • Kurul Dersi: Kendi içinde tematik bir bütünlüğü olan, uygulamalı ve teorik derslerin yer aldığı öğrenim aşamasını,
 • Kurul Dersi Koordinasyon Kurulu: Dönem koordinatörünün, ilgili Kurul Derside dersleri olan tüm anabilim dallarının temsilcilerinin ve dikey koridor koordinatörlerinin yer aldığı; ders programının içeriği ve takvimini hazırlamak, uygulamak ve program değerlendirme kurulundan gelen veriler doğrultusunda gerekli değişiklikleri yapmaktan sorumlu kurulu,
 • Kurul Dersi Koordinatörleri: İlgili Kurul Derside içeriğin, ders programının, sınavın planlanması ve yürütülmesi için gerekli işbirliklerin düzenlenmesinden sorumlu, Kurul Dersi koordinasyon kurulu tarafından üç yılda bir, biri temel bilimler ve biri klinik bilimler alanlarından seçilen iki öğretim üyesini,

Kurul Dersi Sınav Koordinatörleri: Kurul Dersi Koordinasyon Kurulu tarafından biri temel bilimler diğeri klinik bilimler alanından üç yılda bir seçilen ve bu Yönergenin 18. maddesinde açıklanan görevleri yapan iki öğretim üyesini,

Dönem: Lisans düzeyindeki öğrenimin temel altı aşamasından her birini (akademik yıl) tanımlayan ve bu Yönergenin ilgili maddesinde açıklanan basamakları,

Dönem Koordinasyon Kurulu: Dönem Koordinatörünün başkanlığında, dönemde bulunan Kurul Dersilerin, seçmeli derslerin ve dikey koridorların koordinatörlerinden ve sınav koordinatörlerinden oluşan; dönemin öğrenim amaçlarına göre yapılandırılmasından ve Kurul Dersi AKTS'leri, Kurul Dersi sonu, dönem ve uygulama sınavlarının etki oranları, uygulama sınavında anabilim dalı etki oranları, bir anabilim dalına ait uygulama sınavındaki soruların baraj değerinin belirlenmesinden sorumlu kurulu,

Dönem Koordinatörü: İlgili sınıfta öğrenimin planlanması, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonundan sorumlu, üç yılda bir Dönem Koordinasyon Kurulu tarafından Kurul Dersi koordinatörleri arasından seçilen öğretim üyesini,

Öğrenci İşleri Koordinatörü: Öğrenimin yürütülmesinde öğrencilerle iletişimin sağlanmasından sorumlu, üç yılda bir Dekan tarafından atanan öğretim üyesini,

Öğrenci Temsilcisi: Öğrencilerin her yıl kendi aralarından seçtikleri ve gerekli görüldüğünde kurul toplantılarına davet edilen her dönem için bir öğrenciyi,

Ölçme Değerlendirme Koordinatörü: Dekan tarafından 3 yılda bir atanan ve bu Yönergenin 22. maddesinde açıklanan görevleri yapan öğretim üyesini,

Ölçme Değerlendirme Kurulu: Ölçme Değerlendirme Koordinatörü ile dönem koordinatörleri, TEAD Başkanı, her Kurul Dersideki sınav koordinatörleri (temel ve klinik bilimler alan temsilcileri), öğrenci işleri koordinatörü, öğrenim koordinatöründen oluşan, bu Yönergenin ilgili maddesinde tanımlanan iki temel işlevi yerine getirmekle yükümlü kurulu,

Seçmeli Dersler: Tüm dönemlerde yer alabilen, tıp fakültesi mezununun biyopsikososyal bütüncül bir bakış açısı kazanması ve kendi öğrenme çerçevesini çizmesine olanak sağlayacak biçimde düzenlenen alanı,

Seçmeli Dersler Koordinatörleri: Seçmeli derslerin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi işini koordine eden ve dekanın üç yılda bir atadığı bir temel ve bir klinik bilimler alan temsilcisinden oluşan öğretim üyelerini,

Tıp Öğrenimi Ana Komisyonu (TÖAK): Dekan yardımcısı, bölüm başkanları, öğrenim koordinatörü, öğrenci işleri koordinatörü, dönem koordinatörleri, tıp eğitimi anabilim dalı başkanı, ölçme değerlendirme koordinatörü, seçmeli ders koordinatörleri ile bir önceki dönemin dekan yardımcısı, ve öğrenci işleri koordinatöründen oluşan ve 6 yıllık tıp öğrenim programının hedeflere uygun olarak planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile değişiklik önerilerini geliştirmekten sorumlu olan komisyonu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenimin Yürütülmesi

MADDE 5 – (1) Tıp Fakültesi’nde eğitim ve öğretim, Türkçe olarak yapılır. Dönemlerin tanımları

MADDE 6 – (1) Tıp Fakültesi’nde öğrenim süreci her biri bir yıldan oluşan altı dönemde (12 yarıyıl) tamamlanır:

a) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemler; tıbbi bilimlere giriş, normal yapı ve fonksiyon ile patolojik yapı ve fonksiyon dönemleri,

b) Dördüncü ve beşinci dönemler klinik uygulama (Staj) dönemleri,

c) Altıncı dönem, intörn hekimlik dönemidir.

