Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim

EĞİTİM VE ÖĞRETİM

1. Program Tasarımı ve Onayı

 • Alanında uzman akademisyenler, bölüm başkanları ve bölüm kurulları tarafından ulusal ve uluslararası yetkin kurumların eğitim programları da incelenerek oluşturulan Tıp fakültesi müfredatı Fakülte Kurulunda görüşülüp onandıktan sonra uygulamaya konulmaktadır.

 • Müfredatın etkinliğine ilişkin gözlem ve değerlendirmelerde öğrenci geri bildirimleri de büyük önem taşımaktadır. Öğrencilerle zaman zaman gerçekleştirilen toplantılarda, danışman öğretim elemanlarının öğrencilerle süreklilik içerisindeki görüşmelerinde geri bildirimleri alınarak her eğitim öğretim yılının sonunda müfredat güncellenmekte ve güçlendirilmektedir.

1.1. Görünürlük ve Ulaşılırlık

Müfredatta yer alan bütün dersler bölümler bazında Üniversite Bologna Sisteminde (BBS) görünür ve ulaşılır durumdadır. Her bir dersin öğretim elemanı, izlencesi, çıktıları, program çıktılarıyla uyumları ayrıntılı olarak web sayfasında yer almakta ve iç ve dış paydaşların erişimine açık bulunmaktadır.

Kanıt: Üsküdar Üniversitesi Bologna Bilgi Sistemi (BBS) https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/bologna/

1.2. İzlemeler

 • Her dönemin sonunda yapılan anketlerde, öğrenciler ile yapılan çeşitli buluşmalar ile öğrencilerin, genel işleyiş ve programların yürütülmesi hususunda fikirleri alınmaktadır.
 • Üniversitemizin Çözüm Merkezi anlık olarak öğrenci şikâyetleri ve istekleri ile ilgilenmektedir.
 • Öğrencilerimiz ile olan açık kapı politikamız ile her an öğrencilerimizin istek ve fikirleri önemle dikkate alınmaktadır.
 • Üniversitemizde her katta bulunan dijital ekranlardan, mobil uygulamalardan ve SMS gönderimi ile öğrencilerimizin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

1.3. İyileştirme Süreci

TYYÇ kapsamında belirlenen prensiplere uygun planlanan program çıktıları da eğitim-öğretim yılının her yarıyılı sonunda bölüm öğretim üyeleri tarafından değerlendirilerek yapılması öngörülen iyileştirmeler PUKÖ döngüsü uyarınca planlanmakta ve uygulanmaktadır. Bu bağlamda, iyileştirme sürecine yönelik atılan adımlar aşağıdaki gibidir:

 • Danışman öğretim elemanlığı sisteminin etkin olarak işletilmesi ve düzenlenen toplantılarla iç paydaşların sürece katılımları sağlanmaktadır.
 • Dönem sonlarındaki ders değerlendirme anketleri aracılığıyla öğrencilerin ders ve müfredata ilişkin görüşleri dikkate alınmaktadır. Değerlendirme anketi sonuçları, ilgili programlarda zorunlu ve/veya seçmeli dersleri ekleme veya değiştirme amacına yönelik olarak kullanılmaktadır.
 • Her akademik yıl sonunda bölüm kurulu toplantılarında yapılan değerlendirme sonuçlarına uygun düzenlemeler yaparak programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ilişkin taahhütleri güvence altına alınmaktadır.
 • Her Eğitim-öğretim yılı sonunda bölümler öğrencilerden, akademisyenlerden, Rektörlükten gelen geri bildirimler doğrultusunda müfredatlarını gözden geçirmekte, güncellemekte, fakülte kurulu onayının ardından da Senatoya sunulmaktadır.

2. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

2.1. Politikalar ve Ulaşılabilirlik

 • Tıp Fakültesinde, Üsküdar Üniversitesinin de temel ilkesi olmak üzere eğitim öğretim öğrenci odaklı bir anlayışla sürdürülmektedir. Bu amaçla Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Kulüplerinin etkin biçimde sürecin içerisine dâhil edilmesine özen gösterilmektedir. Öğrenci kulüpleri ve fakülte öğretim elemanları ortaklığında gerçekleştirilen çeşitli sosyal, bilimsel ve kültürel etkinlikler bunun önemli bir kanıtıdır.
 • Öğrenci Konseyi Fakülte Temsilcisi aracılığıyla öğrencilerden alınan geri bildirimler, yılda en az iki kez gerçekleştirilen Rektör-Öğrenci Buluşmaları etkinliği, Üniversite Çözüm Merkezi verileri, uluslararası öğrenci koçluğu uygulaması, hazırlık okulu öğrenci koçluğu mentörlük uygulaması öğrenci odaklı anlayışın öne çıkan bazı örnekleridir.
 • Ders izlencelerinin oluşturulmasında da öğrenci odaklı anlayış öne çıkarken izlencelere ilişkin her tür çıktının ulaşılabilir olmasına da önem verilmektedir. Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS) oluşturulmakta, Üsküdar Üniversitesi Bologna Bilgi Sistemine (bbs.uskudar.edu.tr) işlenmektedir.
 • Öğrencilere her dönem içinde uygulanan memnuniyet anketleri eğitim öğretim her yönüyle değerlendirilmesi ve öğrenci geri bildirimleri açısından önemli bir araçtır.
 • Rektörle ve öğrenci buluşmaları da öğrenci odaklı politikamızın önemli bir göstergesidir. Her dönemin sonlarına doğru fakültenin tüm öğrencileri “Rektörle Buluşmalar” isimli toplantıda bir araya gelmekte, eleştiri ve şikâyetlerini açıkça iletmektedir. Her Rektörle Buluşmalar toplantısının ardından fakülteler ve üniversite tarafından hazırlanan değerlendirme raporları fakültenin ilgili kurullarında ve Üniversite Senatosunda görüşülerek olumsuz geri bildirimler ve sorunlara hızlı çözüm üretimi gerçekleştirilmektedir.
 • Üniversitemizin Çözüm Merkezi anlık olarak öğrenci şikâyetleri ve istekleri ile ilgilenmektedir. Öğrencilerin sorunlarını Çözüm Merkezine açıkça ulaştırmaları için çeşitli toplantılarda kendilerine bilgilendirme ve cesaretlendirme yapılmakta. Çözüm Merkezine ulaşan her sorun anında Rektör, ilgili Rektör yardımcıları, Fakülte dekanı, ilgili bölüm başkanı, dekan yardımcıları ve Mütevelli Heyet Başkanı ve ilgili direktörlükler tarafından görülmekte ve çözüm için hızlı aksiyon alınmaktadır.

