Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Tıp Fakültesi Kalite Güvence Sistemi

 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

1. Kalite Politikamız

Fakültemizin kalite politikası YÖK Kalite Güvence Sistemi ve Üsküdar Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı esas alınarak oluşturulmuş ve aşağıdaki temel ilkeleri içermektedir:

YÖK Kalite Güvencesi esaslarına bağlı bir eğitim öğretim anlayışı benimsenmesi. Ders izlencelerinin ve ders programlarının bu anlayış çerçevesinde oluşturulması.

Eğitim Öğretim kadrosunun alanında yetişmiş akademisyenlerden oluşması. Akademik kadroya atanacak kişilerin bilimsel yayın performansı ve mesleki deneyimi açısından atanacakları programla uyumlu olmaları.

Derslerin güncel ve genel kabul görmüş kaynakçayla işlenmesi, öğrencinin geniş literatür bilgisiyle donanmasına destek olunması.

Öğrencide genel kültürel birikim oluşturacak derslere de yer verilecek bir eğitim öğretim anlayışı.

Eleştirel, sorgulayıcı, yeniliklere açık, yaratıcı kişilerin yetiştirilmesine yönelik bir eğitim kalitesi anlayışı.

Toplum ve dünya gerçekleriyle uyumlu bir eğitim öğretim anlayışı. Güncel konuları içeren seçmeli dersler.

Öğrencilerin sosyal kimliklerinin güçlendirilmesine olanaklar sağlanması.

Mesleki donanımın yanı sıra ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, insanlık yararına çalışmaya eğilimli bireylerin yetiştirilmesi.

Gerek mesleki gerekse meslek dışı yaşamında ahlaki değerleri sahiplenen, etik ilkelere bağlı kişilerin yetiştirilmesine uygun bir eğitim öğretim politikası.

Dünya üniversiteleriyle işbirliğine uygun bir eğitim öğretim anlayışı.

2. Değerlerimiz

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak eğitim öğretim politikamızı aşağıdaki değerler ışığında oluşturmuş bulunmaktayız:

Üsküdar Üniversitesi genelinde belirlenmiş olan değerleri esas alan bir anlayış.

Genel insani değerlere saygıyı güçlendiren,

Ülke ve yurt sevgisini pekiştirmeye yönelik,

Bilimde nesnelliği önemseyen,

Adalet ve eşitlik ilkesinden ödün vermeyen,

Irk, cinsiyet, etnik, dil, din vb. ayrımlar yapmaksızın bütün insanlara eşit davranan,

Öğrenci odaklı, öğrenci memnuniyetini temel ilke edinmiş,

Çalışan personel (akademik ve idari) huzur ve güven içerisinde görev yapmasına ortam sağlayan, önce insan anlayışını esas alan bir anlayış.

3. Temel Stratejimiz

Tıp Fakültesinde öğrenci odaklı; öğrenci ve çalışan memnuniyetinin esas alındığı, iç ve dış paydaşlarla koordineli yürütülen bir yönetim stratejisi benimsenmiştir. Eğitim-öğretimin ve karar alma sürecinin her kademesinde paylaşım önemsenmekte. Yönetimde ve karar oluşturma süreçlerinin şeffaflığı önemsenmektedir. Eğitim öğretim ve yönetim stratejilerinin belirlenmesinde YÖK Kalite Güvence Sistemi ilkeleri temel alınmakta; Üsküdar Üniversitesinin insan odaklı anlayışından ödün vermemeye dikkat edilmektedir. Öğrenci ve Rektör Buluşma Toplantıları, Öğrenci ve Personel Memnuniyet Anketleri, Çözüm Merkezi uygulaması bu anlayış ve stratejinin somut göstergeleridir.

4. Kalite Yönetim Sistemi ve Unsurları

4.1. Fakülte Yönetimi, Kurul ve Komisyonlar

Tıp Fakültesinin yönetimi dekan, dekan yardımcıları, bölüm başkanları, fakülte sekreteri, fakülte yönetim kurulu, fakülte kurulu, özel alanlarda oluşturulmuş komisyon ve koordinatörlükler biçimindedir.

YÖK Kalite Güvencesi Yönetmeliği esaslarına uygun ve Üsküdar Üniversitesi Kalite Kurulunun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde fakülte dekanı tarafından oluşturulmuş olan Fakülte Kalite Kurulu, Kalite Yönetim Sisteminin merkezi unsurudur.