(2) Bu dönemlerin süre ve içerikleri aşağıdaki sırayla belirlenir:

a) Kurul Dersleri, Kurul Dersi koordinasyon kurullarının önerileri ile oluşturulur. Oluşturulan Kurul Dersleri, dönem koordinasyon kurulları tarafından takvime yerleştirilir, Kurul Dersi AKTS, Kurul Dersi ve anabilim dalı uygulama sınav katsayıları belirlenir ve TÖAK’a sunulur.

b) TÖAK, dönem koordinasyon kurullarından gelen önerileri Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi öğrenim amaç ve hedeflerine uygunluğu bakımından gözden geçirir ve altı yıllık bir program olarak bütünleştirir.

c) Program TÖAK’ın önerisi, Fakülte Kurulu’nun ve Üsküdar Üniversitesi Senatosu'nun onayı ile uygulanır.

d) Yeni Kurul Derslerinin oluşturulması ve/veya Kurul Derslerindeki süre ve içerik değişiklikleri anabilim dalı, Kurul Dersi koordinasyon kurulu, dönem koordinasyon kurulu ya da TÖAK’ın konu ile ilgili önerileri doğrultusunda yukarıda (6.2/a,b.c) bahsedilen sırayla gerçekleştirilir.

 Kredi hesaplamaları

MADDE 7 – (1) Dönemlerde yer alan Kurul Derslerinin, TYD’lerin, seçmeli derslerin, beceri uygulamalarının, dikey koridorların ve özel çalışma koridorlarının Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) iş yükü tabloları dönem koordinasyon kurulunun önerisi ve TÖAK'ın, Fakülte Kurulu’nun ve Üsküdar Üniversitesi Senatosu’nun onayı ile uygulanır.

MADDE 8 – (1) 1., 2., ve 3. dönemlerdeki tüm Kurul Derslerinin ve dikey koridorların teorik derslerine % 70, uygulamalarına % 80 devam etme zorunluluğu vardır. Bu şartı mazeretsiz olarak yerine getirmeyen öğrenci, başarısız kabul edilerek “FD” notu ile değerlendirilir; o Kurul Dersi veya dikey koridoru tekrar eder.

Mazeretler

MADDE 9 – (1) Mazeretler, Üsküdar Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınarak değerlendirilir.

(2) İstirahat raporları rapor bitim tarihinden itibaren üç (3) işgünü içinde bir dilekçe ekinde öğrencinin kendisi veya 1. derece yakını tarafından Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edilmelidir. Aksi takdirde rapor geçerliğini kaybeder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başarının Ölçülmesi Ve Sınavlar Ölçme Değerlendirme Sürecinin Düzenlenmesi

MADDE 10 – Ölçme değerlendirme sürecini Ölçme Değerlendirme Kurulu bu Yönergenin ilgili maddeleri uyarınca düzenler ve yürütür.

Sınavlar

MADDE 11 –  

 Sınavlar; kısa habersiz sınavlar (quiz), ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavları ve mazeret sınavından oluşur.

(2) Bir dersin eğitim-öğretimi ile ilgili olarak yaptırılacak araştırma inceleme ödevleri, projeler, dersin değerlendirme şekli ve  ders  içeriği   ile   ilgili   konular   eğitim-öğretim    yarıyılı  başında    ilgili  öğretim elemanı tarafından öğrencilere duyurulur.

Ara sınav

  (3) a)Bir dersin ölçme ve değerlendirmesi için en az bir ara sınav yapılır.

 • Öğrencinin ara sınav not ortalaması, ara sınavlardan almış olduğu notların toplamının açılmış olan ara sınav sayısına bölünmesiyle bulunur. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir.
 • Ara sınavına veya arayıl mazeret sınavına girilmeyen dersin, devam zorunluluğu sağlanmışsa yarıyıl sonu sınavına girilebilir.

(4) Kurul Dersi Sonu Sınavı: İlgili Kurul Dersinin bitişinden en geç beş iş günü içinde teorik ve/veya uygulamalı olarak yapılan sınavdır. Kurul Dersi Sonu sınavındaki soru sayısı ve soruların anabilim dallarına dağılımı Kurul Dersi başında Ölçme Değerlendirme Koordinatörü tarafından Kurul Dersi Koordinatörleri, Kurul Dersi Sınav Koordinatörleri ve anabilim dallarının temsilcilerinin davet edildiği toplantıda belirlenir. Kurul Dersi Sonu Sınavını, Kurul Dersi Sınav Koordinatörleri, Kurul Dersi içinde dersi bulunan öğretim üyelerinden alınan sorularla oluştururlar.

(5) Dikey Koridorların Sınavları: İlgili dönemdeki öğrenim içeriğine uygun bir şekilde Ölçme Değerlendirme Kurulunun belirlediği esaslara göre gerçekleştirilen sınavlardır.

(6) Dönem Sınavı: 1., 2. ve 3. dönemlerde Kurul Derslerinin teorik ve/veya uygulamalı olarak değerlendirildiği sınavdır. Dönem Sınavında her Kurul Dersi için kaç soru sorulacağı ve soruların anabilim dallarına dağılımı Ölçme Değerlendirme Koordinatörü tarafından, Dönem Koordinatörü, Kurul Dersi Koordinatörleri, Kurul Dersi Sınav Koordinatörleri ve anabilim dallarının temsilcilerinin davet edildiği toplantıda belirlenir. Dönem sınavı, içeriği çekirdek eğitim programı ile dönemin amaç ve hedefleri gözetilerek ve düzeyi döneme uygun olacak biçimde, öğretim üyelerinden alınan sorularla Kurul Dersi sınav koordinatörleri tarafından.

Yarıyıl sonu sınavı

 (7) a)Yarıyıl sonu sınavı; her öğretim yarıyılında, o yarıyılın öğretim planında yer alan ve açılan derslerden, yarıyıl dersleri tamamlandıktan sonra akademik takvimde belirlenen süre içinde yapılan sınavdır.

 • Yarıyıl sonu sınavına girebilmek için, teorik derslerin en az % 70’ine ve uygulamalı derslerin en az % 80’ine devam etmek, uygulamalarda başarılı olmak zorunludur.
 • Yarıyıl sonu sınavlarının mazereti yoktur.