 • Öğrencilerin derslere %70, uygulamalara %80 katılımı zorunludur, bu durum izlencelerle öğrencilere ilk derste hem sözlü hem de dersin izlencesi aracılığıyla bildirilmektedir. Sınava katılamama durumunda, öğrencinin durumunu rapor vb. evraklarla belgelemesi gerekmekte olup, bu durumu Tıp Fakültesi Dekanlığına da bildirmesi gereklidir. Salgınla birlikte online eğitime geçilmesinin ardından gerek zoom gerekse teams üzerinden ALMS ortamında uygulamaya konulan senkronize ders katılımları ve sınavlarda da derse ve sınavlara öğrenci katılımı kayıt altına alınmış; sınavlarda öğrencinin kopya vb. usulsüz ve yasadışı uygulamalara yönelmemesi için de uygun sınav planlamaları yapılmıştır
 • Yabancı öğrencilerin tüm ihtiyaçları için ise Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü ve ERASMUS Ofisi görev almaktadır. Ayrıca her bölümümüzde bir ERASMUS koordinatörümüz bulunmakta ve yabancı öğrencilerimizin ihtiyaçları geciktirilmeksizin karşılanmaya çalışılmaktadır. Uluslararası öğrenci koçluğu uygulamasıyla da yabancı öğrencilerin karşılaştıkları sorunlarda ani çözüm bulunması uygulaması mevcuttur. (Bkz. erasmus.uskudar.edu.tr ).
 • Öğrenci odaklı politikamızın önemli bir göstergesi de oryantasyon toplantılarıdır. Her yılın başında fakülteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için dekanın, bölüm başkanlarının, tüm hocaların ve tüm idari direktörlüklerin katılımı ve bilgilendirmesinden oluşan bir oryantasyon etkinliği gerçekleştirilmektedir.
 • Etkin danışmanlık sistemi uygulaması. Öğrencilerimizin her birinin mutlaka bir danışman hocası bulunmaktadır. Her bir danışman hoca, öğrenciyi birinci sınıftan alıp mezuniyete kadar kesintisiz danışmanlık hizmeti vermektedir.
 • Öğrenci odaklı anlayışın uygulamadaki önemli bir göstergesi de öğrenci ve öğretim elemanı arasındaki iletişim süreklilik içerisinde gerçekleşmesine destek alan olarak kullanılan STIX’tir. Bir iç iletişim ağı olarak STIX yoluyla öğretim elemanı ve öğrenci arasında sürekli iletişim sağlanmakta, ders materyalleri vb. her tür bilgi paylaşımı bu kanaldan en verimli biçimde gerçekleşmektedir. STİX verileri her hafta üniversite senatosunda ele alınmakta ve öğretim elemanı- öğrenci iletişiminin etkinliği ve sürekliliği devamlı kontrol altında tutulmaktadır. (bkz. stix.uskudar.edu.tr )
 • Ders bilgi paketlerinde öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri TYYÇ, AKTS ve Ders Yükü hesaplamaları esas alınarak ders içi etkinlikler (Ara Sınav, Kısa Sınav, Ödev, Final, Sınıf Dışı Ders Çalışma, Ders Katılım, Uygulama, Laboratuvar, Sunum gibi) sayısı ve süresi belirlenerek, haftalık 25 saat iş yükü üzerinden hesaplanmaktadır. Bu hesaplama bölüm akademik kurulları tarafından yapılan çalışmalarla ön görülen iş yükü saatleri esas alınarak yapılmaktadır (bkz. bbs.uskudar.edu.tr )

2.2. Yetkinlikler ve Uzmanlaşma

Üniversiteler eğitim öğretim yanında aynı zamanda da bilim üreten, araştırma geliştirme yapan kuruluşlardır. Bu bilinçten hareketle Tıp Fakültesinde de eğitim öğretim yanında güçlü akademik kadro yetiştirilmesine de önem verilmektedir. Bunun için şu uygulamalar gerçekleştirilmektedir:

 • Uzmanlaşma: Her bir öğretim elemanının belli bir alanda uzmanlaşmasına önem verilmektedir. Bu nedenle de her bir öğretim elemanının eğitim öğretim sürecine katılmasında uzmanlık alanları esas alınmaktadır.
 • Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin özendirilmesi: Her bir akademisyenin kendi uzmanlık alanında bilgi üretmesi için gerekli koşulların sağlanmasına, akademik çalışma ortamının ve maddi desteğin verilmesi için çaba harcanmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı bilimsel faaliyetlerde bulunması, etkinliklere katılımı, etkinlik gerçekleştirmesi, araştırma yapması vb. çalışmaları özendirilmektedir. Üniversitenin PARGE birimi de bu anlamda büyük destek vermektedir. (bkz. parge.uskudar.edu.tr )
 • Güçlü akademik kadronun yetiştirilmesi: Fakülteye güçlü bir akademik kadronun yetiştirilmesi için araştırma görevlisi alımları ve yetiştirilmeleri büyük önem taşımaktadır. Fakültedeki araştırma görevlilerine vizyon oluşturulması ve belli bir alanda yetişmeleri için gerekli özendirmeler yapılmakta, yüksek lisans ve doktora çalışmaları desteklenmektedir.
 • Faaliyet takibi: Faaliyet Takip Sistemi (FTS) ile eğitim-öğretim kadrosunun performansları kapsamlı olarak izlenmektedir. Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmeleri amacıyla akademik izinler verilmekte, öğretim elemanlarının katılacakları akademik faaliyetler için Üniversite bütçesinden belirli miktarda kaynak ayrılmaktadır. (bkz. fts.uskudar.edu.tr )

