İş ve Çalışma Ahlakı Grubu

Üyeler

Prof.Dr. Elif ERHAN

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü - Müdür

Prof.Dr. Emine YENİTERZİ

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü - Müdür Yardımcısı ve Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. Reşat ÖNGÖREN

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

Dr.Öğr. Üyesi F. Cangüzel GÜNER ZÜLFİKAR

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü - Müdür Yardımcısı

Dr.Öğr. Üyesi Hatice Dilek GÜLDÜTUNA

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

Dr.Öğr. Üyesi Omneya AYAD

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

Dr.Öğr. Üyesi Arzu Eylül YALÇINKAYA

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

Araştırma Odağı

Çalışma Odağı

Kurumların stratejik hedeflerine ulaşmak, faaliyet alanlarında daha etkili olmak, tüm paydaşlarına ve içinde bulundukları ekosisteme fayda üretmek ve değişime cevap vermekte çeviklik kazanmak için içeride yapmak zorunda oldukları -insana, kültüre, sisteme ve sürece dayalı- geliştirme ve iyileştirme çalışmaları vardır. Bu çalışmalar kendi içinde üç ayrı başlıkta değerlendirilebilir; 1) Kalite Yönetim Sistemleri, 2) Üretim Yönetimi Geliştirme Metodları, 3) Organizasyonel Yönetim Araçları. Geniş bir perspektiften bakıldığında 1 ve 2 numaralı maddelerde belirtilen tüm modelleri 3. başlık altında birleştirmek mümkün olabilir. Kurumların yapısını, işleyişini ve kültürünü tasarlamak üzere tasarlanan modeller bu kapsamdadır.

Söz konusu “bütünleşmiş yönetim sistemleri”, ne kadar iyi tasarlanmış olursa olsun, Türkiye’de işletmeler ve çalışanlar tarafından içselleştirilmelerinde/ özümsenmelerinde sorunlar gözlenmektedir. Çoğu model çalışanın kendi kültür referansları ve bakış açıları ile uyumlu ortak bir anlayış sunmadığı için çalışan ve yönetici açısından adaptasyonu zor olmaktadır. Bu nedenle bu sistemler çoğu işletmede bir yönetim aracı olarak yeknesak bir biçimde kullanılsa da günlük yaşantıda organizasyon kültürüne dönüşememekte, kişiler açısından anlam bağı kurulması zor olmaktadır. Dolayısıyla en basit tarifiyle her kurumun çalışanında aradığı davranış setleri olan yetkinlikler, çalışanların yetiştiği kültürün temel kavramları ve davranış modelleriyle uyumlu şekilde planlanabilir. “İş ve Çalışama Ahlâkı” grubu bu sistemlerin felsefe, içerik dil ve uygulama formatları bakımından maneviyat ve kültürel kodlarla bağının kurulmasına yönelik çalışmalar yapmak üzere bir araya gelmiştir. 2021 yılı Ocak ayı ile Temmuz ayları arasında çalışma odaklarının netleştirilmesi için 10 çalıştay düzenlenmiş, çalışma odakları, bir bölümü Enstitüde yürütülmekte olan lisansüstü çalışmalardan ve/veya profesyonel danışmanlık tecrübesine dayalı 15 seminer etrafında yapılandırılmıştır.

İş Hayatında Davranışlar ve Kullanım Alanları

İş Ahlâkı – İslam İş Ahlâkı (IWE) ve Protestan İş Ahlâkı (PWE)

Şirketlerde Etik Uygulamaların Mevcut Durumu

İş Hayatındaki Davranışlar, Yetkinliği Tanımı ve Çalışma İle İlişkisi

Etik ve Ahlâk Kavramları (Genel Ahlâk, İş Ahlâkı, Meslek Ahlâkı ve Çalışma Ahlâkı, kurumlar adına Çevre Etiği Tanımları Bağlamında)

Ahlâk Din İlişkisi

Kültürün Çalışma Ahlâkına Etkisi

Çevrenin Çalışma Hayatındaki Davranışlara Olan Etkisi (Sistem İnsan Uyumu)

Ahilik’teki Temel Kavramlar ve Günümüze Uyarlama Yolları

Uzakdoğu Üretim Sistemlerinin Kökenindeki Değerler Sistemi

Bankacılık ve Finans Sektöründe Yalın Yönetim Sistemleri

İslamilik Endeksi Sıralaması Ülke Analizleri

Üretim ve Yönetim Modeli Olarak IKEA Örneği

Geleceğin Organizasyonu ve Aranan İnsan Yetkinlikleri

Geleceğin Liderlik Anlayışı: Hizmetkar Liderlik

Belirlenen çalışma odakları:

Yönetim Araç ve Sistemlerinin Tanıtımı

Yönetim Araç ve Sistemlerinin Gelecekte Yaşaması Beklenen Değişim ve Dönüşüm

Dünyada ve Türkiye’de Varolan Modeller ve Arka Plan Değerleri

Dünyada İyi Uygulama Örneklerinin Tanıtımı

Türkiye’de Yaşanan Problemler ve Uyumsuzluk Yaşanan Durumların Meta Anlatımı

Kültür Tarihinden Benzerlik Kurulabilecek Modeller/Yaklaşımlar

Kapsama İlişkin Türkiye’de Yapılacak Çalışmaların Kriterleri

Yayınları
Henüz içerik eklenmemiştir

Tüm Çalışma Grupları