(8) Bütünleme Sınavı: Dönem sınavında olduğu gibi Kurul Derslerinin veya TYD’lerinin teorik ve/veya uygulamalı olarak değerlendirildiği sınavdır. Dönem sınavının hazırlandığı şekilde hazırlanır. Dikey koridorlar için Ölçme Değerlendirme Kurulunun belirlediği esaslara göre, seçmeli dersler için sorumlu öğretim üyesinin belirlediği şekilde bütünleme sınavı yapılır. Bütünleme sınavından alınan puan, dönem sonu sınavı puanı yerine başarı değerlendirmesinde kullanılır.

(9) Mazeret Sınavı: Bu Yönergenin ilgili maddeleri uyarınca kabul edilen mazeretler için açılan sınavdır. Kurul Dersi başında Ölçme Değerlendirme Koordinatörü tarafından Dönem ve Kurul Dersi Koordinatörleri, Kurul Dersi Sınav Koordinatörleri ve anabilim dallarının temsilcilerinin davet edildiği toplantıda mazeret sınavının tipine (çoktan seçmeli, klasik, sözlü...), kaç soru sorulacağına ve soruların anabilim dallarına dağılımına karar verilir.

Mazeret sınavı

(10) a)Ara sınavlara mazereti nedeniyle katılamayan öğrencilere, ilgili yönetim kurulu kararıyla mazeret sınavı hakkı verilir.

 • Ara sınava mazereti nedeniyle giremeyen öğrenci, mazeretini belirten belgeyi ara sınavların bittiği günü takip eden üç iş günü içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe dilekçe ekinde verir.
 • Tıp Fakültesi yönetim kurulu, süresi içinde mazeretini bildiren öğrencilerden, mazeretini haklı ve geçerli gördüklerine ilgili ders için mazeret sınav hakkı verebilir.
 • Ara sınavların mazeret sınavı, yarıyıl içinde, ilgili yönetim kurulunun belirleyeceği tarihte ve yarıyıl sonu sınavlarından önce yapılır.

(11) Uygulama sınavı; uygulama sınavının nasıl yapılacağını ilgili anabilim dalı belirler. Uygulama sınavlarında anabilim dallarının katkı oranları ve anabilim dalı barajı uygulanıp uygulanmayacağı Dönem Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir. Uygulama sınav notları Anabilim Dalı Başkanları tarafından Ölçme Değerlendirme Sekreterliğine gönderilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 11 –

(1) Sınav sonuçlarına itirazda, Ü.Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddesi geçerlidir.

Başarının değerlendirilmesi

MADDE 12 –

(1) Tıp Fakültesi’nde başarının değerlendirilmesi ile ilgili esaslar TÖAK’ın önerisi ve Fakülte Kurul’unun kararı ile belirlenir.

(2) Başarının değerlendirilmesinde mutlak değerlendirme yöntemi kullanılır.

Bu değerlendirmede aşağıdaki tabloda gösterilen harf notları, 100 puan üzerinden not karşılıkları ve not katsayıları dikkate alınır:

Harf notu tablosu

            Harf Notu
Ağırlık Katsayısı
100 üzerinden eşdeğer puanı
AA
4.00
90-100
BA
3.50
85-89
BB
3.00
80-84
CB
2.50
75-79
CC
2.00
70-74
DC
1.50
65-69
DD
1.00
60-64
FD
0.50
50-59
FF
0.00
0-49
 • Bir dersten başarı notu olarak AA, BA, BB, CB, CC, DC veya DD  alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır.

(3) Kurul Dersi Sonu Sınavında öğrenci Kurul Dersinde dersi bulunan her anabilim dalına ait soruların en az % 35’ini doğru yanıtlamak zorundadır; daha azının doğru yanıtlanması halinde o Kurul Dersinden başarısız sayılır.  Soru kitapçığında soruların hangi Anabilim Dalına ait olduğu gösterilir.

(4) Kurul Dersi Notu: Kurul Dersi sonu sınavı notuna, varsa Kurul Dersi içindeki ödev, proje, vb. etkinliklerden elde edilen notların, Kurul Dersi koordinasyon kurulunun belirlediği oranlarda etki etmesiyle hesaplanır.

(5) Kurul Dersi Başarı Notu: Kurul Dersi notu, uygulama notu ve dönem sınavındaki ilgili Kurul Dersine ait kuramsal sınav notlarının Dönem Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen oranlarda katılımı ile oluşan nottur.

(6) Yarıyıl Ağırlıklı not ortalaması (YANO) ve genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) Ü.Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddesi uyarınca hesaplanır.

(7) Uygulama notunun Kurul Dersi başarı notuna toplam katkısı % 20’nin altında olamaz.

(8) Dönem sınavı notu 50'nin altında olan bir öğrenci Kurul Dersi sonu ve uygulama sınav notu ne olursa olsun bütünleme sınavına girer.

(9) Biçimlendirici değerlendirme (beceri karnesi, e-öğrenme modülleri, vb.) notlarının başarı notuna katkısı aşağıdaki yönteme göre belirlenir:

a) Dönem Koordinasyon Kurulu, biçimlendirici değerlendirme notlarının başarı notuna katkısını belirleyen kriterleri TÖAK’a önerir.

b) TÖAK, Dönem Koordinasyon Kurul’undan gelen önerileri, gerekli düzenlemeleri yaparak Fakülte Kurulu’nun onayına sunar.

c) İlgili kriterler, Fakülte Kurulu’nun onayını takiben uygulanır.

(10) Dönem 4 ve 5'te başarının değerlendirilmesi ile ilgili kural ve ölçütler, bu Yönerge’nin 12. maddesinin 9. fıkrasında belirtilen yönteme göre belirlenir.