2.3. Öğrenci Katılımı ve Öğrenme Çıktıları

 • Her dönemin başında, her ders için oluşturulan ve Bologna Bilgi Sisteminde paylaşılan ders izlenceleri ile öğrenme çıktıları oluşturulmaktadır. Bu ders öğrenme çıktıları program çıktıları ile karşılaştırılmakta, nihai hedefe ulaşılıp ulaşılmadığı değerlendirilmektedir.
 • Öğrencilerle her dönem sonu memnuniyet anketleri yapılmakta, sınav evrakları arşivlenmekte, STIX (Student Teacher Information Exchange) yazılımı aracılığıyla öğrenciler çeşitli konularda bilgilendirmektedir.
 • Sınav sonuçları, öğrenci anketleri, uygulama derslerine yönelik olarak uygulama değerlendirme çıktıları, her dönem sonunda akademik kurul değerlendirmeleri ve kararları ile güvence altına alınmaktadır.

2.4. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet ile ilgili koşullar, Üsküdar Üniversitesi Yüksek lisans, Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği madde 47 hükümlerine göre belirlenmiştir. Kayıtlı olduğu programın öğretim planındaki bütün dersleri, mezuniyet tezi ve stajını başarı ile tamamlamış ve genel ağırlıklı not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olan başarılı öğrenci diploma almaya hak kazanır. Her dönemin başında oluşturulan izlencelerde, dersin değerlendirme yöntemleri, her dersin başında öğrencilere Bologna süreci kapsamında bildirilmektedir.

2.5. Öğrenci Hakları

Fakültemizin öğrenci haklarını kapsayan düzenlemeleri, Üniversite Mevzuatı ve Yönetmeliklerle uyumludur. Ayrıca Üsküdar Üniversitesi özelinde oluşturulmuş olan Öğrenci Hak ve Görevleri Yönergesiyle de bu haklar ve ödevler güvence altına alınmıştır. Ayrıca, üniversitemizde olası herhangi bir taciz eylemine karşı önlemlerin alınması ve ayrımcılığın önüne geçilmesi adına Taciz ve Ayrımcılığı Önleme Yönergesi de uygulamaya alınmış olup, öğrenciler için bir güvence niteliği taşımaktadır. (Bkz. https://uskudar.edu.tr/tr/mevzuat-yonergeler )

2.6. Öğrenci Şikâyet ve Önerileri

Üniversitemizin Çözüm Merkezi Öğrenci Danışmanlık Sistemi ve Web sayfası üzerinden, ayrıca yüz yüze görüşmeler yoluyla öğrenci şikâyet ve önerilerine ulaşılır ve Fakülte bünyesinde çözümler üretilerek sorunun tekrarlanmamasına yönelik gerekli önlemler alınır.

3. Eğitim-Öğretim Kadrosu

Tıp Fakültemiz kadrosunda toplam 114 öğretim üyesi ve elemanı görev yapmaktadır. Akademik kadromuz web sayfamızda ayrıca belirtilmiştir.

4. Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler

 • Tıp Fakültesi’nin yerleşkesinde Prof. Dr. Ayhan Songar Kütüphanesi bulunmaktadır. Kütüphanede öğrencilerin güncel ve elektronik kaynakları takip edebilecekleri kaynaklar bulunmaktadır. (Bkz. kutuphane.uskudar.edu.tr). Ayrıca fakülte lobisindeki sanal kütüphaneyle de öğrenci istediği kaynaklara sanal ortamda ulaşabilmektedir.
 • Her öğrenci için, akademik ve sosyal danışmanlık yapmak üzere bir öğretim üyesi belirlenerek öğrenciye eğitimi süresince akademik ve sosyal danışmanlık desteği sağlanmaktadır.
 • Her öğretim yılının başında yeni öğrencilerin uyumu ve tanışma, öğretim üyeleri ve maksadıyla merkezi Oryantasyon Toplantıları ve tanışma toplantıları düzenlenmektedir.
 • Ayrıca Üniversite Kültürü dersi kapsamında öğrencilerin bu etkinliklere azami katılımı sağlanmaktadır.

 Öğrenciye sunulan hizmet ve destekler Senato, Fakülte ve Bölüm kurullarının planlama çalışmaları çerçevesinde geliştirilmektedir

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!