Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Diş Hekimliği Fakültesi | Üsküdar Üniversitesi Yönetim Sistemi

1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Sistemi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda öngörülen üniversite birimlerinin akademik örgütlenmesi, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarıyla ilgili alt birimlerin üst birimlerle olan ilişkilerini düzenleyen Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği’ne göre yapılandırılmıştır. Buna göre;

2. Dekan

Fakültedeki akademik ve idari birimlerin temsilcisi ve yöneticisi konumunda olan dekan fakültedeki akademik ve idari tüm işlerin yürütülmesinden sorumlu kişidir. Dekan 2547 sayılı yasanın ilgili hükümlerince atanır. Dekanın görev, yetki ve sorumlulukları da yine 2547 sayılı yasanın ilgili hükümlerince belirlenmiştir.

3. Fakülte Kurulu

Dekanın başkanlığında üç profesör, iki doçent ve bir doktor öğretim üyesi temsilcilerinden ilgili unvanlardaki öğretim üyelerinin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenen altı öğretim üyesi ile bölüm başkanlarından oluşur. Fakülte Kurulunda görev alacak profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi temsilcilerinin öncelikle fakültede tam zamanlı görevli öğretim üyeleri arasından seçilmesine özen gösterilir; fakülte kadrosunda belirtilen unvanlarda yeterli sayıda öğretim üyesi bulunmaması halinde, üniversitenin başka fakültelerinden de fakülte kuruluna temsilci öğretim üyesi seçimi yapılabilir. Fakülte Kurulu toplantılarına Fakülte Sekreteri de raportör olarak katılım gösterir.

Fakülte Kurulunun işleyişi de 2547 sayılı yasanın ilgili hükümleriyle belirlenmiştir.

4. Fakülte Yönetim Kurulu

Fakülte Yönetim Kurulu, 2547 sayılı ilgili hükümlerinde belirlendiği üzere dekanın başkanlığında, fakültedeki aynı unvanlı öğretim üyelerinin kendi aralarından seçerek fakülte kurulu onayına sundukları öğretim üyeleri arasından seçilerek atanan üç profesör temsilcisi, iki doçent temsilcisi ve bir doktor öğretim üyesi temsilcisinden oluşur. Fakülte Yönetim Kurulu toplantılarına raportör olarak Fakülte Sekreteri de katılır. Fakülte Yönetim Kurulunun işleyişi de 2547 sayılı ilgili hükümlerince belirlenmiştir.

5. Bölüm Başkanlıkları

Diş Hekimliği Fakültesindeki tüm öğretim elemanları eğitim öğretim sürecinin her tür işleyişini planlamak, uygulamak, gözetlemek ve önlem almakla görevlidirler.  Müfredatları oluşturmak, ders programlarını geliştirmek, öğretim elemanı taleplerini biçimlendirmek, anabilim dalı iç ve dış paydaşlarıyla koordinasyon halinde eğitim öğretimi koordine etmekle görevlidirler.

6. Fakülte Sekreteri

Fakültedeki akademik, idari her tür işleyişin gözetlenmesinde, fakülte yönetim kurulu ve fakülte kurulu toplantılarına raportörlük etmek, üniversitenin öğrenci işleri direktörlüğüyle ve diğer idari birimlerle eğitim öğretime ve fakültenin fizik koşullarına ilişkin koordinasyon halinde olmak fakülte sekreterinin görev, yetki ve sorumluluk alanındadır.

7. Komisyonlar

Fakültede dekanın, fakülte yönetim kurulunun, fakülte kurulunun ve bölüm başkanlıklarının görev, yetki ve sorumluluklarını pekiştirmek, fakültedeki iş akışını hızlandırmak, görev, yetki ve sorumluluk dağılımını yaymak amacıyla çeşitli komisyonlar ve koordinatörlükler oluşturulmuş bulunmaktadır. Eğitim Komisyonu, Bologna Komisyonu, Erasmus Koordinatörlüğü, Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü, Web Sorumluları Komisyonu bunlardan bazılarıdır.

8. Kaynakların Yönetimi

Diş Hekimliği Fakültesi, fakülte bünyesinde yapılan tüm çalışmalar, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde insan kaynaklarının, mali kaynakların, taşınır ve taşınmaz her tür araç gereç ve donanımın planlı, programlı ve verimli kullanımını güvence altına almak üzere üniversitenin ilgili yönetsel birimleri ve kalite kuruluyla koordineli olarak çalışmaktadır.

9. Bilgi Yönetim Sistemi 

Diş Hekimliği Fakültesi bilgi yönetim sistemi erişilebilirlik anlayışına dayalı olarak işletilmektedir. Fakülte faaliyetleri, öğrencilere yönelik duyurular, her tür haber, iç ve dış değerlendirme sürecine ilişkin bilgiler fakülte web sayfasında verilmektedir. Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS), Bologna Bilgi Sistemi (BBS), Öğrenciyle iletişim Sistemi (STİX), Öğrenme Yönetim Sistemi (ALMS) gibi bilgi erişimine olanak veren kanallarla gerek öğrenciye, gerekse iç ve dış paydaşlara dönük bilgi paylaşımı, özel bilgilerin gizliliği de dikkate alınarak yapılmaktadır. Üniversitenin Bilgi Teknolojileri Direktörlüğünün de denetiminde bir bilgi yönetim sistemi işleyişi söz konusudur. Ayrıca salgınla birlikte online eğitime geçilmesiyle birlikte oluşturulan Öğrenme Yönetim Sistemi (ALMS) de Üniversitenin Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü ve Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü işbirliği ile yönetilmekte ve denetlenmektedir.

10. Kurum Dışından Sağlanan Hizmetlerin Kalitesi   

Kurum dışı hizmet sağlanması üniversitenin ilgili birimleri tarafından planlanmakta ve uygulanmaktadır. Üniversitenin ilgili direktörlükleri gerekli dış hizmet alımını fakülte dekanı, hizmet alımını talep eden bölüm başkanı, öğretim elemanı vb. fakülte görevlilerinin Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden Üniversite Yönetimine ve ilgili idari birime ilettikleri talep formlarının değerlendirilmesi süreciyle gerçekleşmektedir.

11. Kamuoyunu Bilgilendirme 

Diş Hekimliği Fakültesindeki her tür etkinlik, toplantı, iç ve dış paydaş bilgilendirmesine dönük her tür eylem ve işleyiş fakülte web sayfasından erişime açık bulunmaktadır.

12. Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği

Diş Hekimlği Fakültesinde ortaya konulan her tür çalışma, eğitim öğretime ilişkin her tür işleyiş üniversitenin ilgili birimlerinde (daire başkanlıkları, üniversite senatosu, üniversite yönetim kurulu vb.) görüşülmekte; çalışan memnuniyet anketleriyle de fakültenin işleyişine ilişkin çalışan geri bildirimleri alınarak değerlendirilmektedir. Ayrıca öğrenci memnuniyet anketleri ve Çözüm Merkezi verileri de fakültenin etkinliği ve hesap verebilirliği açısından önemli bir geri bildirim ve iş değerlendirme kaynağı olarak görülmelidir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!