(11) Seçmeli Derslerde başarının ölçülmesinde sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenen yöntem (ödev, proje, sunum, sınav gibi...) kullanılır.

(12) Bir Kurul Dersinden, TYD’den, dikey koridordan veya seçmeli dersten DD ve daha yukarı not alan bir öğrenci başarılı kabul edilir.

(13) Başarı Notu FD olan öğrenci o Kurul Dersi/TYD’sini koşullu başarmış sayılır. Koşullu Başarı her bir dönem (yıl) için sadece bir ders için geçerlidir. Öğrenci bu dersi bir sonraki yıl içinde geçmek zorundadır. Öğrenci isterse koşullu başarılı olduğu Kurul Derslerinden/TYD’nden bütünleme sınavına girerek not yükseltebilir.

(14) Mezuniyette koşullu başarılı notların, başarılı kabul edilebilmesi için öğrencinin GANO’sunun en az 2.00 olması gerekir. GANO'su 2.00'den küçük olanlar bütünleme sınavına girerek notlarını yükseltirler.  Üçüncü yıl (dönem) sonunda bir üst sınıfa geçebilmek için GANO enaz 2.00 olması gereklidir.

(15) Başarı Notu 50'nin altında (FF) olan öğrenci o Kurul Dersi/TYD için Bütünleme Sınavı'na girer.  

(16) Ardışık 2 yıl GANO'su 2.00'nin altında olanlar üst dönemden ders alamazlar. Daha önce başarısız ya da koşullu başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan (FF) ve (FD) harf notu aldıkları dersleri zorunlu olarak, (DD) ve (DC) harf notu aldıkları dersleri isterlerse tekrarlarlar. Bu durumda tekrarlanan dersten alınan son başarı notu, önceki nota bakılmadan AGNO hesaplamasında not dökümüne yansır.

(17) Ü.Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca bir öğrencinin bir dönemde alabileceği azami kredi toplamı, bir yılda tanımlanmış zorunlu ve seçmeli derslerin toplam kredi yükünün %50 fazlasını geçemez. Kredi üst sınırı hesaplanırken, buçuklu sayılar tam sayıya tamamlanır.

(18) Yarıyıl sonu sınavı etki oranı % 40’dan az, % 60’dan fazla olamaz.

Diplomalar

MADDE 13 –

(1) Altı yıllık tıp eğitiminin bütün dönemlerini başarıyla tamamlayanlar Tıp doktoru diploması almaya hak kazanır.

(2) İkinci dönemi başarıyla tamamlayanlara talep etmeleri halinde Üsküdar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddesi uyarınca Önlisans Diploması verilir.

(3) Dördüncü dönemi başarıyla tamamlayanlara talep etmeleri halinde Üsküdar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddesi uyarınca Lisans Diploması verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenimin Koordinasyonu Kurul Dersi Koordinasyon Kurulları

MADDE 14 – (1) Kurul Dersi Koordinasyon Kurulları kendi alanlarındaki eğitimi, Tıp Fakültesi’nin öğrenim amaç ve hedeflerinin normal yapı ve fonksiyon, patolojik yapı ve fonksiyon ile klinik uygulama basamaklarını gözeterek uygulamalı çalışmalar, teorik dersler ve sınavları da kapsayacak biçimde planlamak ve uygulamaktan sorumludur. Kurul Dersi koordinasyon kurulları öğrenim döneminin başı ve sonunda olmak üzere en az iki kez toplanmak zorundadır. Koordinatörlerin seçimini izleyerek her kurul kendi toplantı takvimini belirlemek ve yürütmekten sorumludur. Kurul Dersi koordinasyon kurulları her dönem için alt kurullar oluşturabilir.

(2) Kurul Dersi Koordinasyon Kurulları ilgili dekan yardımcısının, ilgili anabilim dallarına gönderdiği davet yazısı uyarınca anabilim dallarının akademik kurulları tarafından üç yıl için görevlendirilen temsilcilerden ve dikey koridor koordinatörlerinden oluşur. Dönem koordinatörü Kurul Dersi koordinasyon kurulunun doğal üyesidir. Kurul Dersi koordinasyon kurulu ilk toplantısını dekan yardımcısının daveti üzerine yapar ve aralarından iki kurul üyesini (biri temel bilimler, diğeri klinik bilimler alanından) koordinatör, iki kurul üyesini Kurul Dersi sınav koordinatörü (biri temel bilimler, diğeri klinik bilimler alanından) olarak seçer. Kurul Dersi Sınav Koordinatörleri tercihen ölçme değerlendirme sertifikasına sahip olanlar arasından seçilir, sertifikası bulunmayan koordinatörler ilk ay içinde Tıp Eğitimi Anabilim Dalı tarafından ölçme değerlendirme kursuna alınır.

(3) Kurul Dersi Koordinasyon Kurullarının görevleri şunlardır:

a) Tıp Fakültesi’nin ve dönemin öğrenim amaç ve hedeflerini gözeterek, Kurul Dersi için öğrenim amaç ve hedeflerini belirlemek;

b) Bu öğrenim amaç ve hedeflerine uygun olarak Kurul Derslerinin içeriğini uygulamalı ve teorik alanları kapsamak üzere planlamak, ders saatleri ve uygulama saatleri açısından normal yapı ve fonksiyon, patolojik yapı ve fonksiyon ile klinik uygulama aşamalarına göre düzenlemek;

c) Kurul Dersi programını uygulamak; öğrenci ve/veya öğretim üyesi geribildirimleri ile program değerlendirme kurulundan gelen veriler doğrultusunda, gerektiğinde bu programda değişiklik yapmak;

