Facebook Pixel Code
T.C. Üsküdar Üniversitesi Logo
Üsküdar ÜniversitesiKapat

PARGE (Proje, Araştırma, Uygulama, Eğitim ve Geliştirme Koordinatörlüğü) - Hakkında


Proje, Araştırma ve Geliştirme (PARGE) Koordinatörlüğü’nün öncelikli görevi Üsküdar Üniversitesi’nde tüm araştırma, geliştirme, uygulama ve danışmanlık projelerinin desteklenmesi, çalışma esaslarının belirlenmesi, ülke sanayisinin ihtiyaç duyduğu teknolojik bilginin üretilmesine, üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine,  üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirilmesine, üniversite-sanayi iş birliğinin oluşturulmasına, mevcut iş birliklerinin geliştirilmesine, yeni proje fikirlerinin ve fon imkânlarının duyurulmasına, patent başvurularının yapılması ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesine katkı sağlamaktır. Bu gaye ile bünyesindeki Kuluçka Merkezi, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO),  Proje Geliştirme Direktörlüğü ve Performans Değerlendirme Komisyonu ile işbirliği içerisinde çalışmalarını yürütmektedir. Bu kapsamda PARGE Koordinatörlüğünce yürütülmekte olan başlıca süreçler aşağıda tanımlanmıştır.

Ayrıca ilgili PARGE yönergesine ulaşmak için tıklayınız.

İlgili organizasyon şeması için tıklayınız

Proje Başvuru ve Takip Süreçleri

- Üniversite tarafından desteklenmek üzere hazırlanan projeler, Fakülte, Bölüm, Yüksekokul, Enstitüler ile Araştırma ve Uygulama Merkezleri tarafından ilgili Bölüm Başkanlıkları ve Dekanlıkların, Müdürlerin olumlu görüşü alındıktan sonra Koordinatörlük’e iletilir. Tüm bu projeler Yürütme Kurulu'nda görüşülür ve Projelerin uygun bulunup bulunmadığına dair bir rapor halinde Rektör'e sunulur. Rektör, Projenin uygulanmasını uygun görmesi halinde, proje, Mütevelli Heyeti'nin onayına sunulur. Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan proje kabul edilmiş sayılır. Projenin Kabul edilmesi halinde Proje Yürütücüsüne, projenin, beklenen amaca, mevzuata, İş Sağlığı ve Güvenliğine uygun olarak yürütüleceğine ve projenin yürütülmesi esnasında gerçekleşebilecek her türlü kusur ve ihmalden sorumlu tutulacağına dair "Taahhütname" imzalatılır.

- Yönergenin 2. maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlarca desteklenen Projelerde ise, ilgili Kurum ve kuruluşlara proje teklifi sunulmadan önce Yürütme Kurulu’nun mali yönden olumlu görüşü alınır.

- Yürütme Kurulu'nun olumlu görüşü ile ilgili kurum ve kuruluşun da projeyi desteklemesi ilgili kurum ve kuruluş ile Üniversite arasında, projenin uygulanmasına dair detayları içeren sözleşme imzalanır.

- BAP başvurusu dışındaki dış destekli projeler için, başvurular rektörlükçe oluşturulan yazılım ve onay mekanizması ile gerçekleştirilir.

Bilimsel projelere başvuru yapmak isteyen veya herhangi bir projeye ortak olmak isteyen personelimizin FTS sistemine kayıt yapması ve PARGE sekreterliğine proje başvurularını göndermesi gerekmektedir. PARGE sekreterliği başvuru onay sürecini başlatır.

Öğretim üyelerinin üniversite dışı kurumlarla bilimsel iş birliği yapmak istemleri durumunda öncelikle TTO internet sitesindeki proje başvuru formunun proje teklifi yapan kurum tarafından doldurulması gereklidir (https://uskudar.edu.tr/tto/proje-basvurulari). Bu formun doldurulması sonrasında protokol hazırlanması sürecine geçilir.

Üniversite-sanayi İş Birliği projelerinde yer almak isteyen öğretim üyelerimizin yine onay süreci ve protokol hazırlama süreçlerini başlatmak üzere PARGE Sekreterliğine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Proje Başvuru süreçleri için takip edilecek adımlar farklı kategorilerdeki başvurular için akış diyagramları halinde aşağıdaki linklerde verilmiştir.

TÜBİTAK - Yeni Başvuru

TÜBİTAK – Devam eden projeler

AB Projeleri

Istka Projeleri

  1. Akademik Teşvikler

Üsküdar Üniversitesi akademik teşvikleri; Bilimsel Teşvik Değerlendirme Yönergesi’ne göre (bkz. Formlar) yapılır. Akademik teşvikten yararlanmak isteyen öğretim üyeleri, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden akademik teşvik başvurusunda bulunarak PARGE Koordinatörlüğü'ne ulaştırmalıdır. 

  1. Kongre Ödemeleri

Kongrede bildiri sunan öğretim üyelerine kongre masrafları yine teşvik yönergesi çerçevesinde ödenmektedir. Masraf talebinin nasıl yapılacağı “Kongre Ödemeleri” sekmesinde anlatılmaktadır.

  1. Akademik Performans Değerlendirmesi

Akademik personelin performans değerlendirmesi ve takibi Faaliyet Takip Sistemi (FTS) üzerinden yapılır (http://fts.uskudar.edu.tr/). Öğretim üyelerinin akademik performans göstergelerini (yayın, kitap, proje, kongre katılımı vs.) bu sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.

  1. Patentleme Hizmeti:

Patent veya tescile konu olacak fikri mülkiyetlerin başvurusu patent kanununa göre Üniversite tarafından yapılır. Bunun için öncelikle EBYS (https://ebys.uskudar.edu.tr/enVision/Portal.aspx) üzerindeki Patent-Tescil Talep Formu’nun doldurulması gerekmektedir. Formun doldurulması neticesinde patentleme süreci onaya sunulur ve üniversite tarafından desteklenmesi onaylanırsa patentleme süreci başlatılır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

  1. Teknoloji Transfer Ofisi

Üniversite-sanayi işbirliğinin gelişimine katkı sağlayacak, teknolojinin ticarileşme sürecini destekleyecek ve akademik araştırmalara lojistik destek sağlayacak proje esaslı çeşitli faaliyetlerin desteklenmesi ve üniversitedeki bilginin ticarileşmesine katkı sağlamak için üzere Teknoloji Transfer Ofisi kurulmuştur. Üniversitemizde üretilen bilgiyi toplumda kullanılır hale getirmeyi gaye edinmiş ve katma değer üreten girişimlere de kuluçka merkezi ile rehberlik etmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

  1. Proje Destek ve Geliştirme

Araştırma projelerine kaynak oluşturmaya yönelik proje desteklerinin araştırılması, projelerin çeşitli fon-hibe programlarına başvurusu ve yönetimine yönelik katkı destek sağlamak, projelerin başvuru öncesi ve sonrası aşamalarında geliştirme desteği sunmak ve danışmanlık hizmeti vermek amaçlarını gütmektedir. Bu amacı gerçekleştirmeye yönelik akademisyen, araştırmacı, öğrenci ve sanayi firmalarına yönelik verilen destekler;

  • Proje Kaynak (Hibe, Fon vb.) Oluşturma
  • Proje Yönetimi
  • Geliştirme-Yönlendirme
  • Koordinasyon

Protokol İmzalanan Kurumlar için tıklayınız.