Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Tıp Fakültesi Araştırma ve Geliştirme

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

1. Araştırma Stratejisi ve Hedefleri

Fakültemizin araştırma strateji ve hedefleri Üniversitemizin 2019-2023 Stretejik planıyla uyumludur.

 Fakültemizin Araştırma Stratejisi: 

Ar-Ge kaynaklarını ve etkinliğini artırmak

Bilim, araştırma, yaratıcılık, yenilikçilik kültürünü güçlendirmek

  • Fakülte bünyesindeki öğretim elemanları ile öğrencilerin yüksek bir motivasyon ile birlikte çalışma ve araştırma sürecini desteklemek
  • Ulusal öncelikleri gözeterek yapılan araştırmalarla, yeni bilgiler üreterek teknolojiye ve evrensel bilime katkıda bulunmak
  • Araştırma ve geliştirme ile bütünleşik eğitime önem ve öncelik verilmek
  • Bir yandan Fakültenin güçlü olduğu alanlarda etkisi yüksek araştırmaları artırarak sürdürmek, diğer yandan yeni gelişen alanlarda da öncü rol oynamasını hedeflemek
  • Bilimsel bilgi üreterek, yayma ve toplumun kullanımına sunma

Fakültemizin Araştırma Hedefleri: 

Bilim, yaratıcılık ve yenilikçiliğin görünür kılınması

ARGE altyapısının güçlendirilmesi ve kaynakların çeşitlendirilmesi

ARGE koşul ve olanaklarını sağlayıcı ve teşvik edici yapı ve süreçlerin geliştirilmesi

ARGE çıktılarının patent vb girişimler ile ekonomik katma değeri olan ürüne dönüştürülmesi

Program müfredatlarında ARGE odaklarımız çerçevesinde program müfredatlarıın teşvik edilmesi

ARGE faaliyetlerinin hem üniversitede hem de dış paydaşlar arasında görünürlüğünün sağlanması

ARGE çıktılarının oluşturulması sürecinde iç ve dış paydaş paylaşımının sağlanması

2. Araştırma Kaynakları

  • Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planı doğrultusunda ARGE, PARGE, laboratuvar, Uygulama ve Araştırma Merkezlerimiz araştırma ve geliştirme faaliyetleri için fiziki altyapı ile mali kaynak oluşturmaktadır.

3. Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

 Fakültemizin araştırma faaliyetleri Faaliyet Takip Sistemi (FTS) aracılığıyla izlenmektedir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!