ç) Ölçme Değerlendirme Kurulundan gelen değerlendirme araçlarının, öğretim üyesi ve öğrenciler tarafından etkin kullanımını, toplanan verilerin Ölçme Değerlendirme Kuruluna iletilmesini sağlamak;

d) Kurul Dersi içindeki ödev, proje, vb. etkinliklerden elde edilen notların, Kurul Dersi sonu sınavı notuna hangi oranda katılarak Kurul Dersi notunu oluşturacağını belirlemek;

Kurul Dersi koordinatörleri

MADDE 15 –

(1) Kurul Dersi Koordinatörlerinin görevleri şunlardır:

a) Gerekli gördüğü hallerde Kurul Dersi Koordinasyon Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi oluşturmak, toplantı tutanağının dönem koordinatörlüğüne ulaşmasını sağlamak;

b) Kurul Dersi içeriğinde yer alan derslerin öğretim üyelerini bir yedek isimle birlikte anabilim dalları ile işbirliği yaparak belirlenmesini sağlamak;

c) Kurul Dersi Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ders içeriğini, teorik ders ve uygulama saatlerini ve dersin sorumlu öğretim üyelerini dönem koordinatörünün iskeletini hazırladığı öğrenim takvimi üzerine ayrıntılı olarak yerleştirmek;

ç) Her Kurul Dersinin başında Ölçme Değerlendirme Koordinatörünün davetiyle yapılan toplantıya katılarak Kurul Dersi sonu sınavındaki soru sayısının, soruların anabilim dallarına dağılımı ve sınav süresinin, baraj oluşturacak derslerin, Kurul Dersi sonu sınavının hazırlanmasıyla ilgili tarihlerin, mazeret sınavının kaç soru ile ve hangi yöntemle yapılacağının, sınav salonlarında görev yapacak gözetmenlerle yedek gözetmenlerin belirlenmesi sürecine katılmak;

d) Dönem sınavı ve bütünleme sınavı için yapılan toplantıya katılarak her Kurul Dersi için kaç soru sorulacağının, soruların anabilim dallarına dağılımının, sınav süresinin ve sınav hazırlanmasıyla ilgili tarihlerin, sınav salonlarında görev yapacak gözetmenlerle yedek gözetmenlerin belirlenmesi sürecine katılmak;

e) Kurul Dersi sonu ve dönem sınavları ile bütünleme sınavı öncesinde yapılan toplantılara katılarak ilgili sınavın soru kitapçıklarını yazım hataları, ifade bozuklukları, soru tekniği ve bilimsel içerik yönünden gözden geçirmek;

f) Kurul Dersindeki uygulamalı sınavların organizasyonu için anabilim dalları ile işbirliği ve gerekli görevlendirmeler için yazışmalar yapmak;

g) Öğrencilerin ilgili Kurul Dersine ait geribildirimlerini almak üzere, program değerlendirme kurulu ile birlikte oluşturulan değerlendirme formlarının uygulanmasını sağlamak, sonuçların Dönem Koordinatörü aracılığı ile TÖAK’a iletilmesini sağlamak;

ğ) Bu yönergenin ilgili maddesi gereğince devam şartını yerine getirmeyerek başarısız kabul edilen, “FD” notu ile değerlendirilen ve Kurul Dersi tekrarı yapacak öğrenci listelerini onaylayarak öğrenci işleri bürosuna göndermek.

Kurul Dersi sınav koordinatörleri

MADDE 16 –

 (1) Kurul Dersi Sınav Koordinatörlerinin görevleri şunlardır:

a) Her Kurul Dersinin başında Ölçme Değerlendirme Koordinatörünün davetiyle yapılan toplantıya katılarak Kurul Dersi sonu sınavındaki soru sayısının, soruların anabilim dallarına dağılımı ve sınav süresinin, baraj oluşturacak derslerin, Kurul Dersi sonu sınavının hazırlanmasıyla ilgili tarihlerin, mazeret sınavının kaç soru ile ve hangi yöntemle yapılacağının, sınav salonlarında görev yapacak gözetmenlerle yedek gözetmenlerin belirlenmesi sürecine katılmak;

b) Kurul Dersi Sonu Sınavını Kurul Dersi içinde dersi bulunan öğretim üyelerinden alınan sorularla oluşturmak ve Kurul Dersi koordinatörlerini bilgilendirerek gerekli yazışmaları yapmak;

c) Dönem sınavı ve bütünleme sınavı için yapılan toplantıya katılarak her Kurul Dersi için kaç soru sorulacağının, soruların anabilim dallarına dağılımının, sınav süresinin ve sınav hazırlanma sürecindeki tarihlerin, sınav salonlarında görev yapacak gözetmenlerle yedek gözetmenlerin belirlenmesine katılmak;

ç) Öğretim üyelerinden alınan sorularla ilgili Kurul Dersine ait dönem sınavı taslağını hazırlamak;

d) Kurul Dersi sonu ve dönem sınavları ile bütünleme sınavı öncesinde yapılan toplantılara katılarak ilgili sınavın soru kitapçıklarını yazım hataları, ifade bozuklukları, soru tekniği ve bilimsel içerik yönünden gözden geçirmek;

e) Anabilim Dallarından gelen teorik sınav sorularını, belirtilen amaç ve öğrenim hedeflerine uygunluk kapsamında ve güçlük yönünden analiz etmek;

f) Sınavın değerlendirme sonuçlarına göre sınav sorularında değişiklikler önermek;

g) Kurul Dersi sonu sınavlarının farklı değerlendirme gereçlerini içermesi ve bilgi - beceri - tutum değerlendirme başlıklarını kapsaması için Kurul Dersi koordinatörleri ile birlikte gerekli düzenlemeleri yapmak;

ğ) Ölçme Değerlendirme Kuruluna katılıp bir bütün olarak fakülte mezuniyet öncesi programının ölçme değerlendirme işlevinin geliştirilmesine katkıda bulunmak;

h) Otomasyon programında sınavları tanımlamak ve kesinleşen sınav sonuçlarını öğrencilere ilan etmek.