5. Kalite Güvence Sistemi 

5.1. Kalite Kültürü

Kalite öncelikle bir kültürdür ve bu kültürün yerleştirilmesi için sistemin çok etkin oluşturulması ve işleyişin sürekli kılınması gerekmektedir. Bu bilinçten hareketle Tıp Fakültesi Kalite Kurulu da paydaşlarla sürekli görüşmeler yaparak, sektörden meslek insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen seminerler, sempozyumlar, panel ve çalıştaylarla eğitimde kalitenin sağlanması, korunması ve geliştirilmesi için sürekli bir iş birliği içerisinde bulunmaktadır. Aynı zamanda söz konusu kalite kültürünün sistemli bir yapıya kavuşturulması için de YÖK Kalite Güvence Sistemi ilkeleri esas alınmış bulunmaktadır.

5.2. PUKÖ Döngüsü

Tıp Fakültesinde eğitim öğretim ve tüm akademik faaliyetler PUKÖ döngüsü esas alınarak işletilmektedir. Buna göre YÖK Kalite Güvencesi, dış paydaş görüşleri alınarak, iş paydaşlarla koordineli biçimde planlanan eğitim öğretim ve akademik faaliyetler, uygulama sürecinde de söz konusu işbirlikleri ve koordinasyonla işletilmektedir. Örneğin, öğrencilere uygulanan memnuniyet anketleriyle eğitim öğretime ilişkin geri bildirimi alımı sağlanmakta, aksayan yanlardaki uygulamalar yeniden düzenlenmektedir. Eğitim-öğretimin kalitesi, ders izlenceleri, öğretim elemanı performansı sürekli ölçülmekte ve aksayan yanlar güçlendirilmektedir. Dış paydaşlarla yapılan toplantılar ve görüşmelerle eğitim öğretimin güçlendirilmesine özen gösterilmektedir. Böylece planlama, uygulama, kontrol altında tutma ve önlem alma aşamaları sürekli izlenerek PUKÖ döngüsü en verimi biçimde işletilmektedir.

5.3. Paydaş ve Paylaşım

Kalitede paydaş ve paylaşım önemlidir. Tıp Fakültesinde iç paydaşlarla koordineli işleyiş, dış paydaşlarla da iş birliği halinde bir yönetim ve işletim anlayışı benimsenmiştir ve uygulanmaktadır. Öğrenci memnuniyet anketleri, çözüm merkezi bildirimleri, Rektörle Buluşmalar toplantıları, bölüm başkanlarının öğrencilerle buluşmaları, dekan ve öğrenci buluşmaları iç paydaşlarla birlikte çalışmanın önemli uygulamalarıdır.

5.5. İzleme ve İyileştirme Süreci

Eğitim-öğretimde kalite sürecinin süreklilik kazanması ve güçlenerek devamı için sürekli olarak izlenmesi, gözlenmesi, varsa aksaklıkların giderilmesi önem taşımaktadır. Bunun için de Tıp Fakültesinde, Üsküdar Üniversitesi Kalite Kurulunun da yönlendirmeleri doğrultusunda ders izlencelerinin sürekli güncellenmesi, öğrenci memnuniyet anketlerine yansıyan sorunların çözüme kavuşturulması, çözüm merkezi geri bildirimlerinin sürekli alınması ve çözüm odaklı değerlendirilmesi, öğrencilerle iç iletişim ağı STİX üzerinden sürekli iletişimde kalarak aksaklıkların anında alınması ve çözüme kavuşturulması, eğitim öğretim fizik koşullarının sürekli kontrol edilmesi, ihtiyaçların anında saptanması ve giderilmesi için ilgili süreçlerin yönetilmesi sağlanmaktadır.

Salgınla birlikte başlatılan online eğitim sürecinin senkronize ve etkin biçimde sürdürülmesi için uygun teknolojik ve sistemsel koşulların sağlanması, Online ve yüz yüze eğitim seçeneklerinin öğrencinin öğrenmesine en uygun şekilde düzenlenmesi ve bu süreçlerin hem öğretim elemanı hem de öğrenci açısından aksaksız yönetilmesi, bu amaçla sürekli iletişim halinde olunması sağlanmaktadır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!