Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim Sistemi

1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda öngörülen üniversite birimlerinin akademik yönden teşkilatlanması, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarıyla ilgili alt birimlerin üst birimlerle olan ilişkilerini düzenleyen Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği’ne göre yapılandırılmıştır. Yüksekokulun organları, yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kuruludur. Buna göre;

Yüksekokul Müdürü  

-Madde 20-

 a) Atanması: Yüksekokul müdürü, üç yıl için rektör tarafından atanır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Yüksekokul müdürü kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, yüksekokulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi yüksekokul müdür yardımcısı olarak seçer. Yüksekokul müdür yardımcıları, yüksekokul müdürü tarafından en çok üç yıl için atanır. Yüksekokul müdürü, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse, yeni bir yüksekokul müdürü atanır.

b) Görev, yetki ve sorumlulukları: 

1. Yüksekokul kurullarına başkanlık etmek, yüksekokul kurullarının kararlarını uygulamak ve yüksekokul birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

2. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde yüksekokulun genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek,

3. Yüksekokulun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, yüksekokul bütçesi ile ilgili öneriyi yüksekokul yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak,

4. Yüksekokul birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek,

5. Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

Yüksekokul müdürü, yüksekokulun ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasıyla, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yüksekokul Kurulu

-Madde 20-

a) Kuruluş ve İşleyişi: Yüksekokul Kurulu, yüksekokul müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşur.

b) Görevleri: Yüksekokul kurulu, akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

1. Yüksekokulun eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,

2. Yüksekokul yönetim kuruluna üye seçmek,

3. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

Yüksekokul Yönetim Kurulu

-Madde 20-

a) Kuruluş ve İşleyişi: Yüksekokul Yönetim Kurulu, yüksekokul müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdüre gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

b) Görevleri: Yüksekokul yönetim kurulu, idari faaliyetlerde yüksekokul müdürüne yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

1. Yüksekokul kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında yüksekokul müdürüne yardım etmek,

2. Yüksekokulun, eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak,

3. Yüksekokulun yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

4. Yüksekokul müdürünün, yüksekokul yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak,

5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,

6. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

2. Kaynakların Yönetimi

Yüksekokulumuz insan kaynakları, mali kaynakları ile taşınır ve taşınmaz kaynaklarının tümünü etkin ve verimli kullandığını güvence altına almak üzere Üniversitemizin yönetim sistemine uyumlu bir sisteme sahiptir.          

 3. Bilgi Yönetimi Sistemi

Yüksekokulumuzun bilgi yönetim sistemi erişilebilirdir. Yüksekokul faaliyetleri Web sayfamızda görünür ve erişilir kılınmıştır. İç ve dış değerlendirme sürecine yönelik bilgi ve belgeler bilgi sisteminde toplanmakta, verilerin güvenlik ve gizlilik yönetimi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü tarafından yapılmaktadır.

(Bkz..https://uskudar.edu.tr/tr/bilgi-teknolojileri-hakkinda)

4.Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi

Kurum dışı hizmetlerin tedarik süreci ilgili komisyonlar tarafından planlanmakta ve uygulanmaktadır. Üniversitemizin tedarik sürecine ilişkin belirlediği kriterler esas alınmak üzere hizmetlerle ilgili kurum içi görüşler ve ilgili birimlerden alınan geri dönüşler yoluyla hizmetlerin kalite sağlama ve sürekliliği güvencesi sağlanmaktadır.

5. Kamuoyunu Bilgilendirme

Yüksekokulumuz ile ilgili bilgiler Web sayfamız ve medya kuruluşları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bkz. https://uskudar.edu.tr/shmyo

6. Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği

Üniversitemizde belirli aralıklarla yapılan Çalışan Memnuniyet Anketi aracılığıyla yönetim ve idari kadroların verimliliği ölçülmektedir. (Bkz. Çalışan Memnuniyet Anketi Dosyası)

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!