Dönem koordinasyon kurulu

MADDE 17 –

(1) Dönem Koordinasyon Kurulu, dönemde bulunan Kurul Derslerinin, seçmeli derslerin ve dikey koridorların koordinatörlerinden oluşur. Dönem koordinatörünün başkanlığında, her dönemin başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki kez toplanır.

(2) Dönem Koordinasyon Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İlk toplantıda; dönem içinde yer alan Kurul Derslerinin sürelerini, hangi Kurul Dersleri sonunda sınav yapılacağını belirlemek, sınav takvimini gözden geçirmek ve yapılacak değişiklikleri, bunların sorumlularını ve sürelerini belirlemek;

b) İlgili dönemdeki Kurul Derslerinin oransal ağırlıklarını belirlemek;

c) Kurul Dersi notu, ve dönem sınavındaki ilgili Kurul Dersine ait kuramsal ve/veya uygulamalı sınav notlarının hangi oranda birleşerek Kurul Dersi başarı notunu oluşturacağını belirlemek;

ç) Uygulama sınavlarında anabilim dallarının katkı oranlarını ve anabilim dalı barajı uygulanıp uygulanmayacağını belirlemek;

d) Dönem koordinatörü tarafından sunulan dönem programına son şeklini vermek;

e) Dönemin sonunda yapılan toplantıda dönem eğitimini, öğrenci ve/veya öğretim üyesi geribildirimleri ve program değerlendirme kurulundan gelen veriler doğrultusunda gözden geçirmek, Kurul Dersi koordinatörlerinin önerilerini değerlendirmek, bir sonraki yıl için dönemin öğrenim amaç ve hedeflerini belirlemek.

Dönem koordinatörü

MADDE 18 –

(1) Dönem Koordinatörü, Dönem Koordinasyon Kurulu tarafından Kurul Dersi koordinatörleri arasından seçilir.

(2) Dönem Koordinatörü, Kurul Dersi Koordinasyon Kurulu ve Ölçme Değerlendirme Kurulunun doğal üyesidir.

(3) Dönem Koordinatörünün görevleri şunlardır: a) Kurul Dersi koordinatörlerini dönem başında ve sonunda toplantıya çağırmak; b) Dönem programının iskeletini hazırlamak;

c) Bu iskelet üzerine Kurul Dersi koordinatörleri tarafından yerleştirilen Kurul Dersi programlarını bütüncül olarak değerlendirmek, gerekli değişiklik önerileriyle son şeklini vererek dönem koordinasyon kuruluna sunmak;

ç) Dönem Koordinasyon Kurulunun onayladığı dönem programını TÖAK'a sunmak;

d) Her Kurul Dersinin başında Ölçme Değerlendirme Koordinatörünün davetiyle yapılan toplantıya katılarak Kurul Dersi sonu sınavındaki soru sayısının, soruların anabilim dallarına dağılımı ve sınav süresinin, baraj oluşturacak derslerin, Kurul Dersi sonu sınavının hazırlanmasıyla ilgili tarihlerin, mazeret sınavının kaç soru ile ve hangi yöntemle yapılacağının, sınav salonlarında görev yapacak gözetmenlerle yedek gözetmenlerin belirlenmesi sürecine katılmak;

e) Dönem sınavı ve bütünleme sınavı için gerekli takvimi oluşturmak ve uygulanmasını sağlamak;

f) Ölçme Değerlendirme Koordinatörünün davetiyle dönem sınavı ve bütünleme sınavı için yapılan toplantılara katılarak her Kurul Dersi için kaç soru sorulacağının, soruların anabilim dallarına dağılımının, sınav süresinin ve sınav hazırlanma sürecindeki tarihlerin, sınav salonlarında görev yapacak gözetmenlerle yedek gözetmenlerin belirlenmesine katkıda bulunmak;

g) Dönem sınavı ve bütünleme sınavı öncesinde yapılan toplantılara katılarak ilgili sınavın soru kitapçıklarını yazım hataları, ifade bozuklukları, soru tekniği ve bilimsel içerik yönünden gözden geçirmek;

ğ) Öğrencilerin ilgili döneme ait geribildirimlerini almak üzere, program değerlendirme kurulu ile birlikte oluşturulan değerlendirme formlarının uygulanmasını sağlamak;

h) Kurul Dersi ve dönem için toplanan geri bildirim analizlerini ilgili Kurul Dersi ve dönem kurulları ile TÖAK'a sunmak; ı) Toplantı tutanaklarını TÖAK’a sunmak.

Ölçme değerlendirme kurulu

MADDE 19 –

(1) Ölçme Değerlendirme Kurulu, sınavların Tıp Fakültesi’nde mezuniyet öncesi eğitimin amaçlarına uygun biçimde düzenlenmesi, yürütülmesi, sınavların niteliğinin geliştirilmesi ve mezuniyet öncesi programın değerlendirilmesinden sorumludur. Dekanın atadığı bir koordinatör ve Kurul Dersi sınav koordinatörleri arasından seçilen üç ölçme değerlendirme koordinatör yardımcısı tarafından yönetilir. Öğrenim koordinatörü, öğrenci işleri koordinatörü, dönem koordinatörleri, Tıp Eğitimi AD Başkanı ve Kurul Derslerinin sınav koordinatörleri ölçme değerlendirme kurulunun doğal üyesidir. Seçim ve atama işlemlerinden sonra ilk toplantıda kendi aralarında iş bölümü yaparak aşağıda tanımlanan iki alt kurulu oluştururlar. Kurullar ilk toplantılarında çalışma takvimlerini ve çalışma yöntemlerini belirler ve yazılı olarak TÖAK’a sunarlar.

(2) Ölçme Araçlarını ve Sınavları Geliştirme Alt Kurulu; mezuniyet öncesi dönemde yapılan teorik ve uygulamalı sınavların geçerli ve güvenilir olmasını, çağdaş çoklu sınav yöntemlerinin kullanımını yaygınlaştırmak, geliştirmek ve sınav güvenliğini sağlamaktan sorumludur. Bu amaçla hizmet içi kurslar düzenler, alt yapı geliştirilmesi için Dekanlıkla ortak çalışma yürütür, soru bankası oluşturur, yapılan değerlendirmelere dayanarak sınavların öğrenim amaçlarını ölçme yönünde geliştirilmesini sağlar. Sınavlar için Kurul Dersi ve/veya dönem koordinatörlüklerine öneride bulunur. Bu işlevleri yerine getirebilmek için yapılan toplantıların tutanakları, ölçme değerlendirme koordinatörü tarafından toplantıyı izleyen 2 gün içinde TÖAK’a sunulur.

(3) Program Değerlendirme Alt Kurulu; bir bütün olarak mezuniyet öncesi programın girdi, süreç, çıktı ve etkileri açısından değerlendirilmesini sağlayacak araç ve yöntemleri belirler, geliştirir ve/veya geliştirilmesini sağlar, alınan sistematik geri bildirimler doğrultusunda gerekli görülen değişiklik ve düzenlemelerin yapılması için önerilerde bulunur. Bu işlevleri yerine getirebilmek için yapılan toplantıların tutanakları, ölçme değerlendirme koordinatörü tarafından toplantıyı izleyen 2 gün içinde TÖAK’a sunulur.

Ölçme değerlendirme koordinatörü

MADDE 20 –

(1) Ölçme Değerlendirme Koordinatörünü Dekan atar.

(2) Ölçme Değerlendirme Koordinatörünün görevleri şunlardır:

a) Her öğrenim yılının başında Ölçme Değerlendirme Kurulu'nu toplantıya çağırmak; toplantı tutanaklarını TÖAK'a sunmak;

b) Ölçme Araçlarını ve Sınavları Geliştirme Alt Kurulu ile Program Değerlendirme Alt Kurulu toplantılarını düzenlemek; toplantı tutanaklarını TÖAK'a sunmak;

c) Ölçme değerlendirme süreciyle ilgili alt yapı ve malzeme temini hususunda talepte bulunmak,

ç) Her Kurul Dersinin başında Ölçme Değerlendirme Kurulu sekreterliği tarafından organize edilen ve dönem koordinatörü, Kurul Dersi koordinatörleri, Kurul Dersi sınav koordinatörleri ve anabilim dallarının temsilcilerinin davet edildiği toplantıda Kurul Dersi sonu sınavındaki soru sayısının, soruların anabilim dallarına dağılımı ve sınav süresinin, baraj oluşturacak derslerin, Kurul Dersi sonu sınavının hazırlanmasıyla ilgili tarihlerin, mazeret sınavının kaç soru ile ve hangi yöntemle yapılacağının, sınav salonlarında görev yapacak gözetmenlerle yedek gözetmenlerin belirlenmesini sağlamak ve toplantı tutanağını TÖAK'a sunmak;

d) Kurul Dersi Sınav Koordinatörleri tarafından hazırlanan Kurul Dersi sonu sınavı taslağına son şeklini vermek, soru sıralamasını değiştirerek A ve B şeklinde en az iki soru kitapçığı hazırlamak, cevap anahtarlarını oluşturmak;

e) Kurul Dersi Koordinatörleri, Kurul Dersi Sınav Koordinatörleri ve anabilim dallarının temsilcilerinin davet edildiği bir toplantıda Kurul Dersi sonu sınavı soru kitapçıklarının yazım hataları, ifade bozuklukları, soru tekniği ve bilimsel içerik yönünden gözden geçirilmesini sağlamak;

f) Ölçme Değerlendirme Kurulu sekreterliği tarafından organize edilen ve dönem koordinatörü, Kurul Dersi koordinatörleri, Kurul Dersi sınav koordinatörleri ve anabilim dallarının temsilcilerinin davet edildiği toplantıda dönem sınavı ve bütünleme sınavında her Kurul Dersi için kaç soru sorulacağını, soruların anabilim dallarına dağılımını, sınav süresini ve sınavların hazırlanma sürecindeki tarihleri, sınav salonlarında görev yapacak gözetmenlerle yedek gözetmenleri belirlemek ve toplantı tutanağını TÖAK'a sunmak;

g) Kurul Dersi Sınav Koordinatörleri tarafından hazırlanan dönem sınavı ve bütünleme sınavı taslağına son şeklini vermek, soru sıralamasını değiştirerek A ve B şeklinde en az iki soru kitapçığı hazırlamak, cevap anahtarlarını oluşturmak;

ğ) Dönem Koordinatörü, Kurul Dersi Koordinatörleri, Kurul Dersi Sınav Koordinatörleri ve anabilim dallarının temsilcilerinin davet edildiği toplantılarda dönem sınavı ve bütünleme sınavı soru kitapçıklarının yazım hataları, ifade bozuklukları, soru tekniği ve bilimsel içerik yönünden gözden geçirilmesini sağlamak;

h) Kurul Dersi sonu ve dönem sınavı ile bütünleme sınavı kitapçıklarının basılmasını sağlamak;

ı) Kurul Dersi sonu ve dönem sınavı ile bütünleme sınavının bitiminde sınav sorularını ve doğru cevapları Öğrenci İşleri Bürosu'nda ilan etmek;

i) Kurul Dersi sonu ve dönem sınavı ile bütünleme sınavlarında sınav sonuçlarına yapılan itirazları yönetmek ve gelen itirazların karara bağlanmasını sağlamak.

Ölçme değerlendirme koordinatör yardımcıları

MADDE 21 –

(1) Ölçme Değerlendirme Koordinatör Yardımcılarının her biri ilk üç dönemin birinden sorumlu olacak şekilde işbölümü yaparlar. İlgili oldukları dönemin sınav süreçleri ile ilgili her konuda Ölçme Değerlendirme Koordinatörü'nün görev ve sorumluluklarını paylaşırlar.

MADDE 22 – (1) Tıp Eğitimi Anabilim Dalı (TEAD) Başkanının görevleri şunlardır:

a) Tıp öğrenimi ana komisyonuna katılıp tıp eğitimi ile ilgili bilimsel yaklaşımlara dayanarak TÖAK’ın verdiği görevleri yürütmek;

b) Ölçme değerlendirme kuruluna katılarak sınavların bilimsel temellere uygun biçimde hazırlanması ve değerlendirilmesi sürecine katkıda bulunmak;

c) Program değerlendirme kuruluna katılarak Tıp Fakültesi’nde öğrenim sürecinin bir bütün olarak değerlendirilebilmesi için gerekli araçların geliştirilmesine katkıda bulunmak;

ç) Eğitici gelişim toplantılarını planlamak, yürütmek, değerlendirmek;

d) Öğretim üyelerinin ölçme değerlendirme alanında niteliklerini geliştirmeleri için gereksinim duyulan paylaşım toplantılarını planlamak, yürütmek, başvuran anabilim dalları için özel paylaşım toplantıları yapmak, değerlendirmek.

Tıp öğrenimi ana komisyonu

MADDE 23 – (1) TÖAK, Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanları, Öğrenim Koordinatörü, Öğrenci İşleri Koordinatörü, Dönem Koordinatörleri, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı, Ölçme Değerlendirme Koordinatörü, Seçmeli Ders Koordinatörleri ile bir önceki dönemin Dekan Yardımcısı, Öğrenim Koordinatörü ve Öğrenci İşleri Koordinatöründen oluşur. Komisyon toplantılarına gerektiğinde Özel Çalışma Koridorları Koordinatörü ile öğrenci temsilcileri de davet edilir. Komisyon üyelerinin görev süresi üç yıldır.

(2) TÖAK’ın görevleri şunlardır:

a) Tıp Fakültesi’nde mezuniyet öncesi eğitim için temel ilke ve hedefleri belirlemek;

b) Bu ilke ve hedeflerin Kurul Dersi ve dönemler düzeyinde yaşama geçmesi için insan gücü ve alt yapı gereksinimlerini planlamak, karşılanması için Dekanlığa öneride bulunmak;

c) Akademik takvimi belirlemek;

ç) Dönem koordinatörleri tarafından sunulan dönem programlarını gözden geçirip son şeklini vererek Fakülte Kurulunun onayına sunmak;

d) Her eğitim-öğretim yılında en az dört kez toplanarak eğitimin teorik ve uygulamalı boyutları ile akademik takvim üzerine yerleştirilmesini değerlendirmek ve 6 yıllık bir süreç için koordinasyonu sağlamak;

e) Kurul Dersi ya da dönemler için dönem koordinasyon kurullarından gelen değişiklik önerilerini karara bağlamak;

f) Eğitim sürecini bütünüyle takip edip gerekli kararları alarak Dekanlığa sunmak;

g) Program Değerlendirme Alt Kurulu’nun bulgu ve önerilerine dayanarak 6 yıllık program için gerekli değişiklik önerilerini dönem koordinatörlerine iletmek;

ğ) Öğrenci dilekçelerini değerlendirerek ilgili kurullara tavsiyede bulunmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dekanlık Başarı Ödülleri Başarı ödülleri

MADDE 24 – (1) Bilimsel, sanatsal, sosyal ve sportif etkinliklerde bulunmuş öğrenciler, Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından bu alanlarda başarı ödülleri verilerek ödüllendirilir.

(2) Dekanlık tarafından öğrencilere verilebilecek ödüller şunlardır: a) Bilimsel Başarı Ödülü: Dekan tarafından atanan o yıl en çok atıf alan 3 öğretim üyesinden oluşturulan jürinin, öğrencilerin çeşitli bilimsel etkinliklerini (yayın, sözlü sunu, poster sunu vb.) göz önüne alarak yaptığı değerlendirme sonucunda verilen ödüldür. b) Sanat Ödülü: Dekan tarafından atanan 3 kişiden oluşturulan jürinin, öğrencilerin sanatsal etkinliklerini göz önüne alarak yaptığı değerlendirme sonucunda verilen ödüldür. c) Sosyal Sorumluluk Ödülü: Dekan tarafından atanan 3 kişiden oluşturulan jürinin, öğrencilerin sosyal sorumluluk etkinliklerini göz önüne alarak yaptığı değerlendirme sonucunda verilen ödüldür. ç) Spor Ödülü: Dekan tarafından atanan 3 kişiden oluşturulan jürinin, öğrencilerin sportif etkinliklerini göz önüne alarak yaptığı değerlendirme sonucunda verilen ödüldür.

(3) Öğrenciler 6 yıl boyunca yaptıkları etkinliklerle ilgili belgeleri hdr yıl Şubat ayında Öğrenci İşleri Bürosuna sunarlar.

(4) Başvuru dosyaları öğrenci işleri tarafından jüriye gönderilir, jüri en geç 15 Mayıs tarihine kadar ödül sahiplerini belirler. Jüri değerlendirme sonuçları onay için Fakülte Yönetim Kuruluna sunulur.

(5) Ödüller mezuniyet töreninde sahiplerine verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönerge, Üsküdar Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Tıp Fakültesi Dekanı yürütür.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!